گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 107 views
 • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اوغوزهایی که در سال ۵۴۸ ه.ق با سلطان سنجر درگیر شدند، قبل از آمدن به خراسان در ماوراءالنهر سکونت داشتند. مناطق سکونت آنها به احتمال قریب به یقین در مناطق شمال و شمال شرق بخارا بود. آنها به دو گروه قبیله ای تقسیم می شدند. در رأس «اوچ اوق ها» طوطی بگ بن اسحاق بن خضر تحت عنوان دادبگ و در رأس «بوزاوق ها» قورقوت بن عبدالحمید قرار داشت. آنها امیرانی هم به نام های دینار، بختیار، ارسلان چغری و محمود داشتند.  که اینها بیگ های طایفه بودند علاوه بر اینها، بیگ هایی به نام های محمد، سنجر، بیگ داوود و سلمنجی نیز وجود داشتند که اشخاص ثروتمندی بودند
علت مهاجرت آنها و آمدنشان به خراسان در ارتباط با فشارهایی بود که از جانب قرلق ها به آنها وارد می شد. ابن اثیر نقل می کند که این دسته از غزان را قرلق ها از اوطانشان در ماوراءالنهر بیرون رانده بودند. همانطور که در فصل قبل اشاره شد. قرلق ها با قراختاییان همکاری کردند. آنها که در وجود قراختاییان برای خود پشتیبان نیرومندی را می دیدند در جنگی که در سال ۵۳۶ه.ق/۱۱۴۱م که بین قراخانیان و سلطان سنجر روی داد، درشکست اردوی سنجر نقش مهم و مؤثری داشتند و پس از آن با پشتیبانی قره ختاییان اوغوزها را از ناحیه بیرون راندند. اوغوزها که به نوعی در ماوراءالنهر آواره شده بودند اجباراً به دعوت زنگی بن خلیفه شیبانی که امیر طخارستان بود. پاسخ مثبت دادند و به این سرزمین آمدند. و در ناحیه طخارستان واقع در شرق بلخ اسکان گزیدند. 
بنابر اظهار راوندی و ظهیرالدین نیشابوری غزان در سرزمین «ختلان» یا «ختل» در همسایگی سرزمین چغانیان بین رودهای وخشاب و جیحون ساکن گردیدند.  تعداد چادرهای آنها را در حدود چهل هزار ذکر کرده اند.  که این رقم به نظر بسیار مبالغه آمیز می آید. اوغوزها از جانب سنجر به خدمت گرفته نشدند، بلکه مثل سایر رعایا با آنها رفتار شد. برای آنها مالیات مقرر شد که به خزانه شاه واریز می شد.این مالیات به میزان ۲۴۰۰۰گوسفند در سال بود.  دستگاه اداری حاکم بلخ مساعی فراوانی مبذول می داشت تا رسوم مالیاتی معمول در نواحی اسکان یافتگان را در میان غزان نیز به کار بندد که این خود موجب مناقشه و مقاومت غزان شده بود.
میان زنگی بن خلیفه شیبانی امیر طخارستان و عمادالدین قماج که والی و نماینده سنجر در بلخ بود و بر طخارستان نیز که اقطاعات وسیعی در آنجا داشت حکومت می کرد، رقابت و اختلاف بود. و به نظر می رسد که زنگی بن خلیفه قصد داشت از نیروی جنگی این اوغوزها در درگیری با امیر قماج استفاده نماید و به همین جهت نیز از آنها دعوت کرد تا به ناحیه طخارستان بروند.  
ابن اثیر می نویسد که قماج وقتی وضع را چنین دید، توانست با وعده و وعید غزان را فریب دهد. در جنگی که بین امیرقماج و امیر زنگی بن خلیفه روی داد. غزان، زنگی بن خلیفه را رها کرده و جانب امیرقماج را گرفتند. در نتیجه همین امر امیر زنگی شکست خورد و امیر قماج توانست او و پسرش را اسیر کند. او ابتدا پسرش را کشته و گوشت فرزند را به خورد پدرش (زنگی بن خلیفه) داد و گویا بعد هم وی را به قتل رسانید. بعد از این واقعه امیرقماج در مقابل خدمتی که غزان به او کرده بودند چراگاه هایی را در حدود بلخ به غزان واگذار نمود. 
غزان مدتی بدون درگیری و زد وخورد در ناحیه خود سکونت داشتند. تا اینکه فرمانروای غوری حسین بن حسین غوری معروف به جهانسوز قصد تصرف بلخ را نمود. امیرقماج همراه با غزان به مقابله او رفت. در نبردی که روی داد غزان در میانه جنگ، جانب حسین غوری را گرفتند و امیر قماج را تنها گذاشتند در نتیجه امیرقماج شکست خورد و بلخ به تصرف حسین غوری درآمد. امیر قماج از سنجر کمک خواست و سنجر توانست در سال ۵۴۷ ه.ق در جنگی که در ناحیه هریرود رخ داد، حسین غوری را شکست دهد. 
به قول جوزجانی در اثنای جنگ اوغوزها، خلج ها و ترک هایی که در جناح راست اردوی غور حضور داشتند به سپاه سلطان سنجر پیوستند.  امیر قماج بدین ترتیب کینه غزان را در دل گرفت. در این زمان قبایل دیگری نیز به غزان پیوسته و آنها ارسلان بوغا را به سرداری خود برگزیدند. البته از منابع تنها ابن اثیر این نکته را آورده است و در منابع دیگر به نام های دیگری از سرداران غز چون بختیاربیگ، دیناریگ، طوطی بیگ، و… برخورد می کنیم. بعد از شکست و مطیع شدن حسین غوری، امیر قماج از غزان خواست که چراگاههای خود را در ختلان و حوالی بلخ ترک کنند و از منطقه او بیرون بروند.
ولی غزان با تقدیم هدایا و به اصطلاح باج، امیر قماج را راضی کردند تا از درخواست خود صرف نظر کند و اجازه دهد که آنها در مناطق خود بمانند. امیر قماج در ابتدا راضی شد ولی چون قماج هدفی جز بیرون راندن غزان نداشت کمی بعد دوباره دستور داد که غزان از شهر او بیرون بروند. غزان دوباره حاضر شدند ازهر خانوار دویست درهم نقره بدهند تا در چراگاههای خود بمانند ولی این بار امیر قماج نپذیرفت و بین آنها جنگ درگرفت. 
آنچه که در بالا آوردیم روایت ابن اثیر از ماجرا بود که در هیچ یک از منابع دیگر نیامده است. اما آنچه که در این میان رایج است و در قریب به اتفاق منابع آمده است، این است که عصیان غزان در نتیجه بی رسمی و ظلم و ستم عمال سلطان سنجر بوده است. در منابع جدید مثل کتاب تاریخ ایران از روزگار باستان تا پایان سده هیجدهم، عصیان غزان در نتیجه ستم و استعمار آنان از طرف کل دستگاه حکومت سلطان سنجر قید شده است. «دستگاه اداری حاکم بلخ مساعی فراوانی مبذول می کرد تا رسوم مالیاتی معمول در نواحی اسکان یافته را در میان غزان نیز به کار بندد و این خود بارها موجب مناقشه و حتی مقاومت مسلحانه از طرف غزان شده بود. غزان ساکن در بلخ را مجبور کرده بودند سالی ۲۴۰۰۰هزار گوسفند جهت حوائج مطبخ سلطان تحویل دهند.»  
منابع قدیمی بیشتر روی ظلم و ستم کارگزاران حکومتی و مخصوصاً مأموران مالیات تأکید داشته اند. غزان به غیر از عدم پذیرش شحنگی قماج، هیچ مقاومتی در مقابل سلطان سنجر نشان نداند. راوندی و ظهیرالدین نیشابوری در این مورد مفصل ترین خبر را می دهند. مأمور تحصیل مالیات که جهت دریافت ۲۴۰۰۰گوسفند مقرری به میان غزان می رفت و در رد و بدل کردن گوسفندان بر غزان تعدی می کرد، به زبان سفاهت می راند و از غزان طمع رشوه داشت. امرای بزرگ و مردان با تجمل و نعمت غز که این را می دیدند، طاقت نیاورده و محصل مالیاتی را به قتل رسانیدند. «اغوزان هر سال بیست و چهار هزار گوسفند وظیفه به مطبخ خانه سلطان دادندی و آن در اهتمام مجموع خوانسالار بودی و کس او رفتی بقبض و استیفاء آن و چنانکه عادت به جبر و تسلط حاشیه سلطان بود شخصی که از قِبل خوانسالار به مطالبه اغنام می رفت، بریشان تعدی و ظلم می کرد و در استرداد و استبدال گوسفند مماکسر می رفت و مبالغی بیش از حد طاقت ایشان می نمود و بزبان سفاهت می کرد و در میان ایشان مردمان بزرگ بودند و معروفان با تجمل و زحمت و حشمت آن مذلت و خواری نمی توانستند کرد این شخص را در خفیه هلاک کردند» 
آنچه که از روایت راوندی و نیشابوری بدست می آید، ظلم و ستم کارگزاران دولت سنجر امری بوده که وجود داشته است. و به نوعی می شود گفت که عمومیت داشته است. «چنانکه عادت بجبر و تسلط حاشیه سلطان بود، بریشان تعدی و ظلمی می کرد.» و این ظلم و تعدی یکی از علل نارضایتی غزان از حکومت مرکزی بود. اما به نظر می رسد که این عامل با وجود تأثیر خیلی زیاد، عامل اصلی و کلیدی تیرگی روابط غزان با دیوان سنجر نبوده است. غزانی که در ناحیه بلخ بودند به حالت کوچ نشینی و بیابانگردی زندگی می کردند و آداب و رسوم دشت و صحرانوردی در میان ایشان رایج بود. همه آنها دارای دام های زیادی مثل گوسفند، گاو و شتر بودند و به لحاظ وابستگی که زندگی آنها به دام داشت از این رو ناگزیر بودند که برای پیداکردن آب و مرتع و چراگاه مناسب برای احشام خود، از محلی به محل دیگر کوچ کنند. آنها به لحاظ ماهیت زندگی کوچ نشینی، نسبت به مزارع و کشاورزی که ویژگی اصلی یکجانشینی است، بی اعتنا بودند. آنها دام های خود را در میان مزارع کشاورزان رها می کردند و بدین ترتیب باعث ویرانی آنها می شدند. علاوه بر این آنها اگر فرصت مناسبی پیش می آمد به درون شهرها و روستا رفته و شروع به قتل و غارت و چپاول اموال مردم نیز     می کردند. 
همانگونه که ابن اثیر آورده است: آنها در سال ۵۳۸ ه.ق/۱۱۴۲م به جهت هرج و مرج و آشفتگی هایی که بعد از شکست سنجر از ترکان قره ختایی در جنگ قطوان، عارض خراسان و ماوراءالنهر شده بود، تعدادی از غزان به شهر بخارا حمله ور شدند و اقدام به قتل و غارت و تخریب دیوارهای شهر کردند. در این حادثه غزان کهن دز و کاخ بخارا (اقامتگاه امیران سامانی) را ویران کردند. بعدها مصالح کهن دز و کاخ در سال ۵۶۰ه.ق در ساختمان و ربیض شهر بخارا به کار رفت. 
درست است که معیشت کوچ نشینی می تواند مکمل معیشت یکجانشینی باشد و کوچ نشینان می توانند برای مناطق یکجانشین فرآورده های دامی، لبنی و گوشت و غیره تهیه کنند. اما در اصل این دو معیشت در اساس و بنیان با یکدیگر تضاد دارند. کوچ نشینان ناگزیرند برای پیدا کردن چراگاه بدنبال احشام خود از محلی به محل دیگر کوچ کنند. آنها دائماً در حال حرکت هستند. پس اساس زندگی آنها روی حرکت است. اما در مقابل یکجانشینان برای تأمین مایحتاج خود باید بتوانند زمینی را آماده کشت کنند و سپس به کشت محصولات خود بپردازند و بعد منتظر بمانند تا آنها برسند و بعد آنا را برداشت کنند. بنابراین مراحل کشت، داشت و برداشت نیاز به زمان دارد و کشاورز باید مرتباً از آن نگهداری کند.از این رو اساس زندگی یکجانشینی بر اسکان در یک محل استوار است. از این رو زندگی یکجانشینی با کوچ نشینی در تضاد است و این تضاد را در قالب های تضاد اقتصادی، تضاد اجتماعی و تضاد نظامی می توان به وضوح مشاهده  و اثبات کرد.
“وجود یک جامعه انسانی که فعالیت او محدود به گله داری است در مجاورت جامعه بشری دیگری که به کشاورزی پرداخته و یا توسعه یک جامعه زارع که همواره متحول تر می شود در جلو چشم جمعیت هایی که در مرحله گله داری باقی مانده اند و دائماً خطر قحطی در خشکسالی ها آنها را به هلاکت تهدید می کند، نشان از یک تضاد اقتصادی عمیق بین این دو معیشت می باشد و از آنجایی که اراضی حاصلخیز و باغ و بستان هایی را که یکجانشینان، محل کشت و کار خود قرار داده و به کشاورزی می پردازند از چمنزارهایی بسیار ضعیف احاطه شده است که شرایط جوی و وضع اقلیمی وحشت انگیزی دارد. و زمانی که منابع آب محو و علوفه نیز معدوم می شود و گاو گوسفند با صاحبان بیابانگردشان می میرند و از بین می روند یا اینکه در اثر افزایش جمعیت چه با زاد و ولد و چه در اثر مهاجرت قبایل دیگر، آب و علوفه و چراگاه دیگر جوابگوی نیازهای آنها نمی شود.، حملات متناوب و یورش های موسمی بیابان بیابانگردان و صحرانوردان به اراضی آباد و حاصلخیز یکجانشین جزء قوانین طبیعی به نظر می رسد. بخصوص که شرایط سخت زندگی و حقایق خشن محیط، بیابانگردان را انسانهایی سخت کوشش و مقاوم در برابر سختی ها و قوی و نیرومند بار می آورد و در مقابل شهرنشینان به علت افزایش نعمت و روی آوردن به تجمل و شهوات غالباً دچار انحطاط می شوند لذا در برابر حمله و یورش مهاجمین بیابانگرد تاب مقاومت نمی آورند و قبایل صحرانورد داخل شهرها می شوند و پس از اولین ساعات قتل و غارت، جانشین امراء و حکامی می شوند که آنها را به هلاکت رسانده اند
 • بازدید : 121 views
 • بدون نظر

كتاب و كتابخانه در تمدن از درجه و جايگاه ويژه و والايي برخوردار بوده است. اين جايگاه بيشتر ناشي از تعاليم مكتب اسلام اس۰ت. اسلام؛ مكتب علم و دانش، و مسلمانان را به دانش اندوزي توصيه مي كند. احاديث و روايات بيشماري از نبي اكرم و ائمه عليهم السلام- درباره فضايل علم و دانش كه از طريق كتاب و كتابخانه منتقل مي شوند، وجود دارد.

با توجه به عنايت خاصي كه مكتب اسلام به علم و دانش داشته است و راه بهروزي و سعادتمندي را از آن علما مي داند، بديهي است كه توجه به كتاب به عنوان ابزاري با ارزش براي انتشار علوم در خور توجه و دقت است و نبايد فراموش كرد كه معجزه پيامبر اسلام خود، كتاب است و در دومين سوره قرآن كريم در ابتدا به كتاب اشاره دارد. ” ذالك الكتاب لا ريب فيه هدي للمتقين” (بقره، ۲).

اگر چه در روزگاران قديم، كتاب همچون زمان حال گسترش پيدا نكرده بود، و افراد با سواد و كساني كه مي توانستند بنويسند و بخوانند قشر وسيعي از جامعه نبودند، اما مسلمانان به ويژه در رابطه با اعتقادات ديني خود مبني بر حفظ و نگهداري قرآن كريم از دستبرد حوادث روزگار و ثبت و ضبط آنچه از پيامبر اسلام مي شنيدند، خود را موظف به نگارش مي دانستند و بر حفظ و نگهداري آنها مراقبت مي كردند.

مسلمانان هر چه از زمان پيامبر دورتر مي شدند، خود را به نگارش و ثبت و ضبط وقايع نيازمند تر مي ديدند و پا به پاي تكامل خط و به همراه حفظ و ضبط قرآن كريم و آثار پيامبران و معصومين براي كسب اطلاع و آگاهي از اندوخته هاي اقوام ديگر نيز، تلاش وافر مي نمودند.

 

ابزار و وسايل كتابت در دوران اسلام

مسلمانان در آغاز، تعاليم ديني خويش را از طريق به ياد سپاري به نسل هاي بعد و ديگران انتقال مي دادند. هر چند مواردي موجود است كه مسلمانان از پوست حيوانات و ديگر ابزار نوشتاري نيز استفاده مي كرده اند.۱

با پيدايش و ورود پاپيروس، مخصوصا، رونق صنعت كاغذ سازي در ميان مسلمانان، در عرصه تعليم و تعلم و كتابت دگرگوني عمده اي پديدار شد و به آن سرعت بخشيد. نبايد فراموش كرد كه ورود علوم و دانش يوناني و كشاكش فكري فرق و مذاهب اسلامي از ديگر عواملي بودند كه بر رونق بازار كتاب و حرفه هاي وابسته به آن افزودند.

 

كتابخانه هاي تمدن اسلامي

تاريخچه ايجاد كتابخانه و جمع آوري كتاب به عهد باستان باز مي گردد. بي شك كتابخانه و كتابداري ردپايي بر گذرگاههاي پيچاپيچ تمدن، از عهد باستان تا عصر حاضر، بر جا گذاشته است. ايجاد كتابخانه در روزگار باستان به سومريان، بابليان، آشوريان و مصريان نسبت داده مي شود.

سومريان، در حدود ۲۷۰۰ سال پيش از ميلاد مسيح كتابخانه هاي شخصي، مذهبي و ذولتي بر پا كرده بودند و مشهور است كه كتابخانه تلو مجموعه اي متجاوز از ۳۰۰۰۰ لوح گلين داشته است. بابليان كه تمدن سومريان را به ارث برده بودند، سبك نگارش و سرشت مواد نوشتني را حفظ كردند و مهم ترين كتابخانه در آن زمان كتابخانه بورسيپا بود. اما كتابداري به منزله يك پيشه به دوران آشوريان باز مي گردد. آشور بانيپال، پاادشاه آشوري كه از ۶۶۸ تا ۶۲۶ قبل از ميلاد مي زيسته، نخستين مفسر كار كتابدار در نظر گرفته مي شود. تمدن باستاني مصريان همزمان با تمدن هاي سومريان، بابليان و آشوريان شكوفا شد. اما، مصريان از نظر شكل كتاب و مواد نوشتني با آنها تفاوت بسيار داشتند. ماده نوشتني آنها برگ پاپيروس بود، از قلم مو مانندي به منزله ابزار نگارش استفاده مي كردند. مصر باستان كتابخانه هاي بي شماري، از قبيل كتابخانه هاي شخصي، معبدي و بايگانيهاي دولتي داشت.


 • بازدید : 82 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۰۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه  پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی مبانی حکومت دموکراتیک واقتدارگرا را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم  . این پروژه کارآموزی در قالب ۱۰۷ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پروژه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر فروشگاهها بسیار مناسب وارزان میباشد
از این پروژه و پایان نامه  آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
عناوين                                                                          صفحه

چكيده ۱
مقدمه ۲
فصل اول كليات
۱-۱ بيان مساله ۵
۲-۱ ضرورت انجام تحقيق ۷
۳-۱ اهداف پژوهش     7
۱-۳-۱ اهداف كلي     7
۲-۳-۱ اهداف جزئي ۷
۴-۱ محدوده ي زماني و مكاني تحقيق ۷
۵-۱ پيشينۀ تحقيق ۸
۶-۱ كليد واژه‌ها ۹
۱-۶-۱  دموكراسي ۹
۲-۶-۱  اقتدارگرايي ۱۰
۳-۶-۱  جهاني شدن ۱۰
۷-۱ موج جديد دموكراسي ۱۱
۸-۱ پرسش اصلي ۱۲
۱-۸-۱  پرسشهاي فرعي ۱۲
۹-۱ روش تحقيق ۱۲
۱۰-۱ روش گردآوري اطلاعات ۱۲
۱۱-۱ چارچوب نظري تحقيق ۱۳
۱-۱۱-۱ نظريه اقتدارگرايي لينتز (Lints) و پرل موتر (Perl moter) 14
۲-۱۱-۱ نظريه دموكراسي : دوتوكويل و ماركس ۱۴
۱۲-۱ چارچوب نظري محقق ۱۵
۱۳-۱ نمودار ۱۵

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬(فصل دوم)
بخش اول 
۱-۲ دموكراسي چيست ۱۹
۲-۲ مباني حكومت دموكراتيك ۲۰
۱-۲-۲ حقوق مدني ۲۱
۲-۲-۲ اصل نمايندگي ۲۱
۳-۲-۲ حكومت جمهوري ۲۲
۴-۲-۲ تفكيك قوا ۲۲
۵-۲-۲ نظارت قوا بر يكديگر ۲۲
۶-۲-۲ پارلمان و پارلمانتاريسم ۲۳
۷-۲-۲ ساختار پارلمان ۲۳
۸-۲-۲ دموكراسي پارلمان و دموكراسي رياستي ۲۳
۹-۲-۲ فرآيند تشكيل دولت ۲۴
۱۰-۲-۲ كابينة دولت ۲۴
۱۱-۲-۲ تشكيل ائتلاف ۲۵
۱۲-۲-۲ اشكال تصميم گيري در دموكراسي‌ها ۲۵
۱۳-۲-۲ مسئوليت پذيري حكام و مقامات سياسي ۲۵
الف – مسئوليت مقامات انتفاعي ۲۵
ب – مسئوليت مقامات غير انتفاعي ۲۵
۳-۲مباني حكومت اقتدارگرا ۲۶
۱-۳-۲ اقتدار ۲۶
۲-۳-۲ منابع اقتدار ۲۶
۳-۳-۲ ضمانت اجراي اقتدار ۲۷
۴-۳-۲ ويژگيهاي اقتدار ۲۷
۵-۳-۲ اقتدارگرايي ۲۸
بخش دوم
نظريه هاي حكومتهاي غير دموكراتيك ۲۹
۴-۲  هانا آرنت (توتاليتاريسم) ۲۹
۵-۲   لينتز (اقتدارگرايي) ۳۰
نظريه هاي حكومتهاي دموكراتيك ۳۱
۶-۲  پوپر (دموكراسي) ۳۱
۷-۲ دوتوكويل (دموكراسي) ۳۳
نتيجه گيري ۳۵

(فصل سوم)
۱-۳  مقدمه ۳۷
۲-۳ تعريف جهاني شدن ۳۹
۳-۳ شاخصهاي جهاني شدن ۴۰
۴-۳ نظريه‌هاي مختلف درباره جهاني شدن و تاثير آن بر دموكراسي ۴۱
۱-۴-۳ رويكرد مثبت نسبت به تاثير جهاني شدن بر دموكراسي ۴۱
۲-۴-۳ رويكرد منفي نسبت به تاثير جهاني شدن بر دموكراسي ۴۲
۳-۴-۳ رويكرد بينابين نسبت به تاثير جهاني شدن بر دموكراسي ۴۲
۵-۳  محركهاي دموكراتيزاسيون ۴۴
۱-۵-۳ توسعه اقتصادي ۴۴
۲-۵-۳ عملكرد (اقتصادي) ۴۵
۳-۵-۳ نقش كليسايي كاتوليك ۴۶
۴-۵-۳ تغيير هنجارهاي بين المللي ۴۷
۶-۳ موانع مهم بر سر راه رشد دموكراسي ۴۸
۷-۳ تاثير جهاني شدن بر اضمحلال حكومتهاي اقتدارگرا ۵۰
جمع بندي ۵۱

 (فصل چهارم)
تحقق دموكراسي ۵۳
۱-۴ درآمدي بر دموكراسي ۵۳
۲-۴ محدوده هاي تحقق دموكراسي ۵۵
جمع بندي ۵۹
(فصل پنجم)
موانع گذار به دموكراسي د رخاورميانه و ايران ۶۰
۱-۵ دموكراسي د رخاورميانه ۶۱
۲-۵ ديدگاه ايالات متحده آمريكا از ليبراليسم و دموكراسي ۶۱
۳-۵ دموكراسي د رخاورميانه پس از ۱۱ سپتامبر ۶۱
۴-۵ ريشه‌هاي اقتصادي دموكراسي ۶۳
۵-۵ تاثير جهاني شدن بر دموكراتيزاسيون در ايران ۶۷
جمع بندي ۷۱

(فصل ششم)
نتيجه گيري نهائي _ دلايل تاييد يا عدم تاييد فرضيه ها و پيشنهادات ۷۳
۱-۶ نتيجه گيري نهائي ۷۳
۲-۶ دلايل اضمحلال رژيم هاي اقتدار گرا   78
۳-۶ دلايل تاييد يا عدم تاييد فرضيه ها   84
۴-۶ پيشنهادات ۸۶
كتاب نامه ۸۷
 
توضیحات متن:
دموكراسي در سده ي نوزدهم ابتدا در آمريكا و اروپاي غربي بوجود آمد و سپس به نقاط ديگر گسترش يافت و جهاني شدن نيز سبب تسريع روند رشد دموكراسي در اين نقاط شد و يكي از مهمترين دلايل اضمحلال حكومتهاي غير دموكراتيك بود . پرسش اصلي پايان نامه اين است كه ۱- چرا فرآيند دموكراتيك در كشورهاي اروپايي سريع تر از از كشورهاي آسيايي از سال ۲۰۰۵ تا ۱۹۹۷ بوده است ؟ و ۲- آيا جهاني شدن بر روند اضمحلال حكومتهاي اقتدارگرا و رشد دموكراسي موثر بوده است ؟
پاسخ پرسش اول اين است كه چون در اروپاي غربی عوامل مساعد دراز مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت چندي در قوام دموكراسي مبتنی بر نمايندگي موثر بوده اند توزيع عادلانه تر زمين ، فقدان سابقه فئوداليسم و اثر امنيت زمين دار همراه با سنت ليبراليسم انگليسی در آمريكا از جمله عوامل مساعد دراز مدت بوده‌اند . 
در انگلستان پيدايش جنبش اصلاح دين و گسترش اخلاق پروتستاني ، جنبش ديوار كشي و ضعف طبقه دهقان و انقلاب صنعتي در ۱۹۷۰ از جمله عوامل و زمينه هاي ساختاري مهم درگذار به دموكراسي در اروپاي غربي و آمريكا به شمار مي آيد . 
در اين پايان نامه فرضيه اصلي اين است كه دموكراسي دستاورد جوامع پيشرفتۀ غربي است كه موج اول آن در اروپاي غربي و آمريكاي شمالي و در طي سده ي نوزدهم رخ داد و مي توان گفت كه دموكراسي ابتدا در جوامع غربي و سپس به نقاط ديگر جهان گسترش پيدا كرد . در اين پژوهش اثبات شد كه دموكراسي دستاورد جوامع غربي و مناسب كشورهاي غربي است ولي مي تواند در جوامع ديگر نيز بوجود آيد . به شرط آنكه خود الزامات آن را به وجود آورند و اين مستلزم گذر زمان است . 
 

مقدمه
در اين پژوهش ، در فصل اول كه شامل كليات است با توجه به عنوان پايان نامه  «مباني حكومتهاي دموكراتيك و اقتدارگرا» به بيان مسئله ، محدود زماني و مكاني ، تاريخچه و ضرورت انجام تحقيق ، اهداف پژوهش، پيشينه ي تحقيق ، مفاهيم بنيادين ، پرسش اصلي و پرسش هاي فرعي، روش گردآوري اطلاعات، چارچوب نظري تحقيق و محقق و ترسيم نمودار با توجه به موضوع پرداخته ايم. در بيان مسئله به تشريح الزامات و مباني حكومت دموكراتيك و اقتدارگرا و سپس به تاريخچه دموكراسي كه ابتدا از يونان باستان و در قرن نوزدهم در اروپاي غربي و آمريكا آغاز شد و پس از آن به نقاط ديگر جهان بسط و گسترش يافت، پرداخته‌ايم. در چارچوب نظري تحقيق به نظريه اقتدارگرايي لينتز و پرل موتر و نظريه اقتدارگرايي دوتوكويل و ماركس پرداخته و در چارچوب نظري محقق با توجه به چارچوب نظري تحقيق ، (رويكرد پژوهش) بيان شده است كه عبارت است از : بوجود آمدن دموكراسي و پا برجاماندش در داخل كشورها نيازمند بسيج فراگير و گسترده ي تشكيلات و نهادهايي است كه توسط توده ي مردم اداره شود و در عرصه ي بين الملل نيز كشورها بايد بر طبق موازين جهاني در همه ي عرصه هاي فرهنگي ، اقتصادي و سياسي فعاليت گسترده داشته باشند و سپس با توجه به چارچوب نظري نمودار تحقیق رسم شده است .
فصل دوم به نظريه هاي حكومت هاي غير دموكراتيك و توتاليتاريسم هانا آرنت، اقتدارگرايي لينتز و نظريه هاي مربوط به حكومت هاي دموكراتيك و دموكراسي (كارل پوپر و دوتوكويل) پرداخته و سپس پژوهشگر تحليل خود را با توجه به اين چهار نظريه بيان نموده است . در فصل سوم ابتدا به مقدمه اي از امواج دموكراتيزاسيون كه توسط ساموئل هانتينگتون بيان شده بود پرداخته و سپس به محرك هاي اصلی دموكراسي ، توسعه اقتصادي و عملكرد (اقتصادي) تغيير نقش كليساي كاتوليك و تغيير هنجارهاي بين المللي اشاره و پس از آن به تاثير جهاني شدن بر دولت_ ملت و دموكراسي بر اساس نظريه ي ديويد هلد پرداخته شده است . اين تاثيرات عبارتند از : حقوق بين الملل ، بين المللي شدن تصميم گيري سياسي ، هويت ملي و جهاني شدن فرهنگ ، اقتصاد جهاني . موانع مهم سياسي ، اقتصادي و فرهنگي دموكراسي مورد نظر قرار گرفت و در پايان به تاثير جهاني شدن بر اضمحلال حكومت هاي اقتدارگرا پرداخته شده است . يك جمع بندي تحليلي در هر فصل و پاسخ به سوال فرعي و اثبات فرضيه مرتبط با آن صورت گرفته شده است . فصل چهارم ابتدا به بيان درآمدي بر دموكراسي و سپس به محدوده هاي تحقق دموكراسي پرداخته است .
در فصل پنجم به دموكراسي در خاورميانه پرداخته و ديدگاه ايالات متحده آمريكا در مورد ليبراليسم و دموكراسي در خاورميانه پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را شرح داده است و سپس در قسمت بعد ريشه هاي اقتصادي دموكراسي و در انتهاي 
فصل تاثير جهاني شدن بر روند دموكراسي در ايران توضيح داده شده است .
 • بازدید : 154 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۳۰    کد محصول : ۱۶۸۰۰    حجم فایل : ۱۰۲۰ کیلوبایت   

 طرح هادی روستای گوش  + نقشه و عکس

 

مقدمه

 پیشینه و سابقه روستانشینی در ایران طی مطالعات و تحقیقات علمی و باستان شناسی به عمل آمده، عمر روستایی را در ایران به ۵۰۰۰ سال قبل از میلاد برآورد می نماید. با وجود تحولات زیادی در سیمای اقتصادی- اجتماعی وسیاستهای توسعه جهانی در چند دهه اخیر به وقوع پیوسته و به رغم افزایش سطح رفاه در شهرها گسترش شهر نشینی و هجوم جمعیت عظیم مهاجرین روستایی به شهرها هنوز حدود ۵۷% جمعیت جهان در سکونت گاههای روستایی زندگی می کنند که توجیه کافی ومناسبی برای بذل توجه به جایگاه برنامه ریزی روستایی را نشان می دهند. کشور ما نیز با داشتن رقم ۳۸٫۳ درصد کل جمعیت با مسئله عدم هماهنگی و تجانس نظام استقرار بخشی از جمعیت روستایی با شرایط تحول و توسعه در شرایط کنونی مواجه می باشد. شاید بتوان عمده ترین مسائل موجود در حوزه های روستایی را به ترتیب زیر نام برد:

۱٫ نابسامانی در وضعیت معیشت و فعالیت بسیار محدود و ابتدایی.

۲٫ نابسامانی در پیوند حوزه های روستایی با بدنه نظام اسکان به دلیل فقدان یک شبکه دسترسی کارآمد.

۳٫ بی ثباتی شدید اسکان در حوزه ها که خود باعث ناپایداری جمعیت می باشد.

به دنبال درک واقعیتهای مکانی- فضایی فوق و خالی شدن نقاط روستایی به سمت مراکز بزرگ روستایی و شهری که خود زمینه ساز بروز عوارض خاص اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی در مقصد نیز شده است. ضرورت و تغییر نگرش و توجه خاص به عرصه های روستایی و سامان بخشی به نظام و الگوی استقرار روستاها احساس گردید. نتیجه اصلی تحقیق مبتنی بر رعایت دو اصل می باشد، شناسایی وضع موجود روستا و روابط بین عناصر سازنده مورد مطالعه براساس نتایج حاصله. شروع مرحله دوم یعنی دستیابی به روشها، قوانین و تئوری هایی است که به کمک آنها بتوان به شناخت سیستم ها دست یافت و خصوصیت و رفتار آینده آنرا پیش بینی نمود.

 

 

 

"فهرست مطالب"

عنوان                                                                                 صفحه  

 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..۱

 

فصل اول: شناخت و ارزیابی وضع موجود

 

 1. معرفی اجمالی شهرستان

 

سابقه تاریخی ……………………………………………………………………………………………………………….۲

موقعیت جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………………۳

ویژگی های طبیعی………………………………………………………………………………………………………….۴

ویژگی های انسانی ………………………………………………………………………………………………………..۶

ویژگی های اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………..۹

 1. شناسایی حوزه نفوذ

 

تعیین حوزه نفوذ روستا………………………………………………………………………………………………… ۱۲

بررسی ویژگی های طبیعی حوزه نفوذ روستا…………………………………………………………………..۱۲

 1. شناسایی روستا

 

موقعیت جغرافیایی………………………………………………………………………………………………………..۱۲

تعیین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی……………………………………………………………….۱۳

بررسی منابع آب ………………………………………………………………………………………………………..۱۳

بررسی ویزگی های جمعیتی…………………………………………………………………………………………..۱۳

ویژگی های اقتصادی……………………………………………………………………………………………………۱۸

شناخت عوامل مؤثر در پیدایش روستا………………………………………………………………………….۲۱

شناخت و تعیین نحوه کاربری فضاهای موجود ……………………………………………………………….۲۲

شناسایی مراکز تفرج گاهی و جاذبه های توریستی و تأثیر آن بر توسعه روستا…………………۲۲

شناخت کیفیت ابنیه و بررسی مصالح ساختمانی…………………………………………………………….۲۶

بررسی شبکه های ارتباطی…………………………………………………………………………………………..۲۶

 

فصل دوم: تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادات

 

۱٫ برآورد کمبودهای اساسی حوزه نفوذ روستا………………………………………………………..۲۷

۲٫ تجزیه و تحلیل و پیش بینی جمعیت آینده روستا…………………………………………………..۲۷

۳٫ پیشنهاد معیارها و ضوابط کلی طراحی کالبدی روستا……………………………………………..۲۸

فهرست منابع و ماخذ


عتیقه زیرخاکی گنج