گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 166 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مرور تاثیرات فرا صوت (US ) روی استخراج مایع – مایع اینجا ارائه می شود . پدیده بوجود آمده بواسطه US ، مخصوصا خلاء زایی ، به شیوه های مختلف روی انتقال جمعی بین دو مایع مخلوط نشدنی تاثیر می گذارد . ماهیت حالتهای دهنده و گیرنده و حضور یک واکنش شیمیایی بطور چشمگیری انتقال جمعی را تحت تاثیر قرار می دهد . روشهای گسسته و پیوسته برای توسعه استخراج مایع – مایع با کمک فرا صوت و نیز مزایا و محدودیت های آنها به عنوان یک عملکرد سیستم تحت بررسی مورد بحث واقع می شوند . به منظور ایجاد سیستم های مایع – مایع که بتواند بواسطه عملکرد این نوع انرژی مفید باشند ، تحقیق کاملی نیاز است .
در مورد سیستمهای مایع دو فازی، پخش یک فاز به عنوان ذرات کوچک در دیگری تحت کمک فرا صوت ، تا زمانیکه سیستم مایع – مایع ناهمگن اولیه یک دست و یک جور 
شود ، که معمولا به ” همگن ” با ” امولسیون کردن ” معروف است ، یک روند تایید شده هم در زمینه های تحلیلی و هم صنعتی می باشد . توان فرا صوت برای آمیختن ، ترکیب و تحریک کردن موثر سیستم بدون تغییر خواص شیمیایی آن به طور وسیعی هم در آزمایشگاه و هم در صنعت برای فرآیندهای امولسیون کردن ثابت و استفاده شده 
است ، بنابراین علاقه بیشتر به توضیح مکانیزمهای اصلی پشت تولید امولسیون و تثبیت تحت شرایط متفاوت را ترغیب می کند . بسته به عملکرد شرایط و نوع فرا صوت مورد استفاده – یا حمام فرا صوتی یا ردیاب – هم تشکیل و هم از بین بردن امولسیون 
می تواند مطلوب باشد . در مقابل ، تاثیرات بالقوه فرا صوت روی انتقال جمعی بین دو فاز مخلوط نشدنی ( یعنی استخراج مایع – مایع ، یک روش تفکیک قدیمی ) ، که بتواند به تسریع انتقال و برقراری تعادل منتهی شود ، خیلی کم مورد بررسی قرار گرفته اند . اینکه آیا فرا صوت به انتقال جمعی بین دو فاز مخلوط نشدنی کمک می کند ، اگر شخص توان این شکل انرژی برای تسهیل کردن امولیسیون سازی را در نظر بگیرد ، ممکن و قابل بحث است . احتمالا به این خاطر شیمیدانان تحلیلی به بررسی فرا صوت به عنوان روشی برای بهبود استخراج مایع – مایع ( LLE ) بی میل بوده اند . در حقیقت کاربرد فرا صوت اغلب امولسیون های ثابتی بوجود می آورد که به زمانهای تفکیک فاز طولانی می انجامد ، بنابراین فرا صوت به انتقال جمعی بین فازها کمک میکند – به شرط اینکه تعادل تقسیم بندی مربوطه به انتقال کمک کند . LLE سریع و موثر مستلزم اجتناب از تاثیر اولی یا به حداقل رساندن آن و به حداکثر رساندن دومی می باشد . دو عامل اصلی برای بهینه سازی در استخراج مایع – مایع با کمک فرا صوت ( USALLE ) وجود دارد.
۲ . متغیرهای تاثیر گذارنده بر استخراج مایع – مایع با کمک فرا صوت
به حداکثر رساندن تاثیر استخراج و به حد اقل رساندن امولسیون فازهای مخلوط نشدنی در USALLE مستلزم بهینه سازی هم متغیرهای خاص مربوط به فرا صوت و هم خواص LLE می باشد . بعلاوه متغیرهای خاص مربوط به فرا صوت بهینه می شوند بسته به اینکه آیا ( ۱ ) یک روش تجربی گسسته انجام می شود یا پیوسته ، 
(۲ ) حمام استفاده می شود یا ردیاب و ( ۳ ) غوطه وری مستقیم به کار برده می شود یا پخش مایع ( اگر یک ردیاب وروش گسسته استفاده شوند ) . 
تاثیر متغیرهای فرا صوت ، که هر جایی شرح داده می شوند ، می تواند به صورت زیر خلاصه شوند :
(a ) تاثیرات مکانیکی ، که به طور وسیعی به انتقال جمعی بین فازهای مخلوط نشدنی از طریق آشفتگی بالا کمک می کند ، به طور خاص در تناوب های پایین چشمگیر هستند . مهمترین تاثیرات مکانیکی ریز فوران و ریز جریان می باشند . اولی یک پیامد خلاء زایی ، دریا نزدیک هر سطح جامد وسیع می باشد ، که به فرو پاشی حباب به شیوه ای نامتقارن می انجامد . سطح وسیع جامد از حرکت مایع از سمت مورد نظر جلوگیری 
می کند ، بنابراین جریان مایع اصلی برای فروپاشی حباب از سمت دیگر حباب می آید . فوران مایع می تواند به سرعت بالای ۱-ms 100 برسد . ریز جریان اصولا یک پیامد خلاء زایی در حضور پودر معلقی می باشد که معمولا در سیستمهای LLE موجود 
نمی باشد . جریان گسترده ( که به عنوان باد کواتز یا جریان اکارت نیز معروف است ) نیز به تاثیرات مکانیکی همراه با جریان ریلی و اسکلیکتینگ کمک می کند ، تاثیر آنها یک عملکرد موج فرا صوت ( نوع ثابت یا تجزیه شونده ) می باشد .
(b ) تاثیرات شیمیایی فرا صوت ، که برای افزایش واکنش برخی مواد شیمیایی معروف هستند . دما وفشار بالا در یک حباب خلاء زایی فرو پاشی کننده ایجاد شده توسط پرتو افکنی فرا صوت موجب تشکیل رادیکالهای آزاد و گونه های متغیر دیگر می شود . تاثیرات شیمیایی اصلی بنابراین ترغیب و تسریع واکنشها می باشند . اکثر روشهای USALLE گسسته موجود بدون آماده سازی برای امولسیون کردن ( یعنی برای زمان مورد نیاز جهت تفکیک فازها ) بهینه شده اند . این مسئله برای روشهای پیوسته صادق نیست چون در آنها باید از امولسیون کردن برای هم کنشگر که کنترل نمی شود ، اجتناب شود یا آن باید محدود شود . تمام متغیرهای فرا صوت بررسی شده و موثر ثابت شده در امولسیون سازی ( بعبارتی قدرت پرتو افکنی ، موقعیت منبع فرا صوت بر حسب هم کنشگر مایع – مایع ، قطر نوک اگر ردیاب استفاده می شود ، هندسه ظرف ، زمان پرتو افکنی ، چسبندگی ، فشار ایستایی  و تراکم شناساگرها ،  و غیره ) باید به منظور ایجاد بهترین شرایط کاری هنگام پرداختن به این روش در LLE بررسی شوند .
تاثیر متغیرهای مربوط به LLE ( مثل نسبت حجم فازی آبی به آلی ، ضریب تقسیم گونه های مورد نظر بین دو فاز مخلوط نشدنی ) خارج از محدوده این کتاب است و در جای دیگر به طور مفصل مورد بحث قرار می گیرد .
۳٫ روشهای گسسته استخراج مایع – مایع با کمک فرا صوت
اکثر روشهای USALLE گزارش شده از نوع گسسته می باشند و از حمام فرا صوتی استفاده می کنند . معمولا یک طرف حاوی نمونه و فاز گیرنده مخلوط نشدنی در مایع انتقال دهنده نگه داشته شده در حمام فرو برده می شود و فرآیند شامل کاربرد 
فرا صوت برای یک زمان از پیش تنظیم شده ، تفکیک فاز و تکرار چرخه استخراج ، در صورت نیاز می باشد . با تفاوت های کم این روش برای استخراج ترکیبات بو از آب انگور ، شراب ، براندی های کهنه و عصاره های الکلی آبکی چوب یا گونه های ترکیبی خاص مثل مونرین ها از شراب و نیز فرار ها و آفت کش ها از عسل و جیوه متیل از مواد بیولوژیکی استفاده شده اند .
در ۱۹۹۵ ، کوکتیو سودمندی USALLE برای استخراج بوها از شراب را ثابت کرد . چهار سال بعد ، هرنانز ویلا روش کوکتیو را استفاده کرد . در ترکیب با یک عامل متغیرهای مربوط به استخراج مثل حجم های نمونه و مواد استخراج شده و زمان استخراج بهینه شدند ، با این وجود بهبودها پیرامون روش اصلی ناچیز بودند ( مثلا ، حجم های نمونه و حلال مخلوط نشدنی به ترتیب با دقت مشابه در هر دو مورد از ۱۲۵ به ۱۰۰ و از ۶۰ به ml 50 کاهش می یافتند ) . توجه کنید که نه متغیرهای مربوط به استخراج بلکه تنها حجم های نمونه و استخراج وزمان استخراج بهینه شدند . تعیین بوهای شراب هفت کلون انگورهای موناسترل با استفاده از روش کوکتیو ضریب های متغیری را فراهم کرد که تا حدودی بالاتر از ضریب های به دست آمده توسط کوکتیو بودند . با این وجود ، نویسندگان استنتاج کردند که فرار ها یک وسیله ارزشمند برای دسته بندی فراهم می کنند و کلون های انگور را متمایز میکنند و اینکه خواص حسی شرابها نه تنها در میان گونه ها بلکه درمیان کلون ها نیز میتواند متفاوت باشد . یک بررسی قیاسی  جالب ترکیبات پودر براندی های کهنه و عصاره های الکلی آبکی چوب که شامل استخراج با کمک فرا صوت می باشد انجام شد به این منظور که ترکیبات بوی براندی موجود در انگور ها و شرابها ، آنهایی که با تقطیر شکل یافتند و آنهایی که از چوب بلوط حاصل شدند ، مشخص شوند . بعد از سه چرخه استخراج با ۳۰ ، ۱۰ و 
ml 10  دی کلرومتان در یک حمام فرا صوتی ، حجم عصاره کلی در دستگاه تبخیر کننده چرخشی و ترکیبات خاص سنجیده شده توسط GC-FID تا ML 200-100 کاهش یافت . انحرافات معیار نسبتا بالای این روش در برخی موارد می توانند اساسا با سودمندی در انرژی فرا صوت فراهم شده توسط حمام و حجم های پایین عصاره شرح داده شوند . 
دمای LLE در هیچ یک از روش های قبلی کنترل نمی شد . این ، همراه با کاهش خاص در قدرت حمام های فرا صوتی می تواند منشا عدم دقت بالا باشد .
  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

خانواده power pc: پیشرفته ترین پردازشگر در خانواده این پنتیم(Pentium)و خانواده  PqIntelاست که از طریق چندین واحد کاری٬کانال اطلاعاتی وآموزش روی تراشه وداده های حافظه های نهانی و قابلیت برای صدور چندین دستورالعمل در هر دوره٬اجرای بالایی را بدست آورده است.جزﺌیات پاراگراف های بعدی به حدی است که پردازشگرهای power pcاز این خصوصیات استفاده می کند. بنابراین هر دو طرحRISC  و CISC به بخش زیادی ازویژگی های انجام واجرای بالارسیده اند.اگر ما تنها شبکه های دستورالعمل را بررسی کنیم واین روش ها را عنوان کنیم٬ ساختار power pc تا اندازه ای از آن طرح هایی که در بیشتر طرح ها PISC یافته شده است خصوصیات پیچیده تری دارد.
 آموزشی چند برابر افزوده دارند که آن عملیات operands های نکته متغیر را انجام می دهد.
در روش خطایی فهرست راهنما ثبت کننده فهرست راهنما را می تواد برای این آدرس مؤثر کامپیوتری به عنوان اثر و نتیجه جانبی به آن ارزش قاﺌل شد.
آموزش های چند گانه بار کردن/ حافظه(load/store multiple) یک ردیف به هم پیوسته از operandsها را به وجود می آورد که بین این حافظه و ثبت کننده پردازشگر انتقال داده می شود.
یک نوع ازشاخه ی مشروط آموزش ها یک گیشه و سپس شاخه را دیکریمنت می کند(decrement)٬ چه بر اساس آن باشد چه نه این مقادیر عددی دیکریمنت(decrement) به صفر می رسد.
چنین آموزش ها و ویژگی های روش خطابی از نوع معمولیRISCگذشته است.این چهار ویژگی در انجام عملیات چندگانه حسابی مفید است که به ترتیب در کارهای پردازشی قابل توجه به پردازش لیست های operands٬ذخیره ٬ثبت کننده های پردازشگر اجرایی به شیوه ورود وخروج و خاتمه کارآمد لوپ ها مورد نیاز است.
استفاده از این خصوصیات برنامه های کوتاهتری را نشان می دهد طراحان power pc این ویژگی ها رابدون به خطر انداختن بی دلیل این نتایج ادغام می کند و جریان این سیستم ابتدایی را کارآمدتر می سازد٬آموزش های خط مستقیم که به بخش اساسی دستگاه های RISCاست.


معماری این power pcجایگزینی برای معماری این power است که در این پردازشگرIBM Risk system(RS)6000line کامپیوترها استفاده میشود که در سال۱۹۹۳ تولید شده است.این۶۰۱ یک پردازشگر انتقال بین دو انتقال است؛ در حالیکه آن شبکه گسترده از Powerو آموزش های قدرتPc را به مرحله اجرا در می آورد.این مسأله به این ۶۰۱ اجازه می دهد  برنامه های گردآوری شده دستگاه power وبرنامه های قدرتpc را ادامه میدهد.دوین پردازشگر در این خانواده۶۰۳ است که صرفاً اولین پردازشگر قدرتpc است.
پردازشگر قدرت۶۰۱PC: این تراشه پردازشگر۶۰۱ شامل ۲ میلیون و هشتصد هزار ترانزیستورها است که تولین بار در دستگاه های کامپیوتر رومیزیIBMدر اواخر۱۹۹۳ بوده است.این پردازشگر۶۰۱ سیک پردازشگر۳۲ تکه ای است که برای کامپیوتر رومیزی٬ دستگاه پرتابل و سیستم های چند گانه پردازشگر طراحی شده است.ترجمه های متفاوت بوسیله پردازشگر میزان ساعت ها ۱۰۰HZ,50,66,80 در دسترسی می باشد.
این پردازشگر قدرت۶۰۱PC یک حافظه۳۲ کیلوبایتی در تراشه پردازشگر برای گرفتن داده ها و آموزش ها دارد.این حافظه در هشت روش شبکه های ارتباطی سازمان دهی شده است.واحد های اجرایی مستقل فراهم شده است که عبارتند از: واحدهای صحیح٬یک واحد نقطه غیرثابت و واحد پردازش شاخه می باشد و بیش از سه آموزش را میتوان برای اجرا دریک دوره ساعت برای عملیات کمیت عددی بزرگ توزیع شده است.این پردازشگر۶۰۱ چهار مرحله خط مستقیم را برای آموزش عددصحیح و۶ مرحله برای آموزش نقطه غیرثابت دارد.
پردازشگرقدرت۶۳۰PC:
این پردازشگر۶۰۳ نیز دامنه پردازش۳۲ تکه ای دارد که برای کامپیوتر رومیزی ودستگاه های پرتابل طراحی شده است.این پردازشگر قیمت کم٬ پردازش قدرت پایین و مصرف آن درحدود۳ وات از انرژی الکتریسیته ۸۰mhz است.پنج واحد اجرایی فراهم شده می تواند به موازات یکدیگر عمل می کنند بنابراین انتشارآموزش و کنترل سخت افزار که می تواند سه آموزش را در هر دوره ساعت منتشر کنند از پردازشگر۶۰۱ پیچیده تر است.این حافظه روی تراشه به دو بخش ۸ کیلو بایتی برای داده ها و آموزش های کمبود موقتی وجداگانه تقسیم شده است.
۱۸۵٫این روش ها را برای دستیابی یه انجام و اجرای بالا ارزیابی کند٬این تست بیان میکند که: ۱) فقط پردازشگرها در خانواده Intel از تکنیک ها برای رسیدن به اجرای بالا استفاده می کنند.


۲) این پنتیم(Pentium) و ویژگی های توسعه یافته دیگر آن با این پنتیم(Pentium) و اینp6 مقایسه می شود.
۳) این power pc  این p6را دارد که در مقایسه با این power pc ویژگی های توسعه یافته دیگری دارند.
۴) اینpower pc وپردازشگرهای پیشرفته در خانوادهIntel از تکنیک های مشابه بهره گرفته است
۱۵۹٫ حدس بزنید که ما قصد داریم دو operands را در هم ضرب کنیم و این نتیجه را به مقادیر یک operandسوم اضافه کنیم. با سرعت برابر:
۱) برای این هدف این پنتیم و p6 بهترین گزینه هستند چون آنها قادر به توزیع آموزش ضرب در هردوره می باشند.
۳) اینpower pc این نتیجه را سریعتر از این پنتیم(Pentium) واینp6 با یک سرعت محاسبه می کند که با پردازشگرهایRISC برابر است.
۴) این متن در این ارزشیابی نکته جدیدی را ارائه نمی دهد.
۱۶۱٫ مقایسه پردازشگرهای  power pc601وpower pc603، ما در این شرایط تفاوت اصلی را مشاهده می کنیم:
۱) تعداد واحد های اجرایی مستقل.
۲) پهنای این ثبت کننده های پردازشگر و اتوبوس ها
۳) تعداد آموزش هایی که میتوان برای اجرا در یک دوره ساعت توزیع شود(انتشار یابد).
۴) تمام موارد بالا
۱۶۲٫ طبق این درک مطلب، خانواده power pc پردازشگر است:
۱) پردازشگرهای ۳۲ تکه ای ۲) پردازشگرهای ۱۶ تکه ای
۳) پردازشگرهای ۶۴ تکه ای ۴) ازدوپردازشگر ۳۲ تکه ای تشکیل یافته است
۱۶۳٫ کدام یک از جملات زیر اشتباه است؟
۱) پردازشگر۶۰۱، ۶ مرحله خطی هسته ای برای آموزش های نقطه غیر ثابت دارد
۲) پردازشگر۶۰۳ یک پردازشگر ارزان است

۳) خانواده پردازشگرهای power pcواحدهای اجرایی چند گانه دارند
۴) معماری power pc صرفاً یک معماری RISC دارد
۱۶۴٫ کدام یک از پردازشگرهای زیر می تواند در هر ساعت سه آموزش منتشر و توزیع کند؟
۱) پردازشگر۶۰۱ ۲) پردازشگر۶۰۳ ۳) پردازشگرهای۶۰۱و۶۰۳ ۴) هیچ کدام از پردازشگرهای خانواده Power pc
متن۳۹:
فراصوتی ،اصلاحاتی است که سابقاً مطالعه تمام صداهایی مثل موج هایی که فرکانس آنها از متوسط فرکانس طبیعی شنوایی انسان بیشتر را توضیح می دهد. فرکانس های صدایی قابل شنوا برای انسان از۳۰تا ۲۰۰۰۰هرتز(یک دوره دومین=Hz1) گسترش یافته است.این موج های واقعی و ارتعاشاتی که آنها تولید می کند امواج فراصوتی نامیده می شوند.دراواخر۱۹۰۰امواج فراصوتی هنوز یک چیزه تازه بود و تنها کمی مورد مطالعه قرار گرفته بود که بخصوص سوت هایی را ساخت. تا سال ۱۹۳۰ این موضوع تنها در بخش کوچکی از تحقیق فیزیکی جالب شد.به هرحال در دهه۶۰و۷۰ این موضوع ابزار تحقیق مهم در علم فیزیک شد.وسیله میانگین دوربرای تشخیص و شناسایی نقطه ضعف در مهندسی است،رقیبی است برای پرتو xدر پزشکی والگوی مطمئنی از سیگنال های صدای زیرآبی مهم شده است.گستره فرکانس های موجود به میلیون ها وحتی میلیاردها هرتزگسترش یافته است(مگا هرتز وگیگاهرتز).
امواج فراصوتی ازطریق مواد و اصولاً با یک سرعت مشابه عبور میکند درحالیکه امواج صوتی صد متر هردومین درهوا،هزار متر هر دومین دراجسام جامد وmlsec1500(ft/sec5000) در آب عبور می کند.
اکثر خصوصیات امواج صوتی (انعکاس،شکست)نیز جزء ویژگی های امواج فرا صوتی است.کاهش و تضعیف امواج صوتی با این فرکانس افزایش می یابد،بنابراین امواج فراصوتی خیلی سریعتراز امواج معمولی کاهش می یابند.بعنوان مثال یک موج فراصوتی بافرکانس۱ مگاهرتز هنگامی که از آب میگذرد نیمی ازشدت وقدرت در فاصله بیش از ۲۰متر(ft66فیت)از طریق جذب این انرژی توسط آب کاهش می یابد،در هوا این فاصله بیش از شدتی که پایین آمد در 
حدود چند سانتی متر کم خواهد بود.در فرکانس شنوایی۲۰۰۰هرتز فاصله معادل برای آب و هوا

در حدود ۵۰کیلومتر(۳۰مایل)و ۵متر(ft/5/16فیت) خواهد بود.
شدت ارتعاشات کم امواج فراصوتی نیزدر صنعت بکار میرود تا خاک یا رسوب فلزات را تکان دهد ومخلوط کند.این مبدل امواج صوتی بابرداشتن اکسیدها از سطوح،تا به روند جوشکاری وتراشکاری کمک ند.بعداً امواج صوتی در فشرده کردن مایعات و حتی فلزات و حتی در رسوب ذرات دود قبل از ایتکه این دودها به محیط وارد شوند استفاده می شود.
همچنین مبدل امواج صوتی در پزشکی به روش های زیادی کاربرد دارند.ارتعاشات این مبدل می تواند برای یک لبه بریده شده در مته های امواج صوتی و لبه امواج صوتی به منظور استفاده در جراحی ودندانپزشکی منتقل می شود.به عنوان مثال:ارتعاشات امواج صوتی را میتوان به داخل بدن فرست وبدون نیاز به عمل وهمچنین برای شکستن سنگ کلیه  وسنگ صفرا.
اصولاً امواج صوتی به طور گسترده ای در تصاویر پزشکی برای تشخیص حالت های بیماری وبررسی ارگان ها و ساختارها درونی مورد استفاده قرار می گیرد.چون بخش های مختلف بدن امواج صوتی را بطور متفاوت بازتاب می کند و پراکنده می سازد.بازگشت واکو امواج می تواند تصویری از این ساختارهای بدنی را شکل دهد.یک مبدل دستی مقابل بخشی از بدن که بررسی می شود حرکت داده می شود،کهیه پوست بدن با یک ژل یا مایعی وصل می شود تا از تماس هوا با پخش امواج صوتی جلوگیری کند.این روش مدرن در چند دقیقه تایک ساعت زمان می برد.
۱۶۵٫ امواج صوتی به صدای شبیه امواجی اشاره دارد که:
۱) قابل شنوایی باشند ۲) ما بتوانیم آن را بشنویم
۳) امواج ارتعاشی ۴) بیش از ۲۰۰۰هرتز هستند
۱۶۶٫ در حدود ۳۵سال قبل آغازشد امواج صوتی اولین بار به چه علت استفاده شد؟
۱) تعیین نقطه ضعف ها ۲) دست یابی به نقطه ضعف های دو
۳) جستجوی وسایل علم فیزیک ۴)ایجاد سوت ها
۱۶۷٫ استفاده های دیگر امواج صوتی شامل چه چیزی می شود؟
۱) در کنار استفاده از اشعه X 2) شناسایی گسترده فرکانس
۳) سیگنال صدایی زیر آبی ۴) یک رقیب اشعه X
۱۶۸٫ امواج صوتی و فرا صوتی:
۱) خصوصیات مشابه شکست دارند ۲) خیلی متفاوت بازتاب می کنند

۳) درروش هایی که انرژی را از دست می دهند متفاوت هستند ۴) ضعیف شدن به روش مشابه
۱۶۹٫ یک استفاده صنعتی از امواج صوتی چه چیز است؟

عتیقه زیرخاکی گنج