گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پژوهش حاضر به بررسي مقايسه بين سلامت روان زنان و مردان كارمند ايران خودرو مي¬پردازد در اين پژوهش از نمونه ۸۰ نفري از زن و مرد كارمند ايران خودرو انتخاب شده است و براي سنجش سلامت روان كارمندان از پرسشنامه GHQ-28 استفاده شده داده¬هاي استخراج شده در اين پژوهش از روش آمار استنباطي بررسي گرديد و از طريق آزمون مان ويتني يو محاسبه گرديد.
نتايج اين آزمون حاصل از آن است كه بين سلامت روان زنان و مردان كارمند شركت ايران خودرو تفاوت معنادار وجود دارد.
از آن جايي كه مديران و كارمندان مراكز صنعتي و اداري در عصر با آشفتگي ها وتنشهاي رواني مختلف درمحيط كار روبه رو هستند و اين آشفتگي ها باعث بروز مشكلات در محيط كار مي¬شود اين متغير يعني سلامت روان در ميان زنا ن و مردان متفاوت است لذا دراين تحقيق سعي بر اين است كه مشخص گردد آيا سلامت روان كارمندان زن و مرد در شركت ايران خودرو متفاوت است يا خير؟
يعني اينكه جنسيت نقشي در تفاوت سلامت رواني كاركنان دارد اگر اين تفاوت وجود دارد به چه صورت خود را نشان مي¬دهد. 

هدف پژوهش:
در پژوهش حاضر سعي شده كه بررسي شود كه سلامت روان زنان و مردان  كارمند ايران خودرو متفاوت است. 

ضرورت پژوهش: 
با توجه به اينكه تعداد زيادي از افراد جامعه را كارگران و كارمنداني صنعتي تشكيل مي¬دهند لذا توجه به مقوله سلامت روان امري است مهم. چون بسياري از افراد غير متخصص به كارگران و كارمنداني كه دچار آشفتگي روحي مي¬شوند بر چسب بيمار رواني بودن مي¬زنند و آگاهي و تخصص لازم ر ادر تعريف اين بر چسب ندارند.
با توجه به اين مقوله كه هدف اصلي مقوله سلامت روان درمان مسائل رواني و حفظ سلامت رواني به منظور ايجاد يك محيط فردي و اجتماعي سالم و مناسب است . لذا در اين پژوهش سعي شده با مطالعه مقوله سلامت روان در زنان و مردان  و اينكه سلامت روان در زنان و مردان  چگونه تظاهر پيدا مي¬كند مشخص مي¬شود كه آيا متغير جنسيت و در عوامل مرتبط با آن همچون فرهنگ جامعه در سلامت رواني در كاركنان ايران خودرو باعث ايجاد تفاوت در سلامت رواني آنها شده يانه.

سوال پژوهش :
آيا سلامت روان در كارمندان(زن و مرد ) در ايران خودرو تفاوت وجود دارد؟
فرضیه اصلی پژوهش: بین سلامت روان کارمندان (زن ومرد) در ايران خودرو تفاوت وجود دارد.

 
فرضیه فرعی پژوهش 
بين علائم افسردگي كارمندان (زن و مرد ) در ايران خودرو تفاوت وجود دارد.
بين علائم جسماني كارمندان (زن و مرد ) در ايران خودرو تفاوت وجود دارد.
بين علائم اضطرابي كارمندان(زن و مرد ) در ايران خودرو تفاوت وجود دارد.
بين علائم كاركرد اجتماعي كارمندان(زن و مرد )¬ در ايران خودرو تفاوت وجود دارد.
متغي مستقل:زن و مرد 
متغير وابسته: سلامت رواني 

تعريف مفهومي:
سازمان جهاني بهداشت سلامت رواني را چنين تعريف مي¬كند:سلامت رواني در درون مفهوم كلي سلامت جاي مي¬گيرد و سلامت يعني توانايي كامل براي ايفاء نقش هاي اجتماعي و رواني و جسماني (گنجي، ۱۳۸۳)

تعريف عملياتي:
نمره¬اي كه كاركنان از پاسخگويي به پرسشنامه GHQ-28 كسب كرده¬اند.
 

عتیقه زیرخاکی گنج