گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 115 views
 • بدون نظر

هدف از اين تحقيق توصيف عدالت سازماني از ديدگاه كاركنان فدراسـيونهاي ورزشـي جمهـوري اسـلامي ايـران اسـت .
عدالت و اجراي آن يكي از نيازهاي اساسي انسان است كه همواره در طول تاريخ بستري مناسـب جهـت توسـعه جوامـ ع انسـاني
فراهم كرده استدر. عدالت سازماني به شيوهاي برخورد با كاركنان توجه مي شود به نحوي كه احساس بي عدالتي نكنند. جامعه
آماري اين تحقيق كاركنان فدراسيونهاي ورزشي بوده كه تعداد ۲۵۰ به نفر عنوان نمونه آماري و به شـيوه در دسـترس در تحقيـق
شركت داده شدندناي در. تحقيق از پرسشنامه ويژگيهاي جمعيت شناختي و پرسشنامه ۱۷ سوالي رگـو و كانهـا اسـتفاده گرديـد .

هدف از اين تحقيق توصيف عدالت سازماني از ديدگاه كاركنان فدراسـيونهاي ورزشـي جمهـوري اسـلامي ايـران اسـت .
عدالت و اجراي آن يكي از نيازهاي اساسي انسان است كه همواره در طول تاريخ بستري مناسـب جهـت توسـعه جوامـ ع انسـاني
فراهم كرده استدر. عدالت سازماني به شيوهاي برخورد با كاركنان توجه مي شود به نحوي كه احساس بي عدالتي نكنند. جامعه
آماري اين تحقيق كاركنان فدراسيونهاي ورزشي بوده كه تعداد ۲۵۰ به نفر عنوان نمونه آماري و به شـيوه در دسـترس در تحقيـق
شركت داده شدندناي در. تحقيق از پرسشنامه ويژگيهاي جمعيت شناختي و پرسشنامه ۱۷ سوالي رگـو و كانهـا اسـتفاده گرديـد .
اعتبار پرسشنامه توسط تعدادي از متخصصين مديريت ورزشي مورد تأييـد قـرار گرفـت و پايـايي بـا آن ضـريب آلفـا كرونبـاخ
( ۰/۹۰ ) بدست آمد. براي تجزيه و تحليل داده از ها آزمون هاي ك الموگروف اسميرونوف براي تعيين توزيـع طبيعـي داده هـا،
ضريب همبستگي پيرسون براي تعيين روابط و به نيز منظور بدست آوردن تفاوت معني دار بين عدالت سازماني و خـرده مقيـاس
هاي آن براساس ويژگي جمعيت شناختي از آزمون t تك نمونه و اي t مستقل در سطح معنيداري ( ۰/۰۵ ≥ P) استفاده گرديد.

 • بازدید : 118 views
 • بدون نظر

عدالت سازمانی، درك افراد از عدالت در رفتار دریافت شده از یک سازمان و
واکنش رفتاري آن ها به چنین اقداماتی می باشد. عدالت سازمانی مبتنی بر سه بعد
می باشد: عدالت توزیعی، عدالت رویه اي و عدالت تعاملی. هدف این تحقیق، شناخت
تاثیر عدالت سازمانی بر تمایل به ترك شغل از طریق رضایت شغلی میباشد. بدین
منظور یک نمونه ۱۰۵ نفري از کارکنان شعبات مختلف یک بانک دولتی انتخاب
شدند. با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و از طریق پرسشنامه، اطلاعات جمع
آوري و تاثیر عدالت سازمانی بر رضایت شغلی و…

عدالت سازمانی، درك افراد از عدالت در رفتار دریافت شده از یک سازمان و
واکنش رفتاري آن ها به چنین اقداماتی می باشدعدالت سازمانی مبتنی بر سه بعد
می باشدعدالت توزیعی، عدالت رویه اي و عدالت تعاملیهدف این تحقیق، شناخت
تاثیر عدالت سازمانی بر تمایل به ترك شغل از طریق رضایت شغلی میباشدبدین
منظور یک نمونه 105 نفري از کارکنان شعبات مختلف یک بانک دولتی انتخاب
شدندبا استفاده از روش تحقیق پیمایشی و از طریق پرسشنامه، اطلاعات جمع
آوري و تاثیر عدالت سازمانی بر رضایت شغلی و…

 • بازدید : 115 views
 • بدون نظر

اين پژوهش به منظور بررسي رابطة عدالت سـازماني بـا تعهـد سـازماني كاركنـان
شهرداريهاي مركزي و مناطق شهر اصفهان طراحي شد. در اين پژوهش تعـداد ۲۲۳
نفر از کارکنان شهرداريهاي مرکزي و مناطق شـهر اصـفهان بـه روش نمونـهگيـري
تصادفي ساده انتخاب شدند.

اين پژوهش به منظور بررسي رابطة عدالت سـازماني بـا تعهـد سـازماني كاركنـان
شهرداريهاي مركزي و مناطق شهر اصفهان طراحي شد. در اين پژوهش تعـداد ۲۲۳
نفر از کارکنان شهرداريهاي مرکزي و مناطق شـهر اصـفهان بـه روش نمونـهگيـري
تصادفي ساده انتخاب شدند. بـراي سـنجش عـدالت سـازماني از پرسشـنامة عـدالت
سازماني(نيهوف و مورمن،۱۹۹۳) و جهت سنجش تعهد سازماني از پرسشـنامة تعهـد
سازماني (ميير، آلن و اسميت،۱۹۹۳) و به منظور تجزيه و تحليل دادهها از روشهاي
آماري ضريب همبستگي ساده و چندگانه(تحليل رگرسيون) استفاده شد. 

 • بازدید : 130 views
 • بدون نظر

مقاله حاضر تأثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان را مورد بررسی قرار داده است. پس از
بررسی مشخص شد که عدالت سازمانی داراي سه بعد (عدالت توزیعی، عدالت رویهاي و عدالت
مراودهاي) است. سپس با طرح پرسشنامهاي در زمینه سه بعد عدالت سازمانی و جمعآوري نمرات
ارزشیابی عملکرد کارکنان، تأثیر این سه بعد بر عملکرد کارکنان در سازمان جهاد و کشاورزي استان
تهران مورد بررسی قرارگرفت. 

مقاله حاضر تأثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان را مورد بررسی قرار داده است. پس از
بررسی مشخص شد که عدالت سازمانی داراي سه بعد (عدالت توزیعی، عدالت رویهاي و عدالت
مراودهاي) است. سپس با طرح پرسشنامهاي در زمینه سه بعد عدالت سازمانی و جمعآوري نمرات
ارزشیابی عملکرد کارکنان، تأثیر این سه بعد بر عملکرد کارکنان در سازمان جهاد و کشاورزي استان
تهران مورد بررسی قرارگرفت. نتایج تحقیق نشان داد که ادراکات کارکنان نسبت به میزان رعایت
عدالت توزیعی و رویهاي در این سازمان بر عملکرد آنان تأثیر داشته، اما ارتباط چندان قوي بین

………

 • بازدید : 132 views
 • بدون نظر

عدالت سازماني، بهدليل تأثيرات مهم بر نگرش و رفتارهاي کارکنان داراي اهميت ويژهاي است. از طرفي، کيفيت زندگي کاري بالا
بهعنوان پيشنياز اساسي توانمندسازي منابع انساني مورد نياز در سيستمهاي مراقبت بهداشتي شناخته شده است. 
عدالت سازماني، بهدليل تأثيرات مهم بر نگرش و رفتارهاي کارکنان داراي اهميت ويژهاي است. از طرفي، کيفيت زندگي کاري بالا
بهعنوان پيشنياز اساسي توانمندسازي منابع انساني مورد نياز در سيستمهاي مراقبت بهداشتي شناخته شده است. هـدف ايـن مطالعـه
تعيين ارتباط عدالت سازماني درکشده با کيفيت زندگي کاري کارکنان بيمارستان بود. در اين مطالعـه توصـيفي و همبسـتگي، نمونـه
شامل ۲۶۸ نفر از کارکنان يک بيمارستان دولتي در شهر اهواز بودند که بـه روش سرشـماري انتخـاب شـدند. دادههـا بـا اسـتفاده از
پرسشنامههاي مشخصات جمعيتشناختي، عدالت سازماني Niehoff و Moorman و کيفيت زندگي کاري گردآوري شدند. سپس بـا……

 • بازدید : 111 views
 • بدون نظر

هدف: هدف از پژوهش حاضر تعيين وضعيت عدالت سازماني و ارتباط آن با توانمندسازي كاركنان در ادارات تربيت بدني
استان خراسان رضوي بود.
روش شناسي: اين تحقيق به لحاظ هدف كاربردي و از نظر روش توصيفي- همبستگي بود كه به شكل ميداني انجام
. شد جامعه آماري اين تحقيق كاركنان ادارات تربيت بدني استان خراسان رضوي بودند كه تعداد جامعه آماري ۲۳۷ نفر و اندازه نمونه
۱۵۳ نفر بود.
هدف: هدف از پژوهش حاضر تعيين وضعيت عدالت سازماني و ارتباط آن با توانمندسازي كاركنان در ادارات تربيت بدني
استان خراسان رضوي بود.
روش شناسي: اين تحقيق به لحاظ هدف كاربردي و از نظر روش توصيفي- همبستگي بود كه به شكل ميداني انجام
. شد جامعه آماري اين تحقيق كاركنان ادارات تربيت بدني استان خراسان رضوي بودند كه تعداد جامعه آماري ۲۳۷ نفر و اندازه نمونه
۱۵۳ نفر بود. براي سنجش ادراك كاركنان از عدالت سازماني از پرسشنامه استاندارد نيهوف و مورمن (۱۹۹۳) با سه مؤلفه (عدالت
توزيعي، عدالت رويهاي و عدالت تعاملي) و براي اندازهگيري توانمندسازي كاركنان از پرسشنامه استاندارد اسپريتزر (۱۹۹۵) به صورت
كلي استفاده شدب. ه منظور تحليل داده ها از آزمون S-K، آزمون ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون استفاده شد.
يافته ها: نتايج پژوهش حاضر نشان داد از حداقل ۱ نمره و حداكثر ۵ نمره ممكن براي ميزان ادراكات كاركنان از وضعيت
عدالت در سازمان، ادارات تربيت بدني استان خراسان رضوي با ميانگين ۳/۱۹ در حد متوسطي بودند. در بين ابعاد عدالت سازماني،
عدالت تعاملي با ميانگين ۳/۳۹ بيشترين مقدار را به خود اختصاص داد و پس از آن عدالت رويهاي و عدالت توزيعي به ترتيب باعتیقه زیرخاکی گنج