گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 143 views
  • بدون نظر

چكيده: هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه فرهنگ سازماني با اثر بخشي كاركنان ادارات تربيت بدني استان آذربايجان شرقي است.
روش تحقيق اين پژوهش توصيفي پيمايشي از نوع همبستگي بوده و جامعه آماري را كليه كاركنان ادارات تربيت بدني استان
آذربايجان شرقي تشكيل مي دهند (۱۷۸نفر). ابزار اندازه گيري اين پژوهش پرسشنامه فرهنگ سازماني مارشال ساشكين و پرسشنامه
اثربخشي حميدي مي باشند. 
چكيده: هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه فرهنگ سازماني با اثر بخشي كاركنان ادارات تربيت بدني استان آذربايجان شرقي است.
روش تحقيق اين پژوهش توصيفي پيمايشي از نوع همبستگي بوده و جامعه آماري را كليه كاركنان ادارات تربيت بدني استان
آذربايجان شرقي تشكيل مي دهند (۱۷۸نفر). ابزار اندازه گيري اين پژوهش پرسشنامه فرهنگ سازماني مارشال ساشكين و پرسشنامه
اثربخشي حميدي مي باشند. پايايي اين پرسشنامه ها بر اساس آلفاي كرونباخ به ترتيب ۷۹و % ۹۰% بوده است.
از آمار توصيفي در اين پژوهش براي ترسيم جداول و نمودارها استفاده گرديد و از آمار استنباطي جهت آگاهي از توزيع نرمال داده ها
و بررسي رابطه فرهنگ سازماني با اثربخشي كاركنان ادارات تربيت بدني استان مازندران استفاده شد. از نرم افزار ۱۷/SPSS جهت
تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد.
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه بين فرهنگ سازماني با هيچ يك از مولفه هاي اثربخشي (تعهدسازماني، انگيزش كاري،
ميزان مقاومت منفي در برابر تغييرات، بهبود كيفيت ارتباط معناداري وجود ندارد


  • بازدید : 178 views
  • بدون نظر

     اگر مدیریت مشارکتی را به سان رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعریف کنیم و بر این باور باشیم که مدیریت مشارکتی ارتباط دائم، متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشد و کارکنان است می توان گفت که: مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب، در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب است. بر پایه این تعریف، مشارکت کارکنان در کارهایی که به خود آن ها مربوط می شود؛ مشارکتی داوطلبانه، ارادی و آگاهانه خواهد بود که این درگیری شخص را تشویق می کند که به تحقق هدف های گروه کمک کند و در مسؤلیت ها و پیامدهای آنها سهیم شود.


اهداف مدیریت مشارکتی

     مدیریت مشارکتی دو هدف عمده را دنبال می کند: نخست، ارج نهادن به ارزش های انسانی و به یاری طلبیدن افرادی که<span dir=

  • بازدید : 141 views
  • بدون نظر

دانلود فایل پروژه پایان نامه جدید بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی وبکار گیری فناوری اطلاعات در ادارات آموزش و پرورش رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

مقدمه

 

دوران جديد كه به عصر اطلاعات موسوم است، دوران فناوري اطلاعات و ارتباطات مي باشد، بشر امروز جامعه­اي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT )[1] را تجربه مي­كند كه از ويژگيهاي خاص خود برخوردار است. چنين جامعه­اي را جامعه اطلاعاتي مي­گويند (صرافي زاده، ۱۳۸۳ ، ص ۵).

جامعه اطلاعاتي جامعه­اي است كه در آن زندگي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي افراد جامعه به فناوري اطلاعات و ارتباطات وابسته است و جامعه­اي است كه در آن مردم در محل كار ، منزل و حتي در اماكن تفريحي از اين تكنولوژي­ حداكثر استفاده را مي­برند.

 بر خلاف دوران گذشته كه اطلاعات و تكنولوژي در اختيار صاحب نظران فن و صنايع قرار داشت و مشروعيت آن نيز به تاييد و تصديق آنان مرتبط بود در جامعه جديد اطلاعات تكنولوژيستها علماي اجتماعي و مردم معمولي نيز مرتبط با تكنولوژي اطلاعاتي قرار گرفته و بخشي از زندگي روزمره آنان شده است. زيرا اطلاعات و اخبار در گروه نيازهاي اساسي همه مردم قرار گرفته است و توليدات آن استفاده همه جانبه دارد. در حالي كه در دوران گذشته استفاده از تكنولوژي مرتبط با قشر خاصي بود و فراگيري زيادي نداشت (آذرخش، مهراد،۱۳۸۳،ص ۲۵).

ويژگي‌ديگر جامعه اطلاعاتي كالا شدن اطلاعات است، اطلاعات كالا شده و به مدد تكنولوژي هاي جديد ارتباطي در دسترس هر كسي كه طالب آن باشد قرار مي­گيرد. در اين گونه جوامع مفاهيم سنتي موجود در زمينه­هايي چون اقتصاد، آموزش ، كسب و كار، مديريت و تجارت دچار تحول مي­گردد. با گذر از عصر صنعتي و ورود به عصر اطلاعات و به گفته الوين تافلر[۲] (عصر دانايي) نياز روزافزون بشر براي آموزش متفاوت­تر با آنچه در گذشته بوده است بيشتر حس مي­شود در همين راستا تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات كه به طور فزاينده­اي در حال گسترش است مي­تواند به نحو مطلوبي تمامي امور زندگي را تحت تاثير قرار دهد (احمدي نژاد ، ۱۳۷۹ ، ص ۲۴).


[۱] – Information . communication and technology

[۲] – Alvin tafler

  • بازدید : 60 views
  • بدون نظر

هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و خلاقيت مديران واحدهاي مختلف اداره كل تربيت بدني
استان يزد بود. جامعه آماري اين پژوهش تعداد ۲۰۰ نفر، شامل مديران واحدهاي مختلف اداره كل تربيت بدني، روساي
ادارات تربيت بدني شهرستان و بخش ها و همچنين مسوولين هيات هاي ورزشي استان يزد بود. 
هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و خلاقيت مديران واحدهاي مختلف اداره كل تربيت بدني
استان يزد بود. جامعه آماري اين پژوهش تعداد ۲۰۰ نفر، شامل مديران واحدهاي مختلف اداره كل تربيت بدني، روساي
ادارات تربيت بدني شهرستان و بخش ها و همچنين مسوولين هيات هاي ورزشي استان يزد بود. كه ۱۳۲ نفر از جامعه
آماري به روش تصادفي طبقه اي انتخاب شدند و به عنوان نمونه در تحقيق شركت نمودند. از پرسشنامه ويژگي هاي
فردي (محقق ساخته)، فرهنگ سازماني (مارشال ساشكين) و خلاقيت (رندسيپ) كه استاندارد شده و روايي محتوايي
آن توسط اساتيد و متخصصان تائيد گرديده و پايايي آن نيز پس از انجام يك مطالعه مقدماتي بر روي ۳۰ نفر از طريق
آلفاي كرونباخ به ترتيب ۰/۸۶ و ۰/۷۷ محاسبه گرديد, جهت جمع آوري اطلاعات استفاده شد. اين تحقيق از نوع
همبستگي است و در آن از آمار توصيفي و استنباطي مناسب از جمله آزمون همبستگي، آزمون گروه هاي مستقل،
تحليل واريانس تك متغيره و رگرسيون استفاده گرديد. 

………….

  • بازدید : 140 views
  • بدون نظر

هدف از این پژوهش  با توجه به اهمیت و ضروروت نقش فرهنگ سازمانی در میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کارکنان این پژوهش بر آن است تا با بررسی سازمانی در ادارات آموزش و پرورش شمال استان خوزستان به اهداف زیر دست یابد ۱- تعیین میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در  ادارات آموزش و پرورش شمال خوزستان ۲- تعیین میزان رابطه هفت ویژگی فرهنگ سازمانی با فناوری اطلاعات و ارتباطات ۳- تعینن میزان بکارگیری  این فناوری در بین کارکنان اعمم از زن و مرد در این ادارات


فرمت ورد ۷۴ صفحه

پایان نامه بررسي رابطه فرهنگ سازماني و ميزان به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شمال خوزستان

-۱- مقدمه

دوران جديد كه به عصر اطلاعات موسوم است، دوران فناوري اطلاعات و ارتباطات مي باشد، بشر امروز جامعه­اي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT )[1] را تجربه مي­كند كه از ويژگيهاي خاص خود برخوردار است. چنين جامعه­اي را جامعه اطلاعاتي مي­گويند (صرافي زاده، ۱۳۸۳ ، ص ۵).

جامعه اطلاعاتي جامعه­اي است كه در آن زندگي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي افراد جامعه به فناوري اطلاعات و ارتباطات وابسته است و جامعه­اي است كه در آن مردم در محل كار ، منزل و حتي در اماكن تفريحي از اين تكنولوژي­ حداكثر استفاده را مي­برند.

بر خلاف دوران گذشته كه اطلاعات و تكنولوژي در اختيار صاحب نظران فن و صنايع قرار داشت و مشروعيت آن نيز به تاييد و تصديق آنان مرتبط بود در جامعه جديد اطلاعات تكنولوژيستها علماي اجتماعي و مردم معمولي نيز مرتبط با تكنولوژي اطلاعاتي قرار گرفته و بخشي از زندگي روزمره آنان شده است. زيرا اطلاعات و اخبار در گروه نيازهاي اساسي همه مردم قرار گرفته است و توليدات آن استفاده همه جانبه دارد. در حالي كه در دوران گذشته استفاده از تكنولوژي مرتبط با قشر خاصي بود و فراگيري زيادي نداشت (آذرخش، مهراد،۱۳۸۳،ص ۲۵).

ويژگي‌ديگر جامعه اطلاعاتي كالا شدن اطلاعات است، اطلاعات كالا شده و به مدد تكنولوژي هاي جديد ارتباطي در دسترس هر كسي كه طالب آن باشد قرار مي­گيرد. در اين گونه جوامع مفاهيم سنتي موجود در زمينه­هايي چون اقتصاد، آموزش ، كسب و كار، مديريت و تجارت دچار تحول مي­گردد. با گذر از عصر صنعتي و ورود به عصر اطلاعات و به گفته الوين تافلر[۲] (عصر دانايي) نياز روزافزون بشر براي آموزش متفاوت­تر با آنچه در گذشته بوده است بيشتر حس مي­شود در همين راستا تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات كه به طور فزاينده­اي در حال گسترش است مي­تواند به نحو مطلوبي تمامي امور زندگي را تحت تاثير قرار دهد (احمدي نژاد ، ۱۳۷۹ ، ص ۲۴).

فهرست مطالب                                    

 

فصل اول: كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه : ۱

۲-۱ بیان مسأله ۲

۳-۱ اهمیت وضرورت پژوهش: ۳

۴-۱ انگیزه پژوهشگر: ۴

۵-۱ هدف پژوهش: ۵

۶-۱ سوالات پژوهش: ۶

۷-۱ تعاریف نظری وعملیاتی متغیرهای پژوهش.. ۷

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲مبانی نظری پژوهش.. ۹

۱-۱-۲ فرهنگ سازمانی. ۹

۲-۱-۲تعاریف فرهنگ سازمانی: ۱۰

۳-۱-۲اهمیت فرهنگ سازمانی. ۱۱

۴-۱-۲ خصوصیات فرهنگ سازمانی. ۱۱

۵-۱-۲منابع فرهنگ… ۱۲

۶-۱-۲شیوه پیدایش فرهنگ… ۱۲

۷-۱-۲انواع فرهنگ سازمانی. ۱۳

۸-۱-۲رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی. ۱۴

۹-۱-۲ رابطه فرهنگ و ساختارسازمان. ۱۵

۱۰-۱-۲ فرهنگ سازمانی و توسعه ۱۵

۱۱-۱-۲ نقش فرهنگ سازمانی در مدیزیت دانش.. ۱۵

۱۲-۱-۲ رابطه فناوری و فرهنگ… ۱۶

۱۳-۱-۲ الگوی اساسی برای تبیین وتشریح فرهنگ سازمانی. ۱۷

۲-۲ فناوری اطلاعات و ارتباطات.. ۱۹

۱-۱-۲ تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات.. ۱۹

۲-۲-۲ مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات: ۲۰

۳-۲-۲ چیستی فناوری. ۲۲

۴-۲-۲ تقسیم بندی کشورهای جهان. ۲۳

۵-۲-۲کاربردهای فناوری اطلاعات: ۲۴

۱-۵-۲-۲ پول الکترونیکی۲. ۲۴

۲-۵-۲-۲ تجارت الکترونیکی ۲. ۲۴

۳-۵-۲-۲ دولت الکترونیکی ۱. ۲۵

۴-۵-۲-۲ نشر الکترونیک ۲. ۲۵

۶-۲-۲ شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات.. ۲۶

۷-۲-۲ اینترنت.. ۲۸

۳-۲ پیشینه پژوهش.. ۲۸

فصل سوم :روش اجرای تحقیق. ۳۱

۳-۱ مقدمه ۳۲

۳-۲نوع و روش تحقیق. ۳۲

۳-۳ جامعه آماری. ۳۳

۴-۳-نمونه آماری. ۳۳

۵-۳ روش نمونه گیری. ۳۳

۶-۳ ابزارجمع آوری داده ها ۳۴

فصل چهارم ۳۵

تجزيه و تحليل داده‌ها ۳۵

۱-۴ مقدمه ۳۶

۲-۴اطلاعات عمومی. ۳۶

۳-۴ توصیف داده ها ۳۸

۴-۴   تحلیل داده ها ۴۹

۱-۴-۴ سوالات اصلی پژوهش.. ۴۹

۲-۴-۴   سوالات فرعی پژوهش.. ۵۱

فصل پنجم

نتيجه‌گيري و پيشنهادات.. ۶۶

۱-۵ بحث و نتیجه گیری. ۶۷

۱-۱-۵ تفسیر سوال اصلی پژوهش.. ۶۷

۲-۱-۵ سوالات فرعی پژوهش.. ۶۸

۲-۵ نتیجه گیری. ۷۱

۳-۵ محدودیت ها و مشکلات پژوهش.. ۷۲

۴-۵ پيشنهادات پژوهش.. ۷۳

فهرست منابع. ۷۴

 
 

 


عتیقه زیرخاکی گنج