گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 102 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

در این خصوص بررسی های  به عمل آمده  از پایان نامه های موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم  انتظامی دو پایان نامه با عنوانهای علل فحشا و روسپیگری و شیوه های مقابله با آن که توسط الهوردی نامداری و بررسی فحشا (زنا) که توسط رضا گلستانی انجام شده بوده مطالعه و برداشتهای   خود از مطالب آنها را مورد استفاده قرار دادم. همچنین به دانشکده علوم اجتماعی مراجعه که تحقیقی در این خصوص انجام نشده بود. ضمناً به مرکز مطالعات وزارت تحقیقات و فناوری اطلاعات در خیابان فلسطین مراجعه و پایان نامه ای در این خصوص تا کنون انجام نگرفته بود. 
برخورد اساسي با قاچاق از طريق برخورد با علل وعوامل موجب آن است كه اقدامي است اصولي وكارساز. هميشه مقابله با علت نتيجه بخش تروسهل تر از مقابله با معلول بوده است.
موضوع نوشتار حاضر، ناطربه يك نمونه ازتهديدات امنيت است ازجمله اين محورها مي توان به عامل تهديد كه قاچاق مي باشد محور دوم مقابله ودرمان اين تهديد ومحور سوم پيشگيري ازپيدايش اين عامل تهديد كننده مي باشد.
اولين واساسي ترين وظيفه متوليان نظم وامنيت جامعه، شناخت درست مسأله وتحليل نظري وعيني صحيح آن درچهارچوب منافع ملي وامنيت داخلي ومواجهه منطقي با آن است.
كاهش سن قاچاق وپيشگيري دركنار امكان نسبتاً آسان اين پديده خطرناك درميان جوانان، زنگ خطر وهشداري آشكار وجدي براي جامعه ما به شمار مي رود كه سلامت روحي ورواني جمعيت بسيار جوان وامنيت اجتماعي وملي ما را تهديد مي كند.
خريد وفروش زنان وبچه ها سبب ايجاد خشونت برروي آنها مي شود وتجاوز به حقوق بشر است وپديده اي است كه دارد دنيا را احاطه مي كند. قاچاق  واقدامات پنهاني اشخاص كه درسراسر مرزهاي بين المللي دربسياري  از كشورها روي مي دهد كه هدف نهايي آنها سوء استفاده جنسي واقتصادي ظالمانه از زنان وبچه ها براي سود رساندن به بازرگانان وباندهاي جنايت وديگر        فعاليت هاي غير قانوني است.
عملكرد اين شبكه ها حيثيت ايران در خارج از كشور را مخدوش ومحصول آن درداخل كشور اشاعه فحشا منكرات وگسستگي كانون خانواده ها وحضور فرزندان طلاق ويا نامشروع درسطح جامعه درنتيجه اجراي تسلسل ودر توسعه اين جريان  پليد وفجيع مي باشد.
تفاوت موجود ميان شرايط اقتصادي كشورهاي مبداء ومقصد، جاذبه هاي كشور مقصد عوامل محدود كننده، مهاجرت هاي غيرقانوني وتوسعه روز افزون شبكه هاي قاچاق انسان عواملي هستند كه علاوه برافزايش رقم مهاجرت غير قانوني بطور موثر باعث افزايش قاچاق مي شوند.
 
بخش ۲- پيشنهادات
اتخاذ هرگونه سياست جامع ملي در مقابل انسان بايستي معطوف به كل زنجيره قاچاق اعم از مبدا وترانزيت ومقصد .
۱- اصلاح وتغيير رويكرد نخبگان سياسي وفرهنگي كشور به مسئله قاچاق زنان وايجاد حساسيت درآنها .
۲- آگاهي رساني واطلاع رساني عمومي درخلال برنامه هاي فرهنگي، بهداشتي وآموزش         خانواده ها.
۳- تلاش براي تدوين وتكميل قوانين.
۴- رويكرد پيشگيرانه براي گروه هاي متعارف با طرحهايي مثل آموزش خانواده، مهارت زندگي براي زنان خانه دار، تسهيل گيري درامر ازدواج كه بايستي توسط وزارت آموزش وپرورش            اجرا شود.
۵- رويكرد آسيب شناسانه براي سازماندهي زنان ويژه جمع آوري، طبقه بندي، حمايت وبازتواني توسط ناجا.
۶- رويكرد حمايت براي سازماندهي زنان درمعرض آسيب وشناسايي، جذب وطبقه بندي آنان توسط سازمان بهزيستي.
۷- به منظور كاهش تداخل دراجراي مأموريت ها وايجاد هماهنگي مستمر بين دستگاه هاي اطلاعاتي، انتطامي، ديپلماتيك، بهزيستي قضايي واخذ تجارب بين المللي وزارت كشور بايستي به عنوان ستاد اين مسئله مأموريت يابد.
۸- استفاده از پيشرفته ترين فناوري ارتباطي ونظارتي دركنار مشاوران سياسي، اجتماعي وفرهنگي وتعامل با نهادهاي آموزش وتربيتي، تأثير گذاري پليس را درايجاد امنيت وحفظ منافع جمعي چند برابر مي كند.
۹- جريان شناسي وعلت شناسي براي خشكاندن ريشه هاي معضلات اجتماعي كه موجب بروز ناامني مي شوند.
۱۰- كنترل ونظارت اماكن عمومي
۱۱- ايجاد تفريحگاه هاي سالم
۱۲- عامل اقتصادي واجتماعي كه موجب پيدايش آسيب اجتماعي شده بايددگرگون ويا از بين برود. ايجاد اشتغال وبيمه دوران بيكاري .
۱۳- فعال تر شدن وزارت كار دربخش هاي مختلف اعم از:
– مراكز آموزش فني وحرفه اي
– ايجاد بازار كار
– برنامه ريزي براي احياء وگسترش صنايع دستي
– اعطاي وام به كارگاه ها درمقابل جذب وپذيرش كارگران جديد
– اعطاي امتياز به كارگاه هاي توليدي به منظور جذب زنان ودختران فاقد درآمد وسرپرست خانواده
۱۴- اتخاذ سياست معطوف به مبداء ترانزيت ومقصد
۱۵- تشكيل گروه هاي كارشناسي درسطح ناجا ودعوت از جامعه شناسان و روانشناسان ونخبگان اجتماعي .

عتیقه زیرخاکی گنج