گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 138 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

این قرارداد فیمابین ……………. از یک سو آقای ……………. فرزند …………….. شماره شناسنامه …………….. صادره از …………….. متولد …………….. و پروانه کسب شماره …………….. به آدرس …………. که منبعد در این قرارداد عامل نامیده می شود از سوی دیگر آقای ………………. فرزند …………….. شماره شناسنامه ………….. صادره از …………… متولد ……………….. به عنوان واگذارنده عاملیت ……………… و با شرایط ذیل منعقد گردید .
ماده ۱) موضوع عبارت است از : اعطای نمایندگی و عاملیت فروش لوازم به عامل . 
ماده ۲) مدت از تاریخ انعقاد به مدت ……………….. می باشد . 
ماده ۳) نحوه عمل : عامل توسط ……………….. به …………….. معرفی خواهد شد و کالاهای قید شده در معرفی نامه را که عمدتاً شامل …………….. می باشد با هزینه خریداری و حمل و تخلیه نماید سپس با ارائه فاکتور و تعیین مبلغ دقیق هزینه های مستهلکه قیمت مناسب جهت فروش معین می گردد . 
این فایل به صورت یک فرم تهیه شده که قسمتهای مهم فایل را در این قسمت توضیح می دهیم ومابیق در داخل خود فایل
این قرارداد فیمابین ……………. از یک سو آقای ……………. فرزند …………….. شماره شناسنامه …………….. صادره از …………….. متولد …………….. و پروانه کسب شماره …………….. به آدرس …………. که منبعد در این قرارداد عامل نامیده می شود از سوی دیگر آقای ………………. فرزند …………….. شماره شناسنامه ………….. صادره از …………… متولد ……………….. به عنوان واگذارنده عاملیت ……………… و با شرایط ذیل منعقد گردید .
ماده ۱) موضوع عبارت است از : اعطای نمایندگی و عاملیت فروش لوازم به عامل . 
ماده ۲) مدت از تاریخ انعقاد به مدت ……………….. می باشد . 
ماده ۳) نحوه عمل : عامل توسط ……………….. به …………….. معرفی خواهد شد و کالاهای قید شده در معرفی نامه را که عمدتاً شامل …………….. می باشد با هزینه خریداری و حمل و تخلیه نماید سپس با ارائه فاکتور و تعیین مبلغ دقیق هزینه های مستهلکه قیمت مناسب جهت فروش معین می گردد . 
ماده ۴) کالاهای تحویلی به عامل بایستی طبق حواله های صادره از سوی …………… که به امضای …………….. می باشد به فروش برسد . 
ماده ۵) طبق این قرارداد مبلغی معادل ……………….. درصد بر روی کل مورد قرارداد / هر جزء مورد قرارداد به عنوان حق العمل عامل افزوده می شود . البته این مبلغ علاوه بر هزینه متعارف بارگیری و حمل و تخلیه مورد توافق می باشد . 
ماده ۶) حق بازرسی و نظارت بر کار عامل برای …………….. محفوظ خواهد بود و نماینده هرگاه صلاح بداند می تواند از کار عامل و نحوه عمل او بازدید نموده و توضیح بخواهد عامل موظف است زمینه بازدید و نظارت را فراهم نماید . 
ماده ۷) کالاهای تحویلی به عامل تا قبل از فروش عنوان امانت را داشته و عامل متعهد می شود مقررات امانت داری را رعایت نماید . 
ماده ۸) محل نگهداری کالاها ……………… خواهد بود . 
ماده ۹) حل و فصل موارد اختلافی بدواً به صورت مذاکرات اصلاحی و در مرحله بعد مراجع دادگستری می باشد . 
ماده ۱۰) این قرارداد شامل ۱۰ بند در ……………… سه نسخه تنظیم و هرسه نسخه دارای حکم واحد بوده , و در تاریخ ………….. به امضای طرفین رسیده است , و نسبت به طرفین لازم الاجرا خواهد بود . 

عتیقه زیرخاکی گنج