گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 124 views
  • بدون نظر
 ماشين هاي تونلزني (TBM) يكي از عمومي ترين تجهيزات حفر تونل در اين صنعت مي باشد. TBM های پيشرفته مخصوص سنگ سخت قابليت حفاري درشرايط گوناگون زمين را دارد ،در حالي كه نرخ نفوذ بالاي ۱۷۰ متر در روز ثبت شده است. با اگاهي از شرايط زمين و ارزيابي صحيح نحوه عملكرد عوامل موثر بر كاركرد TBM مي توان تا حد زيادي كاركرد TBM را پيش بيني نمود.اگاهي از شرايط زمين و نحوه عملكرد ماشين مذكور از اين نظر حائز اهميت است كه مي توان بر نرخ نفوذ و نرخ پيشروي TBM تاثير بسزايي داشته باشد.هدف از تحقيق مذكور بررسي عوامل موثر بر ضريب بهروري و نرخ پيشروي ماشين مذكور مي باشد.در ابتدا هدف از حفر سازه هاي زير زميني و سپس روش هاي حفاري را بازگو مي كنيم و در نهايت پارامتر هاي موثر بر عملكرد TBM را بررسي مي كنيم.

فهرست مطالب
چكيده .
مقدمه .
فصل اول : بررسي روشهاي حفاري
 ١- روش حفاري Full Face 
٢- روش حفاري سنتي .
٣- روش حفاري به كمك آتشكاري .
٤- حفاري با ماشين آلات حفر تمام مقطع .
١- روش تونلسازي در زمين هاي فوق العاده ريزشي يا تونل سازي سپري .

  ٣- روش حفاري به كمك دستگاهTBM
 فصل دوم : پارامترهاي مؤثر در عملكردTBM
پارامترهاي مؤثر در عملكردTBM
١- نرخ نفوذ 
٢- نرخ پيشروي 
– عوامل مؤثر در نرخ پيشروي TBM
١- خصوصيات ماده سنگ .
٢- خصوصيات توده سنگ .
٣-نسبت بين سرعت نفوذپذيری و نيروی وارده به ازای هرتيغه.
٤- تأثير نسبت تنش و مقاومت .
٥- سرعت نفوذ، فاصله داري و خصوصيات درزه .
کارکرد TBM و طبقه بندي توده سنگ 
کارکرد TBM و مقتضيات اوليه QTBM 
رابطه بین کارکرد TBM و AR و PR 
اثر فرسايش تيغه بر روي AR و PR و  اثر تخلخل و مقدار كوارتز بر روي PR  و رابطه اصلی QTBM
 تخمين نرخ پيشروي TBM با استفاده از مدل NTH
-۳-۲ بهره وري ماشين 
-1- روش هاي پيش بيني ضريب بهره وري 


عتیقه زیرخاکی گنج