گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 122 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

خاصيتهاي رد و بدل شدن حرارت و جريانش به طور پيوسته از ورقه هاي عمودي و ميزان حركت آنها از سطح سوراخ به سمت پايين در دست مطالعه قرار گرفته تزريق يا مكش متحد يا غير متحد بر روي سطح صفحه قابل اتفاق افتادن است. اختلاف سرعت و دما كه به خاطر روش حجم محدود به وجود آمده قابل استفاده قرار مي گيرند تاكل نيروهاي وارد شده را اندازه گيري كنند. اين نيروها شامل وزش هاي گرمايي طبيعي يا مخلوط شده هستند، تأثير PR ، شدت نيروي پارامتر B و مكش و تريق پارامتر D بر روي اصطكاك و ضريب حرارتي جا به جايي قابل اندازه گيري هستند. مقايسه نتيجه ها با روشهاي سادة رايج و راه حل هاي مختلف محدود موجود در رابطه ها و بررسي دقيق راه حل ها براي پيدا كردن رابطة جريان مكش نشان دهندة يك اختلاف نظر بي نظير است. 
مسئله مورد بررسي در اين مقاله مربوط است به اينكه تأثير مكش و تزريق بر روي وزش هاي گرمايي مخلوط شده در اثر رد و بدل شدن گرما همراه با يك مقدار ثابت چگونه بر روي صفحه انجام مي گيرد. اين صفحه به صورت عمودي و به سمت بالا پديدار مي شود، با فاصلة كمي از يك سوراخ و در دمايي ثابت نگه داشته مي شود كه بالاتر از درجة حرارت مايع ambient است.در هر دو مورد متحد و غير متحد مكش و تزريق اين دما ثابت نگه داشته مي شود.نتيجه ي گرماي به وجود آمده در اين منطقه به وسيله‌ي مطالعه رابطة نيروهاي رانشي به وجود آمده در رد و بدل شدن ميزان حرارت، نتيجة گرماي به وجود آمده در اين منطقه، به وسيله مطالعه رابطة نيروهاي رانشي به وجود آمده در رد و بدل شدن ميزان با تأثيري كه نيروهاي جنبشي و رانشي و گرانشي مي گذارند مشخص و  مقايسه مي شوند.
رد و بدل شدن انرژي حرارتي از يك صفحه اي كه به طور دائم حرارت داده شده به يك مايع ساكن داراي چندين مراحل مختلف مي باشد. براي مثال غلتك داغ ، آهن يا پلاستيك همتراز. عمل ثبت پايدار، و فيبر شيشه اي و توليد كاغذ، فهميدن و در نظر گرفتن جريان انرژي حرارتي در منطقة نزديك به بشقاب در حال حركت ضروري است تابتوان كيفيت محصول نهايي بدست آمده را مشخص كرد. اين موقعيت فيزيكي با جريان رانش گرمايي كلاسيك بر روي يك بشقاب صاف ساكن فرق دارد – زيرا جريان مايع شركت كننده در اين واكنش به سمت سطح در حال حركت است. Sakiadis اولين كسي بود كه متوجه اين حركت برعكس لاية رانشي شد و از يك رابطة خيلي مشابهي استفاده كرد تا راه حل عددي مناسبي براي چگونگي جريان حرارت به صورت ثابت در سطح اين منطقه بدست آورد.
از زماني كه Sakiadis اين روش معجزه آسا را كشف كرده، تعداد زيادي از دانشمندان و محققان توانسته اند خصوصيات انرژي حرارتي و هيدروديناميك را تفسير كنند. Tsou et al گزارش داده است به صورت نمونه اي و تجربي كه جريان انرژي گرمايي از اين منطقه‌ها به وجود مي آورد. حركت ثابت در اين منطقه نشان مي‌دهد اين حركت به صورت فيزيكي تحت شرايط آزمايشگاهي قابل تشخيص است هم گسترش دادن سطح اين منطقه با سرعت و شتاب و درجه حرارت مختلف. هم چنين در بدست آوردن اين نتايج نهايي تحت بررسي قرار گرفته اند. مكش يا تزريق مايع، بر روي سطح براي خنك كردن سطح باعث تغيير فاحش در تأثير رد و بدل شدن حرارت و ميزان آن از بشقاب يا صفحه مي شود.
قانون قدرت Velocity و توزيع دما بر روي سطح توسط علي تحت مطالعه قرار گرفته اند. قابل ذكر است كه velocity مكش يا تزريق با توجه به بزرگي يا كوچكي صفحه و زمان قدرت قابل تغيير است و در نهايت راه حل هاي بدست آمده همگي مشابهتهاي يكساني دارند.
بطور كلي، مكش فشردگي سطح و ضريب جابجايي حرارت را بالا مي برد در جايي كه تزريق كاملاً بر عكس عمل مي كند. نيروي رانش كه بر اثر اختلاف دما در مايع بوجود آمده مي تواند داراي اهميت بشد. اگر چه velocity سطح متحرك پائين و اختلاف دما بين سطح و مايع مقداري بزرگ باشد چرا كه اين اختلافات بطور چشمگيري مي تواند پراكندگي دما و velocity را تحت تأثير قرار دهد و اين تغييرات باعث تحت تأثير قرار گرفتن چگونگي رد و بدل شدن ميزان گرما از سطح شود. بي توجهي به اين تغييرات مي تواند باعث بوجود آمدن نتايج غيرواقعي شود.
تأثيرات نيروي رانشي بر روي لايه هاي رانشي بر روي سطحي كه به طور دائم در حال حركت است و اين سطح مي توانسته بطور عمودي يا افقي قرار گرفته باشد مورد بررسي قرار گرفته است.
نتايج مطالعات نشان مي دهد كه : وقتي نيروهاي رانشي وجود دارند، نتايج بدست آمده هيچ وجه اشتراكي ندارند به جز براي مورد قانون قدرت براي پراكندگي دما و velocityدر سطح مورد آزمايش.
چن و آرمالي رابطه هاي بين وزش هاي گرمايي ادغام شده را مورد مطالعه قرار داده اند. آنها به رابطه هاي قابل توجهي در مورد ورقه هاي آويزان افقي يا عمودي در حال حركت كه در دما و حرارت يكساني قرار گرفته بودند دست يافته اند. نتايج نشان داده كه ميزان رد و بدل شدن گرما افزايش پيدا مي كند وقتي در آزمايش نيروي رانشي استفاده شده و نتيجه عكس گرفته شده وقتي نيروي رانشي استفاده نشده است.
در تمامي گذارشهاي قبلي فقط به موقعيت قرارگرفتن لايه هاي رانشي در محل اتصال سوراخ در صفحه توجه شده بوده است. بنابراين تمام راه حل ها بگونه اي كاملاً مشابه به هم بوده اند.
در صورتيكه چگونگي جريان و جابجايي حرارت اهميت بالايي دارند. وقتي كه بيشترين مقدار بدست آمده براي ضريبهاي گرمايي در مجاورت سوراخ روي صفحه بوده است.
با يك تغيير محدود در فرمول رابطه اي كه نيروي رانش را محاسبه مي كند، تأثير نيروي رانشي وقتي كه صفحه بصورت عمودي و به سمت بالا در حال حركت بود مهمتر و بالاتر ارزشيابي شده است. براي محاسبات اين نتايج به ميزان فرسودگي در اطراف سوراخ هم توجه چشمگيري شده است. در مطالعات انجام شده توسط علي و آل صانعي، تأثيرات فرسودگي در ديواره هاي صفحه و تزريق و مكش در سطح متحرك و همچنين مقدار ضريب جابجايي حرارت و حتي ميزان فرسودگي در سوراخ براي بهتر استفاده كردن از رابطه قابل توجه قرار گرفته است. وليكن تأثير نيروي رانشي محاسبه نشده و فقط مقدار خالص نيروهاي وزش گرمايي در منطقه مورد نظر اندازه گيري شده است. در تمامي اين آزمايشات صفحه در حال حركت دائمي بوده است. در اين آزمايشات نيروهاي وارد شده در منطقه و مقدار خالص يا مخلوط شدة وزش گرمايي با شماره هاي Grashof و Reynolds نشان داده شده اند. در مجموع، مطالعات و تحقيقات بر روي وزش هاي گرمايي مخلوط شده بر روي صفحه مترحك با تزريق يا مكش بسيار كم و ناياب مي باشند و فقط به جنبه فيزيكي در قانون قدرت كه چگونه با تغيير velocity باعث به وجود آمدن نتايج بسيار مشابهي شده است محدود مي شود . و همچنين در آزمايشات انجام شده لايه هاي رانشي فرسوده فرض شده در نزديكي سوراخ قابل قبول نيستند. وليكن مطالعه اخير، اين آزمايشات را ادامه داده و مخلوط كرده تأثيرات نيروي رانشي و خاصيت جابجايي گرما و جريان آن بر روي صفحه اي كه بطور دائم در حال حرارت ديدن است و بصورت عمودي آويزان شده است. و حتي تغييرات در اطراف سوراخ و كل صفحه بطور يكنواخت قابل بررسي قرار گرفته است.
نكته قابل توجه ديگر در اين آزمايشات بدست آوردن مقدار   مي باشد وقتي كه بقيه نيروها در حال اندازه گيري هستند. همچنين تعيين مقدار Pr براي مناطق با وزش گرمايي خالص يا مخلوط شده و تعيين مقدار D , B
۲) فرمول هاي رياضي و چگونگي مراحل محاسبات:
۱-۲- فرضيات پايه اي و رابطه هاي هدايت كننده: 
نمودار شمارة يك نشان دهندة يك صفحه دائماً در حال حركت است كه بصورت عمودي آويزان شده و حرارت داده مي شود و يك سوراخ كه داراي velocity Uw و يك حرارت Tw كه در يك مايع در حرارت   قرار گرفته است. 

عتیقه زیرخاکی گنج