گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 122 views
  • بدون نظر

هيجان پديده‌اي است كه هر روزه در برخورد تن و روان ملاحظه مي‌گردد و مسائلي مانند عشق ، كينه ، نفرت و … موضوع هيجان را تشكيل مي‌دهند. فرايندهاي هيجاني با واكنش‌هاي بدني غالباً داراي وابستگي هستند حتي يكي از كاركردهاي ديگري تأثير مي‌گذارد. همان‌گونه كه كوچكترين رفتار انسان تحت تأثير عوامل تفاوت انگيزشي و هيجاني قرار مي‌گيرد و از آنجايي كه پيشرفت تحصيلي به عنوان يك امر مهم در آموزش و پرورش و يك امر مهمتر براي دانش‌آموزان در جهت رشد و شكوفايي ايشان در جوامع امروزي است. اثرگذاري هيجانات بر پيشرفت تحصيلي بسيار جدي است ميل به پيشرفت از زمانهاي گذشته وجود داشته است و انسان‌ها براي رسيدن به هدف‌هاي متعالي خود كوشش زيادي به عمل آوردند و يكي از راه‌هاي رسيدن به اهداف خود تحصيل علم و دانش در تمام مقاطع تحصيلي مي‌باشد.

هدف اين پژوهش بررسي و مقايسة هيجان‌خواهي بر پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختر چهارم و پنجم دبستان شهر تهران مي‌باشد.

از آنجايي كه پيشرفت تحصيلي به عنوان يك امر مهم در آموزش و پرورش و يك امر مهمتر براي دانش‌آموزان در جهت رشد و شكوفايي ايشان در جوامع امروزي است اثرگذاري هيجانات بر پيشرفت تحصيلي بسيار جدي است ميل به پيشرفت از زمانهاي گذشته وجود داشته است و انسانها براي رسيدن به هدفهاي متعالي خود كوشش زيادي به عمل آوردند و يكي از راههاي رسيدن به اهداف خود تحصيل علم و دانش در تمام مقاطع تحصيلي مي‌باشد


عتیقه زیرخاکی گنج