گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 151 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۳۶    کد محصول : ۱۶۳۱۰    حجم فایل : ۲۹۲۹ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه مهندسی عمران مقاله ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای طبقه نرم
عنوان سمینار: ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای طبقه نرم

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: بررسی خسارات وارد از زلزله بر ساختمانهاي بتن مسلح داراي طبقه نرم
۱-۱) مقدمه
۲-۱) وضعيت ساختمانهاي بتن آرمه در ايران و ميزان آسيب پذيري آنها در برابر زلزله
۳-۱) انواع مهم خسارات ناشي از زلزله
۱-۳-۱) خسارت به اجزاي سازه اي
۲-۳-۱) خسارت بر اجزاي غيرسازه اي
۴-۱) انواع خسارات ناشي از زلزله در ساختمانهاي بتن مسلح
۵-۱) طبقه نرم
۶-۱) تصاوير خرابی های ساختمانهای بتن مسلح دارای طبقه نرم وتاثير منفی ميانقابها

فصل دوم: روشهاي ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي ساختمان ها
۱-۲) مقدمه
۲-۲) روش هاي ارزيابي آسيب پذيري
۱-۲-۲) روشهاي كيفي
۱-۱-۲-۲) روش ارزيابي آسيب پذيري سريع (ATC 21)
۲-۱-۲-۲) روش ارزيابي آسيب پذيري و نزوئلا
۳-۱-۲-۲) روش ارزيابي آسيب پذيري كميته مشترك كشورهاي بالكان
۴-۱-۲-۲) روش ارزيابي آسيب پذيري پيشنهادي سبا
۵-۱-۲-۲) روش ارزيابي آسيب پذيري آريا
۲-۲-۲) روشهاي كمي
۱-۲-۲-۲) تابع خسارت بر مبناي برش پايه
۲-۲-۲-۲) تابع خسارت بر مبناي منحني لنگر انحناء
۳-۲-۲-۲) تابع خسارت بر مبناي جذب انرژي زلزله
۴-۲-۲-۲) تابع خسارت بر مبناي پارامترهاي ارتعاشي سازه
۵-۲-۲-۲) تابع خسارت بر مبناي نرمي
۶-۲-۲-۲) تابع خسارت بر مبناي تغيير شكل
۷-۲-۲-۲) تابع خسارت بر مبناي مدل پارك-انگ
۸-۲-۲-۲) تابع خسارت بر مبنای منحنی برش – تغيير مکان طبقه

فصل سوم: مدلسازی وآناليزهای صورت گرفته
۱-۳) مقدمه
۲-۳)  روند کار
۳-۳) معرفي قابهاي مورد مطالعه
۴-۳) مراحل تحليل وطراحي در برنامه ETABS 2000
۱-۴-۳) مشخصات مصالح بكار رفته
۲-۴-۳) بارگذاری
۱-۲-۴-۳) بارگذاري ثقلی
۲-۲-۴-۳) بارگذاري جانبي
۳-۴-۳) خلاصه طراحی مقاطع و آرماتورها
۵-۳) محاسبات و كنترل طبقه نرم
۱-۵-۳) محاسبه سطح مقطع المان خر پايي معادل ميانقاب
۲-۵-۳) بررسي سختي جانبي طبقات قابها طبق ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ ايران
۶-۳) آناليز ديناميکی غير خطی

فصل چهارم: بررسي انديس خسارت در قابهاي بتن مسلح داراي طبقه نرم
۱-۴) مقدمه
۲-۴) محاسبه انرژي هيسترتيك
۳-۴) محاسبه شاخص خسارت
۱-۳-۴) محاسبه δ u
۲-۳-۴) محاسبه β
۳-۳-۴) محاسبه Qu ,Qy
۴-۳-۴) محاسبه (Ec (δ
۴-۴) شاخص خسارت کل در قابها
۵-۴) منحنی های هيسترتيک طبقه اول قاب ۳ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو
۶-۴) تاريخچه پاسخ جابه جايي طبقه اول وآخر در قابهای ۳ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو
۷-۴) منحنی های هيسترتيک طبقه اول قاب ۵ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو
۸-۴) تاريخچه پاسخ جابه جايي طبقه اول وآخر در قابهاي ۵ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو
۹-۴) منحنی های هيسترتيک طبقه اول قاب ۷ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو
۱۰-۴) تاريخچه پاسخ جابه جايي طبقه اول وآخر در قابهاي ۷ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو
۱۱-۴) منحنی های هيسترتيک طبقه اول قاب ۱۰ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو
۱۲-۴) تاريخچه پاسخ جابه جايي طبقه اول وآخر در قابهاي ۱۰ طبقه تحت زلزله های طبس و السنترو
۱۳-۴) شاخص خسارت تيرها وستونها در طبقات مختلف قابها تحت زلزله های طبس و السنترو
۱۴-۴) نتایج

فهرست منابع فارسی
فهرست منابع غیرفارسی

پیوست ۱

چکیده لاتین

امیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 232 views
 • بدون نظر

قیمت : ۹۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۷۷    کد محصول : ۱۶۳۱۲    حجم فایل : ۸۷۹ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد عمران  انواع تأمین مالی پروژههای حمل و نقل و ارزیابی اقتصادی

تامين مالي پروژه هاي اقتصادي يكي از مهم ترين بحث ها و موانع توسعه اقتصادي به ويژه در كشورهاي در حال توسعه مي باشد. بحث كمبود سرمايه و منابع مالي به ويژه از اواسط قرن بيستم از سوي رهبران كشورهاي در حال توسعه در مجامع بين المللي طرح شده و با وجود تشكيل نهادهاي پولي جهاني نظير صندوق بين المللي پول و بانك جهاني كه علي الظاهر مي بايست نقش مهمي در تامين مالي طرح هاي اقتصادي ايفا كنند . هنوز جريان بين المللي سرمايه به اقتصاد كشورهاي در حال توسعه با كندي رو به رو است. از آنجا كه بازار سرمايه در كشورهاي رو به رشد از ابزارهاي مناسب تامين مالي نيز برخوردار نيست مشكل كمبود سرمايه يا به عبارت بهتر كمبود سرمايه گذاري اقتصادي در اين كشورها ابعاد وسيع تري پيدا كرده است.

بنابراين به روش هاي مختلف بايد نسبت به جذب منابع مالي و استفاده صحيح آن در پروژه هاي مختلف به ويژه پروژه هاي سنگين از لحاظ مالي اقدام كرد و آنها با روش هاي علمي مود مقايسه قرارداده و بهترين گزينه را انتخاب نمود.

در اين سمينار علاوه بر برشمردن نحوه تامين مالي پروژه هاي حمل و نقلي، ارزيابي اقتصادي آنها نيز مورد توجه قرار گرفته است.

 • بازدید : 235 views
 • بدون نظر

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۰۸    کد محصول : ۱۶۳۱۳    حجم فایل : ۸۵۰۷ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه مهندسی عمران بررسي اثر تغييرات فشار مخزن در ايجاد نشت و وقوع پديده رگاب
‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬
‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬

‫ﭼﻜﻴﺪﻩ…………………………………………………………………………………………………………………………………٣١‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ ………………………………………………………………………………………………………………………………….٤١‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﭘﺎﻳﺎﻧﻨﺎﻣﻪ …………………………………………………………………………………………………………………….٦١‬ ‫ﺍﻫﺪﺍﻑ ﭘﮋﻭﻫﺶ …………………………………………………………………………………………………………………….۷۱‬ ‫ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ………………………………………………………………………………………………………………………۸۱‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ: ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺯﻩ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ‬ ‫١‐١‐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ……………………………………………………………………………………………………………………..١٢‬ ‫١‐٢‐ ﺣﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺧﺎﻙ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮﺁﻥ ………………………………………………………………………..١٢‬ ‫١‐٣‐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮﺫﭘﺬﻳﺮﻱ …………………………………………………………………………………………….٧٢‬ ‫١‐٤‐ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺭﺳﻢ ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ …………………………………………………………………………………………..٧٢‬ ‫١‐٤‐١‐ ﺭﻭﺵ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺪﻝ …………………………………………………………………٧٢‬ ‫١‐٤‐٢‐ ﺭﻭﺵ ﻣﺪﻝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻛﺎﻏﺬ ﻫﺎﺩﻱ ………………………………………………………………….٧٢‬ ‫١‐٤‐٣‐ ﺭﻭﺵ ﺳﻌﻲ ﻭ ﺧﻄﺎ…………………………………………………………………………………………………….٨٢‬ ‫١‐٤‐٤‐ ﺭﻭﺵ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﺪﺩﻱ ……………………………………………………………………………………………..٨٢‬ ‫١‐٤‐٥‐ ﺭﻭﺵ ﺣﻞ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﻻﭘﻼﺱ …………………………………………………………………………………٩٢‬ ‫١‐٥‐ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ………………………………………………………………………………………..٩٢‬ ‫١‐٥‐١‐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺸﺎﺭ ﺁﺏ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ …………………………………………………………………………٩٢‬ ‫١‐٥‐٣‐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ …………………………………………………١٣‬ ‫١‐٦‐ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ………………………………………………………………………………………….١٣‬ ‫١‐٦‐١‐ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ ……………………………………………………………………………………………٢٣‬ ‫١‐٧‐ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﻤﮕﻦ ﻭ ﻫﻤﺮﻭﻧﺪ ………………………………………………………………٢٣‬

‫۶‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬
‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬

‫١‐٧‐١‐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﻤﮕﻦ ……………………………………………………………………………………………….٢٣‬ ‫١‐٧‐٢‐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﻤﺮﻭﻧﺪ )ﺍﻳﺰﻭﺗﺮﻭﭖ( ……………………………………………………………………………٣٣‬ ‫١‐٧‐٣‐ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﻤﮕﻦ ……………………………………………………………………………………………….٣٣‬ ‫١‐٧‐٤‐ ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺧﻂ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﻤﮕﻦ ………………………………………………..٤٣‬ ‫١‐٨‐ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﮕﻦ ﻭ ﻫﻤﺮﻭﻧﺪ ………………………………………………………..٥٣‬ ‫١‐٨‐١‐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﻤﮕﻦ ……………………………………………………………………………………………….٥٣‬ ‫١‐٨‐٢‐ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ) ﻏﻴﺮ ﻫﻤﮕﻦ ( ……………………………………………………………..٥٣‬ ‫١‐٨‐٢‐١‐ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻗﺎﺋﻢ ………………………………………………………………………..٥٣‬ ‫١‐٨‐٢‐٢‐ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﺷﻴﺒﺪﺍﺭ ………………………………………………………………..٦٣‬ ‫١‐٨‐٣‐ ﻧﺸﺖ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﮕﻦ ……………………………………………………………………….٨٣‬ ‫١‐٨‐٤‐ ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮﺫﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﻌﺎﺩﻝ …………………………………………………………………………………………٩٣‬ ‫١‐٨‐٥‐ ﺍﻧﻜﺴﺎﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﻢ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ………………………………………………………………………………٩٣‬ ‫١‐٨‐٦‐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﻫﻜﺶ ﺩﺭ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ﻏﻴﺮﻫﻤﮕﻦ …………………………………………………..٩٣‬ ‫١‐٩‐ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﻧﺎﻫﻤﺮﻭﻧﺪ …………………………………………………………………………………٢٤‬ ‫١‐٩‐١‐ ﻣﻘﺪﻣﻪ ……………………………………………………………………………………………………………………٢٤‬ ‫١‐٩‐٢‐ ﺭﺳﻢ ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﻧﺎﻫﻤﺮﻭﻧﺪ …………………………………………………………….٢٤‬ ‫١‐٩‐٣‐ ﺷﺎﻟﻮﺩﻩ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ……………………………………………………………………………………………….٣٤‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ : ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﺮﺍﻭﺵ‬ ‫٢‐١‐ ﻣﻘﺪﻣﻪ ……………………………………………………………………………………………………………………….٥٤‬ ‫٢‐٢‐ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﺮﺍﻭﺵ ﺩﺭ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ………………………………………………………………………..٥٤‬ ‫٢‐٢‐١‐ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﺮﺍﻭﺵ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺩﺭﻭﻧﮕﺎﻩ ﺩﺷﺘﻦ ﺁﺏ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ……………………………………………٦٤‬

‫۷‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬
‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬

‫٢‐٢‐١‐١‐ ﭘﺮﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﻔﻮﺫ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ………………………………………………………………………………………….٨٤‬ ‫٢‐٢‐١‐٢‐ ﺟﺪﺍﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺯﻙ )‪٥١…………………………………………………………………………… (Thin cut off‬‬ ‫٢‐٢‐١‐٣‐ ﻻﻳﻪ ﻧﻔﻮﺫ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﺩﺳﺖ ………………………………………………………………………………٣٥‬ ‫٢‐٢‐١‐٤‐ ﻏﺸﺎﻫﺎﻱ ﻧﺎﺯﻙ ﺷﻴﺒﺪﺍﺭ …………………………………………………………………………………………٤٥‬ ‫٢‐٢‐٢‐ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﻬﺎﺭ ﺗﺮﺍﻭﺵ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺯﻫﻜﺶ ……………………………………………………………………….٥٥‬ ‫٢‐٢‐٢‐١‐ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺳﺪ …………………………………………………………………………………………………..٥٥‬ ‫٢‐٢‐٢‐٢‐ ﺯﻫﻜﺸﻲ ﻃﻮﻟﻲ ……………………………………………………………………………………………………٨٥‬ ‫٢‐٢‐٢‐٣‐ ﺯﻫﻜﺸﻬﺎﻱ ﺩﻭﺩﻛﺸﻲ ……………………………………………………………………………………………٨٥‬ ‫٢‐٢‐٢‐٤‐ ﺯﻫﻜﺸﻬﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﻔﻮﺫﻱ …………………………………………………………………………………………٩٥‬ ‫٢‐٢‐٢‐٥‐ ﭼﺎﻫﻬﺎﻱ ﻓﺸﺎﺭﺷﻜﻦ ………………………………………………………………………………………………٩٥‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ : ﺭﮔﺎﺏ ‪Piping‬‬ ‫٣‐١‐ ﻣﻘﺪﻣﻪ ……………………………………………………………………………………………………………………….١٦‬ ‫٣‐٢‐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺪﻳﺪﺓ ﺭﮔﺎﺏ ‪٦١……………………………………………………………………………………………. piping‬‬ ‫٣‐٣‐ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﮔﺎﺏ ﻳﺎ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺩﺭﻭﻧﻲ ………………………………………………………………..٢٦‬ ‫٣‐٤‐ ﻧﺸﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﻧﺸﺖ ……………………………………………………………………………٣٦‬ ‫٣‐٤‐١‐ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺩﺍﺧﻠﻲ ‪٦٣……………………………………………………………………………………… piping‬‬ ‫٣‐٤‐٢‐ ﺷﺮﻭﻉ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺭﻳﺰﺵ ﺑﺪﻧﻪ ‪٦٣…………………………… sloughing‬‬ ‫٣‐٥‐ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺸﺖ ﺁﺏ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ……………………………………………………………………..٤٦‬ ‫٣‐٦‐ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺳﺪﺧﺎﻛﻲ ﻭ ﻓﻨﺪﺍﺳﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﮔﺎﺏ ﻳﺎ ‪٦٦……………………………………………………….. piping‬‬ ‫٣‐٧‐ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻭﺯ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﻭ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺩﺭﻭﻧﻲ …………………………………………………………………………………………………………………..٩٦‬

‫۸‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬
‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬

‫٣‐٨‐ ﺭﮔﺎﺏ ﻭ ﺷﻜﺴﺖ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻜﻲ ………………………………………………………………………………………….٢٧‬ ‫٣‐٩‐ ﺳﺪ ﺑﺘﻦ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺍﻳﻦ ﺳﺪ …………………………………………………………………………….٢٧‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ : ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺁﺏ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ‬ ‫٤‐١‐ ﻣﻘﺪﻣﻪ ……………………………………………………………………………………………………………………….١٨‬ ‫٤‐٢‐ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺣﺴﺎﺱ ﺑﻪ ﺁﺏ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ …………………………………………………………….١٨‬ ‫٤‐٣‐ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻃﺮﺡ ﻓﻴﻠﺘﺮ ……………………………………………………………………………………………………٢٨‬ ‫٤‐٤‐ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ……………………………………………………………………………………………………….٣٨‬ ‫٤‐٥‐ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻱ ﻧﺼﺐ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ………………………………………………………………………….٣٨‬ ‫٤‐٦‐ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﮔﺬﺍﺭﻱ ……………………………………………………………………٤٨‬ ‫٤‐٧‐ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ …………………………………………………………..٥٨‬ ‫٤‐٧‐١‐ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ …………………………………………………………………………..٦٨‬ ‫٤‐٧‐٢‐ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻮﻓﻖ …………………………………………………………………………………………………٨٨‬ ‫٤‐٧‐٣‐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺧﺎﻛﻬﺎ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ………………………………………………………٩٨‬ ‫٤‐٧‐٤‐ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ …………………………………………………………………………٠٩‬ ‫٤‐٧‐٥‐ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺧﺎﻙ ﻣﺒﻨﺎ ﻭ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ …………………………………………………………………٠٩‬ ‫٤‐٧‐٦‐ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻬﺎﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺧﺎﻙ ﻣﺒﻨﺎ ………………………………………………………………………٣٩‬ ‫٤‐٧‐٧‐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ۵۱‪ D‬ﻣﺠﺎﺯ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ……………………………………………………………….٤٩‬ ‫٤‐٧‐٨‐ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ …………………………………………………………………………………………………………..٥٩‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ : ﺧﺎﻛﻬﺎﻱ ﻭﺍﮔﺮﺍ‬ ‫٥‐١ ﻣﻘﺪﻣﻪ …………………………………………………………………………………………………………………………٧٩‬ ‫٥‐٢‐ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻭﺍﮔﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ ﻭ ﻋﻤﻞ ﻭ ﻭﻗﻮﻉ ﻭﺍﮔﺮﺍﻳﻲ ……………………………………………………………..٨٩‬

‫۹‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬
‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬

‫٥‐٣‐ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺧﺎﻛﻬﺎﻱ ﻭﺍﮔﺮﺍ …………………………………………………………………………………………٠٠١‬ ‫٥‐٤‐ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻭﺍﮔﺮﺍﻳﻲ ………………………………………………………………………………………٣٠١‬ ‫٥‐٤‐١‐ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻚ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻣﻨﻔﺪﻱ ……………………………………………………………..٣٠١‬ ‫٥‐٤‐٢‐ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺁﺏ ﺩﺭﺗﻤﺎﺱ ﺧﺎﻙ ……………………………………………………………………..٤٠١‬ ‫٥‐٤‐٣‐ ﺗﺮﮒ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ……………………………………………………………………………………………………….٥٠١‬ ‫٥‐٤‐٤‐ ﻛﺎﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﺓ ﺧﺎﻙ ﺭﺱ ……………………………………………………………………………٥٠١‬ ‫٥‐٤‐٤‐ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﻃﻮﺑﺖ ……………………………………………………………………………………٦٠١‬ ‫٥‐٤‐٦‐ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺗﺮﺑﺮﮒ ………………………………………………………………………………………………………..٦٠١‬ ‫٥‐٤‐٧‐ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺱ …………………………………………………………………………………………………………….٧٠١‬ ‫٥‐٥‐ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻜﻬﺎﻱ ﻭﺍﮔﺮﺍ …………………………………………………………………………………….٨٠١‬ ‫٥‐٥‐١‐ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﺎﻛﻬﺎﻱ ﻭﺍﮔﺮﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲﻫﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺻﺤﺮﺍﺋﻲ ………………………………….٨٠١‬ ‫٥‐٥‐٢‐ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻬﺎﻱ ﻣﺘﺪﺍﻟﻮ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﺎﻛﻬﺎﻱ ﻭﺍﮔﺮﺍ ……………………………………………………………..٩٠١‬ ‫٥‐٦‐ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻛﻬﺎﻱ ﻭﺍﮔﺮﺍ …………………………………………………………………..١١١‬ ‫٥‐٧‐ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺍﺻﻼﺡ ﺧﺎﻙ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ………………………………………………………………………١١١‬ ‫٥‐٧‐١‐ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﺁﻫﻚ ﺑﻪ ﺧﺎﻙ ﻭﺍﮔﺮﺍ ……………………………………………………………………………………..٢١١‬ ‫٥‐٧‐٢‐ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻙ ﻭﺍﮔﺮﺍ ……………………………………………………………………..٣١١‬ ‫٥‐٧‐٣‐ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﮊﻳﭙﺲ )ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ﺁﺑﺪﺍﺭ( ﺑﻪ ﺁﺏ ﻣﺨﺰﻥ ﺳﺪ ……………………………………………………….٤١١‬ ‫٥‐٨‐ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﭘﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﮔﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ …………………………………..٥١١‬ ‫٥‐٨‐١‐ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎﻱ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺴﺘﻪ ﻭﺍﮔﺮﺍ …………………………………………………….٥١١‬ ‫٥‐٨‐٢‐ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﭘﻲ ﺩﺭ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ………………………………………………………………………………٨١١‬ ‫٥‐٨‐٣‐ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﺮﻙ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ……………………………………………………………………………………..٠٢١‬

‫۰۱‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬
‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬

‫٥‐٨‐٥‐ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﻛﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﮔﺮﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ……………………………………………………………٢٢١‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ : ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ‬ ‫٦‐١‐ ﻣﻘﺪﻣﻪ ……………………………………………………………………………………………………………………….٤٢١‬ ‫٦‐٢‐ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺍﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﻭ ﻣﻲ ﺳﻲ ﺳﻲ ﭘﻲ …………………………………………………………………………………٠٣١‬ ‫٦‐٣‐ ﺳﺪ ﻭﻳﺴﺘﺮ …………………………………………………………………………………………………………………٠٣١‬ ‫٦‐٤‐ ﺳﺪ ﻫﻴﺘﻪ ﺟﻮﺕ ……………………………………………………………………………………………………………١٣١‬ ‫٦‐٥‐ ﺳﺪ ﺍﺳﺘﻜﺘﻮﻥ ﻛﺮﻳﻚ ……………………………………………………………………………………………………٢٣١‬ ‫٦‐٦‐ ﺳﺪ ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﺮ ………………………………………………………………………………………………………………..٣٣١‬ ‫٦‐٧‐ ﺳﺪ ﺗﺘﻦ………………………………………………………………………………………………………………………٣٣١‬ ‫٦‐٨‐ ﺳﺪ .‪١٣٤…………………………………………………………………………………………………………………….. Y.C.U‬‬ ‫٦‐٩‐ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ……………………………………………………………………………………………………………٥٣١‬ ‫٦‐٠١‐ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻭ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻻﺯﻡ ………………………………………………٦٣١‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ : ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﺪ ﻋﻠﻮﻳﺎﻥ ﻣﺮﺍﻏﻪ‬ ‫٧‐١‐ ﻣﻘﺪﻣﻪ ……………………………………………………………………………………………………………………….٩٣١‬ ‫٧‐٢‐ ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺳﺪ ﻋﻠﻮﻳﺎﻥ ………………………………………………………………………٩٣١‬ ‫٧‐٢‐١‐ ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﺪ ﻋﻠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺁﻥ …………………………………………………….٠٤١‬ ‫٧‐٣‐ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺻﻠﻲ ﺳﺪ ﻭ ﭘﻲ …………………………………………………………………………………………….٠٤١‬ ‫٧‐٣‐١‐ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻭﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺳﺪ ……………………………………………………………………………………………٠٤١‬ ‫٧‐٣‐٢‐ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺪ …………………………………………………………………………………..١٤١‬ ‫٧‐٤‐ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ‐ ﮊﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ……………………………………………………………………………………………..٣٤١‬ ‫٧‐٤‐١‐ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ …………………………………………………………………………………………………………..٣٤١‬

‫۱۱‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬
‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬

‫٧‐٥‐ ﻫﻴﺪﺭﻭ ﮊﺋﻮﻟﻮﮊﻱ …………………………………………………………………………………………………………..٤٤١‬ ‫٧‐٦‐ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﮊﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺳﺎﺧﺘﮕﺎﻩ ﺳﺪ ………………………………………………………………………………..٤٤١‬ ‫٧‐٦‐١‐ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﮊﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺳﺪ …………………………………………………٥٤١‬ ‫٧‐٧‐ ﺁﺑﮕﻴﺮﻱ ﻣﺨﺰﻥ ﻭ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ ﺳﺪ ……………………………………………………………………………………..٦٤١‬ ‫٧‐٨‐ ﻧﺸﺖ ﺁﺏ ……………………………………………………………………………………………………………………٧٤١‬ ‫٧‐٨‐١‐ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺸﺖ ﺁﺏ …………………………………………………………………………….٧٤١‬ ‫٧‐٨‐٢‐ ﻓﺮﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ……………………………………………………………………………………………………..٨٤١‬ ‫٧‐٨‐٣‐ ﺗﻮﺍﺗﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ……………………………………………………………………………………………………٨٤١‬ ‫٧‐٨‐٤‐ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ …………………………………………………………………………………………………………٩٤١‬ ‫٧‐٩‐ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺨﺰﻥ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ………………………….٠٥١‬ ‫٧‐٩‐١‐ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺨﺰﻥ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ٦٧ ……………………………….٠٥١‬ ‫٧‐٩‐٢‐ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺨﺰﻥ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ٧٧ ……………………………….٢٥١‬ ‫٧‐٩‐٣‐ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺨﺰﻥ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ٨٧ ……………………………….٤٥١‬ ‫٧‐٩‐٤‐ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺨﺰﻥ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ٩٧ ……………………………….٦٥١‬ ‫٧‐٩‐٥‐ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺨﺰﻥ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ٠٨ ……………………………….٨٥١‬ ‫٧‐٩‐٦‐ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺨﺰﻥ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ٢٨ ……………………………….٠٦١‬ ‫٧‐٩‐٧‐ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺨﺰﻥ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ٣٨ ……………………………….٢٦١‬ ‫٧‐٠١‐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺎ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ …………………………………………………………………………….٤٦١‬ ‫٧‐٠١‐١‐ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺎ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ٦٧ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺻﻌﻮﺩﻱ ………………………………………٤٦١‬ ‫٧‐٠١‐٢‐ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺎ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ٧٧ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺻﻌﻮﺩﻱ ………………………………………٧٦١‬ ‫٧‐٠١‐٣‐ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺎ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ٨٧ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺻﻌﻮﺩﻱ ………………………………………٩٦١‬

‫۲۱‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬
‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬

‫٧‐٠١‐٤‐ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺎ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ٩٧ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺻﻌﻮﺩﻱ ………………………………………١٧١‬ ‫٧‐٠١‐٥‐ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺎ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ٠٨ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺻﻌﻮﺩﻱ ………………………………………٣٧١‬ ‫٧‐٠١‐٦‐ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺎ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ٢٨ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺻﻌﻮﺩﻱ ………………………………………٥٧١‬ ‫٧‐٠١‐٧‐ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺎ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ٣٨ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺻﻌﻮﺩﻱ ………………………………………٧٧١‬ ‫٧‐٠١‐٨‐ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ …………………………………………………………………………………………………………٩٧١‬ ‫٧‐١١‐ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﺸﺖ ﺑﺎ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺳﺪ ……………………………………………………………………………….٠٨١‬ ‫٧‐١١‐١‐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺸﺖ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯ ٥٠٥١ …………………………………………………………………………..٠٨١‬ ‫٧‐١١‐٢‐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺸﺖ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯ ٠١٥١ …………………………………………………………………………..١٨١‬ ‫٧‐١١‐٣‐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺸﺖ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯ ٥١٥١ …………………………………………………………………………..٢٨١‬ ‫٧‐١١‐٤‐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺸﺖ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯ ٠٢٥١ …………………………………………………………………………..٣٨١‬ ‫٧‐١١‐٥‐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺸﺖ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯ ٥٢٥١ …………………………………………………………………………..٤٨١‬ ‫٧‐١١‐٦‐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺸﺖ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯ ٠٣٥١ …………………………………………………………………………..٥٨١‬ ‫٧‐١١‐٧‐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺸﺖ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯ ٥٣٥١ …………………………………………………………………………..٦٨١‬ ‫٧‐١١‐٨‐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺸﺖ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯ ٠٤٥١ …………………………………………………………………………..٧٨١‬ ‫٧‐١١‐٩‐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺸﺖ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯ ٥٤٥١ …………………………………………………………………………..٨٨١‬ ‫٧‐١١‐٠١‐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺸﺖ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯ ٠٥٥١ ………………………………………………………………………..٩٨١‬ ‫٧‐١١‐١١‐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺸﺖ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯ ٥٥٥١ ………………………………………………………………………..٠٩١‬ ‫٧‐١١‐٢١‐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺸﺖ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯ ٠٦٥١ ………………………………………………………………………..١٩١‬ ‫٧‐١١‐٣١‐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺸﺖ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯ ٥٦٥١ ………………………………………………………………………..٢٩١‬ ‫٧‐١١‐٤١‐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺸﺖ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯ ٨٦٥١ ………………………………………………………………………..٣٩١‬ ‫٧‐١١‐٥١‐ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ ……………………………………………………………………………………………………….٤٩١‬

‫۳۱‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬
‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان‬

‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ‬ ‫٨‐١‐ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ ……………………………………………………………………………………………………………….٦٩١‬ ‫٨‐٢‐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ………………………………………………………………………………………………………………..٧٩١‬ ‫٨‐٣‐ ﭘﻴﻮﺳﺖ ……………………………………………………………………………………………………………………..٨٩١‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎﺭﺳﻲ …………………………………………………………………………………………………………….٣٠٢‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮ ﻓﺎﺭﺳﻲ ………………………………………………………………………………………………………٤٠٢‬

‫۴۱‬

‫ﭼﻜﻴﺪﻩ‬
‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻧﻨﺎﻣﻪ ﺗﻼﺵ ﺷﺪﻩ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺷﻜـﺴﺖ ﻫﻴـﺪﺭﻭﻟﻴﻜﻲ ﺳـﺪﻫﺎﻱ‬ ‫ﺧﺎﻛﻲ، ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺨﺰﻥ ، ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺷﻜﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﺒـﺎﺭﺕ ﺍﺯﻓﺮﺳـﺎﻳﺶ ﺩﺭﻭﻧـﻲ ﻭ‬ ‫ﺑﻄﺒﻊ ﺁﻥ ﺭﮔﺎﺏ ﺍﺳﺖ ﺑﻄﻮﺭ ﺩﻗﻴﻘﺘﺮﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﻓﺼﻮﻝ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻛﺎﻫﻨﺪﻩ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﻭﻗﻮﻉ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺭﮔـﺎﺏ ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ‬ ‫ﺯﻩ ﺁﺏ ، ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﺮﺍﻭﺵ، ﺧﺎﻛﻬﺎﻱ ﻭﺍﮔﺮﺍ ﻭ ﻧﻘﺶ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺁﻣـﺎﺭﻱ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭﻃﻲ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻧﺘـﺎﻳﺠﻲ‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ )ﺭﮔﺎﺏ(‬ ‫ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.‬ ‫ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻴﻬﺎﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﺪ ﻋﻠﻮﻳﺎﻥ ﻣﺮﺍﻏﻪ ، ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺁﻣﺎﺭ، ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﺭﺗﻔـﺎﻉ ﺁﺏ‬ ‫ﻣﺨﺰﻥ ﻭ ﺩﺑﻲ ﻧﺸﺖ، ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﺑﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻧﻬـﺎ ، ﺭﻭﺍﺑﻄـﻲ ﺑـﻴﻦ ﺍﺭﺗﻔـﺎﻉ‬ ‫ﺁﺏ ﻣﺨﺰﻥ ﺳﺪ ﻭ ﺩﺑﻲ ﺗﺮﺍﻭﺵ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻲ ﺁﺏ ﻣﺨـﺰﻥ ﻧﺘـﺎﻳﺠﻲ ﺑﺪﺳـﺖ ﺁﻣـﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ، ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺷـﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁﺏ ﻣﺨﺰﻥ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺷﻜﺴﺖ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺳﺪﻫﺎ ﺍﺭﺍﺋـﻪ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.‬

‫۵۱‬

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬
‫ﻣﺪﺭﻧﻴﺘﻪ ﻛﻪ ﺁﻣﺪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﻛﺮﺩ، ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺖ، ﻣﺸﻴﺖ ﺍﻟﻬﻲ ﺑﻮﺩ، ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﻲﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺁﺑﻲ ﺭﻭﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﺸﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﻧﺒﻮﺩ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻋﺎ، ﻛﺸﺖ ﺩﻳﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﺣﻮﺍﻟﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﻲﻛﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻮﺩ، ﻣﻲﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺧﺮﻭﺷﺎﻥ ﺭﻭﺩﻫﺎ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﻬﺎﺭ ﻛﻨﺪ، ﻭ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﻮﺩ ﺑﺮﺩ. ﺳﺪﺳﺎﺯﻱ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪﺓ ﻣﺪﺭﻥ ﺍﺳﺖ. ﻋﻈﻤﺖ ﻳﻚ ﺳﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺑﻲ ﺍﺷﺘﻬﺎﻱ ﺳﻴﺮﻱ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺭﺍ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎ‬ ‫ﺫﺍﺋﻘﺔ ﺧﻮﺩ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺳﺖ ﻣﻲﺑﺮﺩ. ﻣﺴﻴﺮ ﺭﻭﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﺩﻫﺪ، ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻤﭽﻮﻥ‬ ‫ﻳﺄﺟﻮﺝ ﻭ ﻣﺄﺟﻮﺝ ﭘﺸﺖ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺳﺘﺒﺮﻱ ﻣﺤﺒﻮﺱ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺩﺭﻳﺎﭼﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﺸﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﻛﻮﻳﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺷﺖ ﺧﺮﻡ‬ ‫ﻣﺒﺪﻝ ﻣﻲﺳﺎﺯﺩ، ﻣﺎ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺳﺪﺳﺎﺯ ﺑﻮﺩﻩﺍﻳﻢ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﺳﺪﻫﺎﻱ ﻗﻮﻱ ﺟﻬﺎﻥ، ﺍﻳﺰﺩ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻓﺎﺭﺱ، ﻛﺒﺎﺭ ﻗﻢ، ﻛﺮﻳﺖ ﻃﺒﺲ ﻭ … ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ. ﻛﺮﻳﺖ ﻃﺒﺲ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ۰۶ ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۰۰۵ ﺳﺎﻝ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺳﺪ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺷﺎﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻃﺒﺲ‬ ‫ﻫﻢ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺁﺳﻴﺐ ﻧﺰﺩ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺯ ﻧﻘﺸﻪ ﮊﻧﻮﻡ ﻣﺪﺭﻧﻴﺘﻪ ﻻﺍﻗﻞ ﻳﻚ ﮊﻥ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﺮﺑﺎﺯ ﻧﺼﻴﺐ، ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺑﻮﺩ. ﻭ ﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺭﺍ ﻣﻬﺎﺭ ﻣﻲﻛﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﻣﻲﺧﻮﺍﺳﺘﻴﻢ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﻳﻢ ﻭ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﺩﻱ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺒﻠﻮﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻫﻴﻤﻨﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺰﺋﻲ ﺍﺯ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﺭﻥ ﻣﻌﺮﻓﻲ‬ ‫ﻣﻲﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻮﺩ. ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺣﻴﺎﺕ ﻭ ﺯﻭﺍﻳﺎﻱ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎﻱ ﺑﺸﺮﻱ ﻧﻘﺶ ﺳﺪﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﺍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺮ ﻭ ﭘﺮ ﺭﻧﮓ ﻣﻲﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻲﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ‬ ‫ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺣﺘﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺮﺏ ﺁﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺁﮔﺎﻫﻲ‬ ‫ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺑﺮﺭﺳﻲﻫﺎﻱ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﻣﻲﻃﻠﺒﻴﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲﻫﺎ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺪﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ﺩﻧﻴﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺟﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﺑﺎﺭﺯ ﺁﻥ ﺳﺪ ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻟﺖ ﺁﻳﺪﺍﻫﻮ‬ ‫ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۶۷۹۱ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﺭﺳﻲﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻋﻠﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﻳﻜﺼﺪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺨﺮﻳﺐﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺳﺘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.‬

برای خرید و دانلود پایان نامه تماس بگیرید ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲

 • بازدید : 107 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۸۴    کد محصول : ۱۷۴۹۵    حجم فایل : ۱۰۵۱۱ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه مهندسی عمران بررسي رفتار ديوارهاي برشي فولادي و مقايسه روش هاي موجود

فروش و دانلود پروژه پایان نامه مهندسی عمران بررسي رفتار ديوارهاي برشي فولادي و مقايسه روش هاي موجود

اين گزارش اطلاعاتي در مورد عملكرد ديوارهاي برشي فولادي تحت بارهاي لرزه اي و طراحي لرزه اي آنها ، ارائه مي كند . ديوارهاي برشي فولادي بحث شده در اين گزارش ، براي فراهم كردن مقاومت و سختي جانبي در ساختمان هاي فولادي و نيز در مقاوم سازي لرزه اي ساختمان هاي فولادي و بتني موجود استفاده شده اند . از سال ۱۹۷۰ ، مهندسين سازه ديوارهاي برشي فولادي را به عنوان سيستم مقاوم باربر جانبي براي ساختمان هاي بلند مرتبه جديد در مناطق با خطر

لرزه اي زياد مانند كاليفرنيا و ژاپن ، به كار گرفتند . اين گزارش براي بررسي رفتار لرزه اي

ديوارهاي برشي فولادي و نيز طراحي لرزه اي آنها فراهم شده است . ابتدا چند ساختمان مهم كه

در سازه آنها از ديوار برشي فولادي استفاده شده است ، معرفي مي شود . سپس خلاصه اي از

رفتار لرزه اي ديوارهاي برشي فولادي تحت بارهاي سيكليك ، در آزمايشگاه و نيز در زلزله هاي

گذشته ارائه خواهد شد . بعد از آن دستورالعمل هاي آيين نامه هاي اخير مربوط به ديوارهاي

برشي فولادي بحث خواهد شد و ضريب رفتار جديد و ساير پارامترهاي طراحي ، براي ديوارهاي

برشي فولادي پيشنهاد مي گردد . اين گزارش همچنين يك فصل در مورد طراحي لرزه اي

ديوارهاي برشي فولادي دارد . در پايان تعدادي از سيستم هاي ديوار برشي كاربردي و اقتصادي و

جزئياتشان ارائه خواهد شد.

 • بازدید : 103 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۰۸    کد محصول : ۱۷۴۹۶    حجم فایل : ۸۵۹۷ کیلوبایت   
دانلود پروژه و پایان نامه رشته مهندسی عمران تحليل جريان بر روي آبگيرهاي جانبي موجود در آبراههاي قوسي (به كمك دادههاي آزمايشگاهي)

دانلود فایل تحقیق پروژه و پایان نامه رشته مهندسی عمران تحليل جريان بر روي آبگيرهاي جانبي موجود درآبراههاي قوسي (به كمك دادههاي آزمايشگاهي)

جريان در قوس رودخانه هاي طبيعي سه بعدي و غير يكنواخت بوده كه از آن جمله مي توان به وجود يك جريانحلزوني در آن اشاره كرد كه از اندركنش جريان ثانويه و ج ريان اصلي بوجود مي آيد. با توجه به نوع الگوي جريان در كانالهاي قوسي متناسب با قدرت جريان حلزوني و مشخصات رسوبات بستر، فرسايش و رسوبگذاري رخ مي دهد . درنتيجه اين مسئله همواره در انتخاب موقعيت سازه هاي رودخانه اي نظير آبگيرها و پل ها وغيره داراي اهميت و توجه بوده است. ازآنجا كه هدف اصلي در آبگيرهاي جانبي تسهيل در انتقال آب بدون رسوب بوده و اكثر رودخانه ها در بيشترين مسير خود داراي پيچ وخم مي باشند. با توجه به وجود جريان ثانويه حلزوني، قوس خارجي رودخانه مكان مناسب براي موقعيت آبگيري پيشنهاد شده است. بنابراين ضرورت تحقيقات بيشتر در مورد تحليل جريان در محدوده آبگيرهاي جانبي و پيش بيني روند فرسايش و رسوبگذاري لازم بنظر مي رسد. جهت رسيدن به اين هدف، در تحقيق حاضر داده هاي آزمايشگاهي برداشت شده توسط پيرستاني ( ۱۳۸۳ ) درمحدوده آبگيرهاي جانبي با بستر ثابت واقع در آزمايش گاه تربيت مدرس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. جهت بررسي اثر آبگير بر روي تغييرات مؤلفه هاي سرعت، قدرت جريان ثانويه و ميزان توسعه آن، تغييرات ايجاد شده، در تراز سطح آب و تنش برشي بستر و پيش بيني نواحي محتمل فرسايش و رسوبگذاري، سه موقعيت آبگيری۴۰°،۷۵°،۱۱۵°نسبت به ابتداي قوس با زاويه آبگيري ۶۰ درجه انتخاب شد. با توجه به تحليل هاي انجام شده، مشخص شد با نزديك شدن به آبگير جانبي موجود در قوس مؤلفه هاي سرعت، قدرت جريان ثانويه، مومنتم جريان عرضي، تراز سطح آب و تنش برشي بستر دچار تغييرات زيادي مي شود بطوريكه بيشترين اين تغييرات در لبه انتهائي دهانه آبگير اتفاق مي افتد. دليل اين امر در هر قسمت از اين تحقيق به تفصيل ارائه شده است.

 • بازدید : 174 views
 • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۵۹    کد محصول : ۱۸۸۴۰    حجم فایل : ۷۴۵۷ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد عمران بررسی قوس های اتصال و ارائه رابطه جایگزین قوس
فصل اول: تعریف مسئله
۱-۱) مقدمه
۲-۱) اهمیت مسئله
۳-۱) تشریح و بیان مسئله
۴-۱) اهداف تحقیق

فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده
۱-۲) مطالعات انجام شده در مورد قوسهای افقی و عملکرد آنها
۲-۲) روابط هندسی لازم جهت قوس اتصال تدریجی با استفاده از قوس دایره ای

فصل سوم: روش تحقیق مسئله
۱-۳) مقدمه
۲-۳) استانداردهای ایمنی طراحی قوس ها
۱-۲-۳) بررسی ایمنی در الگوهای رایج طراحی
۲-۲-۳) بررسی تعیین پارامتر قوس قائم جهت ایمنی در استانداردهای طراحی
۳-۲-۳) بررسی روش تعیین شعاع قوس های افقی در آئین نامه
۴-۲-۳) بررسی پارامترهای استاندارد طراحی در قوس ها از دیدگاه مهندس عمران
۳-۳) آنالیز تصادفات در قوس ها
۱-۳-۳) شرایط مربوط به قوس ها
۱-۱-۳-۳) شعاع قوس
۲-۱-۳-۳) اختلاف سرعت
۳-۱-۳-۳) شرایط سطح روسازی
۴-۱-۳-۳) لغزندگی
۵-۱-۳-۳) قیچی شدن
۶-۱-۳-۳) واژگونی
۷-۱-۳-۳) بربلندی
۸-۱-۳-۳) تعریض راه
۹-۱-۳-۳) شانه های راه در قوس ها
۱۰-۱-۳-۳) حاشیه راه – فاصله دید قوس ها
۱۱-۱-۳-۳) حاشیه راه – بازیابی و کنترل وسیله نقلیه در قوس
۱۲-۱-۳-۳) سبقت در قوس
۱۳-۱-۳-۳) علائم و تجهیزات هشداردهنده
۱۴-۱-۳-۳) ترکیب اجزا در قوس
۲-۳-۳) حجم ترافیک
۳-۳-۳) نقش فاکتورهای انسانی در حوادث
۴-۳-۳) آنالیز تصادفات
۴-۳) طراحی قوس های افقی براساس شدت تصادف
۵-۳) طراحی فرم هندسی مسیر قبل از قوس ها
۱-۵-۳) منحنی اتصال تدریجی
۲-۵-۳) معادله عمومی منحنی اتصال
۳-۵-۳) استفاده از معادله درجه سوم
۴-۵-۳) منحنی لمینسکات
۵-۵-۳) قوس های دایره ای مرکب
۱-۵-۵-۳) قوس های مرکب دو مرکزی
۲-۵-۵-۳) قوس های مرکب سه مرکزی و بالاتر

فصل چهارم: آمارگیری و جمع آوری اطلاعات
۱-۴) مقدمه
۲-۴) ملاک های انتخاب مسیر
۳-۴) انتخاب نمونه
۴-۴) برداشت اطلاعات مورد نیاز
۱-۴-۴) مشخصات هندسی
۲-۴-۴) جمع آوری و تنظیم تصادفات
۵-۴) محاسبه میزان عبور سالیانه (AADT)

فصل پنجم: ارائه مدل پیشنهادی
۱-۵) مقدمه
۲-۵) ارائه رابطه مناسب جهت محاسبه شدت تصادفات
۱-۲-۵) رویه REG در SAS
۲-۲-۵) وارد کردن داده ها در SAS در رویه REG
۳-۲-۵) ارائه مدل
۳-۵) ارائه روابط هندسی جهت اتصال با استفاده از قوس های دایره
۱-۳-۵) مقدمه
۲-۳-۵) استفاده از قوس های دایره ای ساده سه مرکزی
۱-۲-۳-۵) اثبات روابط
۳-۳-۵) استفاده از قوس دایره ای مرکب پنج مرکزی
۱-۳-۳-۵) مقدمه
۲-۳-۳-۵) استفاده از قوس دایره ای مرکب با توجه به پارامترهای کلوتوئید
۳-۳-۳-۵) استفاده از قوس پنج مرکزی به منظور اتصال تدریجی

فصل ششم: جمع بندی و نتایج
۱-۶) استانداردهای طراحی و معیارهای شدت تصادفات
۲-۶) روابط هندسی در قوس های اتصالی
۱-۲-۶) تعیین اجزای قوس چند مرکزی با توجه به پارامترهای کلوتوئید
۲-۲-۶) تعیین اجزای قوس چند مرکزی با توجه به نتایج به دست آمده

مراجع

برای خرید و دانلود تماس بگیرید ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲

 • بازدید : 109 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۱۱    کد محصول : ۱۷۴۹۸    حجم فایل : ۱۱۴۳۸ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه مهندسی عمران مديريت حركت آسانسور در ساختمان هاي بلند

آسانسورها بعنوان يك وسيله حملونقل عمودي از اهميت خاصي در سفرهاي روزانه بسياري از شهروندان بخصوص در شهرهاي بزرگ كه بلند مرتبهسازي در آنها رواج زيادي يافتهاست، برخوردار است. متاسفانه بنظر مي رسد در ادبيات حملونقل كشور بدان توجه بايسته بعمل نيامده است. بنظر ميرسد با محاسبه مجموع هزينه هاي تلف شده افراد در پشت درب آسانسورها بتوان ارزشي حداقل هموزن با انتظار صفي از وسايل نقليه در راه بندانهاي سطح راههاي كشور را انتظار داشت. در اين سمينار به اصول اوليه طراحي بهينه آسانسور پرداخته شده است .

مقدمه

گسترش بلند مرتبه سازي و لزوم استفاده از آسانسور در ساختمانهاي بلند

مقايسه آسانسور بعنوان يك سيستم جابهجايي عمودي با سيستم هاي حمل ونقل افقي آشنايي با اصول بهينه سازي و كاربرد آن در حل مسائل بهينه سازي حركت آسانسورها

اصول طراحي ترافيكي آسانسورها

مهمترين عناوين اين سمينار خواهند بود.

 • بازدید : 166 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۹۳    کد محصول : ۱۱۹۳۵    حجم فایل : ۲۷۶۷ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عمران بررسی و مقایسه اقتصادی – اجتماعی منافع قطارهای مسافربری درون شهری با قطارهای مسافربری از مادر شهر به شهرهای اقماری

درخدمت شما عزیزان هستم با معرفی ودانلود پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی عمران – راه و ترابری با موضوع بررسی و مقایسه اقتصادی – اجتماعی منافع قطارهای مسافربری درون شهری با قطارهای مسافربری از مادر شهر به شهرهای اقماری که برای این منظور کلان شهر اصفهان انتخاب شده درابتدا انواع سیستمهای حمل و نقل ریلی شهری ،درون شهری وبرون شهری و نحوه عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار گرفته و همچنین روشهای مختلف ارزیابی اقتصادی زیست محیطی ، پروژه های حمل ونقلی ونیز پارامترهای مورد ارزیابی معرفی شده اند و درادامه نیز بطور خلاصه به مشکلات تردد کلان شهرهای اشاره شده و هزینه احداث مترو دراین کلان شهرها بطور موردی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است این پایان نامه درقالب ۱۹۳ صفحه ودرفورمت PDF وبصورت جامع و کامل و خوانا با تصاویر و نمودار و آمار جهت مطالعه عزیزان قرارداده شده است که امیدوارم مورد پسند و استفاده دوستان قرار گیرد.

 • بازدید : 192 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۷۲    کد محصول : ۱۲۲۲۵    حجم فایل : ۳۱۹۰ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عمران طراحی مدل تقاضای کالای ترانزیت برای کریدور شمال – جنوب

درخدمت شما عزیزان هستم با معرفی و دانلود پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل  با موضوع طراحی مدل تقاضای کالای ترانزیت برای کریدورشمال – جنوب دراین پایان نامه به نقش حمل ونقل به عنوان یکی از ارکان زیربنایی توسعه اقتصادی و فرهنگی جوامع بشری اشاره شده و به اهمیت ترانزیت بعنوان صنعتی زود بازده ودرآمد زادربازار حمل و نقل کشورها به هدف منبعی برای جبران بخشی از هزینه های حمل ونقل مطرح شده است و به ارزش ایران به عنوان پل ارتباطی ترانزیت زمینی کالا از آسیا به اروپا پرداخته و به همین منظور به دلایل اهمیت کریدور شمال – جنوب درسطح منطقه ای و فرا منطقه ای مطالعات برروی این مسیر متمرکز شده است  این پایان نامه درقالب ۱۷۲صفحه ودرفورمت PDF وبصورت جامع و کامل و خوانا جهت مطالعه عزیزان قرارداده شده است که امیدوارم مورد پسند و استفاده دوستان قرار گیرد.

 • بازدید : 176 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۱۳    کد محصول : ۱۲۲۴۲    حجم فایل : ۴۰۹۸ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عمران با کاربرد طراحی مدل تخمین جریان ترافیک در کوتاه مدت سیستم حمل و نقل هوشمند(its)

درخدمت شما عزیزان هستم با معرفی ودانلود پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل دراین پایان نامه به سیستم حمل ونقل هوشمند(its)که یکی از راههای حل و تخفیف مشکلات مرتبط با حمل ونقل و ترافیک محسوب می شوداشاره شده این سیستم از بخش های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری تشکیل شده است که مدل تخمین جریان ترافیک درکوتاه مدت یکی از این بخش هاست و هدف اصلی این تحقیق نیز ارائه مدل هایی برای پیش بینی جریان ترافیک درفواصل زمانی ۵ ، ۱۰ ، ۱۵ ، ۳۰ثانیه آینده است دراین تحقیق روشی دو مرحله ای شبکه های عصبی و روش الگوریتم ژنتیک برای طراحی مدل های پیش بینی جریان ترافیک پیشنهاد شده است که بطور کامل به بررسی این دو روش اشاره شده است  این پایان نامه درقالب ۲۱۳ صفحه ودرفورمت PDF وبصورت جامع و کامل و خوانا جهت مطالعه عزیزان قرارداده شده است که امیدوارم مورد پسند و استفاده دوستان قرار گیرد.


عتیقه زیرخاکی گنج