گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر
خرید ودانلود فایل تحقیق نقش و اهميت فرآيند آموزش و بهسازي منابع انساني در ادامه حيات هر سازمان يا مؤسسه-دانلود رایگان مقاله خرید ودانلود فایل تحقیق نقش و اهميت فرآيند آموزش و بهسازي منابع انساني در ادامه حيات هر سازمان يا مؤسسه-دانملود رایگان تحقیق  خرید ودانلود فایل تحقیق نقش و اهميت فرآيند آموزش و بهسازي منابع انساني در ادامه حيات هر سازمان يا مؤسسه
این فایل در ۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

روند مستمر و مداوم تغيير و تحول در شئون مختلف حيات اجتماعي و پيشرفتهاي شگرف و عميق علوم و فنون گوناگون در جامعه موجبات تحول و تغيير ساختارهاي سازماني را از اشكال سنتي بسوي ساختارهاي پيچيده تر و تخصصي تر فراهم آورده است
نتيجه اينكه تعيين نيازهاي آموزشي نقطه آغاز هر نوع آموزشي است كه با توجه به نقش و تأثيري كه در اثر بخشي و نيز فراهم آوردن مبنايي براي ارزيابي و تصميم‌گيري در زمينه‌هاي مختلف آموزشي دارد مي‌توان همسو با راملد ( ۱۹۸۷ ) گفت: « هيچ وظيفه‌اي مهمتر از آن ( نياز سنجي ) در فرآيند آموزش و بهسازي وجود ندارد».
 
بيان مسئله: 
 بدون ترديد نيروي انساني يا عامل انساني شريفترين، مهمترين و با ارزش‌ترين عامل بين عوامل و منابع توليد مي باشد، اين عامل به همراه و امكانات مادي  به اطارف و خواسته‌هاي سازمانها كه ارايه بازده و محصولات با حداكثر كارآيي به مردم و جوامع بصورت كالاها و خدمات است، جنبه تحقيق مي‌بخشد. عامل شغلي در سازمانها و ديگر مؤسسات كامل كليه افراد و كاركنان شاغل  در سازمان اعم از مديران، متخصصين، كارشناسان، كارمندان و كارگران در رده‌‌اي مختلف شغلي مي باشد. 
امروزه رشد و تعالي سازمانها و مؤسسات در گرو و بكارگيري صحيح منابع انساني است و انسانها در زمانهاي خالص ايفاگر نقسها و وظايف گوناگوني مي باشند. 
بنابراين منابع انساني سازمان اعم از مديران، سرپرستان، كارشناسان و ساير كاركنان، منابع ديگر را تلفيق، تركيب و براي نيل به اهداف سازمان هماهنگ، يكپارچه و مجهز مي‌كند. 
سازمانها منهاي منابع انساني در واقع يعني هيچ و هيچ ارزشي ندارند، انسان مهمترين سرتآ سازمان است، چنانچه عامل انساني سازمان را حذف كنند، آنچه باقي مي‌ماند يعني عوامل و امكانات چون ساختمان‌ها، ماشين آلات، تجهيزات و … كه به فوري خود قابل استفاده نمي‌باشد و پيشيزي ارزش ندارد، انسان است كه به آن روح مي‌دهد و از آنه۹ا در جهت ارتقاء بهبود تكامل زندگي خويش بهره مي‌برد، انسان بزرگترين و با ارزش ترين دارايي يك سازمان است كه هرگز در ترازنامه‌ها و صورتهاي سود و زيان شركتها و مؤسسات منعكس نمي شود در جايي كه سودآوري يازمان با انسان است و انسانها پشتوانه مطمئن  مستحكم براي كسب موفقيت سازمانها هستند. 
اگر اولين جريان رشد و تعالي سازماني را انسانها يا منابع انساني آنها بشمار آوريم، آموزش و بهسازي منابع انساني در بين جريان در رشد و توسعه و بهبود سازماني مي‌باشد. آموزش نوعي سرمايه‌گذاري مفيد و يك عامل كليدي در توسعه محسوب مي‌گردد كه چنانچه بدرستي و شايستگي برنامه‌ريزي و اجرا شود مي‌تواند بازده اقتصادي قابل ملاحظه‌اي داشته باشد… آموزش و بهسازي منابع انساني يك اقدام راهبردي است كه در سطح فردي باعث  ارزشمندي فرد، در سطح سازماني باعث بهبود و توسعه سازماني و در سطح ملي و حتي فراملي منجر به افزايش بهره‌وري مي‌گردد. در كل مي‌توان سودآوري آموزش و بهسازي منابع انساني را يك فرآيند دو طرفه بين فرد و سازمان دانست كه هر دو طرف به شرح جدول ذيل منفعت خواهند برد: 
بنابراين اهميت مقوله و پروژه نياز سنجي يا برآورد و تعيين نيازهاي آموزشي منابع انساني از آنجا ناشي مي‌شود كه شناخت و تحليل اثر بخشي نيازهاي آموزشي، پيش نياز يك سيستم آموزشي موفق است و تعيين نيازهاي آموزشي اولين گام برنامه‌ريزي آموزش كاركنان و در واقع نخستين عامل ايجاد و تضمين اثر بخش كاركرد آموزش و بهسازي است كه اگر بدرستي انجام شود مبناي عيني‌تري براي برنامه‌ريزي به عنوان نقشه اثر بخشي و تبعاً ساير فعاليتها فراهم خواهد شد. 
تحليل اثر بخشي نيازهاي آموزشي، پيشنياز يك سيستم آموزشي موفق است و تعيين نيازهاي آموزش اولين گام برنامه‌ريزي كاركنان و در واقع نخستين عامل ايجاد و تضمين اثربخشي كاركرد آموزش و بهسازي است يا به عبارت ديگر گام اول يا به عبارتي خشت اول برنامه‌ريزي  آموزش؛ تعيين، شناسايي و اولويت‌بندي نيازهاي آموزشي است كه اگر بدرستي طرح‌رزي و انجام شود تمهيدي مهم و اساسي براي اثر بخشي كاركرد آموزش و بهسازي منابع انساني و تبعاً اثر بخشي سازمان خواهد بود و در غير اينصورت « تا ثريا ديوار مي‌رود كج »
با توجه به اهميت مقوله نياز سنجي آمزش در زمينه آموزش و بهسازي منابع انساني كه قبلاص به طور مشروح بيان شد مجري اين پورژه برآنست تا از ديدگاهي كاملاص متفاوت و با استناد به اهداف بلند مدت و استراتژيكي شركت اذين خودرو و همچنين با توجه به روند تغييرات فناوري در چند سال اخير و آينده؛ اولاص وضعيت مطلوب دانش، مهارت و نگرش مشاغل موجود در اين شركت را تعيين كرده، انها را اولويت بندي نموده و سپس وضعيت موجود و عملكرد واقعي مشاغل را در سه سزح دانش، مهارت و نگرش تعيين كرده و بر اساس فاصله بين نيازهاي معياري  ( وضعيت مطلوب) و نيازهاي هنجاري ( وضعيت موجود ) كمبودها و نقايص و نيازهاي آموزشي را تعيين، آنها را اولويت بندي و براي رفع آنها برنامه‌اي مناسب طراحي كند. 
اهميت، ضرورت و كاربرد نتايج پروژه نياز سنجي آموزشي در شركت آذين خودرو: 
محدوديت منابع مادي و انساني و تنوع، گستردگي و تحولات روزافزون رويه‌ها، روشها، قوانين و مقررات و ساير نرم افزارهاي مورد عمل كاركنان سازمان از جمله عواملي است كه ضرورت نودين آموزشها را براساس نيازهاي واقعي آشكار مي‌سازد ـ براين اساس طراحي برنامه‌اي آموزشي براي كاركنان شركت آدين خودرو بايد با توجه به نيازهاي عيني، ضرورتهاي شغلي و خواسته‌ها و نظرات آنان صورت گيرد. 
بدين طريق عدم استفاده از صحيح از وقت، بودجه و امكانات سازمان جلوگيري بعمل خواهد آمد. پروژه حاضر با هدف نيازسنجي آموزشي كاركنان با توجه به نيازهاي مشاغل و باوريكردي كاربردي و استراتژيك، مبتني بر اهداف و فرآنيدهاي اصلي شركت آذين خودرو تدوين خواهد يافت. شناسانامه و نتايج اين پروژه  بصورت فرآيندي مستمل بر جدول ذيل خواهد بود: 

عتیقه زیرخاکی گنج