گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 175 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق اصول دموکراسی ونظام انتخاباتی ایران-خرید اینترنتی تحقیق اصول دموکراسی ونظام انتخاباتی ایران-دانلود فایل تحقیق اصول دموکراسی ونظام انتخاباتی ایران-تحقیق اصول دموکراسی ونظام انتخاباتی ایران

این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش برای شما تهیه شده است امیدواریم که از خواندن آن لذت ببرید.
در اين نوشتار تلاش شده است ضمن تحليل اصول اساسي دموكراسي و نظام انتخاباتي ايران به بررسي اين دو پرداخته شود. طرح سوال هايي چون؛ اصول دموكراسي كدامند و چگونه در جوامع ظهور مي يابند

انتخابات دموكراتيك

نقش بسيار زيادي در اتخاذ تصميم صلح آميز و ايجاد ثبات در جامعه ي سياسي را دارد تصدي قدرت سياسي بدون رضايت يا اراده ي آزاد مردم خارج از رويه هاي مردمي و دموكراتيك، بي ثباتي و تعارض منافع و مشكلات عديده اي براي اداره ي نظام سياسي به وجود مي آورد.

انتخابات دموكراتيك، انتخاباتي است كه در يك فضاي دموكراتيك با رعايت حقوق و آزاديهاي سياسي شهروندان، برگزار شود. حكومت و نهادهاي انتخاباتي برآمده از چنين فضايي كه براساس رضايت و راي آزاد شهروندان باشد، داراي مشروعيت است پس انتخابات دموكراتيك مشروعيت بخش نظام سياسي است. البته انتخابات دموكراتيك صرفا مشروعيت بخش نيست بلكه داراي خصيصه ي رقابتي بودن نيز هست كه موجب مشاركت موثر و كارآمد تمام گروهها و اضراب مخالف و موافق مي شود. همچنين مي توان به فراگير بودن و قطعي بودن انتخابات دموكراتيك اشاره كرد. فراگير بودن موجب حضور همه ي افراد واجد صلاحيت بدون توجه به فاكتورهاي تبعيض آميز مي گردد و قطعي بودن آن، پذيرش نتايج انتخابات توسط تمام بازنگران انتخابات را به همراه
مي آورد.

در نتيجه حكومت زماني مشروعيت دارد كه اولا با رضايت مردم طي انتخاباتي با خصيصه هاي فوق الذكر شكل گرفته و ثانيا پس از انتخاب شدن، عملي كننده ي نيازهاي مردم در چهارچوب قانون باشند. در حقيقت انتخابات دموكراتيك، « انتخاباتي است كه نهادها و مقامات انتخاباتي را ايجاد مي نمايد و منتخب مردم و پاسخگو در برابر راي دهندگان مي باشد» از اين نوع انتخابات گزينش هاي مردم واقعي است و راي آنها صرفا يك عمل تشريفاتي نيست بلكه شهروندان در حال مشاركت فعال در يك رويه ي تصميم گيري هستند كه تصميمات بعدي حكومت را شكل خواهند داد. از جمله ويژگي هاي انتخابات دموكراتيك. مشاركت فعال همگاني، وجود آزاديهاي سياسي، آزاد و منصفانه بودن آن، پذيرش نتيجه ي انتخابات و رعايت كليه ي اصول حاكم بر نظام دموكراتيك[۱] است.

در جهت تبيين و تشريح انتخابات آزاد و منصفانه و دموكراتيك بايد به اصولي اشاره كنيم كه تثبيت و تقويت كننده ي نظام انتخابات دموكراتيك مي باشند هر چند ممكن است هر نظامي با هر محتوايي براي خود اصولي پايه اي براي اداره ي امور عمومي داشته باشد.

اصول ارزشي و ماهوي

نظام هاي دموكراتيك و مردمي بر مبناي تحقق اهداف و ارزش هايي شكل گرفته اند، كه ماهيت و سرنوشت جمعي و مشترك دارند و تحقق اراده ي مشترك مردم آرمان عالي نظام سياسي و ساختار و تشكيلات سياسي و اجرايي آن محسوب مي شود اهم اصول ارزشي عبارتند از:

۱- اصل آزادي سياسي

اهميت آزادي سياسي به عنوان يكي از اصول ارزشي و ماهوي، از آن جهت است كه هنگامي كه آزادي سياسي در جامعه ريشه مي نمايد، بالطبع اين امكان براي همه ي شهروندان به طور يكسان ايجاد مي شود تا در سرنوشت سياسي و اجتماعي خويش و تصدي قدرت سياسي و نظارت بر آن مشاركت فعال داشته باشند. همچنين در صورت نبود چنين آزادي نمي توان انتظار انتخابات دموكراتيك را داشت، چرا كه اعمال حق راي و انتخاب كردن و مشاركت آگاهانه نيازمند داشتن امكان و فضاي مقتضي ابراز ايده ها و تمايلات و اعتقادات است.

آزادي سياسي به اين معناست كه فرد بتواند در زندگي سياسي و اجتماعي كشور خود، از راه انتخاب زمام داران و مقام هاي سياسي شركت جويد و يا به تصدي مشاغل عمومي و سياسي و اجتماعي كشور خود نايل آيد، و يا در جامع آزادانه عقايد و افكار خود را به نحو مقتضي ابراز نمايد.

با وجود آزادي سياسي است كه مردم رغبت مي كنند و زمينه هاي گوناگون مشاركت جويند، به امور حكومتي نظارت كنند و در صورت لزوم انتقاد و اعتراض كنند و به مخالفت برخيزند يا با آزادي تمام دست به انتخاب زنند و با راي و گزينش آزاد خود، سرنوشت در زندگي سياسي و نظام سياسي مطلوب خود را تعيين نمايند.

انواع آزاديهاي سياسي

با توجه به منابع مختلف حقوقي و سياسي مي توان به انواع متعددي از آزادي هاي سياسي اشاره كرد كه وجود آنها براي برگزاري يك انتخابات سالم و دموكراتيك ضروري است چرا كه به هر ميزان كاستي و نقص در آنها ايجاد شود به همان ميزان هم از مشروعيت انتخابات و دموكراتيك بودن آن كاسته مي شود.

۱) آزادي عقيده: عبارت از اين است كه افراد بتوانند به انتخاب خود در هر زمينه اي اشتغال ذهني داشته باشند، خود اين اشتغال امري باطني و دروني و خواه به صورت موضع گيري عمومي باشد يعني آن كه هر كس بتواند به دور از هر تحميل و فشاري بينديشد و بدون ترس، با در خود ايمان نمايد. اين آزادي مورد توجه جدي معاهدات و اسناد بين المللي از جمله ۱۸۳ اعلاميه ي حقوق بشر ۱۸ تا ۲۰ ميثاق بين المللي مدني و سياسي، اعلاميه ي امحاء تمامي اشكال نابردباري و تبعيض مذهبي قرار گرفته است.

۲) آزادي بيان: از آنجايي كه مردم دنيا و حتي مردمي كه در يك جامعه ي سياسي زندگي مي كنند داراي عقايد و ايده هاي متنوعي مي باشند امكان پذير نمي باشد كه همه در يك مسير يا يك جهت حركت كنند لذا پذيرش تنوع عقايد امري اجتناب ناپذير است و لازمه ي داشتن عقيده ي آزاد، توانايي ابراز آن عقايد است. از اين رو آزادي بيان لازمه ي آزادي عقيده است. آزادي بيان نيز همچون آزادي عقيده در اسناد مختلف بين المللي م۱۹ از جمله اعلاميه ي جهاني حقوق بشر،م ۱۹ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، مورد اشاره واقع شده است.عتیقه زیرخاکی گنج