گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 104 views
  • بدون نظر
این فایل در قالب pdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

در تمام مدت دوره سخنرانيهايم درباره فا و عمل تزكيه، در مقابل جامعه و تمرينكنندگان مسئول بودهام. نتايج بدست آمده،
وجود (qigong) و تأثير آنها در تمام جامعه نيز تا حدي خوب بوده است. چندين سال قبل تعدادي از استادان چيگونگ ١
داشتند كه چيگونگ را تعليم ميدادند. تمام آنچه كه آنها تعليم ميدادند به سطحي از شفا و تندرستي تعلق داشت. البته منكر
خوبي روش تزكيه آنها نيستم. فقط اشاره ميكنم كه آنها چيزي را در سطوح بالاتر آموزش ندادند. همچنين از موقعيت
چيگونگ در كل كشور مطلع هستم. درحال حاضر، تنها كسي هستم كه چيگونگ را در داخل و خارج كشور بطور حقيقي در
سطوح بالا تعليم ميدهد. چرا هيچ كس كاري مثل تعليم چيگونگ را در سطوح بالاتر انجام نداده است؟ زيرا كه اين به
مسائلي بسيار بزرگ، به ريشه بسيار عميق تاريخي و به قلمروي بسيار گسترده ارتباط دارد و همچنين شامل موضوعاتي بسيار
حساس ميباشد. اين چيزي نيست كه يك فرد عادي بتواند آن را تعليم دهد، زيرا شامل تمرينات فراواني از مدارس
چيگونگ است. مخصوصا بسياري از تمرينكنندگان ما كه امروز يك روش را ياد ميگيرند و فردا روشي ديگر را در حال
حاضر بدنهايشان را به آشفتگي كشاندهاند. تزكيه آنها محكوم به سقوط است. وقتي كه ديگران با انتخاب راه اصلي در
تزكيه پيش ميروند، اين اشخاص در راههاي فرعي قدم برميدارند. اگر آنها يك راه را تزكيه كنند، راههاي ديگر مزاحم آنها
خواهند بود. اگر در راههاي ديگر تزكيه كنند، اين راه مزاحم خواهد بود. همه چيز مزاحم آنها است، آنها ديگر نميتوانند در
عمل تزكيه موفق گردند.
چيگونگ عمل تزكيه است
نظر به اينكه چيگونگ تاريخي چنان طولاني دارد، فايدهاش چيست؟ به همه شما ميگويم از آنجائيكه روش تزكيه ما روشي
بسيار بزرگ در مدرسه بودا است، مطمئنًا بوداهود را تزكيه ميكنيم. در مدرسه تائو، شخص طبيعتًا تائو را تزكيه ميكند تا تائو
خرافات نيست. آن كلمهاي از سانسكريت است، زبان قديمي (Buddha) را كسب كند. اجازه بدهيد به همه شما بگويم كه بودا
٢٤ ترجمه كردند. (Fo tu) ٢٣ ناميده شد. همچنين كساني بودند كه آن را (Fo tuo) هندي. زماني كه در چين رواج پيدا كرد، فوتو
ناميدند. آن چه معنايي را در زبان چيني (Fo) بعد از رواج آن در اطراف، مردم چين ما يك كلمه را حذف كرده و آن را فو
ميداد؟ يعني”يك شخص روشنبين شده,” شخصي كه در جريان عمل تزكيه روشنبين شده است. كجاي اين جريان موهوم
پرستي است؟
همگي به اين فكر كنيد: فرد ميتواند تواناييهاي فوق طبيعي اش را طي عمل تزكيه رشد دهد. در دنياي امروزي،
شش توانايي فوق طبيعي شناخته شده است، ولي به اينها محدود نيستند. ميتوانم بگويم كه بيش از ده هزار توانايي فوق
طبيعي واقعي وجود دارند. شخصي كه آنجا بدون حركت دادن دستها و پاهايش نشسته، قادر است كاري را انجام دهد كه
ديگران حتي با دستها و پاهايشان نميتوانند آن را انجام دهند، و ميتواند حقيقت واقعي تمام بعدهاي جهان را مشاهده كند.
اين شخص ميتواند حقيقت عالم و چيزهايي را ببيند كه مردم عادي قادر به ديدن آنها نيستند. آيا او شخصي نيست كه از
طريق عمل تزكيه تائو را كسب كرده است؟ آيا او يك شخص بزرگ روشنبين شده نيست؟ چگونه ميتوان او را همتراز با
يك شخص عادي دانست؟ آيا او كسي نيست كه از راه عمل تزكيه روشنبين شده است؟ آيا اين درست نيست كه او را يك
روشنبين بناميم؟ بر طبق نوشتههاي قديمي هندي او را يك بودا مينامند. واقعيت اين است، اين همان چيزي است كه
چيگونگ براي آن مورد استفاده قرار ميگيرد.
بدون يك بيماري، چه كسي ميخواهد » ، وقتي كه صحبت از چيگونگ است، بعضي افراد ممكن است بگويند
اين دركي است از چيگونگ كه بيماريها را شفا ميدهد. اين دركي بسيار، بسيار سطحي است. «؟ چيگونگ را تمرين كند
اين تقصير شما نيست زيرا بسياري از استادان چيگونگ در حقيقت كارهايي ميكنند كه مربوط به شفا دادن بيماريها و
حفظ سلامتيست. همة آنها درباره شفا دادن و سلامتي سخن ميگويند. هيچ كس درباره سطوح بالاتر تعليمي نميدهد. البته
اين بدين معنا نيست كه روش آنها خوب نيست. وظيفة آنها آموزش چيزها و كارهايي درسطح شفا دادن و حفظ سلامتي، و
عمومي كردن چيگونگ است. بسياري از افراد هستند كه ميخواهند در سطوح بالاتر تزكيه كنند. آنها چنان افكار و آرزوهايي
دارند، اما آنها به روشهاي تزكيه دست نيافتهاند، و بدين وسيله منجر به مشكلات بزرگ و سختيهاي زياد گشتهاند. البته،
ترويج واقعي يك عمل تزكيه در جهت سطوح بالاتر مستلزم مسايل بسيار مهمي است. بنابراين، ما در مقابل جامعه و مردم
مسئول بودهايم، و در طي روش تزكيه مجموعًا به نتايج خوبي رسيدهايم. بعضي مسايل واقعًا در سطحي بالا هستند و، وقتي
دربارة آنها صحبت ميشود ممكن است مثل خرافات به نظر آيند. اما، ما حداكثر سعي خود را براي توضيح دادن درباره آنها بر
طبق علم جديد خواهيم كرد.
وقتي يك بار دربارة مسايل معيني صحبت بكنيم، كساني خواهند بود كه آنها را موهوم پرستي بنامند. چرا آن اينطوري
است؟ ملاك چنين شخصي اين است كه آنچه علم به رسميت نشناخته، آنچه كه هنوز تجربه نكرده است، يا آنچه كه او فكر
ميكند احتما ً لا نميتواند وجود داشته باشد، همگي خرافات و ايدهآليستي است. اين درك اوست. آيا اين درك درست است؟
آيا ميتوان آنچه را كه علم نشناخته و يا در فراسوي رشد او است خرافات يا ايدهآليسم ناميد؟ پس، آيا اين خود شخص نيست
كه خرافه پرست و ايدهاليست شده است؟ بر طبق چنين طرز فكري، چگونه علم ميتواند رشد و پيشرفت كند؟ جامعه بشري

هم نميتواند به جلو قدم بردارد. تمام اختراعاتي كه علوم و تكنولوژي ما در گذشته اختراع كرده است براي مردم ناآشنا بود.
اگر با همة آن مسائل به عنوان خرافات پرستي برخورد ميشد پس البته نيازي به توسعه وجود نداشت. چيگونگ چيزي
ايدهآليستي نيست. از آنجا كه بسياري از مردم چيگونگ رانميشناسند، هميشه تصور ميكنند كه چيگونگ ايدهآليسم است.
امواج ،(supersonic waves) اين روزها، با استفاده از وسايل علمي در بدن استادان چيگونگ، امواج سوپرسونيك
اشعه حاوي راديواكتيو ،(ultraviotel) اشعه ماوراء بنفش ،(infrared) اشعه مادون قرمز ،(electromgnetic) الكترومگنتيك
و غيره را يافتهاند. آيا (trac metal elements ) رديابي عناصر فلزات ،(atoms) اتمها ،(neutrons) نوترونها ،(gamma rays)
اين چيزها موجوديتي از ماده نيستند؟ آنها هم از ماده ميباشند. آيا هر چيزي از ماده تشكيل نشده است؟ آيا زمان و مكان
است؟ از آنجا كه چيگونگ براي « خرافات پرستي » ديگر نيز از ماده تشكيل نشدهاند؟ چگونه ميتوان گفت كه چيگونگ
تزكيه بوداهود مورد استفاده قرار ميگيرد، طبيعتًا بسياري از مسايل عميق و والا را شامل ميگردد، كه ما دربارة همه آنها
صحبت خواهيم نمود.
از آنجا كه چيگونگ براي چنان هدفي مورد استفاده قرار ميگيرد، چرا آن را چيگونگ ميناميم؟ در حقيقت آن را
ناميده ميشد، و درست عمل تزكيه است. البته « عمل تزكيه » ؟ نميناميدند. چه ناميده ميشد (qigong) « چيگونگ »
چيگونگ نامهاي بخصوص ديگري داشت، اما بطور كلي آن را عمل تزكيه ميناميدند. پس، چرا آن را چيگونگ ناميدهاند؟
همانطور كه همة ما ميدانيم چيگونگ بيش از بيست سال است كه در جامعه رواج داشته است. چيگونگ در اواسط انقلاب
فرهنگي ٢٥ پديدار شد. بعدها به نقطة اوج خود رسيد. همگي دربارهاش فكر كنيد: در آن زمان ايدئولوژي چپ كام ً لا رايج بود.
ما به اسامي كه چيگونگ در تمدن ماقبل تاريخ داشت اشاره نخواهيم كرد. درطي توسعهاش، تمدن بشري از ميان جامعه
فئودالي گذشته است. به همين خاطر چيگونگ اغلب اسامياي با عناصر فئودالي گرفت. روش هايي كه به مذهب مربوط
بودند اغلب اسامياي با لحنهاي سنگين مذهبي داشتند. بطور مثال، روش بزرگ تزكيه تائو، روش مدتيشن الماس، راه
راه بزرگ تزكية بودا دارما، و نه علم دروني كيمياگري، و غيره، همگي چنان چيزهايي بودند. ،(The way of Arhat آرهات ( ٢٦
به كار برده ميشد، آيا مورد انتقاد قرار نميگرفتيد؟ عليرغم اينكه آرزوي « انقلاب فرهنگي بزرگ » اگر اين اساميدر زمان
همگاني كردن چيگونگ نزد استادان چيگونگ خوب بوده و قصد آنها كمك به شفا دادن بيماريهاي مردم و حفظ
سلامتي بود، و اينكه تندرستي عموم بهتر گردد  چقدر ميتوانست بينظير باشد  آن نميتوانست مجاز باشد. مردم به
سادگي جرأت نميكردند به اين صورت اسامي را به كار ببرند. به همين خاطر، براي همگاني كردن چيگونگ، بسياري از
۲۷ را برداشتند و آن را چيگونگ Tao Zang و تائو ذانگ Dan Jing استادان چيگونگ دو كلمه از يادداشتهاي دان جينگ
ناميدند. بعضي افراد حتي تحقيقاتشان را درباره اصطلاحات چيگونگ متمركز ميكنند. اما چيزي براي بررسي (qigong)
كردن وجود ندارد. در گذشته، آن فقط عمل تزكيه ناميده ميشد. چيگونگ چيزي نيست به غير از يك واژه جديد ساخته شده
كه منطبق با افكار مدرن بشري است


عتیقه زیرخاکی گنج