گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر
انتخاب ماشين حفر تونل مناسب با توجه به شرايط حاكم در مسير حفاري يكي از مهمترين فاكتورهاي تعيين كننده در موفقيت پروژه مي باشد و قبل از شروع حفاري با TBM لازم است اطلاعات دقيقي از شرايط زمين بدست آيد.با آگاهي از شرايط زمين و ارزيابي صحيح نحوه عملكرد عوامل مؤثر بر كاركرد TBM مي توان تا حدود زيادي كاركرد اين ماشين در شرايط مورد نظر را پيش بيني نمود. پارامترهاي بسياري از جمله خصوصيات ماده سنگ ،خصوصيات توده سنگ، هندسه كاتر، هندسه برش، مشخصات ماشين و پارامترهاي اجرايي را مي توان در نرخ نفوذ ماشين حفار مؤثر دانست.

چكيده 
مقدمه 
فصل اول : عوامل موثر در طراحي و انتخاب روش حفاري
-۱ عوامل طبيعي 
-2 عوامل فني و مهندسي
-۳ عوامل دروني 
فصل دوم: بررسي روشهاي حفاري
– روش حفاري Full Face 
– روش اول .
– روش حفاري زیرپایی یا حفر رو پایی .

 روش سوم
– روش حفاری سنتی
-روش حفاری بکمک آتشکاری
– حفاري با ماشين آلات حفر تمام مقطع .
– روش تونلسازي در زمين هاي فوق العاده ريزشي يا تونل سازي سپري .
-روش حفاری با سپرهای EPB

  ٣- روش حفاري به كمك دستگاهTBM
 فصل سوم : پارامترهاي مؤثر در عملكردTBM
پارامترهاي مؤثر در عملكردTBM
١- نرخ نفوذ 
٢-  روش های پیش بینی نرخ نفوذ  
– عوامل مؤثر در نرخ نفوذ TBM
– نسبت بين سرعت نفوذپذيري و نيروي وارده به ازاي هر تيغه
-رابطه بین کارکرد TBM و AR و PR 
-اثر فرسايش تيغه بر روي AR و PR و  اثر تخلخل و مقدار كوارتز بر روي PR  و رابطه اصلی QTBM
فصل چهارم : مطالعات موردي تونلهاي ايران و جهان
– تونل دو منظوره مالزي
-قطار شهري تبريز
-قطار شهري شیراز
آزاد راه تهران شمال (تونل البرز)


عتیقه زیرخاکی گنج