گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در فرايند فتوسنتز با كمك انرژي نوراني، دي اكسيدكربن وآب كه موادي غيرآلي هستند، به مواد آلي تبديل مي‌شوند.مواد آلي بين گياهان و جانوران ونيز بين جانوران مختلف منتقل مي‌شود وسرانجام به شكل گرما وكارهاي زيستي موجودات زنده به مصرف مي‌رسد. بنابراين هر موجود زنده‌اي بايد پيوسته با موجودات زندة ديگر و نيز با موجودات غيرزندة اطراف خود،در ارتباط باشد.تحقيق در بارة روابط بين موجودات زنده با يكديگر و با محيط زندگي آنها، موضوع علم بوم شناسي (اكولوژي) است.
اكوسيستم: در يك محيط آبي علاوه بر موجودات زنده، موجودات غير زنده هم يافت مي‌شود: آب، گل‌هاي بستر، سنگ، گازها، و حتي نمك‌هاي حل شده درآب، همگي بر زندگي موجودات‌زندة اين محيط اثر دارند. به مجموعة موجودات زنده وغير زنده كه با هم در ارتباط‌اند، اكوسيستم مي‌گويند.
 انرژي در اكوسيستم                                                                                     
انرژي آفتاب نخست به گياهان مي‌رسد وسپس مقداري از آن به صورت مواد غذايي به بدن جانوران مصرف كننده وارد مي‌شود. بنابراين درون هر اكوسيستم،رابطه‌اي غذايي بين موجودات زنده برقرار مي‌شود.به رابطة غذايي كه بين موجودات زندة مختلف وجود دارد زنجيرة غذايي مي‌گويند.
شبكة غذايي: اگر چند زنجيرة غذايي را بررسي كنيم، متوجه مي‌شويم كه يك يا چند موجود زنده در آنها مشترك است. يعني بين زنجيره‌هاي غذايي رابطه‌اي وجود دارد، مثلاً خرگوش وملخ ممكن است هر دو از يك نوع گياه تغذيه كنند، يا آنكه شاهين نيز مانند روباه، خرگوش را صيد كند و پرندگان كوچك از سوسك وپروانه تغذيه كند و خود نيز نصيب جانوران ديگر مثل شاهين يا روباه شوند.پس، مطالعة زنجيره‌هاي غذايي نشان مي‌دهد كه نه تنها موجودات زندة آنها با يكديگر رابطه‌اي دارند، بلكه بين حلقه‌هاي يك زنجيره با زنجيرة ديگر نيز ارتباط غذايي موجود است.
هرم انرژي: مقدار كمي از انرژي نوراني خورشيد درمواد آلي كه توسط گياه سبز (توليد‌ كننده)ساخته مي‌شود، به دام مي‌افتد. همة اين مواد آلي به اولين مصرف‌‌كننده‌ها نمي‌رسد.زيرابخشي ازاين مواد آلي در ضمن فعاليت‌هاي زيستي گياه سبز مصرف مي‌شود و انرژي آن از دسترس اولين مصرف‌كننده‌ها خارج مي‌شود. بخشهاي مردة گياه نيز بوسيلة موجودات تجزيه‌كننده مصرف مي‌شود.
اولين مصرف‌كننده‌ها نيز همة انرژي موجود در موادي را كه به دست مي‌آورند، دربافت‌هاي خود ذخيره نمي‌كنند،زيرا بخشي از آنها از طريق فعاليت‌هاي مختلف بدن (مانند تنفس وگرما) وقسمتي نيز از طريق ادرار و مدفوع تلف مي‌شود. . اين موضوع در مورد دومين و سومين مصرف‌كننده نيز صادق است. كاهش تدريجي مقدار انرژي از توليدكننده‌ها به مصرف‌كننده‌ها در يك زنجيرة غذايي را به صورت هرمي نشان مي‌دهند كه هرم انرژي نام دارد.بررسي‌ها نشان داده كه در كرة زمين، سالانه فقط ۲/۰ درصد از انرژي نور خورشيد براي ماده‌سازي در گياهان سبز به‌كار مي‌رود و بقية آن به صورت‌هاي مختلف هدر مي‌رود.
زيست‌شناساني كه به كشاورزي علاقه‌مند هستند، در فكر يافتن گياهاني هستند كه بيشتر از گياهان ديگر انرژي نور خورشيد را براي ماده‌سازي به‌كار مي‌برند و در نتيجه، مقدار مادة‌‌آلي كه به وسيلة آنها توليد مي‌شود، بيشتر است. اين نوع بررسي‌ها از نظر تأمين غذاي كافي براي جمعيت روز‌افزون مصرف‌كننده‌ها، به ويژه آدمي، اهميت فراوان دارد.
هرم ماده و هرم تعداد: هرم انرژي،‌ هرم انرژي نيز به‌شمار مي‌رود، زيرا موجودات زنده براي به‌دست آوردن انرژي، ماده (غذا ) مصرف مي‌كنند، اما اگر هرم انرژي را از نظر تعداد موجودات زنده مورد بررسي قرار دهيم، چگونگي انتقال انرژي از طريق مواد آلي، به‌خوبي معلوم مي‌شود. مثلاً براي تأمين غذاي يك مصرف‌كننده كه در قلة هرم قرار دارد وجود تعداد زيادي توليد‌كننده لازم است. از طرف ديگر هر چه به مصرف‌كننده قلة هرم نزديك مي‌شويم تعداد آنها، كمتر مي‌شود. اين هرم را كه در آن افراد مصرف‌كننده به‌تدريج بزرگتر، اما از تعداد آنها كاسته مي‌شود، هرم تعداد ناميده‌‌‌اند.
پوسيدگي                                                                                                      
 مواد آلي بدن جانداران، پس از مرگ به موادمعدني مرده تبديل مي‌شوند. سرانجام اين تبديل كه به آهستگي انجام مي‌شود، بدن به ماده‌اي كه تنها مواد معدني دارد، تبديل مي‌شود. به اين جريان پوسيدگي مي‌گويند. سه عامل مهم در پوسيدگي نقش دارند:
۱-آنزيم‌هاي موجود در سلول‌هاي جاندار: اين آنزيم‌ها بلافاصله پس از مرگ، شروع به تجزية سلول‌ها وبافت‌هاي خودي مي‌كنند.
۲-جانوران مردارخوار: مثلاً  لاشخور‌ها با نوك زدن و كرم‌ها و حشرات با سوراخ كردن جسد، باعث از هم گسيختگي بافت‌هاي بدن مي‌شوند.
۳-ميكروب‌ها، به‌ويژه باكتري‌ها وقارچ‌ها: اين گروه از جسد تغذيه و مواد آلي آن را تجزيه مي‌كنند.اين جانداران كه تجزيه‌كننده ناميده مي‌شوند، نقش اصلي را در پوسيدگي دارند.
تجزيه‌كنند‌گان چگونه باعث پوسيدگي مي‌شوند:                                                     
كمي پس ازمرگ جاندار،تعدادي هاگ باكتري روي آن مي‌نشينند وشروع به توليد‌مثل مي‌كنند. باكتري‌ها سپس به همة بخش‌هاي جسد نفوذ مي‌كنند. در‌ اين‌ هنگام مثلاً در يك قاشق چاي‌خوري گياه در‌حال پوسيدگي، ممكن است بيش از يك ميليارد باكتري باشد.
ميكروب‌ها براي آنكه از مواد موجود در جانداران مرده تغذيه كنند، آنها را به صورت محلول در مي‌آورند،همان‌طور غذاي ما نيز براي جذب شدن بايد محلول باشد. ميكروب‌ها براي اين كار نخست آنزيم‌هاي گوارشي از خود ترشح مي‌كنند. اين آنزيم‌ها مواد را تجزيه مي‌كنند.سپس ميكروب‌ها مواد تجزيه شده را جذب مي‌كنند.
بخش‌هاي نرم‌تر بدن، مانند ماهيچه‌ها و پوست سريعتر از بخشهاي سخت، مانند استخوان‌ها و چوب پوسيده مي‌شوند. اسكلت بدن مهره‌داران وصدف‌هاي نرم‌تنان تا سال‌ها پس ازمرگ تجزيه نمي‌شود و باقي مي‌ماند.
پوسيدگي با توليد گرما همراه است. چون ميليون‌ها باكتري كه در حال تجزية بدن هستند، گرما توليد مي‌كنند. بوي بد حاصل از جانداران در حال تجزيه‌، به علت آن است كه بعضي از باكتري‌ها به روش خاصي (بدون اكسيژن) تنفس مي‌كنند وتوليد گازهاي بد‌بو مي‌كنند
  • بازدید : 153 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در عصري كه انر‍‍ژي رو به زوال است و جمعيت انسانها رو به افزايش، نياز بشر به انرژي بيشتر شده و از طرق مختلف و متفاوت به دنبال به دست آوردن اين منبع حيات است. به روشني مي توان بيان كرد ، دولت مردان و سياستمداران و اقتصاد دانان به دنبال منابع انرژي هستند. نفت ، آب شيرين ، معادن ذغال سنگ و غيره و بالاخره مواد غذايي كه از تمام موارد فوق مهمتر و حياتي تر است  در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم


عتیقه زیرخاکی گنج