گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 152 views
 • بدون نظر

هدف از طراحي مجموعه‌هاي تجاري ايجاد محيطي خوشايند براي خريد کالا؛ دريافت خدمات و ارتباط انسانها با يکديگر است. براي رسيدن به اين هدف ابتدا نگاهي گذرا به تاريخچه تجارت و ايران و تاريخچه ايجاد مجموعه‌هاي تجاري و اجتماعي در ايران ومشهد داريم و سير تکامل و ويژگيهاي اين مجموعه‌ها را مورد بررسي قرار ميدهيم. براي شناخت بيشتر نمونه‌هاي مشابهي را در نقاط مختلف جهان مورد بررسي قرار داده‌ايم. مطالعه شهر مشهد براي مکاتباتي صحيح مجموعه و رسيدن به هدف ابتدايي طراحي مجموعه (ايجاد محيطي خوشايند براي خريد کالا؛ دريافت خدمات و ارتباط انسانها با يکديگر) الزامي بوده است. به کمک تحليلهايي که از جهات مختلف بر روي سايت انجام شده؛ نحوه قرارگيري ساختمان در سايت؛ نحوه جهت‌گيري آن؛ امتدادهاي موثر بر ساختمان؛ وروديهاي آن و … استخراج شده است. از آنجايي که سعي شده که ساختمان بيشترين هماهنگي را با محيط وتلفيقي ازمعماري مدرن وسنتي داشته باشد؛ آناليز سايت مهمترين ابزارهاي طراحي را در اختيار ما گذاشته است. برنامه‌ريزي کالبدي نيز فضاهاي مورد نياز و ميزان آنها را مشخص خواهد کرد. بديهي است که در روند طراحي؛ توجه خاص به ملاحظات ديد و منظر و طراحي احجام بر اساس ويژگيهاي سايت براي رسيدن به بهترين ديدها و مناسبترين احجام الزامي بوده است.


 • بازدید : 140 views
 • بدون نظر

مراحل طراحی

طراح پایگاه داده که نیاز های کاربردی را می شناسد در برنامه های کاربردی جزئی می توانند دقیقا درباره روابطی که باید ایجاد شود، نسبتهای آنها و محدودیتهای این روابط تصمیم گیری کنند. با این حال چنین تصمیم گیری دقیقی در مورد برنامه های کاربردی دنیای واقعی مشکل است، زیرا اغلب آنها بسیار پیچیده هستند. غالبا هیچ کس همه اطلاعاتی که یک برنامه کاربردی نیاز دارد را نمی داند. طراح پایگاه داده باید در تماس با کاربران، الزامات و نیازهای این برنامه ها را بشناسد و آنها را در حالتی عالی و مناسب ارائه کند تا کاربران بتوانند آنها را بشناسند و بعد این الزامات را در سطوح پایین تر طرح پیاده کنند. یک مدل داده در سطح بالا با ارائه چهارچوب مفهومی به طراح پایگاه داده کمک می کند که در حالتی سیستماتیک ، داده های مورد نیاز کاربران پایگاه داده و ساختار آن که این نیازها را تامین می کند را مشخص کند.
ولین فاز طراحی پایگاه داده ، مشخص کردن نیاز داده کاربران پایگاه داده است. طراح پایگاه داده با تماس با کارشناسان این حوزه و کاربران این وظیفه را انجام دهد. نتیجه این حالت روشن شدن نیازهای کاربران است. در این بخش، خود را به توصیف نوشتاری نیازهای کاربران محدود می کنیم که به این موضوع در بخش ۶-۸-۲ می پردازیم.
در مرحله بعد طراح، یک مدل داده انتخاب می کند و با استفاده از مفاهیم این مدل انتخابی الزامات آنرا به چهارچوب مفهومی پایگاه داده تبدیل می کند. این چهار چوب کلی که در حالت طراحی مفهومی ایجاد می شود مفهوم دقیقی را از این پروژه ارائه می دهد.

مدل موجودیت – رابطه که ما در ادامه این فصل مورد مطالعه قرار می دهیم، عموماً برای ارایه طراحی مفهومی مورد استفاده قرار می گیرد. در مدل موجودیت رابطه، الگوی مفهومی موجودیتهای موجود در پایگاه داده، صفات موجودیت ها رابطه بین موجودیتها و محدودیت های صفات را مشخص می کند. مرحله طراحی مفهومی معمولا به ایجاد نمودار موجودیت رابطه نمایشگر الگوی گرافیکی منجر می شود.


 • بازدید : 112 views
 • بدون نظر

ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﭘﺎﺷﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﻮدري ﺷﮑﻞ ﺟﺎﻣﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ   . ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﺼـﻮل و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺎﯾﺪاري و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ، اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ درﺻﺪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد  . ﻫــﺪف از   ن اﯾــﻦ ﺗﺤﻘﯿــﻖ، ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨــﻪ اي ﺑــﺮاي ﺧﺸــﮏ ﮐــﺮدن ﭘﺎﺷﺸــﯽ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴــﯿﻮ       اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮﻧﻬﺎﯾﯽ Bifidobacterium bifidum ﺣـﺎوي ﭘـﻮدر آب ﭘﻨﯿـﺮ، ﺳـﻮﮐﺮوز، B.bifidum PTCC ﻋﺼﺎره ذرت و ﻣﺎﻟﺘﻮدﮐﺴﺘﺮﯾﻦ ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﺲ از اﺳﺘﺮﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن،   1644   ﺑـﻪ آن ﺗﻠﻘـﯿﺢ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯽ ﻫﻮازي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺲ ۳۷ﺳﺎﻋﺖ در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر  48ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت ؛ ﺳـﭙ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺸﮏ  ﻦ ﮐـ   ل Buchi B ) ﭘﺎﺷﺸـﯽ ﻣـﺪ    و ، -۱۹۱(Buchi, Flawil, Switzerland ﺗﺤـﺖ ﺷـﺮاﯾﻂ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ  . Response روش ﭘﺎﺳــﺦ ﺳــﻄﺤﯽ ﯾــﺎ ﺑــﺮاي ﻃﺮاﺣــﯽ و ﺗﺤﻠﯿــﻞ Surface Methodology(RSM) آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺖ ، ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓـ . ي ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎ     اﺻـﻠﯽ دﻣـﺎي ﻫـﻮاي ورودي، ﻓﺸﺎر ﻫﻮا و ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﺘﻮدﮐﺴﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و درﺻـﺪ        B.bifidumزﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن و رﻃﻮﺑﺖ ﭘﻮدر ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺳـﺎزي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ  . از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ آﻣﺎري، در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ درﺻﺪ زﻧـﺪه ﻣﺎﻧـﺪن و ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻘـﺪار     رﻃﻮﺑﺖ در ﭘﻮدر ﻣﺤﺼﻮل، ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ  : ° =دﻣﺎي ﻫﻮاي ورودي   .15/00gr  =؛ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﺘﻮدﮐﺴﺘﺮﯾﻦ  4/00bar =؛ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا  103/15C ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﻫﺎي     ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ، دﻣﺎي ﻫﻮاي ورودي ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻓـﺎﮐﺘﻮر ﺑـﺮ ﻫـﺮ دو ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ رﻃﻮﺑﺖ ﭘﻮدر ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺲ از دﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﺘﻮدﮐﺴﺘﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر، اﻣﺎ در ﻣﻮرد درﺻﺪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻓﺸﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺎﻟﺘﻮدﮐﺴـﺘﺮﯾﻦ   ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی – مهندسی فرآیند/تعیین تجربی پارامترھای موثر بر عملکرد خشک کن پاششی در تولید پروبیوتیک ھا

 • بازدید : 127 views
 • بدون نظر

دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -طراحی فرآیند/شبیه سازی نشست کک درمبدل خط انتقال (Transfer line exchanger) واحداولفینتوسط نرم افزارّFluent  

 • بازدید : 120 views
 • بدون نظر

در سالهاي اخير فرار نوجوانان از منزل بويژه دختران رو به افزايش است اگرچه اين پديده در نگاه اول يك اقدام فردي است. اما نتايج و پيامدهاي مرتبط با آن منجر به يك آسيب اجتماعي مي‌گردد.

پژوهشي كه در سال ۸۳ انجام شده اعلام مي‌كند كه آمار فرار دختران طي چند سال گذشته افزايش چشمگيري يافته تا جايي كه در سال ۱۳۸۰ صد و بيست و دو نفر اقدام به فرار كرده (آمار ثبت شده توسط بهزيستي و نيروي انتظامي[۱]) اما اين تعداد در سال ۸۳ به ۳۰۰ نفر رسيده است. كه اين مساله لزوم بازنگري در قوانين حمايتي از اين دختران را ضروري مي‌سازد. چنين سطح آماري البته در سطح جهاني نيز مشاهده شده و براساس گزارش سازمان بهداشت جهاني سالانه بيش از يك ميليون نوجوان ۱۳ تا ۱۹ ساله از خانه متواري مي‌شوند. (فتحي ۸۳)

پژوهشهاي بسياري در زمينه فرار نوجوانان بويژه دختران انجام شده است كه رخي از آنها علل فرار را اعم از علل زمينه ساز و آشكارساز بررسي مي‌كنند.

برخي ديگر پديده هايي را كه بعد از فرار گريبانگير نوجوانان است را مورد بررسي قرارمي دهند عواملي از قبيل دزدي ، فساد، فحشا، انواع بيماريهايي كه سلامت جسمي و رواني را به مخاطره مي‌اندازد، سوء‌تغذيه، بي خانماني و در نتيجه پناه بردن به بيگانه ها، مصرف مواد مخدر.


دانلود فایل پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش تنش‌زدايي تدريجي و حل مساله در تمايل به فرار دختران نوجوان در معرض فرار 

 • بازدید : 150 views
 • بدون نظر

ﮔﺎﺯ ﺳﻨﺘﺰ)ﻣﺨﻠ ﮐﺮﺑﻦ ﻮﻁ ﮔﺎﺯﻫﺎي ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﻭ ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﻴﺪ   ( ﮔﺎﺯي ﺑﻲ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺑﻲ ﺑﻮ ﻭ ﺳﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ (GTL) ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎي ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻊ ، ﻣﺘﺎﻧﻮﻝ ﺭﻭﺩ  .  ﺁﻣﻮﻧﻴﺎﻙ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﻲ ، ﺭﻭﺵ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮﺍي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎﺯ ﺳﻨﺘﺰ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪي ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎ ﺍﺳﺖ ﺹ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ   . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﻴﺮي ﻳﮏ ﺭﻭﺵ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺳﻬﻞ ﻭ ﮐﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﺬﺍﺏ ﺑﺎﺷﺪ  . ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺳﺮﺩ)ﭘﺎﻟﺴﻲ ﭘﺎﻟﺴﻲ ﻭ ﻏﻴﺮ   ( ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺬﺍﺏ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻘﻄﻪ – ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺭﺍﮐﺘﻮﺭ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﭘﺎﻟﺴﻲ ﮐﺮﻭﻧﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﺭﺍﻛﺘﻮﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺍي ﺑﺮﺍي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺎﺯ ﻣﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﮐﺴﻴﮋﻥ ﺑﻪ ﮔﺎﺯ ﺳﻨﺘﺰ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  . ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﻨﺞ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ ﻓﺮﮐﺎ ﭘﺎﻟﺲ ۱۰۰۰) ﻧﺲ ﻫﺮﺗﺰ ۵۰۰۰ ﺗﺎ ( ﻭﻟﺘﺎﮊ ،)۵  ۱۰ ﺗﺎ ﮐﻴﻠﻮﻭﻟﺖ ( ۵) ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺩﻫﺎ ، ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ۱۰ ﺗﺎ  ( CH ﻧﺴﺒﺖ، ۴:O2) ۲  (ﻭﺭﻭﺩ ۴ ﺗﺎ ﻭ ﺩﺑﻲ ﮔﺎﺯ  ي ﺑﻪ ﺭﺍﮐﺘﻮﺭ )۲۵۰ ﺳﻲ۵۰۰ ﺗﺎ  ﺳﻲ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ  ( ﺩﺭ   ۳ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺘﺎﻥ، ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮي H ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﻭ ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ، ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮ ۲:CO ﻭ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﻥ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ   . ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﺑﺮ (ﺷﺪ full factorial) ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺵ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻳﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﺪ .ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﻫﺪ ﻣﻲ ﮐﻪ : CH ﻭﻟﺘﺎﮊ، ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ۴:O2 CH  ﺩﺑﻲ ﮔﺎﺯ ﻭﺭﻭﺩي ﺑﻪ ﺭﺍﮐﺘﻮﺭ، ﺑﺮ ﺭﻭي ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺘﺎﻥ، ، ۴:O2  ﺩﺑﻲ، CH ﮔﺎﺯ ﻭﺭﻭﺩي ﻭ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺑﺮ ﺭﻭي ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ، ﻧﺴﺒﺖ ۴:O2 H ﺑﺮ ﺭﻭي ﻧﺴﺒﺖ ۲:CO ، CH ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﺛ ۴:O2 ﻭ ﺩﺑﻲ ﮔﺎﺯ ﻭﺭﻭﺩي ﺑﻪ ﺭﺁﮐﺘﻮﺭ ﺑﺮ ﺭﻭي ﺍﻧﺮﮊي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺮ  . ۴۳ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺘﺎﻥ ,۳۷ % ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ ۵۰، ,۲۴ % ، ۷۵ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮي ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ,۱۱ % H ﻧﺴﺒﺖ ، ۲:CO ۲ ,۹۹ mj/m ﻭ ﺍﻧﺮﮊي ﻣﺼﺮﻓﻲ ۳ methane conv.۱۸ ,ﺑﺎﺷﺪ ۱۸ ﻣﻲ .     ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﻴﺪي
دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -فرآیند/بررسي توليد گاز سنتز در رآكتور كروناي پالسی

 • بازدید : 153 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود فایل پایان نامه کارشناسی (تابع متغیر مختلط ۱)


 

فصل ۶ 5

ويژگيهاي تحليلي نگاشت 5

۶.۱       جبر مختلط 7

هميوغ مختلط 9

تابعهاي متغيير مختلط 13

خلاصه 16

۶-۲   شرايط  کوشي _ريمان 17

توابع تحليلي 22

خلاصه 22

۶-۳      قضيه ي انتگرال کوشي 23

انتگرال هاي پربندي 23

اثبات قضيه ي انتگرال کوشي به کمک قضيه ي استوکس 25

نواحي همبند چند گانه 27

فرمول انتگرال کوشي 29

مشتقها 31

قضيه ي موره آ 32

خلاصه 34

۶۵    بسط لوران 34

بسط تايلور 34

اصل انعکاس شوارتز 36

ادامه ي تحليلي 37

سري لورن 40

خلاصه 43

۶-۶  نگاشت 44

انتقال 45

چرخش 45

انعکاس 46

نقطه هاي شاخه و توابع چند مقدار 48

خلاصه 53

۶-۷            نگاشت همديس 53

خلاصه 54

 • بازدید : 144 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود فایل پایان نامه نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي


انسان براي تامين نايزهاي روزمره خود را پيش رو داشت. ابتدا شكار و استفاده از گياهان خودرو و سپس به مرور زمان و با فرا گرفتن فنون اوليه كشاورزي اقدام به تهيه مايهتاج خود نمود. با توجه به خطراتي كه در شكار حيوانات انسان را تهديد مي كرد، لذا تمايل به سمت كشاوزي بيشتر و بيشتر شد تا جايي كه در گذشته اي نه چندان دور، بيشتر مردم عدي در كره زمين پيشه كشاورزي را برگزيدند. كشاورزان با سه عامل زمين، نيروي كار و آب روبرو هستند كه اهميت هر سه مورد به نوع خود بسيار مهم بوده و مي باشد.

امروزه با مكانيزه شدن صنعت كشاورزي نوع محصولات و تنوع فصلي آنها و نيز مقدار توليد آنها تفاوتهاي بسياري بوده است با استفاده از ابزار آلاتي مانند كمباين، تراكتور و دستگاههاي مخصوص شخم زنيف سم پاشي هاي هوايي و نيروي انساني كمتري درگير كشاورزي مي شود كه اين امر موجب كاهش هزينه توليد در مجموع، و از طرف ديگر افزايش بيكاري را سبب مي شود.

امروزه كشاورزي سنتي در مقايسه با سالهاي گذشته بسيار كمتر شده است. اكثر كشاورزان يا كوچ كرده و به شهرهاي بزرگ آمده اند و يا آنهايي كه توان مالي داشته اند با سيستم هاي امروزه خود را وقف داده و از سيستم هاي نوين آبياري و ماشين آلات كشاورزي استفاده مي كنند.

در سالهاي اخير با استفاده از تكنولوژي نانو، توليد محصولات فصلي، در تمام فصول امكانپذيري شده است…

 • بازدید : 128 views
 • بدون نظر

Computing Grid یا شبكه‌های متصل كامپیوتری مدل شبكه‌ای جدیدی است كه با استفاده از پردازشگرهای متصل به هم امكان انجام‌دادن عملیات‌ حجیم محاسباتی را میسر می‌سازد. Gridها در واقع از منابع كامپیوترهای متصل به‌شبكه استفاده می‌كنند و می‌توانند با استفاده از برآیند نیروی این منابع، محاسبات بسیار پیچیده را به‌راحتی انجام دهند. آن‌ها این كار را با قطعه قطعه كردن این عملیات و سپردن هر قطعه به‌كامپیوتری در شبكه انجام می‌دهند. به عنوان مثال وقتی شما از كامپیوترتان برای مدتی استفاده نمی‌كنید و كامپیوتر شما به‌ اصطلاح به‌وضعیت محافظ نمایشگر یا Screensaver می‌رود، از پردازشگر كامپیوتر شما هیچ استفاده‌ای نمی‌شود. اما با استفاده از شبكه‌های Grid می‌توان از حداكثر توانایی‌های پردازشگر‌ها استفاده نمود و برنامه‌ای را در كامپیوتر قرار داد كه وقتی از سیستم استفاده‌ای نمی‌شود، این برنامه بتواند از نیروی بلااستفاده دستگاه بهره بگیرد و قسمتی از محاسبات بزرگ عملیاتی را انجام دهد. در این مقاله این پدیده در فناوری اطلاعات مورد بحث قرار می‌گیرد و اهمیت استفاده از این فناوری، پیچیدگی‌ها، اجزای تشكیل دهنده و استانداردهای این مدل بررسی می‌شود و نشان داده خواهد شد كه با استفاده از این مدل چگونه در وقت و زمان شما صرفه‌جویی می‌شود. گفتنی است در حال حاضر بزرگ‌ترین شبكه Grid جهان در خدمت پروژه SETI@home برای یافتن حیات هوشمند فرازمینی قرار دارد. امروزه فناوری جدیدی به‌ نام Grid به ‌عرصه ارتباطات الكترونیك قدم نهاده است كه براساس آن  با دانلود كردن یك محافظ نمایشگر مخصوص می‌توانیم به‌كامپیوترهای شخصی خود اجازه دهیم كه وقتی از آن استفاده نمی‌كنیم، به ‌شبكه جهانی متصل شوند و به ‌سیستم‌های بزرگ تحقیقاتی اجازه دهند از منابع آزاد و بلااستفاده سیستم ما  استفاده نمایند.عتیقه زیرخاکی گنج