گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 163 views
 • بدون نظر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل
عنوان : شناسایی و گسترش پتانسیلهای اقنصادی بلند مددت کاهش مصرف انرژی در حمل و نقل بین شهری
نگارش : پیمان قربانی
پایان نامه شناسایی و گسترش پتانسیلهای اقنصادی بلند مددت کاهش مصرف انرژی در حمل و نقل بین شهری ، شامل ۶ فصل و ۲۱۰ صفحه است که فصل های آن شامل :
فصل اول : زیر ساخت ها و مصرف انرژی در بخش حمل ونقل
فصل دوم : فن آوری های سوخت ، موتور وبدنه
فصل سوم : شناسایی پتانسیل ها
فصل چهارم : ارزیابی پتانسیل های صرفه جویی انرژی به کمک بهره گیری بهینه از سیستم حمل و نقل عمومی
فصل پنجم : متدولوژی پایان نامه
فصل ششم : ارزیابی پتانسیل ها و ارایه راهکارها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

 • بازدید : 149 views
 • بدون نظر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  M.Sc
مهندسی عمران برنامه ریزی حمل ونقل
عنوان : گسترش تابع زمان-تاخیر در تقاطع های چراغ دار زیر اشباع
نگارش : امیر نراقی جلیلی
این پایان نامه شامل ۲۴۸ صفحه و در ۷ فصل گردآوری شده است که شامل :
ﻓﺼﻞ اول : ﻛﻠﻴﺎت و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺴﺄﻟه
ﻓﺼﻞ دوم : ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘه
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺎﺑﻊ زﻣﺎن -تاﺧﻴر
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم  :ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ  :ﺑﺮازش ﻣﺪل ﺑﺮآورد ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎي ﭼﺮاغ دار زﻳﺮ اﺷﺒﺎع
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ  :اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﻣﺪل
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی

 • بازدید : 165 views
 • بدون نظر

عنوان : ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺣﻤﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ از ﻃﺮیق اﻳﺮان
این پایان نامه مجموع ۴۵۳ صفحه است که شامل فصول زیر میباشد :
فصل اول : ﻛﻠﻴﺎت
ﻓﺼﻞ دوم : ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎ و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻮﺟﻮد اﻳﺮان ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺧﺎك ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم : ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺮان
ﻓﺼﻞﭘﻨﺠﻢ : ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ : ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ در اﻳﺮان
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي

 • بازدید : 175 views
 • بدون نظر

ارزیابی فنی و اقتصادیی سازماندهی ترافیکی بافت قدیم شهر تبریز
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل ونقل
نگارش : علیرضا ناصری
پایان نامه ارزیابی فنی و اقتصادیی سازماندهی ترافیکی بافت قدیم شهر تبریز ، شامل ۳۰۲ صفحه و ۸ فصل گرداوری شده است :
فصل اول : کلیات تحقیق
فصل دوم : مرور بر منابع و مطالعات پیشین
فصل سوم : تدوین متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی سامان دهی بافت قدیم شهر ها
فصل چهارم : کاربرد متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی برای شهر تبریز ( تعیین محدوده مطالعات و شناخت وضع موجود )
فصل پنجم : کاربرد متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی برای شهر تبریز (تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و شناسایی مشکلات و موانع)
فصل ششم : کاربرد متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی برای شهر تبریز (ارایه راهکار های عملی جهت ساماندهی عرضه و تقاضا)
فصل هفتم : کاربرد متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی برای شهر تبریز (ارزیابی فنی و اقتصادی بافت مرکزی تبریز)
فصل هشتم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 • بازدید : 167 views
 • بدون نظر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – راه و ترابری
عنوان : ارایه متدلوژی مکانیابی تجهیزات کنترلی و نظارتی  ITS در جهت کاهش تصادفات
نگارش : کاوه بیورانی
این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc با ۱۵۳ صفحه و ۱۰ فصل یکی از بهترین رفرنس های مهندسی عمران می باشد که فصول آن شامل :
فصل اول : تعریف مساله
فصل دوم : کاوش در متون
فصل سوم : روش تحقیق
فصل چهارم : جمع آوری اطلاعات
فصل پنجم : ایمنی و راه حل های ITS
فصل ششم : انتخاب تجهیزات کنترلی و نظارتی  ITS
فصل هفتم : منافع و هزینه ها
فصل هشتم : ارایه مدل پیشنهادی
فصل نهم : انجام مطالعه موردی و بکارگیری مدل
فصل دهم : نتیجه گیری

 • بازدید : 107 views
 • بدون نظر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – راه و ترابری
عنوان : ارزیابی بکرگیری سیستم های هوشمند حمل و نقل در مدیریت حوادث جاده ای
نگارش : کامبیز دیرکوند
این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc با ۲۰۶ صفحه و ۹ فصل یکی از بهترین رفرنس های مهندسی عمران گرایش راه و ترابری می باشد که فصول آن شامل :
فصل اول : کلیات
فصل دوم : کاوش در متون
قصل سوم : روش تحقیق
فصل چهارم : جمع آوری اطلاعات
فصل پنجم : معرفی مدیریت حوادث
فصل ششم : سیستم های هوشمند حمل و نقل  ITS
فصل هفتم : ارزیابی بکار گیری ITS در مدیریت حوادث جاده ای
فصل هشتم : مطالعه موردی
فصل نهم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 • بازدید : 185 views
 • بدون نظر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – راه و ترابری
عنوان : ارائه ساختار مناسب براي مديريت ناوگان حمل ونقل جاده ای در شرایط بهران
نگارش : علیرضا دانشفر
این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc با ۲۳۴ صفحه و ۷ فصل یکی از بهترین رفرنس های مهندسی عمران گرایش راه و ترابری می باشد که فصول آن شامل :
فصل اول : طرح مساله
فصل دوم : مروری کارهای انجام شده
قصل سوم : روش تحقیق
فصل چهارم : برآورد امکانات و منابع ملی ( دولتی و خصوصی ) به منظور مقابله با بحران
فصل پنجم : ارایه ساختار مناسب مدیریت ناوگان حمل و نقل جاده ای در شرایط بحرانی طبیعی
فصل ششم :  نحوه عمل ساختار پیشنهادی در یک سناریوی فرضی زلزله (مطالعه موردی)
فصل هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 • بازدید : 136 views
 • بدون نظر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل
عنوان : استفاده ازكلني مورچگان در مسيريابي وسايل نقليه امدادي در شرايط عدم قطعیت
نگارش : آرش رحیمیان
این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc با ۱۵۷ صفحه و ۵ فصل یکی از بهترین رفرنس های مهندسی عمران گرایش سازه می باشد که فصول آن شامل :
فصل اول : تعریف مساله
فصل دوم : مروری بر مطالعات پیشین
قصل سوم : ارایه روش
فصل چهارم : مطالعه موردی و نتایج عددی
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 • بازدید : 138 views
 • بدون نظر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – راه و ترابری
عنوان : ارزیابی مقایسه ای نرم افزارهای AIMSUNوSIM TRAFFICدر شبیه سازی عملکرد ترافیکی تقاطعات شهری
نگارش : نیما جانفشان عراقی
این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc با ۱۶۴ صفحه و ۸ فصل یکی از بهترین رفرنس های مهندسی عمران گرایش راه و ترابری می باشد که فصول آن شامل :
فصل اول : تعریف مساله
فصل دوم : کاوش در متون
قصل سوم : معرفی نرم افزارها
فصل چهارم : الگوریتم های ریاضی نرم افزار های ریزنگر شبیه ساز ترافیک
فصل پنجم : کالیبره کردن مدل های ریزنگر شبیه ساز ترافیک
فصل ششم : شبیه سازی و کالیبره کردن مطالعه موردی در نرم افزار ها
فصل هفتم : مقایسه نتایج شبیه سازی در نرم افزارها
فصل هشتم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 • بازدید : 137 views
 • بدون نظر

توسعه مدل فازی تخصیص سفر در مناطق شهری
پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل
نگارش : هادی سراجی
پایان نامه توسعه مدل فازی تخصیص سفر در مناطق شهری ، شامل ۷ فصل است که در ۱۵۷ صفحه گردآوری شده است .
فصل اول : کلیات
فصل دوم : مروری بر مفهوم تخصیص و مدل های آن
فصل سوم : مروری بر سوابق علمی موضوع
فصل چهارم : منطق فازی
فصل پنجم : توسعه متدولوژی مدل فازی تخصیص شهر
فصل ششم : اجرا وتحلیل مدل
فصل هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 • بازدید : 145 views
 • بدون نظر

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد m.sc
مهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقل
این پایان نامه با ۱۴۵ صفحه یکی از بهترین پایان نامه ها برای کارشناسی ارشد M.Sc میباشد.
این مجموعه در ۶ فصل گردآوری شده که شامل :
فصل اول : کلیات
فصل دوم :مفاهیم و تعاریف مدیریت بزرگراهی درون شهری
فصل سوم : روشهای مدیریت بزرگراهی درون شهری
فصل چهارم : متدلوژی و روش تحقیق
فصل پنجم : نتایج اجرایی
فصل ششم : راهکار ها و جمع بندی

 • بازدید : 65 views
 • بدون نظر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – سازه
عنوان : بهسازي لرزه اي ستون هاي مرکب فولادي با بست موازي
نگارش : حجت اله احمد پور
این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc با ۱۳۲ صفحه و ۴ فصل یکی از بهترین رفرنس های مهندسی عمران می باشد که فصول آن شامل :
فصل اول : مروری بر تحقیقات انجام شده
فصل دوم : مدل سازی و انجام تحلیل های عددی
فصل سوم : نتایج تحلیل های عددی
فصل چهارم : جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات


عتیقه زیرخاکی گنج