گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 160 views
 • بدون نظر

ﺳﺮب ﻣﺎده اي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎﻧﺴﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﺮب ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺟﻬﺖ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ   ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻤﺶ ﺳﺮب ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن، از ﺑﺎﺗﺮﻳﻬﺎي اﺳﻘﺎﻃﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎوي ﺳﺮب ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺸﻮد اﺳﺘﻔﺎده .  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺳﺮب از ﻛﻴﻚ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﺮب روش ﭘﻴﺮوﻣﺘﺎﻟﻮرژي ﺑﺪﻟﻴﻞ دﻣﺎي ﺑﺎﻻي ذوب اﻳﻦ ﻛﻴﻚ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ  . از ﺟﻤﻠﻪ روﺷﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺎﻟﻮرژي روش ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﻴﻮن و ﻧﻴﺰ روش ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﻧﻤﻜﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ روش اﺧﻴﺮ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ   . در  اﻳﻦ روش ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آب ﻧﻤﻚ ﺗﺤﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻟﻴﭽﻴﻨﮓ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻛﻪ rpm500 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﺰن ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ زﻣﺎن در ﺣﺪود ،  30 دﻣﺎ در ﺣﺪود ، دﻗﻴﻘﻪ ۲۰  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﭼﮕﺎﻟﻲ ﭘﺎﻟﭗ ﺑﺮاﺑﺮ ۵۰ mg/l ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ pH=1 و .    ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺤ  Fe ﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﺳﻪ ﻓﻠﺰ وAl،  Zn  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ذرات ﻣﺤﺘﻮي ﺳﺮب ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻨﺎور ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ  . ذرات ﺷﻨﺎور ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻛﻮره ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻤﺶ ﺳﺮب ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . ۹۵,۲۲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻧﻤﻚ ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ و در ﻣ ۹۹,۴ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ درﺻﺪ    94,65 ﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻞ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

 • بازدید : 144 views
 • بدون نظر

دانلودفایل ,پایان نامه رشته, مهندسی شیمی ,فرآیند,افزودن راندمان ,حذف رطوبت از گاز توسط ,دیسکنت ها , طریق, افزودنی به آنها,

 • بازدید : 126 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق سازمانهای کامپیوتری و فرآیندمدیریت سازمان-خرید اینترنتی تحقیق سازمانهای کامپیوتری و فرآیندمدیریت سازمان-دانلود رایگان مقاله سازمانهای کامپیوتری و فرآیندمدیریت سازمان-تحقیق سازمانهای کامپیوتری و فرآیندمدیریت سازمان
این فایل در ۲۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
امروزه کامپيوتر از يک وسيله لوکس و تخصصي به يک ابزار عمومي تبديل شده و با نفوذ به تمام سطوح زندگي جوامع انساني عامل ايجاد پيوند هاي جهاني بين آنها شده است

 • بازدید : 121 views
 • بدون نظر

در این نوشتار (به صورت فایل WORD  در ۱۳ صفحه ) شما دوست عزیز را با مدیریت فرآیند حوادث و مفاهیم مربوط به آن آشنا می کنیم و مطالب مفید و کاربردی را در اختیار شما قرار می دهیم پس مطالعه این فایل ارزشمند را از دست ندهید

 • بازدید : 132 views
 • بدون نظر

در این نوشتار سعی شده شما دوست عزیز  را با کلیه مراحل تولید لواشک صنعتی،آلوچه و تمر هندی به طور کامل و کاربردی آشنا کنیم  و توضیحات کامل و مفیدی را ارایه بدهیم 

خواندن ای فایل را به تمام کسانی که در صنعت فرآوری و بسته بندی لواشک صنعتی و میوه های ترش ، به دانشجویان ،اساتید ،کارشناسان  ومدیران صنعت غذا   توصیه می کنیم.


 • بازدید : 146 views
 • بدون نظر
دانلود آشنایی با فرآیند برگزاری مناقصات
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ وﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ/ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ/واﺣﺪﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻋﻨﻮان :ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﻧﮑﺎت ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﮔﺮوه ﻫﺪف :رؤﺳﺎ و ﻣﺪﯾﺮان، ﻣﺴﻮؤﻟﯿﻦ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺴﻮؤﻟﯿﻦ اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻤﺮاﻧﯽ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻮر اداري، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﮐﺎرﭘﺮدازﻫﺎ، ﺣﺴﺎﺑﺪارﻫﺎ اﻟﺰاﻣﯽ – ﻧﻮع دوره :ﺷﻐﻠﯽ زﻣﺎن آزﻣﻮن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :دي ﻣﺎه ﯾﮏ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد و ﭼﻬﺎر 
۱۳۹۴ 
 • بازدید : 123 views
 • بدون نظر

دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -فرآیند/شبیه سازی نرخ اتلاف انرژی در سیستم اختلاطی مایع – مایع امتزاج ناپذیر
اﺧﺘﻼط در ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻬﻤﺰن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎه از دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺟﺮﻳﺎن
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ دو ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛﻮﭘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺮخ اﺗﻼف
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺘﺪ ﻗﺎب ﻣﺮﺟﻊ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ εاﻧﺮژي ﺗﻮرﺑﻮﻟﻨﺴﻲ  ﺑﺮاي ﻣﺪل ﻛﺮدن ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺪه MFR)
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.اﻳﻦ روش در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻗﺎب ﭼﺮﺧﺎن( روﺷﻲ ﺑﻪ روزﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﺪدي ﺑﺪﺳﺖ RF)
آﻣﺪه  ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻟﻜﺴﻮﭘﻮﻟﻮس ( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ و ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ (۲۰۰۲) Alexopolous)
ε ، آﻣﺪ.ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻛﻮﭘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﻧﺮخ اﺗﻼف اﻧﺮژي ﺟﻨﺒﺸﻲ ﺗﻮرﺑﻮﻟﻨﺴﻲ   ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ.اﻳﻦ cut
 ﻗﺒﻼ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﻧﺮخ اﺗﻼف اﻧﺮژي ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺮخ اﺗﻼف ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻣﺪ.اﻣﺎ در اﻳﻦ εcut
ﭘﺮوژه اﺳﺘﺪﻻل ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روش ﺗﻮام ﺑﺎ درﺻﺪي از ﺧﻄﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻲ ﺑﻮده و ﻣﻼك واﺿﺤﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب
  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮزﻳﻊ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺣﺠﻤﻲ اﻧﺘﺨﺐ ﺷﺪ εcut  ﻧﺮخ اﺗﻼف اﻧﺮژي ﺑﺮﺷﻲ  ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ،در ﻋﻮض ﺑﺠﺎي آن
 ﺗﻘﺴﻴﻢ εcut ﻛﻪ واﺿﺤﺘﺮ و ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ دو ﻛﻮﭘﻪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮواﻧﻪ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﻟﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﻨﺪي ﺷﺪ.ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ،ﻧﻮع ﭘﺮواﻧﻪ،ﻗﻄﺮ ﭘﺮواﻧﻪ،ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ،ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻓﻞ،و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺮواﻧﻪ از
اﻧﺘﻬﺎي ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ.اﻳﻨﻄﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ  ﻧﻮع و،ﻗﻄﺮ ﭘﺮواﻧﻪ،ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ،ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻓﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻧﺮخ اﺗﻼف اﻧﺮژي و ﺳﺎﻳﺰ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﺮواﻧﻪ دارﻧﺪ وﻟﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺮواﻧﻪ از اﻧﺘﻬﺎي ﺗﺎﻧﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻧﺪارد

 • بازدید : 127 views
 • بدون نظر

در این فایل آموزشی اطلاعات جامع ومفیدی در مورد  تعریف دوغ، اجزاء تشکیل دهنده دوغ، طبقه بندی دوغ،فرآیند تولید انواع دوغ در اختیار شما دوستان عزیز قرار داده می شود.

امیدواریم از مطالب ارائه شده نهایت استفاده را ببرید و با خرید و دانلود این فایل بسیار ارزشمند علاوه بر دستیابی به مطالب مفید از ما نیز حمایت نمایید  تا بتوانیم محصولات درخور
 شایسته دیگری را نیز به شما عزیزان ارائه بدهیم. 
با آرزوی بهترین ها برای شما

 • بازدید : 138 views
 • بدون نظر

ﮔﺎﺯ ﺳﻨﺘﺰ)ﻣﺨﻠ ﮐﺮﺑﻦ ﻮﻁ ﮔﺎﺯﻫﺎي ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﻭ ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﻴﺪ   ( ﮔﺎﺯي ﺑﻲ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺑﻲ ﺑﻮ ﻭ ﺳﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ (GTL) ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎي ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻊ ، ﻣﺘﺎﻧﻮﻝ ﺭﻭﺩ  .  ﺁﻣﻮﻧﻴﺎﻙ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﻲ ، ﺭﻭﺵ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮﺍي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎﺯ ﺳﻨﺘﺰ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪي ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎ ﺍﺳﺖ ﺹ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ   . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﻴﺮي ﻳﮏ ﺭﻭﺵ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺳﻬﻞ ﻭ ﮐﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﺬﺍﺏ ﺑﺎﺷﺪ  . ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺳﺮﺩ)ﭘﺎﻟﺴﻲ ﭘﺎﻟﺴﻲ ﻭ ﻏﻴﺮ   ( ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺬﺍﺏ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻘﻄﻪ – ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺭﺍﮐﺘﻮﺭ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﭘﺎﻟﺴﻲ ﮐﺮﻭﻧﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﺭﺍﻛﺘﻮﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺍي ﺑﺮﺍي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺎﺯ ﻣﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﮐﺴﻴﮋﻥ ﺑﻪ ﮔﺎﺯ ﺳﻨﺘﺰ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  . ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﻨﺞ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ ﻓﺮﮐﺎ ﭘﺎﻟﺲ ۱۰۰۰) ﻧﺲ ﻫﺮﺗﺰ ۵۰۰۰ ﺗﺎ ( ﻭﻟﺘﺎﮊ ،)۵  ۱۰ ﺗﺎ ﮐﻴﻠﻮﻭﻟﺖ ( ۵) ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺩﻫﺎ ، ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ۱۰ ﺗﺎ  ( CH ﻧﺴﺒﺖ، ۴:O2) ۲  (ﻭﺭﻭﺩ ۴ ﺗﺎ ﻭ ﺩﺑﻲ ﮔﺎﺯ  ي ﺑﻪ ﺭﺍﮐﺘﻮﺭ )۲۵۰ ﺳﻲ۵۰۰ ﺗﺎ  ﺳﻲ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ  ( ﺩﺭ   ۳ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺘﺎﻥ، ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮي H ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﻭ ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ، ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮ ۲:CO ﻭ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﻥ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ   . ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﺑﺮ (ﺷﺪ full factorial) ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺵ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻳﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﺪ .ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﻫﺪ ﻣﻲ ﮐﻪ : CH ﻭﻟﺘﺎﮊ، ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ۴:O2 CH  ﺩﺑﻲ ﮔﺎﺯ ﻭﺭﻭﺩي ﺑﻪ ﺭﺍﮐﺘﻮﺭ، ﺑﺮ ﺭﻭي ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺘﺎﻥ، ، ۴:O2  ﺩﺑﻲ، CH ﮔﺎﺯ ﻭﺭﻭﺩي ﻭ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺑﺮ ﺭﻭي ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ، ﻧﺴﺒﺖ ۴:O2 H ﺑﺮ ﺭﻭي ﻧﺴﺒﺖ ۲:CO ، CH ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﺛ ۴:O2 ﻭ ﺩﺑﻲ ﮔﺎﺯ ﻭﺭﻭﺩي ﺑﻪ ﺭﺁﮐﺘﻮﺭ ﺑﺮ ﺭﻭي ﺍﻧﺮﮊي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺮ  . ۴۳ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺘﺎﻥ ,۳۷ % ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ ۵۰، ,۲۴ % ، ۷۵ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮي ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ,۱۱ % H ﻧﺴﺒﺖ ، ۲:CO ۲ ,۹۹ mj/m ﻭ ﺍﻧﺮﮊي ﻣﺼﺮﻓﻲ ۳ methane conv.۱۸ ,ﺑﺎﺷﺪ ۱۸ ﻣﻲ .     ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﻴﺪي
دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -فرآیند/بررسي توليد گاز سنتز در رآكتور كروناي پالسی


عتیقه زیرخاکی گنج