گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 156 views
  • بدون نظر

موضوع پایان نامه مدل سازي و شبيه سازي فرآيند جذب سطحي در مركاپتان زدايي از گاز طبيعي 
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۱۳۱ صفحه
نوع فایل: pdf
چكيده :
در اين رساله مدل سازي و شبيه سازي فرآيند جذب سطحي سيكلي مورد استفاده در مركاپتان زدائي از گاز طبيعي با استفاده از جاذبه غربال ملكولي مورد بررسي قرار گرفته است . اين فرآيند هم اكنون در واحد مركاپتان زدائي پالايشگاه گاز فاز يك پارس جنوبي مورد استفاده قرار مي گيرد .
۱۳ براي جذب x در اين فرآيند شش بستر ساكن جذب سطحي حاوي جاذب غربال مولكولي از نوع زئوليت انتخا بي مركاپتان وجود دارد در فرآيند مذكور ، در هر زمان سه بستر در حال جذب و سه بستر ديگر در حال احياء هستند . سيكل احيا شامل دو مرحله گرمايش و يك مرحل خنك كردن است .
در مدل سازي اين فرآيند با در نظر گرفتن مدل پراكندگي محوري براي رژيم جريان گاز در داخل بستر مع ادلات موازنه جرم استخراج شده است . از آنجا كه جذب اجزاء در سيستم به غير از آب و مركاپتان ناچيز است فرآيند به صورت يك سيستم سه جزئي ( مركاپتان ، آب و جزء بي اثر ) در نظر گرفته شده است . تقريب نيرو محركه خطي نيز براي محاسبه سرعت جذب سطحي بين فاز سيال و فاز جامد مورد استفاده قرار گرفته است .
با توجه به تك لايه بودن جذب بر روي زئوليت ها مدل لانگمير براي بيان رابطه تعادلي بين غلظت فازهاي سيال و جذب شده مورد استفاده قرار گرفته است .
دستگاه معادلات ديفرانسيل جزئي حاصل از مجموعه اين معادلات ، با استفاده از روش ع ددي تفاضلات محدود غير صريح در مراحل مختلف و به طور همزمان حل شده است . با استفاده از نتايج اين محاسبات تغييرات غلظت در دماي ثابت در طول بستر و در زمانهاي مختلف ارائه شده است و به دليل محدوديت نتايج عملي اثر تغيير پارامترهاي مهم مانند شدت جريان خوراك و د ماي خوراك و غلظت ورودي اجزاء قابل جذب در جهت اثبات صحت شبيه سازي مورد بررسي قرار گرفته است .
چون ظرفيت جاذب براي جذب سطحي با افزايش دما كاهش مي يابد لذا با افزايش دما غلظت درخروجي نيز زياد مي شود و با افزايش شدت جريان خوراك سرعت حركت منطقه فعال شده سريعتر مي شود و با افزايش برابري غلظت خوراك همانگونه كه انتظار مي رود برج مي تواند به خوبي تغييرات غلظت در ورودي را تعديل نمايد و تغيير قابل ملاحظه اي در خروجي مشاهده نشد .


عتیقه زیرخاکی گنج