گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 161 views
  • بدون نظر

پژوهش حاضر  در مورد مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در منطقه شوش در درس علوم تجربی انجام گرفته  و بر پایه روش سخنرانی  بر ایجاد یادگیری  و یادداری دانش آموزان انجام گرفته و دانش آموزان پسر و دختر متغیر وابسته در این پژوهش است  و از روش نمونه گیری آزمایشی استفاده شده است در این پژوهش از ۳۹۲ دانش آموز پسر و همچنین ۳۹۲ دانش دختر در پایه چهارم و همچنین از معلمان که شامل ۲۰ معلم زن و ۲۰ معلم زن می باشد استفاده شده است  نمونه اماری شامل ۲۰ نفر دختر و ۲۰ نفر پسر و ۲ نفر معلم زن و۲ نفر معلم مرد می باشد که در این تحقیق استفاده شده است

فرمت ورد ۱۰۵ صفحه

پایان نامه مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی  در بین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی منطقه شوش  در درس علوم تجربی درسال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰

چکیده:

پژوهش حاضربه مقایسه‌ی تاثیر روش تدریس یادگیری مشارکتی با روش سنتی(سخنرانی)بر ایجاد یادگیری و یادداری دانش‌آموزان در درس علوم در سال تحصیلی۹۱-۹۰ صورت گرفته است. در پژوهش حاضر روش یادگیری مشارکتی و روش سخنرانی متغیر مستقل و ودانشآموزان پسر و دختر پایه چهارم متغیر وابسته است.در این پژوهش از روش نمونه گیری آزمایشی استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر پسر که شامل ۳۹۲پسر و۳۹۲ دخترپایه چهارم ونیز کلیه معلمان که شامل۲۰ زن و۲۰مرد پایه چهارم دوره ابتدایی شهرستان شوش در سال تحصیلی ۹۰-۹۱ می‌باشدتشکیل می‌دهند.نمونه آماری در این پژوهش۲۰تا از دختران و۲۰تا از پسران و ۲نفراز معلمان زن و ۲نفرازمعلمان مرد می‌باشد.که توسط آزمون محقق ساخته ای با ضریب پایایی ۷ به منظور سنجش یادگیری، افراد هر دو گروه آزمایش شدند . برای تجزیه وتحلیل داده‌ها از روش t مستقل استفاده شده است. به طور کلی نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بین روش تدریس فعال (یادگیری مشارکتی)و روش سنتی (سخنرانی)بر میزان یادداری دانش آموزان در درس علوم تفاوت معناداری وجود دارد.

کلید واژه ها : یادگیری مشارکتی، روش سخنرانی، یادگیری، یادداری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………۵

اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………….۸

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..۹

فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………۱۱

تعریف تدریس……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

]چهار ویژگی در تعریف تدریس………………………………………………………………………………………….۱۲

کارکردهای درونی تدریس…………………………………………………………………………………………………۱۳

   نظریه های تدریس ………………………………………………………………………………………………………..۱۵

رویکردهای نو در تدریس- یادگیری…………………………………………………………………………………… ۱۶

تعریف روش تدریس……………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

عوامل موثر در تدریس……………………………………………………………………………………………………….۱۹

ویژگی های اصلی روش های تدریس موثر……………………………………………………………………………… ۲۰

اصول تعیین و سازماندهی روشهای تدریس …………………………………………………………………………….۲۲

نگرش های جدید آموزشی…………………………………………………………………………………………………. ۲۴

پیشروان روشهای جدید …………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

روشهای نو و روان شناسی………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

روش های تاریخی ………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

روشهای تدریس سنتی و متداول………………………………………………………………………………………….. ۳۵

انواع روشهای سنتی متداول…………………………………………………………………………………………………. ۳۶

روش حفظ وتکرار……………………………………………………………………………………………………………..۳۶

روش سخنرانی………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

روش های نوین آموزش فعال…………………………………………………………………………………………………………….۴۲

ویژگیهای عمومی روشهای فعال تدریس………………………………………………………………………………… ۴۳

روشهای نوین آموزش فعال…………………………………………………………………………………………………. ۴۵

روش پرسش و پاسخ ……………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

محاسن و محدودیتهای روش پرسش و پاسخ…………………………………………………………………………….۴۷

روش آزمایشی (آزمایشگاهی)………………………………………………………………………………………………۴۷

محاسن و محدودیتهای روش آزمایشی……………………………………………………………………………………. ۴۸

الگوي حل مسأله…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

روش يادگيري اكتشافي……………………………………………………………………………………………………… ۵۱

یادگیری مشارکتی یا همیاری……………………………………………………………………………………………… ۵۳

روش یادگیری مشارکتی…………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

ويژگيهاي كلاس مشاركتي…………………………………………………………………………………………………. ۵۷

چالش هاي كلاس مشاركتي ………………………………………………………………………………………………. ۵۸

دلایل استفاده از یادگیری مشارکتی ………………………………………………………………………………………. ۶۰

خواص یادگیری مشارکتی…………………………………………………………………………………………………. ۶۱

ویژگیهای برجسته یادگیری مشارکتی………………………………………………………………………………………۶۸

تاکیدهای جدید بر یادگیری مشارکتی……………………………………………………………………………………. ۶۸

پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..۶۹

پژوهشهای‌داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………۶۹

پژوهشهای‌خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳

تعریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶

تعریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………………..۷۷

یادگیری اصیل و پایدار و موثر ……………………………………………………………………………………………۷۹

عوامل موثر در یادگیری…………………………………………………………………………………………………….۸۰

اصول مبتنی بر قوانین یادگیری……………………………………………………………………………………………۸۲

اصول ارایه شده در ایجاد و نگهداری یک محیط یادگیری مساعد………………………………………………….۸۵

 

فصل سوم: جامعه آماری پژوهش ………………………………………………………………………………………………۸۶٫

روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..۸۷

جامعه‌ی آماری………………………………………………………………………………………………………………………………۸۷

ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….۸۷

نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

روایی و پایایی ابزارهای اندازه‌گیری………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

روش آماری…………………………………………………………………………………………………………………….۸۸

 

فصل چهارم :یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………….۸۹

یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………۹۰

یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………۹۴

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….۹۶

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..۹۷

محدودیتها……………………………………………………………………………………………………………………….۹۹

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵


عتیقه زیرخاکی گنج