گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر

ﺳﻴــﺴﺘﻢ ﭘﺨــﺖ ﺳــﻴﻤﺎن ﻣﻬﻤﺘــﺮﻳﻦ و اﺳﺎﺳــﻲ ﺗــﺮﻳﻦ ﺑﺨــﺶ ﻳــﻚ واﺣــﺪ ﺗﻮﻟﻴــﺪي ﺳــﻴﻤﺎن ﻣــﻲ ﺑﺎﺷــﺪ ﺑــﻪ  ﺳــﺎﻋﺘﻪ۲۴) ﻃﻮرﻳﻜــﻪ ﻇﺮﻓﻴــﺖ اﺳــﻤﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧــﻪ ﻫــﺎي ﺳــﻴﻤﺎن ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻣﻴــﺰان ﺗﻮﻟﻴــﺪ روزاﻧــﻪ ( ﺑ ﻛــﻮره  ﻨــﺎ ﻧﻬــﺎده ﺷــﺪ دﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬــﺎ، ه و ﻇﺮﻓﻴــﺖ آﻻت ،  ﺗﺠﻬﻴــﺰات و ﻣﺎﺷــﻴﻦ ، ﺳــﻴﻠﻮﻫﺎي ذﺧﻴــﺮه ﻣــﻮاد ﺧــﺎم ﻛﻠﻴﻨﻜــﺮ و ﺳﻴﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮره ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد   . ﻟــﺬا راﻧــﺪﻣﺎن ﻛــﻮره ﻳﻜــﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫــﺎي ﻣﻬــﻢ در ﺑﺨــﺶ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺑــﻮده و ﺗــﻼش در ﺟﻬــﺖ ﺑــﻪ ﻇﺮﻓﻴــﺖ  رﺳــﺎﻧﺪن و ﺳــﭙﺲ ﺑــﺎﻻ ﺑــﺮدن راﻧــﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻛــﻮره   از ﻣﻬﻤﺘــﺮﻳﻦ اﻫــﺪاف ﺗــﻴﻢ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﭘﺮﺳــﻨﻞ ﻓﻨــﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   . در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺳـﻌﻲ ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭘـﺲ از اراﺋـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻛﻠـﻲ از ﺧـﻂ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳـﻴﻤﺎن دو ﻓـﺎﻛﺘﻮر               ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﻳﻌﻨـﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ راﻧـﺪﻣﺎن ﻛـﻮره ﻫـﺎي دوار ﺳـﻴﻤﺎن از دﻳـﺪﮔﺎه ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري                            و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ                              ﺧـﻮراك ﻛـﻮره ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و راه ﺣـﻞ ﻫـﺎﻳﻲ ﺻـﺤﻴﺢ ﺟﻬـﺖ ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اراﺋ ﺷﻮد ﻪ   . درﭘﺎﻳﺎن اﻧﺎﻟﻴﺰ اﻛﺴﺮژي درﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺨـﺖ ﺳـﻴﻤﺎن ﻫﮕﻤﺘـﺎن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه وﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ راه                         ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬـﺖ ﺑﺎزﻳﺎﻓـﺖ اﻧـﺮژي ﻫـﺎي ﻣﺤـﺴﻮس ﺑـﻪ ﻫـﺪر رﻓﺘـﻪ از ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﭘﺨـﺖ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﻛـﻪ ارز                             ش ﺑﺴﺰاﻳﻲ درﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دراﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ درﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی – مهندسی فرآیند/عوامل موثر بر راندمان كوره هاي دوار سيمان و اناليز اكسرژي درسیستم پخت سیمان هگمتان

  • بازدید : 160 views
  • بدون نظر
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(۱۰۲صفحه)
مهندسي مكانيك – تبديل انرژي(چکیده مطالعه شود)

چكيده
بازدهي و توان خروجي از نير وگاه گازي تابع شرايط محيطي مي باشد. در اين پروژه منطقه عسلويه با
شرايط آب و هوايي گرم و مر طوب در نظر گرفته شده است. جهت بالاتر بردن كارايي نيروگاه گازي سه
روش كلي وجود دارد.
بالا بردن دبي جرمي سيال ورودي به كمپرسور باعث بالا رفتن توان خروجي و بازدهي نيروگاه مي شود.اين
روش با خنك كردن هواي ورودي به كمپرسور انجام مي شود، در اين پروژه روش تبخيري و استفاده از
چيلر جذبي مورد بررسي قرار گرفته است. استفاده از خنك كن تبخيري هزينه سرمايه گذاري اوليه پائين تر
و نصب و را ه اندازي آسان تر خواهد داشت ، در صورتيكه استفاده از چيلر جذبي جهت خنك كردن هواي
ورودي كارايي بالاتري خواهد داشت و هواي ورودي مستقل از شرايط محيطي به درجه حرارت ثابت خواهد
رسيد.
۵۰۰ مي باشند باعث جلوگيري از اتلاف oC استفاده از دماي بالاي گاز هاي خروجي از توربين كه بالاتر از
انرزي خواهد گرديد، كه مناسب ترين روش، نصب بويلر بازيافت حرارتي در خروجي توربين جهت توليد
بخار است.
بالا بردن دبي جرمي گاز ورودي به توربين نيز منجر به بالا رفتن كارايي نيروگاه گازي خواهد گرديد، جهت
اين امر وابسته به سازنده توربين و به يك نسبت مجاز بخار توليدي توسط بويلر بازيافت حرارت به محفظه
احتراق تزريق مي شود.

عتیقه زیرخاکی گنج