گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 134 views
 • بدون نظر

چکیده کلی مطالب :

در ابتدای گزارش مقدمه ای تحت عنوان ستایش پلاستیک ها، کاربرد آنها و تاثیرات آن در رشد و زندگی امروزه بشر عنوان شده است. سپس بعد از معرفی شرکت هانی چاپ، فعالیت های روزانه خود را طی این دوران شرح داده و در قسمت بعد مفسر به شناسایی دستگاه ها و کار آنها در سه قسمت تولید، چاپ، برش و دوخت پرداخته ام . در بخش تولید پلاستیک به معرفی پلی اتیلن ماده سازنده پلاستیک، روش تولید پلاستیک از این ماده ارزشمند شرح کامل و مفسری داده شده است.

به دلیل آنکه استاد راهنما متذکر شدند که یک دستگاه را کامل توضیح داده و مختصری از دستگاه های دیگر عنوان شود، دستگاه تولید را مفسر توضیح داده و چاپ، برش و دوخت مختصر معرفی شده است. که در بخش چاپ به مقایسه مختصری از سه نوع دستگاه چاپ پلاستیک که در دنیا موجود است پرداخته شده است. در بخش برش و دوخت فقط کار دستگاه ها در این کارخانه ذکر شده است.

در پایان فهرستی از منابع و مآخذ که در طی تنظیم گزارش مورد استفاده بود بیان شده است. 

فهرست :

چکیده کلی مطالب                                                                               1

مقدمه                                                                                              2

معرفی واحد                                                                                      7

فعالیت کارورز                                                                                   9

فصل اول                                                                                          11

                   بخش اول : آشنایی با ساختار بسپارها                                            12

                   بخش دوم : فیلم پلی اتیلن                                                              50

                   بخش سوم : مشخصات دستگاه تولید پلاستیک                                 90

فصل دوم                                                                                         93

چاپ                                                                                          94

فصل سوم                                                                                        112

برش و دوخت                                                                                      113

نتیجه                                                                                               114

منابع و مأخذ                                                                                     114

 • بازدید : 83 views
 • بدون نظر

گزارش کارآموزی مطالعه و طراحي پل ۶۵ صفحه 

عمران 

فهرست مطالب

 

 

فصل اول : آشنايي كلي با مكان كارآموزي …………………………………………………………………………………………………………. ۱

 

فصل دوم : ارزيابي بخش هاي مرتبط با رشته عمران ………………………………………………………………………………………  3

 

فصل سوم : آزمون آموخته ها و نتايج………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

بخش اول : فهرست نشريات تيپ مورد استفاده در طراحي پلها و آبروها ………………………………………………………………… ۶

نشريه ۸۳………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

نشريه ايران كامپساكس……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

نشريه آزمايشگاه مكانيك خاك …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

بخش دوم : مطالعات مرحله اول طراحي پل……………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

بخش سوم : مطالعات مرحله دوم طراحي پل………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

بخش چهارم : ديوارهاي خاك مسلح ژئوگريدي………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

بخش پنجم : سازه هاي خاكي فولادي…………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

 

 

 • بازدید : 171 views
 • بدون نظر

 

مبارزه بیولوژیکی ( طرحی نو درکاهش مصرف سموم کشاورزی )

مصرف بی رویه سموم شیمیایی در یکی ، دو دهه اخیر واثرات پایداری بسیاری از این سموم در خاک افزایش مرگ ومیرهای ناشی ازمسمومیت هاموجب پیدایش زمینه هائی درجهت پرورش وتکثیرحشرات شده که دشمنان طبیعی آفات زراعی محسوب شده وباتغذیه وتخم گذاری برروی بخشی ازبدن آفت باعث نابودی این آفت میگردند که آنرامبارزه بیولوژیک می نامند .

باتوجه به اینکه منطقه گنبد و دشت برای هرنوع کشتی مناسب است و بدلیل شرایط مساعد آب     وهوائی زراعت پنبه کشت غالب این منطقه میباشد ونیز بدلیل اینکه پنبه در طول رویش خود در مزرعه امراض وآفات گوناگونی را میزبانی میکند و کنترل آلودگی ، سمپاشیهای متعددی رامی طلبد واقداماتی در زمینه پرورش زنبورتریکوگراما جهت پارازیت کردن تخم کرم قوزه که از آفات مهم پنبه می باشد و پرورش زنبور براکون جهت پارازیت کردن لارو کرم قوزه انجام شده است و نیز جهت مبارزه با تخم ساقه خوار و آفات شالی از زنبور تریکوگراما ومبارزه با آفات سویا نیز استفاده شد .

 

مقدمه وتشکر…………………………………………………………………………………… ۱

 

مبارزه بیولوژیک ……………………………………………………………………………….۲

 

مبارزه با کنه درمزارع سویا…………………………………………………………………… ۴

 

طرح مبارزه با مگس زیتون ………………………………………………………………….. ۴ 

 

مبارزه با آفت کرم قوزه پنبه …………………………………………………………………….۵

 

 مبارزه با آفات وبیماریهای برنج در منطقه ……………………………………………………..۵

 

 مبارزه بابیماری خطرناک بلاست ……………………………………………………………..۶

 

مبارزه باتریپس پنبه …………………………………………………………………………….۶

 

مبارزه برعلیه بلایت باکتریایی …………………………………………………………………۸

 

علائم بیماری ………………………………………………………………………………. ….۸

 

مدیریت بیماری ………………………………………………………………………………. ۱۰

 

گزارش روزانه کارآموزی ……………………………………………………………………..۱۱

 

 

 

 • بازدید : 133 views
 • بدون نظر

دستودستورالعملهاي حفاظتي و ايمني کارگاه هاي ساختماني

اجراي کـارهـاي ساختماني شـامـل مراحـل متعددي است که ضمن آن افراد با ماشين آلات ساختماني، ابزار و مصالح گوناگون سر و کار دارند . اين روابط ويژگي ها امکان وقـوع حوادث را بـراي نيروی انسـاني را افـزايش مي دهـنـد  . محـافظت از افراد انساني در قبال حوادث نـاشـي از کـار از اهميت ويژه اي برخوردار اسـت . از اين رو بـايد ابـزار و ماشين آلات بـه طور مستمر مورد بازرسي کامل قرار گـرفـتـه و از سالم بودن آنها اطمينان حاصل شود . در بکار گيري ماشين ها نيز بايد از افراد با تجربه استفاده شود . براي تامين ايمني کارگاه هـاي ساختماني بـايد همه ي کـارهـا بـا دقت و برنامه ريزي دقيق انجام گيرند. در ضمن بايد دقت داشته باشيم و کـه هنگام کار يا تخليه ي مصالح مزاحمتي براي همسايگان و سايرين ايجاد نشود. همچنين از انجام کارهاي پر سر و صدا در شب خودداري شود . در صورتي که لازم است کاري در شب انجام شود بايد قبلا اجازه ي شهرداري و مقامات مسئول کسب شـود .

 • بازدید : 123 views
 • بدون نظر

 اهداف تحقيق:

مجموعه اهداف هر تحقيق زمينه ساز ايجاد نحوه تفکر به آن موضوع است و مشخص شدن اين اهداف به محقق در جهت تعيين مراحل و شيوه عمل کمک شاياني می‌نمايد بر اين اساس اهداف تحقيق حاضر به شرح زير است:

۱٫               بررسي نقش رسانه‌هاي گروهي بر رفتار فردي و اجتماعي کودکان

۲٫               بررسي ميزان تاثير رسانه‌ها بالاخص تلويزيون بر يادگيري کودکان

۳٫               شناخت پيامدهاي منفي تلويزيون در زندگي کودکان

۴٫                ارائه راهکارهاي مطلوب جهت کاهش اثرات وابستگي کودکان به تلويزيون

 

فرضيات تحقيق:

۱٫     سن و جنس کودکان بر نحوه استفاده و تمايل کودکان به تماشاي تلويزيون موثر است.

۲٫     کودکان داراي توانايي ذهني بالاتر، بيش از ساير کودکان به تماشاي تلويزيون علاقه‌مندند.

۳٫     كيفيت روابط عاطفي و خانوادگي کودکان بر ميزان استفاده آنها از تلويزيون موثر است.

روش تحقيق:

در اين تحقيق از روش اسنادي و بهره گيري از منابع كتابخانه اي و اينترنتي استفاده شده است. 

پيشگفتار:

تحقيق حاضر با عنوان “بررسي نقش رسانه‌هاي جمعي(با تاکيد بر تلويزيون) در الگوپذيري و رفتار کودکان ” سعي دارد، تاثيرات مثبت وپيامدهاي منفي وابستگي کودکان به تلويزيون را مورد بررسي قرار دهد. در راستاي رسيدن به هدف مذکور ابتدا مباني نظري تحقيق در مورد تاريخچه پيدايش رسانه‌هاي گروهي و به خصوص تلويزيون مطرح شده، سپس انواع کارکردهاي تلويزيون، وظايف رسانه به عنوان يک وسيله ارتباطي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است.در فصل دوم تحقيق مقدارزماني که کودکان در شرايط مختلف سني صرف تماشاي تلويزيون ميکنند،آغاز سن تماشاي تلويزيون، دلايل تماشاي تلويزيون توسط کودکان و انتظاراتي که کودکان و والدين آنها از تلويزيون دارند مورد بررسي قرار می‌گيرد.  لازم به ذکر است آمار و ارقام مربوط به اين فصل از تحقيق،  در مورد جامعه آمريکا و بر اساس اطلاعات کتاب ”  تلويزيون در زندگي كودكان ما  نوشته ويلبر شرام و ديگران، ترجمه محمود حقيقت كاشاني می‌باشد. اميد است با عنايتي که مسئولين تعليم وتربيت  ايران اسلامي به الگو گيري کودکان اين مرز و بوم از رسانه‌هاي گروهي و به ويژه رسانه‌هاي تصويري دارند، زمينه انجام اين چنين پژوهشهاي گسترده اي در سيستم آموزش و پرورش کشور مانيز فراهم گردد که اين مهم حمايت همه جانبه مسئولين امر را می‌طلبد.

 • بازدید : 131 views
 • بدون نظر

مقدمه :

دنيايي كه در آن زندگي مي كنيم شاهد تحولات شگرفي است . سرعت اين تحولات روز به روز بيشتر مي شود به طوري كه به هيچ وجه با گذشته هاي دور قابل قياس نيست . اگر بخواهيم آمادگي همراهي و توان لازم براي همگامي با اين تحولات داشته باشيم به ناچار بايد اطلاعات ، دانش ، ابزارها و توانمندي هاي مناسب و ضروري را در خود ايجاد و شكوفا كنيم . در اين ميان هم مدير علاوه بر توانايي هاي فني نياز به داشتن مهارت هايي  در برقراري ارتباط مؤثر با ديگران را بايد لازمه ي كار خود قرار دهد چون كار مدير دستيابي و رسيدن به اهداف سازماني است حال براي رسيدن به اين اهداف سازماني از مهارتهاي ارتباطي كه بنحوي برطرف مورد نظر خود بتواند نفوذ پيدا كند بايد استفاده كند . هر روز كه مي گذرد همه ما چه به عنوان يك فرد ، مدير ، سازمان و شركت در محدودة گسترده تر و پيچيده تري از ارتباط با ديگران قرار مي گيريم . 

تاريخچه و سابقه موضوع تحقيق :

با بررسي تحقيقات انجام شده در داخل كشور كه از طريق مطالعه پايان نامه ها در كتابخانه ها و مركز اسناد و مدارك و بررسي پايان نامه هاي خارجي كه از طريق سايت UMI انجام گرفت , سابقه اي از انجام پروژه اي مرتبط با موضوع وجود ندارد.

فقط تحقيقي در سطح بين الملل توسط رون آندريا كه طي سال ۲۰۰۵ مهارت مذاكره در فروش را مورد بررسي قرار داده كه هدف از اين تحقيق شناسايي راه حل هايي جهت اجراي مذاكرات فروش بود در اين تحقيق ۲۰۰۰فروشنده به طور يكسان از ۵۰۰ شركت ثروتمند از همه صنايع را مورد بررسي فرار دا د.و محققاني ديگر نظير توني مانينگ و باب ربرتسون بروي مهارت مذاكره و نفوذ در دو بخش طي سال ۲۰۰۳ و پولينس و ديگران كه در مورد تفاوت هاي فردي و انگيزش در استفاده از مهارت هاي مذاكره در سال ۲۰۰۰ را مورد تحقيق قرار داده اند.

 • بازدید : 151 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود پایان نامه گزارش طراحی صنعتی  شرکت مشهد سرما ۳۴ صفحه 

اهداف و تاریخچه کارخانه 

فهرست :

تاریخچه شرکت مشهد سرما ………………………………………………………………………………………. ۱

 –  نحوه شکل گیری و تاریخچه تاسیس ………………………………………………………………………. ۱

 –  آدرس کارخانه و فروشگاه ها ………………………………………………………………………………. ۱

 –  اهداف به همراه افتخارات شرکت   ………………………………………………………………………… 2

 –  از جمله تولیدات شرکت  …………………………………………………………………………………….. 2

پروسه تولید و ماشین آلات مورد استفاده ……………………………………………………………………… ۳

–  قسمت پروفیل…………………………………………………………………………………………………….. ۳

– قسمت تو کاری ………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

– قسمت نصب موتور……………………………………………………………………………………………….. ۱۶

مواد و روشهای ساخت …………………………………………………………………………………………….. ۲۰

تحلیل فرآیندهای طراحی و تولید ……………………………………………………………………………….. ۲۴

–  خواهان طرح جدید ………………………………………………………………………………………………. ۲۴

–  گروه های اجتماعی مرتبط با یخچال صنعتی  ……………………………………………………………… 25

–  کلاس اجتماعی افراد مرتبط …………………………………………………………………………………… ۲۵

–  تاثیرات محیط بر محصول ……………………………………………………………………………………… ۲۶

–  تاثیرات محصول بر محیط……………………………………………………………………………………….. ۲۷

–  نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

–  پروسه طراحی و تولید…………………………………………………………………………………………… ۲۹

–  پروسه استفاده ……………………………………………………………………………………………………. ۲۹

–  پروسه بعد از استفاده…………………………………………………………………………………………….. ۲۹

ساختمان یخچال ……………………………………………………………………………………………………… ۳۰

گشتالت استیتیکی و سمبلیکی……………………………………………………………………………………. ۳۱

–  نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

منابع و ماخذ     

 • بازدید : 150 views
 • بدون نظر

مهندسي كشاورزي زراعت واصلاح نبات

 

مكان:جهاد كشاورزي شهرستان مينودشت –  بخش گاليكش

 

موضوع:زراعت

 

پيش گفتار

 

كشاورزي به عنـوان يكي از مهم تـرين بخش هـا در سـاختار اقتصـاد كلان كشـور به شمار آمده و محوريت اين بخش در برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فـرهنگي كشـور طي سال هاي بعد از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي مطرح بوده است. با توجه به اينكه بشر در هر زمان و تحت هـر گـونه شـرايط رشـد و تـوسعه صنعتي و فـن آوري جديد، از توليدات كشاورزي به ويژه مـواد خوراكي بي نياز نبوده و نخواهد بود، لذا پيوسته يكي از نگراني هاي اصلي سياستگذاران و دولتمـردان كشـورها، تأمين مـايحتاج عمومي و امنيت غذايي بوده و مي باشد. افزايش توليدات كشاورزي، نيل به خود كفـايي نسبي و در يك كلام امنيت غذايي در كشور، مستلزم بهره گيري بهينه از دانش و فـن آوري هـاي جديد كشاورزي متناسب با شرايط آب و هوايي مناطق مختلف كشورخواهد بود و اين مهـم، زماني تحقق خواهد يافت كه به امر پژوهش به طور اعم و تحقيقات كشاورزي بطور اخص توجه كافي مبذول شود.


فهرست

فصل اول

         تاريخجه سازمان ……………….………………………………….۱

    – قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي ……………………………………….۱   

الف_ سياست گذاري ، برنامه ريزي و نظارت……………………………………۳

ب_امور پژوهش ، آموزش و ترويج …………………………………………….۳ 

ج_ امور منابع طبيعي و آبخيزداري………………………………………………۴

د_ امور زيربنايي كشاورزي و توسعه روستايي………………………………….۴

ه_ امور كشاورزي، دام و آبزيان…………………………………………………۴

ز_ امور حمايتي………………………………………………………………….۵

 – شـرح وظايـف وزارت جهاد كشاورزي ……………………………………….۶

الف_ سياست گذاري ، برنامه ريزي و نظارت…………………………………..۶

ب_ امور پژوهش ، آموزش و ترويج ……………………………………………۶

ج_ امور منابع طبيعي و آبخيزداري ……………………………………………..۶

د_ امور زيربنايي كشاورزي و توسعه روستايي …………………………………۷

ه_ امور كشاورزي، دام و آبزيان ………………………………………………..۷

ز_ امور حمايتي………………………………………………………………….۸

فصل دوم

معاونت امور زراعت

– وظايف ………………………………………………………………………..۹

– جدول آماري سطح زير كشت محصولات زراعي استان گلستان …………….. ۱۰

پيشرفت علم علف هاي هرز در ايران ………………………………………..۱۱

GIS  ابزاري كارآمد در تحقيقات علف هاي هرز…………………………….۱۱

اهداف مبازرزه با علفهاي هرز………………………………………………..۱۲

بررسي مقايسه اي آللوپاتي و رقابت ………………………………………….۱۲

كم توجهي به اهميت خسارت علف هاي هرز…………………………………۱۳

 –جايگاه كنترل علف هاي هرز سبزي و صيفي در ايران ………………………۱۳

مبارزه شيميائي با علف هاي هرز كلزا …………………………………….. ۱۳

جنبه هائي از كنترل يولاف وحشي درمزارع گندم …………………………..۱۴

بيماري ساق سياه كلزا رو به گسترش است ………………………………… ۱۵

– آشناسايي با علفكشها …………………………………………………………۱۶

– آشنايي با سموم جديد شته كش – مبارزه با علفهاي هرز و بيماري كلزا………۱۷

– آشناسايي آفات برگخوار كلزا ………………………………………………..۱۸

کشت گندم …………………………………………………………………..۱۹

– مشاهده بيماري زنگ زرد دراوايل بهار……………………………………. ۲۱

– مشاهده فوزاريوم گندم در نيمه اول ارديبهشت ماه …………………………..۲۲

– آشنايي با علفكش هاي نازك برگ و علف كش هاي پهن برگ ……………….۲۳

زمينها كوچك است، شاليكاري صرف نمي كند……………………………… ۲۴

– زيتون………………………………………………………………………. ۲۵

فصل سوم

         فرمهاي گزارش پيشرفت كارآموزي از شماره ۹

         فرم پايان دوره كار آموزي

 • بازدید : 142 views
 • بدون نظر

-۱ مقدمه و تاريخچه كنسروسازي

كلمه كنسروسازي از لغت يوناني conservar به معني حفظ كردن مشتق شده است. به طور كلي، كنسروكردن در صنايع غذايي عبارت است از ايجاد شرايطي كه بتوان تحت آن شرايط محصول موردنظر را براي مدت‌هاي طولاني حفظ نمود. كنسرواسيون غذا با استفاده از گرما، تاريخچه نسبتاً كوتاهي دارد. در اواخر قرن ۱۸، هنگام لشگركشي ناپلئون به روسيه، تعداد زيادي از سربازان فرانسه به علت مسموميت‌هاي غذايي تلف شدند و دولت فرانسه براي رساندن غذاي سالم به لشگريانش، يك جايزه‌ي ۱۲۰۰۰ فرانكي براي كشف روش كنسرواسيون غذا تعيين كرد. قنادي  فرانسوي[۱] پس از سال‌ها زحمت، موفق شد غذا را با جوشاندن در ظرف و لحيم كردن درب آن در همان دماي معين براي مدتي حفظ كند و جايزه مزبور را ببرد. اين عمل به نام «appertization» ناميده شد كه اساس كنسرواسيون غذا را تشكيل مي‌دهد.

نيكلاس آپرت نتوانست علت فاسد شدن غذا را با اين روش توضيح دهد‌، ولي در ادامه با كشف ميكروب توسط پاستور در سال ۱۸۶۴ لويي پاستور بيان داشت كه عامل فساد در مواد غذايي كنسري، ميكروب است. شيشه و قوطي حلبي در اوايل قرن نوزدهم (۱۸۱۰) توسط صنعتگري انگليسي[۲] به ثبت رسيد. در سال ۱۸۲۳، قوطي حلبي با سوراخي در بالاي آن به نام canister ناميده شد و به بازار آمد. نام انگليسي can و روش كنسرواسيون غذا با استفاده از گرما در قوطي حلبي و يا شيشه به نام canning از آن مشتق شده است.

و در ادامه صنعت كنسروسازي با تلاش‌هاي افراد زيادي همچون شريور تكامل و توسعه يافت. امروزه كه فقط ۱۵۰ سال از توليد غذاهاي قوطي شده مي‌گذرد، اين صنعت به جايي رسيده كه توانسته است هزاران نوع غذايي ساده و پخته آماده در اختيار مصرف كنندگان بگذارد. در كشور عزيزمان ايران، اولين كارخانه كنسروسازي در سال ۱۳۱۶ براي توليد كنسرو ماهي در بندرعباس تاسيس شد و در حال حاضر تعداد كارخانه‌هاي كنسروسازي كشور متجاوز از ۱۵۰ واحد است كه در نقاط مختلف كشور و بويژه قطب‌هاي توليد مواد اوليه مربوطه، مستقر مي‌باشند.


[۱]. Nicolas Appert

[۲]. Peter Durant

 • بازدید : 142 views
 • بدون نظر

اهداف :

 

شرکت مشهد سرما با تولید یخچال های صنعتی و کلیه صنایع برودتی اهداف ذیل را سرلوحه فعالیت ها قرار داده است :

۱ ارتقا کیفیت محصولات و اخذ گواهی های کیفی محصول از مراکز معتبر ٬

۲ افزایش سهم بازار با ایجاد توان رقابت پذیری در قیمت ٬ کیفیت و ارتقا زنجیره تامین ٬

۳ رعایت قوانین و الزامات با ایجاد محیطی ایمن ٬ پاک و سالم ٬

۴ ارتقا تکنولوژی با هدف دستیابی به محصولات ٬ بازارهای جدید و توسعه صادرات .

از افتخارات شرکت مشهد سرما شامل :

دارنده پروانه وزارت صنایع از تاریخ ١٥/١/١٣٦٣ ٬

گواهینامه  9001  ISO  از مودی اینتر نشنال انگلستان ٬

انتخاب صادر کننده نمونه سال ١٣٨٥ .

فهرست :

تاریخچه شرکت مشهد سرما ………………………………………………………………………………………. ۱

 –  نحوه شکل گیری و تاریخچه تاسیس ………………………………………………………………………. ۱

 –  آدرس کارخانه و فروشگاه ها ………………………………………………………………………………. ۱

 –  اهداف به همراه افتخارات شرکت   ………………………………………………………………………… 2

 –  از جمله تولیدات شرکت  …………………………………………………………………………………….. 2

پروسه تولید و ماشین آلات مورد استفاده ……………………………………………………………………… ۳

–  قسمت پروفیل…………………………………………………………………………………………………….. ۳

– قسمت تو کاری ………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

– قسمت نصب موتور……………………………………………………………………………………………….. ۱۶

مواد و روشهای ساخت …………………………………………………………………………………………….. ۲۰

تحلیل فرآیندهای طراحی و تولید ……………………………………………………………………………….. ۲۴

–  خواهان طرح جدید ………………………………………………………………………………………………. ۲۴

–  گروه های اجتماعی مرتبط با یخچال صنعتی  ……………………………………………………………… 25

–  کلاس اجتماعی افراد مرتبط …………………………………………………………………………………… ۲۵

–  تاثیرات محیط بر محصول ……………………………………………………………………………………… ۲۶

–  تاثیرات محصول بر محیط……………………………………………………………………………………….. ۲۷

–  نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

–  پروسه طراحی و تولید…………………………………………………………………………………………… ۲۹

–  پروسه استفاده ……………………………………………………………………………………………………. ۲۹

–  پروسه بعد از استفاده…………………………………………………………………………………………….. ۲۹

ساختمان یخچال ……………………………………………………………………………………………………… ۳۰

گشتالت استیتیکی و سمبلیکی……………………………………………………………………………………. ۳۱

–  نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

منابع و ماخذ     32 

 • بازدید : 150 views
 • بدون نظر

مقـدمـه

محل کارآموزي در شهر گرگان بوده و کارگاهي کـه در آنجا مشغول بـه گـذرانـدن دوره ي کـارآمـوزي بـودیم عمليات خاك برداري از يك زمين تا اجراي سقف اول بطول انجاميد.


فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

مقـدمـه ۱

دستورالعملهاي حفاظتي و ايمني کارگاه هاي ساختماني. ۱

آشنايي کلي با مکان کار آموزي: ۲

پاك سازي : ۳

خاکبرداری: ۱۰

پـيـاده كـردن نـقـشـه: ۶

قـالـب بـنـدي فنداسيون: ۸

بـتـون مگــر: ۱۰

آرماتوربندي: ۱۱

نحوه ي آرماتوربندي: ۱۲

خم کردن آرماتور : ۱۳

علت استفاده فولاد و ميل گرد در ساختمانها و پي: ۱۶

بتن ريزي فنداسيون : ۱۹

طرح اختلاط بتن : ۲۳

سقف : ۳۳


عتیقه زیرخاکی گنج