گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 85 views
 • بدون نظر

مقاله ای کامل راجب استهلاک.

این فایل ورد که ۱۵۲ صفحه میباشد تمامی موارد مورد نیاز شما راجب استهلاک را توضیح می دهد از قبیل : تعریف ان و انواع ان و…

مفاهيم اصلي و روشهاي استهلاك

تعريف استهلاك

استهلاك را به كاهش فايده يك قلم يا يك نوع دارايي ثابت بر اثر عواملي چون مرور زمان، فرساي ناشي از كار  و نابابي تعريف كرده اند.

قانون تجارت، پايين آمدن ارزش دارايي ثابت را كه در نتيجه استعمال، تغييرات فني و يا علل ديگر حادث شود موجب استهلاك دانسته است، و در قانون مالياتهاي مستقيم آن قسمت از دارايي ثابت كه بر اثر استعمال يا گذشت زمان يا ساير عوامل بدون توجه به تغيير قيمتها تقليل مي يابد قابل استهلاك تشخيص شده است. ولي مفهوم و تعريف استهلاك در حسابداري دقيق تر و مشخص تر است

 • بازدید : 127 views
 • بدون نظر
این فایل در قالبpdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

در ادامه لینک خرید فایل pdf سمینار کارشناسی ارشد عمران با عنوان بررسی فرسایش و رسوبگذاری و عملکرد سازه های حفاظتی در محدوده مصب رودخانه ها آورده شده است این فایل ۱۴۱ صفحه ای به طور جامع و کامل تهیه وتنظیم شده است که شرح مختصری از آن در ادامه آورده می شود:
رواناب سطحی و جریان آب در رودخانه ها همواره توأم بافرسایش خاك و حمل مواد رسوبی است.
ما در این تحقیق به شناخت پدیده فرسایش و رسوبگذاري در رودخانه ها و روشهاي مناسب کنترل
فرسایش و رسوبگذاري می پردازیم .بنابراین در این تحقیق به بیان مسائلی از قبیل تعریف فرایندهاي
رسوبگذاري و فرسایش، بررسی انواع عوامل بوجود آورنده آن، تقسیم بندي انواع فرسایش، معادلات و روابط مرتبط با پدیده رسوبگذاري و فرسایش در محدوده و مصب رودخانه ها با تمرکز بر روي مطالعه موردي رودخانه سفیدرود می پردازیم .و سرانجام به نحوه کنترل و ساماندهی رودخانه هاي در معرض این پدیده ها خواهیم رسید که پس از آشنایی با انواع سازه هاي حفاظتی و چگونگی عملکردشان، به مقایسه فنی و اقتصادي این سازه ها پرداخته می شود و پس از ارزیابی هاي صورت گرفته، بهترین گزینه مرتبط بامطالعه موردي معرفی خواهد گشت.
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲
فصل اول: کلیات
۱-۱ ) هدف……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
۲-۱ ) پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶
۳-۱ ) روش کار و تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
فصل دوم: آشنایی با رودخانه و بررسی رسوب و فرسایش در محدوده مصب
-۱-۲ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
-۲-۲ تقسیم بندي روخانه ها …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
-۱-۲-۲ رودخانه هاي کوهستانی……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
-۲-۲-۲ رودخانه هاي نیمه کوهستانی…………………………………………………………………………………………………… ۱۲
-۳-۲-۲ رودخانه هاي دشتی یا جلگه اي ……………………………………………………………………………………………… ۱۳
-۳-۲ رسوب ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
-۱-۳-۲ نوع عمده رسوبات در مصب رودخانه ها …………………………………………………………………………………… ۱۵
-۲-۳-۲ خصوصیات پراکندگی (انتشار) در مصب …………………………………………………………………………………. ۱۶
-۳-۳-۲ الگوي ته نشینی رسوبات در مصب…………………………………………………………………………………………… ۱۷
-۴-۳-۲ خواص رسوبات مصب ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
-۱-۴-۳-۲ نحوه حرکت رسوبات معلق در مناطق بالادست مصب رودخانه سفید رود…………………………. ۱۸
-۴-۲ مطالعات مهندسی رودخانه در محدوده مصب………………………………………………………………………………. ۲۰
-۱-۴-۲ مشخصات مصب سفیدرود ………………………………………………………………………………………………………… ۲۱
-۱-۱-۴-۲ مرفولوژي مصب رودخانه سفیدرود………………………………………………………………………………………. ۲۱
-۲-۱-۴-۲ بازه فرسایش مصب رودخانه سفید رود ……………………………………………………………………………….. ۲۲
-۳-۱-۴-۲ مشخصات اصلی مصب سفید رود…………………………………………………………………………………………. ۲۲
-۲-۴-۲ بررسی رسوبگذاري و فرسایش در محدوده مصب……………………………………………………………………. ۲۲
-۱-۲-۴-۲ برآورد تنش برشی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴
-۲-۲-۴-۲ دیاگرام شیلدز و کاربرد آن ………………………………………………………………………………………………….. ۲۵
-۳-۲-۴-۲ براورد رسوب در رودخانه………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
-۴-۲-۴-۲ براورد عمق آبشستگی…………………………………………………………………………………………………………… ۲۸
-۵-۲ بررسی رسوب در ناحیه مصب……………………………………………………………………………………………………….. ۲۸
-۶-۲ ساماندهی رودخانه جهت کنترل رسوب………………………………………………………………………………………… ۳۱
-۱-۶-۲ ساماندهی مصب سفیدرود…………………………………………………………………………………………………………. ۳۲
ز
-۲-۶-۲ پیشنهاد روشهاي کنترل و کاهش رسوب در محدودة مصب رودخانه ……………………………………. ۳۳
-۱-۲-۶-۲ ساماندهی بخش اول ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۳
-۲-۲-۶-۲ ساماندهی بخش دوم…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴
-۳-۲-۶-۲ ساماندهی بخش سوم……………………………………………………………………………………………………………. ۳۴
-۳-۶-۲ بازگشت جریان به مسیر قدیمی رودخانه سفیدود …………………………………………………………………… ۳۶
-۴-۶-۲ جابجایی دهانه رودخانه و اثرات تثبیت بر روي خط ساحلی مجاور………………………………………… ۳۶
-۵-۶-۲ اثرات جتها (سازه هاي عمود بر ساحل) بر خط ساحل …………………………………………………………… ۳۹
-۶-۶-۲ اثر موج شکنهاي متصل به ساحل بر روي سواحل ………………………………………………………………….. ۴۰
فصل سوم: عملکرد سازه هاي حفاظتی ساحل در رودخانه در محدوده مصب
-۱-۳ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲
-۲-۳ خاکریزها (دایک) ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲
-۱-۲-۳ طراحی خاکریز…………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳
-۲-۱-۲-۳ محاسبه ارتفاع موج……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
-۳-۱-۲-۳ طراحی مقطع خاکریز …………………………………………………………………………………………………………… ۴۵
-۴-۱-۲-۳ تحلیل پایداري خاکریز ………………………………………………………………………………………………………… ۴۷
-۲-۲-۳ حفاظت از خاکریزها ………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸
-۳-۲-۳ روشهاي محافظت از خاکریز……………………………………………………………………………………………………… ۴۸
-۱-۳-۲-۳ محافظت مستقیم ………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸
-۲-۳-۲-۳ محافظت غیرمستقیم …………………………………………………………………………………………………………… ۵۰
-۳-۳ ساختار جتی ها………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۴
-۴-۳ انتخاب نوع سد خاکی …………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶
-۱-۴-۳ کلیاتی در طراحی سد خاکی…………………………………………………………………………………………………….. ۵۷
-۱-۱-۴-۳ شیب دامنه……………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷
-۲-۱-۴-۳ عرض تاج ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷
-۳-۱-۴-۳ سرریز در سدهاي خاکی ……………………………………………………………………………………………………… ۵۸
-۴-۱-۴-۳ ارتفاع آزاد …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸
-۵-۱-۴-۳ حفاظت دامنه هاي سد ……………………………………………………………………………………………………….. ۵۹
-۵-۳ اثر هیدرولیکی سازه هاي حفاظتی بر محدودة مصب سفیدرود…………………………………………………… ۶۰
فصل چهارم: شناخت پدیده فرساي و رسوبگذاري در محدوده رودخانه و روشهاي کنترل
-۱-۴ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵
-۲-۴ انواع فرسایش رودخانه اي……………………………………………………………………………………………………………… ۶۶
-۱-۲-۴ فرسایش عمومی یا بازه اي……………………………………………………………………………………………………….. ۶۶
-۱-۱-۲-۴ فرسایش بستر ………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶
ح
-۲-۱-۲-۴ فرسایش کناره ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴
-۳-۱-۲-۴ فرسایش در مقابل آبشکن ها ……………………………………………………………………………………………….. ۸۸
-۴-۱-۲-۴ فرسایش در جلوي پایه پل با بستر تک لایه………………………………………………………………………… ۹۰
-۵-۱-۲-۴ فرسایش در پایین دست سازه هاي هیدولیکی کوتاه ………………………………………………………….. ۹۲
-۳-۴ معادلات انتقال رسوب در محدوده رودخانه …………………………………………………………………………………. ۹۵
-۱-۳-۴ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵
-۲-۳-۴ طبقه بندي رسوبات…………………………………………………………………………………………………………………… ۹۵
-۳-۳-۴ مسائل و مشکلات تعیین بار بستر در رودخانه شریانی…………………………………………………………….. ۹۶
-۴-۳-۴ معادلات انتقال رسوب پیشنهادي رودخانه سفیدرود……………………………………………………………….. ۹۹
-۱-۴-۳-۴ معادله میر- پیتر و مولر………………………………………………………………………………………………………… ۹۹
-۲-۴-۳-۴ معادله شوکلیچ ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰
-۳-۴-۳-۴ فرمول اکرز- وایت…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
-۴-۴-۳-۴ معادله انگلند هانسن ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲
-۴-۴ روشهاي کنترل فرسایش ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳
-۱-۴-۴ کنترل فرسایش کناره ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴
-۱-۱-۴-۴ روش هاي مستقیم ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
-۲-۱-۴-۴ روش هاي غیرمستقیم …………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵
-۲-۴-۴ کنترل فرسایش بستر………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶
-۱-۲-۴-۴ کنترل فرسایش با افزایش مقاومت بستر (روش مستقیم) …………………………………………………. ۱۰۶
-۲-۲-۴-۴ کنترل فرسایش با کاهش پتانسیل وانتقال و یا افزایش سطح آب …………………………………….. ۱۰۷
-۳-۴-۴ کنترل آبشستگی پایه پل ها ……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
-۱-۳-۴-۴ پایه هاي مستطیلی ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹
-۲-۳-۴-۴ پایه هاي استوانه اي …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰
-۳-۳-۴-۴ محدوده حفاظت ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
-۴-۳-۴-۴ تعیین عمق آبشستگی متعادل شده ……………………………………………………………………………………. ۱۱۱
-۵-۴ انواع سازه ها و سیستم هاي کنترل فرسایش ……………………………………………………………………………… ۱۱۳
-۱-۵-۴ سازه هاي انعطاف پذیر ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳
-۲-۵-۴ سازه هاي صلب…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳
-۳-۵-۴ سازه هاي نفوذپذیر و نفوذناپذیر……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳
-۴-۵-۴ سازه هاي موقت و دایمی………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴
-۵-۵-۴ سازه هاي مورد استفاده در حفاظت مستقیم …………………………………………………………………………… ۱۱۴
-۱-۵-۵-۴ حفاظت شیب خاکریز در قسمت بالایی کناره ……………………………………………………………………. ۱۱۴
-۲-۵-۵-۴ حفاظت پنجه در قسمت پایینی کناره…………………………………………………………………………………. ۱۱۷
-۶-۵-۴ سازههاي مورد استفاده در حفاظت غیرمستقیم ……………………………………………………………………… ۱۱۹
ط
فصل پنجم نتیجه گیري و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳
-۱-۵ نتیجه گیري……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۴
-۲-۵ پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۴
 • بازدید : 117 views
 • بدون نظر
این فایل در قالبPDFتهیه شده وشامل موارد زیر است:

نرم افزار CCHE2D از دو بخش جداگانه به نام های CCHE-MESH و CCHE-GUI تشکيل شده است. نرم افزار CCHE-MESH قابليت ايجاد شبکه بندی در ساختارهای پيچيده را به وسيله ابزارهای خود مهيا نموده است. نرم افزار CCHE-GUI نيز هسته گرافيکی نرم افزار CCHE2D وظيفه آمايش شرايط اوليه، پارامترهای مدل، شبيه سازی عددی و نمايش گرافيکی نتايج خروجی را دارا می باشد. 
در این سمینار درباره کاربرد چند نرم افزار در مهندسی عمران بحث شده است وامیدواریم بتواند به شما کمک کند.
آبهای جاری را می‌توان مهمترین عامل تغییر دهنده خشکیهای سطح زمین دانست. تغییرات ناشی از آبهای جاری از سه طریق ، فرسایش ، حمل و رسوبگذاری صورت می‌گیرد. هر قطره باران دارای مقداری انرژی جنبشی است و بوسیله آن در لحظه برخورد به زمین می‌تواند موجب سست کردن و پراکندن ذرات خاک شود. سست شدن ذرات خاک مقدمه فرسایش بعدی است. آب باران پس از مرطوب نمودن سطح زمین و قبل از آنکه به مجاری معینی بپیوندد، به شکل یک قشر نازک یا تعداد زیادی جویبار بسیار کوچک در سطح زمین جاری می‌شود. 

این جریانهای کوچک که بطور کلی به آنها «آبهای هرز» گفته می‌شود، می‌توانند ذرات ریز و در حد لای و رس را ، که بوسیله ضربات باران در محل خود سست شده‌اند، بشویند و حمل کنند. فرسایشی که بر اثر آبهای هرز در سطح زمین ایجاد می‌شود «فرسایش ورقه‌ای» نام دارد. فرسایش ورقه‌ای نقش بسیار مهمی در تخریب خاک بازی می‌کند. 
فرسایش
رودخانه در ضمن حرکتش باعث فرسایش بستر خود می‌شود و دائما آنرا عمیقتر و وسیعتر می‌کند. عمل فرسایش رودخانه به صورتهای مختلفی انجام می‌شود. 
سایش
ذرات و قطعات موجود در آب رودخانه ، در حین حرکت با غلطیدن و ضربه زدن ، به تخریب و کندن بستر خود می‌پردازند. از طرف دیگر ضمن این عمل و همچنین اصطکاک با یکدیگر ، خود نیز خرد و ساییده و گودتر می‌شوند. آبهای جاری ، با ذرات همراه خود عامل نیرومندی در تخریب بستر رود هستند. قدرت فرسایش آبهایی که فاقد مواد معلق‌اند بسیار کم است. از طرفی ، قدرت سایش رودخانه رابطه مستقیم با جریان آب دارد. 
کندن مستقیم مواد
آبهای جاری ، حتی اگر حاوی مواد معلق نباشند، می‌توانند بر اثر عمل هیدرولیکی موجب فرسایش بستر خود شوند. کنده شدن ذرات و حمل یا رسوبگذاری آبها بستگی مستقیم با سرعت جریان آب دارد. به علاوه ، جریانهای آشفته با ضربه زدن به دیواره‌های رودخانه می‌توانند مستقیما به فرسایش آنها بپردازند. 
انحلال
آبهای جاری در ضمن حرکت ، سنگهای بستر خود را تجزیه یا حل می‌کنند. برخی از مواد موجود در آب رودخانه باعث تشدید عمل انحلال آنها می‌شود. مقدار مواد محلول در یک رودخانه بستگی مستقیم با وضعیت زمین‌ شناسی و نوع آب و هوای منطقه دارد. 
حمل
مواد موجود در رودخانه به ۳ صورت حمل می‌شوند. 
بار محلول
به موادی اطلاق می‌شود که بصورت محلول در آب رودخانه حمل می‌شود. 
بار معلق
به ذرات ریزی اطلاق می‌شود که به‌ صورت معلق در آب رودخانه حمل می‌شوند. 
بار بستری
به آن دسته از ذرات و دانه‌ها گفته می‌شود که به ‌علت بزرگی خود در کف بستر رودخانه یا مجاور آن و بر اثر غلطیدن ، لغزیدن یا جهیدن حرکت می‌کنند. نوع حرکت مواد جامد به یکی از دو شکل بار بستری و یا بار معلق ، بستگی به اندازه و جرم دانه‌ها و سرعت جریان آب دارد. ازدیاد دبی و سرعت جریان آب ، هر دو در بالابردن ظرفیت حمل رودخانه موثرند. بنابراین در مواقع سیلاب ، رودخانه می‌تواند قطعات بزرگتر و رسوبات بیشتری را حمل کند. 
رسوبگذاری
اگر به هر دلیلی سرعت رود کاهش پیدا کند آنچه را که دیگر قادر به حملش نیست در بستر خود به‌ جا خواهد گذاشت. بطور خلاصه نحوه عمل یک رودخانه در فرسایش ، حمل یا رسوبگذاری مواد به دو عامل سرعت جریان آب و اندازه دانه‌ها بستگی دارد. حمل نهایی ته‌نشین شدن قسمت اعظم موادی که بوسیله بستر رودخانه‌ها حمل می‌شوند، اقیانوسهاست. ولی رودخانه بخشی از رسوبات خود را ، که ممکن است موقتی باشد، در خشکی بر جای می‌گذارد. این گونه رسوبات را بطور کلی «آبرفت» می‌نامند. 
اشکال و پدیده‌های رودخانه‌ای
اشکالی که بر اثر فرسایش و رسوبگذاری در طول مسیر یک رود گذارده می‌شود بسیار متنوع است که عمده‌ترین آنها عبارتند از: 
دره رود
مهمترین پدیده فرسایشی ناشی از عملکرد رودخانه ایجاد «دره» است. شکل مقطع یک دره و سرعت فرسایش آن به عوامل مختلفی چون شرایط اقلیمی ، جنس ، وضعیت زمین شناسی ، پوشش گیاهی ، سرعت ، شیب و مقدار آب رودخانه و مقدار موادی که بوسیله رودخانه حمل می‌شود، بستگی دارد. مقطع یک دره ممکن است متقارن یا نامتقارن باشد. 
نیمرخ طولی رود
شیب یک رودخانه در طول بستر آن ثابت نیست و این تغییر را می‌توان از روی «نیمرخ طولی» آن مطالعه کرد. نیمرخ طولی عبارت از یک منحنی است که در آن ارتفاع رودخانه در محور قائم و فاصله افقی در روی محور افقی با مقیاس معینی نشان داده می‌شود. بطور کلی در ابتدای یدایش رودخانه فرسایش قائم آن زیاد است و به ‌علاوه ظرفیت حمل رودخانه بیش از مقدار موادی است که در اختیارش قرار می‌گیرد. ولی به تدریج بار رسوبی رودخانه افزایش می‌یابد تا جایی که مقدار موادی که دریافت و حمل می‌کند در حد ظرفیتش خواهد بود. در این حال دوره فرسایش قائم و سریع رودخانه به پایان می‌رسد و فرسایش آن بیشتر از نوع جانبی می‌شود. رودخانه را در چنین وضعی اصطلاحا رودخانه در حال تعادل می‌گویند. 

نیمرخ طولی یک رودخانه در حال تعادل مقعر است و شیب آن از بالای رود به‌طرف پایین رود کاهش می‌یابد. هدف نهایی عوامل فرسایش ، از جمله رودخانه ، این است که سطح زمین را تا حد سطح دریا فرسایش دهند. البته نقش فرسایشی و هموارکنندگی فرایندهای بیرونی معمولا توسط فرآیندهای درونی خنثی می‌شود. وضعیت تدریجی تغییر سطح زمین را از یک حالت برجسته نسبت به سطح دریا تا نزدیک شدن به سطح مبنا با مفاهیمی چون «جوانی» ، «بلوغ» ، «پیری» نیز می‌توان بیان کرد. در مرحله جوانی ، ناهمواریهای سطح زمین ، فرسایش قائم رود ، شیب نیمرخ طولی آن و مقدار آبشارها و تندابها زیاد است. 

دره رودخانه باریک و پرشیب و تعداد شاخه‌های فرعی کم و اندازه آنها کوچک است. در مرحله بلوغ از شیب نیمرخ رود کاسته شده اغلب آبشارها از بین می‌روند و ضمن پهن‌تر شدن دره ، دشت سیلابی و مثانورها آغاز به تشکیل می‌کند. در مرحله پیری فرسایش قائم در مقایسه با فرسایش جانبی ناچیز است. دشت سیلابی به همراه مثانورها و دریاچه‌های هلالی وسعت می‌گیرند، در این مرحله سطح زمین کم و بیش هموار و مسطح است و هوازدگی تا عمق زیادی نفوذ کرده است. 
آبرفتها
نتیجه نهایی فرسایش و حمل مواد توسط رودخانه ، برجای گذاشته شدن لایه‌هایی از رسوبات منفصل است. این رسوبات اگر در خشکیها برجای گذارده شوند «آبرفت» نامیده می‌شوند. آبرفتها پرمصرف‌ترین مصالح ساختمانی‌اند. قسمت اعظم حجم بتن و آسفالت از مصالح خرده‌سنگی است که محل تامین اغلب آبرفتهای رودخانه‌ای است. 
 • بازدید : 164 views
 • بدون نظر

این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

فرسایش عبارت از جابجایی خرده‌های سنگی و خاک توسط باد ، رودخانه و یخ می‌باشد. مواد فرسایش یافته وارد دریاها گردیده و به صورت رسوباتی از گراول (Gravel) ، ماسه ‌، سیلت و رس در کف دریاها بجای گذاشته شد و در نهایت سنگهای رسوبی جدید را بوجود می‌آورند.

تمام سنگها در سطح زمین در اثر پدیده‌های مختلف فرسایش خصوصا در اثر تغییرات آب و هوا ، تجزیه و متلاشی می‌شوند. هوازدگی کمکی که به فرسایش می‌کند، سائیدن قطعه سنگها و حمل آنها به جاهای دیگر است. این عمل منجر به تسطیع و سست شدن تدریجی سطح زمین می‌شود. 
عوامل مؤثر در فرسایش 
نیروی متحرک در تمام حالات فرسایش ، نیروی کشش جاذبه به طرف پایین است. اما عوامل اصلی که توسط آن سنگها تخریب و جابجا می‌شوند، رودخانه‌ها ، یخچالها ، امواج و جریانهای باد است. مواد رسی در اثر پدیده‌ای به نام حرکات توده‌ای به طرف پایین می‌لغزند. 
عوارض سطحی ایجاد شده توسط فرسایش 
بسیار از عوارض سطح زمین دارای اشکال مشخصی هستند که پدیده‌های عمده‌ای را که تحت تاثیر آن شکل گرفته‌اند را منعکس می‌کنند. مثالهای بارز در این مورد عبارتند از : دره‌های رودخانه‌ای ، دره‌های یخچالی ، دریابارهای ساحلی (دیواره‌های قائم فرسایش یافته با شیب زیاد) و آثار لغزیدگی زمین. عوامل جوی چون مقدار و پراکندگی فصل باران ، برف تبخیر و نوسان درجه حرارت و جهت باد ، پدیده‌های فرسایشی را در هر ناحیه کنترل می‌کنند. 
فرسایش در گذشته 
شرایط آب و هوایی زمین پیوسته در حال تغییر است. مثلا میلیونها سال گذشته قشرهای یخی ، نواحی معتدل امروزی را به وسعت زیادی می‌پوشانیدند و با تغییرات چرخه اتمسفر باعث بارندگی کافی در قسمتهایی از صحرای آمریکا و سبب نگهداری رودخانه‌های دائمی گردیده است. همینطور بعضی از نواحی گرمسیری که در حال حاضر مرطوب می‌باشند، در گذشته شرایط صحرایی داشته‌اند.

فرآیندهای فرسایش در این محلها با پدیده‌های امروزی متفاوت بوده است و خیلی از ساختمانهای مناظر امروزی تحت شرایط حاکم در گذشته شکل گرفته‌اند و سنگهایی با مقاومت متنوع که به نسبتهای متفاوت تحت تاثیر خوردگی ، کج شدگی و گسل خوردگی قرار داشته‌اند، در معرض هوازدگی و فرسایش قرار گرفته‌اند. مثلا فرسایش بلافاصله در طول خطوط ضعیف مانند درز گسل‌ها عمل نموده است. 
شکلهای مختلف فرسایش 
فرسایش ارتفاعات 
در طول مدت زیاد فرسایش ارتفاعات را از بین برده و آنها را تبدیل به دشت کم ارتفاع می‌کند که در آن ساختمانهای زمین شناسی به صور مختلف تشکیل گردیده است. این دشت‌ها ممکن است در نتیجه بالا آمدگی پوسته قاره‌ای تشکیل فلات را بدهند که با ارتفاع بلندتر و شیب تندتر رود‌خانه‌ها مشخص‌اند و دره‌های عمیق و تنگی را حفر می‌کنند. 
فرسایش نواحی شیب‌دار 
در نواحی شیب‌دار ، فرسایش سریع و با شتاب بیشتری صورت می‌گیرد. در نواحی نیمه خشک شیب‌دار پوشش‌های گیاهی تا اندازه‌ای مانع فرسایش می‌شوند. اما در صحراها و زمین‌های سرد ، فرسایش آهسته تر عمل می‌نماید. بطور کلی نسبت فرسایش برای زمین‌های خشک (زمین‌هایی که از آب بیرون هستند) ۸٫۶ سانتیمتر در ۱۰۰۰ سال برآورد شده است. 
فرسایش سطح زمین توسط باد 
فرسایش بادی به دو صورت «روبش یا بادروبی» و «سایش» است. در جا‌هایی از سطح زمین که پوشیده از ذرات ریز و ناپیوسته و عاری از رطوبت و پوشش گیاهی است، جریان هوا می‌تواند ذرات را با خود حمل کند. باد بردگی تا رسیدن به سطح ایستابی ادامه می‌یابد. در جاهایی که زمین از ذرات ریز (لای و ماسه) و درشت (قلوه سنگ و شن) درست شده است، باد بطور انتخابی ذرات ریز را حمل می‌کند و ذرات درشت به تدریج به صورت پوش ممتدی در می‌آیند که اصطلاحا «سنگفرش بیابان» نامیده می‌شود. این پوشش ، از فرسایش بیشتر سطح زمین توسط باد جلوگیری می‌کند.

هر چه سرعت باد بیشتر باشد ذرات را به ارتفاع زیادتری بلند می‌کند، به فاصله دورتر می‌برد و بالاخره ذرات بزرگتری را حمل می‌کند. ذرات حمل شده بوسیله باد ، مخصوصا بادهای قوی ، به دو بخش بار بستری و بار معلق تقسیم می‌شوند. ذراتی که توسط باد حمل می‌شوند پس از برخورد به موانعی که بر سر راه آنها قرار دارند، موجب سایش سطح آنها می‌شوند. قطعات و تکه سنگهای پراکنده ، بیرون زدگیها و حتی موانع مصنوعی از قبیل ساختمانها ، دیوارها ، تیرهای برق یا تلفن ممکن است در معرض فرسایش بادی قرار گیرند. سایش معمولا در اثر برخورد ذراتی که نزدیک سطح زمین حرکت می‌کنند، انجام می‌گیرد. 
 • بازدید : 142 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

به گفته مقامات محیط زیست ایران، بیش از یک‌صد میلیون هکتار از زمین‌های ایران تحت تأثیر بیابان‌زایی است که از این مساحت هفتاد و پنج میلیون هکتار، تحت فرسایش آبی، بیست میلیون هکتار تحت فرسایش بادی و پنج میلیون هکتار تحت تأثیر سایر عوامل شیمیایی و فیزیکی بیابان‌زایی، شوری‌زایی و دیگر ویرانی‌هاست. 
حسن احمدپور، دبیر شبکه‌های زیست‌محیطی منطقه شمال ایران به خبرگزاری دانشجویان، ایسنا، گفت محیط زیست در شمال ایران در آستانه خطری فاجعه‌آمیز قرار دارد و زیان‌های اقتصادی و زیست‌محیطی بی‌توجهی به این وضعیت و قطع و فروش درختان، هزاران میلیارد ریال است. 
فرایند جدا شدن ذرات تشکیل دهنده ی خاک از یکدیگر، از دست رفتن انها را توسط جریان اب (رواناب)یا وزش باد را فرسایش گویند.میزان فرسایش خاک در سطح جهانی حدود ۱۰و تن در هکتار است و در ایران بالغ بر ۲۵ تن در هکتار در سال می باشد.
تخریب مخصوص عبارت است از مقدار مواد برداشت شده در واحد سطح (هکتار)در سال برای محاسبه خاک از بین رفته و شدت فرسایش مورد استفاده قرار می گیرد.در کنترل فرسایش ابی در اراضی شسب دار شخم باید بطور کنتوری یعنی عمود به جهت شیب زمین انجام شود . بطور کلی هر چه قدر نفوذ پذیری خاک بیشتر باشد قسمت بیشتری از اب باران در خاک نفوذ پیدا می کند در نتیجه میزان هرزروی اب سطحی و فرسایش نیز کمتر است.
در فرسایش خاک به همراه شستشو و جابجایی ذرات خاک سطحی ،عناصر غذایی نیز جابجا شده و از دسترس ریشه […] 
جلسه کمیته تخصصی فرسایش خاک در ژئوتکنیک (Geotechnics of Soil Erosion,TC33) در تاریخ ۳۱ اکتبر سال جاری (۲۰۰۶) در شهر آمستردام هلند برگزار شد.
این کمیته تخصصی که در سال ۱۹۹۷ تشکیل شده است علاوه بر فعالیتهای جاری خود تاکنون اقدام به برگزاری ۳ همایش بین‌المللی نموده‌است و دارای ۳۰ عضو از ۲۵ کشور جهان است.
در جلسه اخیر این کمیته ۱۸ نفر شرکت کرده بودند که ۱۲ نفر از آنها از اعضای این کمیته و ۶ نفر دیگر مهمان (همراه) بودند. عضو ایرانی این کمیته تخصصی (آقای مهندس حیدری) نیز از طرف انجمن ژئوتکنیک ایران در این جلسه شرکت نمودند.
مهمترین موارد و مطالبی که در این جلسه مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت عبارتند از:
شرایط جدید عضویت در این کمیته، فعالیت زیر کمیته‌ها، تهیه دستورالعمل متحد برای پروژه‌ها و ارسال آن برای همه کشورهای عضو، گردآوری آدرس الکترونیکی اعضا و علاقمندان، گسترش و به روز کردن پایگاه اینترنتی کمیته تخصصی و تعیین میزبانان همایش‌های چهارم و پنجم. همچنین دبیر همایش سوم (آقای دکتر هافمن، عضو هلندی کمیته) گزارشی از نحوه برگزاری و میزبانی این همایش ارائه کردند.


ترازین چیست ؟
آترازین علف کشی است که به صورت انتخابی رشد علف هرزهای با برگ پهن را کنترل میکند مانندvelvetleaf,pig weed, cochlebur و برخی از علفهای هرز معین در مزارع غلات وذرت .
کنترل انتخابی به این معناست که برخی از علفهای هرز معین و گزینش شده کنترل شده و رشد انها متوقف می شود که البته این امر بایستی با کمترین میزان خسارت به گیاهان مفید باشد که معمولا همان غلات می باشند .غلات و ذرت نسبت به اترازین مقاومت خوبی نشان می دهند. در سال ۱۹۵۹ اترازین به عنوان یک علف کش کنسانس پذیرفته شد و این ماده همچنان به صورت گسترده استفاده می شود چرا که با کارایی خوب وصرفه خوب اقتصادی بسیاری از علفهای هرزه را مهار می کند استفاده از این علف کش می تواند با استفاده از متدهای جدید کشاورزی و پرورش غلات وذرت کاهش یابد. 
اترازین یک علف کش با فرمول شیمیایی :
۲-chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1-3-5-triazinre
 یکی از پر مصرف ترین علف کشها در شمال امریکا ست تنها در امریکا بیش از ۵۰ میلیون کیلو گرم از این ماده استفاده می شود که جهت سم پاشی ۲۵ میلیون هکتار است پس مانده های این علف کش در ابهای زیر زمینی و همچنین رودخانه ها به عنوان dealkylationیافت می شوند .
نیمه عمر اترازین در خاک حدود ۴ روز است ولی این مقدار به طور معمولی می تواند  تا ۳۸۵ روز در مناطق خشک و شنی افزایش یابد .در اب خالص نیمه عمر اترازین ۳ روز است .این نیمه عمر در اب دریا ۳۰ روز است ودر ته نشینهای دریایی ۳۵ روز و در حیوانات مهره دار کمتر از ۷۲ ساعت است .
 تاثیر آترازین روی چاههای زیر زمینی پس از استفاده در مزارع:
آترازین بعضی مواقع درابهای زیر زمینی یافت می شود دربیشتر مواقع منبع اترازین درچاهها درابتدای دیواره بالایی چاه وجود دارد که از همان قسمت وارد چاه شده و ابها را الوده میکند اترازین جهت استفاده در مناطقی که سطح اب بالاست پیشنهاد نمی شود که در این صورت ترکیب شدن اترازین با خاکهای سطحی باعث می گردد چون اترازین وارد ابهای زیر زمینی شود . مصرف اترازین برای چاههایی که کمتر از ۵۰ فوت عمق دارند منع شده است .
بین آترازین وآب آشامیدنی رابطه وجود دارد و تاثیر منفی آترازین روی آب چیست به علت اینکه اترازین در امریکا به طور گسترده به مصرف میرسد وسالانه بین۲٫۱ تا۲میلیون اکرس از زمینهای غلات و ذرت بوسیله این علف کش متداول سم پاشی می شود بنابر این وجود ارتباط بین اب اشامیدنی و اترازین اثبات شده است .پس از اینکه اترازین سم پاشی شد میزان عملکرد ان بوسیله میکروبهایی که درون خاک موجود می باشند واز ان به عنوان منبع انرزی استفاده می کنند کاهش می یابد و با استفاده از اب تجزیه می شوند .میزان زمانی که اترازین در سطح بالایی خاک وتحت شرایط هوای گرم و نمناک میتواند به عنوان علف کش عمل کند ۶۰ روز است که این نیمه عمر نسبت به سایر علف-کشها قابل توجه است .
اترازین معمولا درخاک کندتر اثر خود را از دست می دهد وباعث الودگی اب می شود و به خاطر گستردگی منابع زیر زمینی الودگی اب توسط اترازین مهم است .EPA یا سازمان حفاظت محیط زیست میزان اترازین موجود در اب سالم اشامیدنی را۱۵۰ ppb برای یک استاندارد جهانی در نظر گرفت .اگر میزان اترازین کمتر از این مقدار باشد اب اشامیدنی سالم است ولی اخیرا این سازمان میزان اترازین را تا مقدار ۳ ppb  کاهش داده است .
هم اکنون برخی از ابهای زیر زمینی در منطقه کانکاس امریکا بیش از این مقدار اترازین در خود دارند این در حالی است که در منطقه شرق این قسمت مهمترین منبع اب ابهای زیر زمینی و سطحی است و همین امر باعث افزایش نگرانیها در مورد استفاده از اترازین شده است .
تاثیر آترازین روی پرندگان 
میزان زیان اترازین روی پرندگان در محیطهای طبیعی زیاد و چشمگیر است و در سطوح مختلف برای مثال در سطحoral LD -50 values were >2/000 mg/kg اترازین با تاثیر بر روی محیطهای ابی ومناطق مرطوب و ارگانیزمهای طبیعی و زنجیره های غذایی می تواند سمیت خود را برای پرندگان اعمال کند.با این حال هنوز میزان تاثیر غیر ستقیم سمیت اترازین بر روی پرندگان با تاثیر بر روی حشرات تائید شده نیست و تحقیقات لازم انجام نشده وهمین امر ممکن است باعث به خطر افتادن برخی گونه ها و مشکلاتی در اینده شود به همین جهت تحقیقات بایستی دامنه وسیع تری داشته باشدو گسترش تحقیقات به دانه ها حشرات واثر اترازین بر روی پرندگان دانه خوار از این طریق معین می گردد.
 جوجه های خانگی به سرعت میتوانند اترازین را با کمک قسمتی از فرایند n-dealkylation که همراه با هیدرولیز نیز هست متابولیز کند.    n-dealkylationمعمولا در گروه های اتیل امینو صورت می گیرد و همین امر باعث کاهش محصولات میشود .
در تحقیقات شهر ویترو حتی پرندگانی نیز که دچار بیماریهای کبدی بودند به میزان قابلتوجهی اترازین ترشح میکند .کبد پرندگان نیز پسمانده اترازین غیر قابل استخراج را که درگیاهان غلات تجمع یافته اند به صورت ترکیبzholoro mono7- dealkylated compoand ترشح میکنند و سپس انها رابه ۲ هیدروکسی متابولیز مینماید .در جگر غازها نیز انزیمی وجود دارد که میتواند با قسمتی از فرایندn-dealkylated وهیدرولیز مقداری از اترازین را به هیدروکسی اترازین تبدیل نماید این فرایند به نسبت کارایی یشتری نسبت به پرندگان دیگر از خود نشان می دهد و بلافاصله با فرایند n-dealkylated  هیدروکسی  اترازین به مواد دیگری تبدیل میکند مانند :
deethylatrazin,deisopropylatrazine که البته هر دو از مشتقات هیدروکسی ها هستند.
سمیت آترازین روی انسان و حیوان
میزان سمیت مواد شیمیایی به طرق مختلفی اندازه گیری می شود و میزان سمیت یک ماده بر روی یک گونه خاص به عنوان مثال پرستوها بایستی اندازه گیری شود به عنوان مثال : تاثیر سمیت اترازین بر روی موشها در ازمایشگاه  5 mg/kg و۱۰۰است .
اگر میزان سمیت را بر روی انسان نیز همانند سمیت اترازین بر روی موشهای ازمایشی در نظر بگیریم یک انسان ۱۵۰ پوندی با احتمال ۵۰درصد در اثر مصرف ۷۵ /پوند اترازین خواهد مرد .مقدار نیم پوند نمک یا ۵٫۲اونس اسپرین نیز میتواند با همان احتمال باعث مرگ بر اثر مسمومیت شود.
البته تاثیر اترازین بیشتر بر روی علفهای هرز است واثرات سمی کمی برای حیوانات دارد واترازین با متوقف کردن چرخه فتوسنتزدرگونه های گیاهی حساس نسبت به اترازین عمل می کند .
تاثیرات منفی و مرگبار آترازین
اترازین دراکوسیستمهای زمینی باعث متوقف شدن فتوسنتز در دانه ها وحتی تاثیر بر روی برخی گیاهان زراعی می شود تنزل فتوسنتزدر گیاهان معمولا بسیار سریع است حتی اترازین می تواند بیش از یک سال ویا یک فصل زراعی در زمین باقی بماند. تمام موجودات زنده درون خاک در صورتی که حضور اترازین به مدت کوتاهی باشد تحت تاثیر کمتری قرار می گیرد .اما در صورت حضور طولانی اترازین تاثیر بر روی موجودات قابل توجه است برخی از گونه های حساس از گیاهان ابزی در صورت استفاده اترازین به مقدارug/l 1تا۵ دچار زیانهایی با درجات مختلف می شوند . با این وجود برخی معتقدند که میزان اثرات منفی اترازین بر روی این گونه ها چندان موثق نیست واطلاعات کافی هنوز جمع نشده است .
تحقیقات انجام شده بر روی گیاهان ابزی در شهر چساپیک نشان می دهد که در صورت استفاده اترازین به اندازه ug20تاثیر ان غیر مستقیم بوده به طوری که میتوان از ان چشم پوشاند اما در صورت استفاده اترازین بین ۹۴تا۵۰۰ug تاثیر ان بیشتر بوده و بر روی زنجیره غذایی گیاه خواران تاثیر منفی می گذارد .
پرندگان نیز نشانه هایی از تاثیر منفی اترازین نشان میدهند ولی هنوز مدارک موثق در این زمینه وجود ندارد دهند.حدس زده میشود که تاثیر اترازین بر روی پرندگان بیشتر غیر مستقیم وبا تاثیر بر روی حشرات و پرندگان دانه خوار است.داده ها نیز در مورد پستانداران نیز چندان کافی نیست ولی تحقیقات بر روی حیوانات خانگی وازمایشگاهی نشان میدهد که پستانداران مقاومت نسبی در برابر اترازین دارند.


تاثیر روی گیاهان زینتی و بی مهرگان
اترازین در مرحله اول از طریق ریشه ها و در مرحله دوم از طریق برگها جذب می شوند وسپس از طریق جریان توده ای اوندها پخش می شوند ودر سر تا سر گیاه جریان می یابند و پس از ان در مریستمهای راس تجمع یافته وسپس دفع میشوند.
مهمترین عامل تاثیر گذار در اختلال فتوسنتز ان است که اترازین با جلوگیری از جریان الکترونها در فتوسیستم ۲ مانع از فتوسنتز می گردد که این ممانعت مانع از تثبیت دی اکسید کربن می شود ممانعت در عمل صحیح فتوسیستم ۲ باعث کاهش میزان کربن وافزایش تولید دی اکسید کربن در برگها میشود که متعاقب ان بسته شدن روزنه ها و متوقف شدن تعرق را به دنبال دارد.
اترازین در برخی از گیاهان مقاوم به ترکیبی از هیدرو اترازین و امینو اسید متابولیسم میشود .برخی از گیاهان می توانند هیدرواترازین تولیدی را بوسیله dealkylationهای زنجیرههای جانبی وبا هیدرولیز کردن گروههایی از امینو اسیدها درون حلقه های دی- اکسید کربن تقلیل کنند.
گیاهان مقاوم به اترازین میتوانند قبل از ورود آترازین به درون چرخه فتوسنتز اثر انها را کاهش دهند.  برای مثال غلات با استفاده از آنزیم:
۲,۴dihydroxy-7-methoxy-1,4(2h)berzoxazin-3[4h]one می توانند آترازین را به هیدرو اترازین غیر سمی تبدیل کنند .
در گیاهان حساس مثل جو دو سر و خیار و یونجه که قادر به خنثی کردن اثر سمی اترازین نیستند تجمع اترازین باعث از بین رفتن کلروفیل انها و در نتیجه مرگ انها می شود.غلات وذرت خوشه ای ۵۰ درصد از اترازین تجمع یافته را از خود دفع کرده و مقدار باقی مانده را نیز به صورت پس مانده های نا محلول در می آورند که قابل هضم برای گوسفند وموش نیست .
این نتایج درنهایت نشان میدهد که متابولیسم نا بجای آترازین درون گیاهان و حیوانات ایجاد نمی شود ولی در نهایت باعث خسارتهای microbial می شود.باقی ماندن طولانی آترازین در محیط باعث کاهش در میزان تولیدات غلات می شود .در اصل مواد هیدروکسی شده مشابه که در خاکهایی که توسط اترازین به مدت طولانی سم پاشی شده اند و قابلیت باقی ماندن در محیط را حتی پس از دوازده ماه استفاده از علف- کشها را دارند ممکن است وارد گیاهان خوراکی شوند که در همان خاکها  کشت شده اند.
برای مثال به مدت بیست سال به طور متوالی اترازین به یک مزرعه کشت غلات خورانده شد و میزان ان بین ۴ تا ۲ برای هر هکتار بود. خاک برداشته شده پس از ۱۲ ماه بعد از اخرین سم پاشی شامل اترازین ug/kg dry weight 55و هیدروکسی اترازین ۲۹۶ ug/kg  وانواع متنوعی از monodealkylatedها وهیدروکسی های مشابه مثل
,deethylhydroxyatzazin at17ug/kg,deethylatrazin at 14ug/kg,
deisopropylhydroxyatrazine at 23ug/kg بود. برای جوانه های جو دو سرکه در این زمین کشت شده بود شاملug/kg fresh weight 64 تا۷۳ هیدرو اترازین است وug/kg deisopropylhydroxyatrazine 84 تا۱۱۶ بود.
نتایج مشابه نیز در مورد گیاهان تیمو تاوس (یک نوع گیاه در اروپا و یک نوع علف)بدست آمده. در مناطقی با فصلهای طولانی زراعی کشت همزمان سوی بینها که پس از درو غلات جهت علوفه و دانه انجام گرفته نتایج رضایت بخشی را به دنبال داشته است و میزان تاثیر آترازین درانها کم بوده .
در شرایط هوایی گرم بارانهای خوب دائمی وخاکهای شنی سوی بینها می توانند به خوبی پس از غلات کشت شوند(۱۴تا۲۰ هفته پس از اخرین سم پاشی بوسیله اترازین )که در این زمان میزان اترازین به مقدار نرمال و طبیعی جهت کنترل علف هرزه خواهد بود.که مقدارنرمال اترازین باید بین۱۲٫۱تا ۴۸٫۴ کیلو گرم در هکتار باشد. رویش دانه های گونه های حساس به میزان ۵۰ درصد در خاکهای سم پاشی شده بوسیله اترازین کاهش می یابد .
 • بازدید : 164 views
 • بدون نظر
این فایل در ۳۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

فرسايش كه به آلماني  Abtrag وبه فرانسه وانگليسي Erosion گفته  مي‌‌شود، از كلمه لاتين Erodere  گرفته شده وعبارت است از فرسودگي و از بين رفتگي مداوم خاك سطح زمين (انتقال يا حركت آن از نقطه اي به نقطه ديگر در سطح زمين) توسط آب يا باد[۱]. 
خاك يكي از مهمترين منابع طبيعي هر كشور است. امروزه فرسايش خاك به عنوان خطري براي رفاه انسان و حتي براي حيات او به شمار مي‌رود. در مناطقي كه فرسايش كنترل نمي‌شود، خاك ها به تدريج فرسايش يافته، حاصلخيزي خود را از دست مي دهند.
 فرسايش نه تنها سبب فقير شدن خاك و متروك شدن مزارع مي گردد و از اين راه خسارات زياد و جبران ناپذيري را به جا مي گذارد، بلكه با رسوب مواد در آبراهه ها، مخازن سدها، بنادر و كاهش ظرفيت آبگيري آنها نيز زيانهاي فراواني را سبب مي‌گردد. بنابر اين نبايد مساله حفاظت و حراست خاك را كوچك و كم اهميت شمرد.  
اگر استفاده خاك بر اساس شناسايي استعداد و قدرت توليدي آن ومبتني بر رعايت اصول صحيح و علمي باشد، خاك از بين نمي رود[۲]. فقط در سايه حمايت پوشش نباتي(درختان يا ساير گياهان) بوده كه فرسايش خاك بسيار كند شده و تعادلي در تشكيل و فرسايش خاك ايجاد گرديده است. 
اين تعادل مساعد كه تحت تاثيرشرايط طبيعي حكمروا شده بود،از زماني كه بشر زمين را به منظور تهيه  محصول وبدست آوردن غذا و ديگر مايحتاج خود ،موردكشت و زرع قرار داد تا از آن به عنوان مرتع استفاده كرد، بر هم خورد و زمين ها در معرض فرسايش شديد و وسيع قرار گرفت .
بنابراين فرسايش قبل از آنكه مورد بهره برداري انسان قرارگيرد  نيز اتفاق مي‌افتاده(فرسايش طبيعي) ولي از وقتي‌كه انسان در آن به كشت و زرع پرداخت باعث فرسايش بيش از حد(فرسايش سريع وشديد) خاك شده است. 

۲- اهميت فرسايش

درست است كه از خاك هايي كه در نتيجه‌ فرسايش آبي شديد ازنقاط مرتفع‌تربه نقاط پست‌تر يا چاله‌ها وپشت سد‌ها منتقل مي‌شود، باز زمين به وجود مي¬آيد واين گونه زمين‌ها اغلب امكان دارد زمين‌هاي رسوبي يا آبرفتي حاصلخيزي باشد(كما‌‌‌ اينكه زمين‌هاي حاصلخيز را در اكثر موارد همين زمين‌هاي رسوبي يا آبرفتي تشكيل مي‌دهد) ولي از آنجا كه مقدار زميني‌كه بر اثر رسوب و تجمع مواد بوجود مي‌آيد در مقابل سطح‌هايي‌كه خاك آن فرسايش يافته است، ويران مي‌شود، تا اين رسوبات را بوجود آورد،آنقدر ناچيز و بي‌ارزش است،كه به منظور جلوگيري از تخريب و زيان‌هاي بيشتر و همچنين حفظ تعادل طبيعت بايد با اقدامات سريع وجدي تا آنجا كه ممكن است مانع از فرسايش خاك شد.  
طبق محاسباتي كه صورت گرفته است، بطوركلي براي تشكيل يك سانتي‌متر‌خاك ۵۰۰ تا ۸۰۰ سال زمان لازم است، و‌ اگر حساب كنيم كه خاك زراعتي ۲۵ سانتي‌متر عمق داشته باشد پس اين ضخامت خاك، طي ۲۰ هزار سال‌كارمداوم طبيعت بوجود آمده است.
 
۳- انواع فرسايش

۳-۱- بر اساس انواع عوامل فرسايشي

در طبيعت دو نيرو، يا دو عامل وجود دارد كه باعث جابجايي خاك يا به عبارت ديگر فرسايش خاك مي‌شود: آب و باد[۱].
يكي از  مهمترين فرايندهاي طبيعي در مناطق خشك و نيمه‌خشك و فرا خشك فرسايش بادي است.اين فرايند در شرايطي رخ مي‌دهد كه علاوه بر وجود خاك حساس، باد داراي حاكميت و سرعت قابل توجه باشد. انتقال ذرات خاك به صورت‌هاي مختلف معلق، جهشي و خزشي انجام مي‌گيرد وباعث خسارت‌هاي جدي به محيط زيست مي‌شود[۳]. فرسايش آبي در بند ۸ مفصلا شرح داده خواهد شد.


۳-۲- بر اساس تاثير طبيعت و دخالت انسان

فرسايش طبيعي يا بطئي كه فرسايش عادي هم ناميده مي‌شود  پيوسته در طبيعت بوسيله آب يا باد صورت گرفته و مي‌گيرد و نتيجه قوه ثقل، سرازيري دامنه ها، جريان آب سطحي روي زمين،وجود نهرها و رودها و يخچال‌ها وغيره است.
عمل اين نوع فرسايش كند و هماهنگ با توليد خاك است بدين معني كه از يك طرف خاك تشكيل مي‌شود و از طرف ديگر امكان دارد فرسايش يابد.عوامل طبيعي مؤثر در فرسايش سبب فرسايش يافتن قلل مرتفع وكاهش ارتفاع آنها و همچنين پر كردن دره‌ها و چاله‌ها مي‌شود كه نتيجه آن صاف و هموار شدن سطح زمين است.
در اين نقل وانتقال خاك، در صورتي كه عمل خاكسازي بيش از فرسايش باشد، موجب افزوده شدن وگسترش خاكها مي‌شود، اگر متعادل باشد،يك هماهنگي بين فرسايش  و خاكسازي  بوجود مي‌آيد ولي چنانچه تخريب سريع و شديد وعمل خاكسازي ضعيف باشد، تعادل طبيعي بر هم مي‌خورد.
در چنين وضعي كه زمين بشدت فرسايش مي‌يابد سنگهاي مادر ظاهر مي‌گردد وچهره زمين به صورت لخت و باير درمي‌آيد. مبارزه بااين فرسايش بسيار مشكل و در بسياري از موارد غير ممكن است. فرسايش سريع يا مخرب همانطور كه ذكر شد نتيجه تاثير اعمال بشر است. 

۴- مراحل مختلف فرسايش

فرسايش چه توسط باد صورت گيرد چه توسط آب، خواه عادي باشد خواه سريع، داراي سه مرحله است: مرحله كنده شدن خاك، مرحله انتقال خاك و مرحله انباشته شدن و تجمع خاك.

۴-۱- مرحله كنده شدن خاك از جاي خود

در اين مرحله، ابتدا خاكدانه¬ها بر اثر از بين رفتن هوموس و كلوئيدهاي خاك، چسبندگي خود را از دست مي¬دهند و از هم مي¬پاشند. در نتيجه خاك آماده فرسايش مي¬شود. در چنين وضعي، خاك سطح¬الارض كه حاصلخيزترين قسمت خاك است، به طور ناگهاني يا بتدريج بوسيله آب يا باد از جاي خود كنده مي¬شود.

۴-۲- مرحله حمل يا انتقال خاك بوسيله آب يا باد

چون ذرات خاك چسبندگي خود را از دست داده¬اند، نمي¬توانند در مقابل جريانهاي شديد آبها يا بادهاي تند مقاومت كنند، در نتيجه از جاي خود كنده مي¬شوند و به نقطه ديگر منتقل مي-گردند. 
در مورد فرسايش آبي معمولا مواد از منطقه مرتفع¬تر به محل پست¬تر منتقل مي¬گردند. مسافتي را كه آب يا باد مواد را با خود مي¬برد به عوامل مختلفي بستگي دارد، از آن جمله مي¬توان در مورد آب، شدت آب، شيب زمين، ريز و درشتي آبرفت¬ها( شن، رس و غيره)، و در مورد فرسايش بادي شدت باد، قطر بادرفتها و همچنين مسطح و وسيع بودن جلگه¬ها و دشتها را نام برد.

۴-۳- مرحله تجمع و انباشته شدن مواد

بادرفتها (موادي كه توسط باد حمل مي¬گردند) هر جا به مانعي (گياه، ديوار، سنگ و غيره) برخورد كند فورا بر روي زمين مي¬افتد و درآنجا رويهم انباشته مي¬شوند. اين مواد در شرايط فوق-العاده تشكيل تپه¬هاي بزرگ و حتي توده¬هاي عظيم شني يا ماسه¬اي شبيه كوه را ميدهد.
 آبرفتها بتدريج كه از شدت جريان آب و شيب زمين كاسته مي¬شود از حركت بازمي¬ماند و در سطح زمين رسوب مي¬كند (ابتدا ذرات درشت¬تر و بعد ذرات ريزتر). در بعضي موارد تجمع مواد آبرفتي بقدري زياد است كه يك طبقه رسوبي قابل توجهي را تشكيل مي¬دهد.
 • بازدید : 145 views
 • بدون نظر
شناسايي دلايل و كنترل آن
پوسيدگي منشاءهاي بسياري دارد و روشهاي بيشتري براي كند كردن روند آن وجود دارد. اين بخش به قسمتهاي مختلف صنعت مي پردازد و مشكلات فرسايش/ پوسيدگي رايج و برخي از راه حل ها را مورد شناسايي قرار مي‌دهد.

 • بازدید : 134 views
 • بدون نظر

قیمت : ۴۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۶    کد محصول : ۱۸۰۹۶    حجم فایل : ۱۱۲ کیلوبایت   

این مقاله نتایج اقتصادی یک دوره ی ۵ ساله (سالهای زراعی ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹) سیستم خاکورزی را که در منطقه ی لیند واشنگتون پژوهش شده است گزارش می دهد که از جمله آنها ۱-خاکورزی سنتی (سی تی) ۲-حداقل خاکورزی (ام تی) ۳-حداقل خاکورزی تأخیری (دی ام تی) که شامل بخش های : ۱-وسایل و روش های آزمایش ۲- تحلیل اقتصادی ۳- محصولات ، پس مانده و ذخیره ی آب ۴- سود بخشی و تحلیل حساسیت و همچنین خاکورزی نواری که شامل بخش های ۱- ردیف‌ها یا بقایای پاک شده ۲- خاک‌ورزی نواری(سطحی) ۳- خاک‌ورزی نواری(عمقی) ۴- مزایای خاک‌ورزی نواری ۵- انتخاب سیستم خاک‌ورزی نواری میباشد .


عتیقه زیرخاکی گنج