گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 138 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با توجه به جدول(۳-۴) و نمودار(۲-۴) ۰ درصد افراد با فراواني ۰ از مجموع ۱۵ نفر عادت مطالعه عالي دارند، ۶۶/۶ درصد افراد با فراواني ۱ از مجموعه ۱۵ نفر عادت مطالعه خوب دارند، ۳۳/۷۳ درصد افراد با فراواني ۱۱ از مجموع ۱۵ نفر عادت مطالعه متوسط دارند، ۲۰ درصد افراد با فراواني ۳ از مجموع ۱۵ نفر عادت مطالعه نارضايت بخش دارند، ۰ درصد افراد با فراواني ۰ از مجموع ۱۵ نفر عادت مطالعه خيلي نارضايت بخش دارند.

با توجه به جدول(۴-۴) و نمودار(۳-۴) ۰ درصد افراد با فراواني ۰ از مجموع ۱۵ نفر عادت مطالعه عالي دارند، ۶۶/۶ درصد افراد با فراواني ۱ از مجموع ۱۵ نفر عادت مطالعه خوب دارند، ۳۳/۹۳ درصد افراد با فراواني ۱۴ از مجموع ۱۵ نفر عادت مطالعه متوسط دارند، ۰ درصد افراد با فراواني ۰ درصد از مجموع ۱۵ نفر عادت مطالعه نارضايت بخش دارند، ۰ درصد افراد با فراواني ۰ از مجموع ۱۵ نفر عادت مطالعه خيلي نارضايت بخش دارند.

عتیقه زیرخاکی گنج