گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 160 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در بسته بندي مشخصات زير بايد درج شده باشد :
نام كارخانه – نوع روغن – سري ساخت – وزن روغن – پروانه ساخت و بهره برداري – تاريخ توليد و انقضا
در تمامي آزمايشها براي نمونه برداري از روغن جامد بايد از عمق آن استفاده كنيم و در مورد روغن مايع بايد قبلاً آنرا هم بزنيم چون قسمت سطحي روغن در تماس با هوا بوده و فاكتورهاي بدست آمده قابل اطمينان نيستند . 
عدد پراكسيد :
عدد پراكسيد : ميلي اكي والان پراكسيد است كه در يك كيلوگرم روغن يا چربي وجود دارد . اسيدهاي چرب اشباع نشده در محل پيوند دوگانه اكسيژن را جذب كرده و پراكسيد توليد مي كنند. 
پراكسيد ها از نظر شيميايي بسيار فعالند ، محصولات اوليه اكسيداسيون روغن ها و چربيها هستند و ارتباط مستقيمي بين عدد پراكسيد و ميزان فساد روغن وجود دارد .
اساس كار : پراكسيد يد موجود در يدورپتاسيم را آزاد مي كند . مقدار يد آزاد شده با تيوسولفات سديم اندازه گيري مي شود . 
روش كار : ۵ گرم از نمونه روغن را وزن مي كنيم (اگر نمونه جامد است قبلاً بايد ذوب شود) سپس ۳۰ ميلي ليتر از محلول كلروفرم و اسيد استيك (به نسبت ۲ به ۳) و بعد از آن ۵/۰ ميلي ليتر محلول يدور پتاسيم اشباع مي ريزيم . بعد از ۱ دقيقه ۳۰ ميلي ليتر آب مقطر مي ريزيم . سپس چند قطره معرف چسب نشاسته اضافه مي كنيم . با تيوسولفات سديم ۰۱/۰ نرمال تا از بين رفتن تيرگي تيتر مي كنيم تا شفاف شود . 
 

اسيديته 
اسيديته يا عدد اسيدي : تعداد ميلي گرم هيدروكسيد پتاسيم لازم براي خنثي كردن اسيدهاي چرب آزاد يك گرم نمونه 
اين فاكتور درجه هيدروليز ، خلوص و تازگي يا كهنگي روغنها را نشان مي دهد . 
روش كار : ۴/۵۶ گرم از نمونه روغن را وزن مي كنيم سپس ۵۰ ميلي ليتر از الكل در حال جوش كه قبلاً خنثي شده به نمونه روغن اضافه مي كنيم . يكي دو قطره فنل فتالئين اضافه كرده و با پتاس ۱/۰ نرمال تيتر مي كنيم تا رنگ صورتي ايجاد شود . 
اگر بر حسب اسيداولئيك باشد :        
اگر بر حسب اسيد پالمتيك باشد :                

عدد صابوني : 
عدد صابوني : مقدار ميلي گرم هيدروكسيد پتاسيم كه براي صابوني كردن يك گرم روغن لازم است . اساس عمل عبارت است از صابوني كردن وزن معيني از روغن با مقدار مشخصي پتاس الكلي و سپس تيتراسيون پتاس اضافي . 
روش كار : ۵ گرم از نمونه وزن كرده ۵۰ ميلي ليتر پتاس الكلي و ۲ عدد سنگ جوش اضافه مي كنيم . روي ارلن لوله مبرد قرار داده و حرارت مي دهيم تا به مدت ۱ ساعت بجوشد . بعد از بالاي لوله اب مقطر مي ريزيم و تا پايين مي شوييم . چند قطره فنل فتالئين ريخته و تا بي رنگ شدن با اسيد كلريدريك ۵/۰ نرمال تيتر مي كنيم . 
همه اين مراحل را بدون نمونه براي بدست آوردن شاهد انجام مي دهيم . 
 
B = حجم مصرفي نمونه 
S = حجم مصرفي شاهد 

ضريب شكست : 
هر نمونه اي از روغن ضريب شكست خاصي دارد براي تشخيص روغنها و چربي ها و كشف تقلبات هم چنين پي بردن به شفافيت و ناخالصي آنها انجام مي شود . 
روش كار : بوسيله دستگاه رفراكتومتر انجام مي شود . چون طبق استاندارد هر نمونه بايد در دماي معيني اندازه گيري شود اين دستگاه با اتصال به يك بن ماري در دماي موردنظر نگه داشته مي شود . 


نقطه ذوب : 
يك لوله موئين را در نمونه مي گذاريم تا روغن در آن بالا برود . سپس ، با شعله انتهاي لوله را بسته و آنرا در محل سردي قرار مي دهيم تا منجمد شود . سپس نقطه ذوب را بوسيله دستگاهي كه شامل يك عدسي براي بهتر ديدن لوله موئين ، يك منبع حرارتي براي ذوب تدريجي روغن و دماسنج است مي خوانيم . در حقيقت با تعيين نقطه ابتدا و انتهاي ذوب ، محدوده ذوب شدن را تعيين مي كنيم . 

مقاومت به روش رنسيمت : 
اين دستگاه مقاومت روغن را نسبت به عوامل تشديد كننده اكسيداسيون (دما و اكسيژن) مي‌سنجد ، ۵/۲ گرم از نمونه را وزن كرده در ظرف مخصوص مي ريزيم . در شيشه ديگري آب مقطر ريخته و الكترود را در آن قرار مي دهيم . پس از اتصال قطعات روغن هم حرارت مي بيند و هم هوا از داخل آن عبور مي كند . مواد حاصل از اكسيداسيون مثل آلدئيد ها و ستونها وارد آب شده و تغيير هدايت الكتريكي آن سنجيده شده و به صورت منحني نمايش داده مي شود . محل افزايش ناگهاني اين مواد كه به صورت شكست در منحني ديده مي شود ، بالاترين حد مقاومت نمونه روغن است . 

كروماتوگرافي گاز (GC): 
براي تعيين تركيب اسيدهاي چرب نمونه و كشف تقلبات به كار مي رود . با بررسي پيكهاي نمودار رسم شده و مقايسه آن با اسيدهاي چرب استاندارد تزريق شده ، نوع اسيدهاي چرب تعيين مي شود . 

عدديدي : 
تعريف : مقدار گرم يد كه قادر است توسط صد گرم چوبي جذب شود . اين عدد ميزان غيراشباع بودن روغنها و چربيها را نشان مي دهد . 
روش كار : ابتدا در مورد روغنهاي جامد ۵/۰ گرم و روغنهاي مايع ۲۵/۰ گرم نمونه وزن كرده به آن ۲۰ ميلي ليتر تتراكلريد كربن و سپس ۵۰ ميلي ليتر محلول ويجس اضافه مي كنيم . 
نيم ساعت در جاي تاريك مي گذاريم و بعد از نيم ساعت   يدور پتاسيم %۱۵ اضافه مي‌كنيم . پس از اضافه كردن ۵۰ ميلي ليتر آب مقطر با تيوسولفات ۱/۰ نرمال تا ايجاد رنگ زرد تيتر استفاده مي كنيم . بعد چند قطره چسب نشاسته اضافه كرده و تابيرنگ شدن محلول تيتر مي‌كنيم . 
V = حجم تيوسولفات    

 
آزمونهاي غلات :
اين آزمايشها روي غلات ، آرد غلات و فراورده هاي آن انجام مي شود . 
موارد زير مشمول استاندارد اجباري است :
ماكاروني (شماره ۲۱۳) – بيسكويت (شماره ۳۷) – ويفر (شماره ۵۹۲) – آرد نانوايي (شماره ۱۰۳) – كيك (شماره ۲۵۵۳) – كلوچه (شماره ۲۵۵۴) – پفك (شماره ۲۸۸۰) . 

بسته بندي ماكاروني : 
بسته بندي بايد سالم بوده پاره نباشد . نشانه گذاري آن بايد شامل : نام – وزن – پروانه ساخت – تاريخ توليد و انقضا به ماه و سال – سري ساخت – آدرس كامل كارخانه – اگر صادر مي شود داراي كلمه for export و داراي نوشته فارسي باشد . 

عتیقه زیرخاکی گنج