گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اين قرارداد در تاريخ                              فيمابين                     به نمايندگي                            به موجب معرفي نامه / حكم / شماره                   به عنوان كارفرما از يك طرف و آقاي/ شركت               
 به شماره شناسنامه / ثبت شركت                 به مديريت                   كه طي آگهي / نامه شماره         
رسماً معرفي گرديده ، به عنوان پيمانكار از طرف ديگر طبق شرايط زير منعقد و طرفين ملزم به اجراي مفاد و شرايط آن مي باشند . 
ماده ۱- موضوع قرارداد : 
موضوع قرارداد ، عبارت است از                                                              كه نوع و مشخصات فني آن بر اساس ماده ۸ همين قرارداد مي باشد و در صورتيكه پس از تحويل  ، بنا به تشخيص كارفرما خلافي از اين حيث در موضوع قرارداد مشاهده شود پيمانكار به هزينه خود موظف به اصلاح مورد در اسرع وقت مي باشد . 
ماده ۲-مدت قرارداد 
مدت كل قرارداد                 روز/ ماه / سال شمسي مي باشد و از تاريخ                الي                
 خواهد بود و طبق برنامه زمان بندي و شرح ذيل : 
ماده ۳- امور مالي و مبلغ قرارداد : 
الف : مبلغ كل
مبلغ كل قطعي/تقريبي موضوع قرارداد عبارت است از به حروف                      ريال و به عدد            
ريال از قرار                         ريال مي باشد .
ب: پيش پرداخت : 
كارفرما قبول نمود مبلغ به حروف/ به عدد        ريال معادل (        درصد )كل مبلغ قرارداد را از طريق چك به شماره بانك        به عنوان پيش پرداخت در قبال اخذ ضمانت نامه بانكي به شماره                 به مبلغ                  
                   ريال (معادل وجه پيش پرداخت ) صادره از بانك                 كه تا تاريخ                                  معتبر بوده و يا بنا به درخواست كارفرما قابل تمديد باشد و يا سفته شماره                به مبلغ                       ريال معادل (دو برابر وجه پيش پرداخت ) در اختيار پيمانكار قرار دهد . 
ج: اسناد و مدارك و نحوه پرداخت : 
اسناد و صورت وضعيت هاي مربوط به هر قسمت از موضوع قرارداد و هر مرحله توسط پيمانكار ارائه و پس از تنظيم صورت مجلس لازم در مورد تحويل و تحويل هر قسمت از كار ، ماليات پيمانكار پس از كسر         % بابت پيش پرداخت (در صورتي كه چندين پرداختي صورت گرفته باشد)و هر گونه كسور قانوني ظرف مدت      
روز از تاريخ ارائه اسناد پرداخت مي شود . 
ماده ۴- تضمين: 
پيمانكار  مبلغ به حروف و به عدد                                                                   ريال معادل ۵%.درصد كل بهاي قرارداد را به صورت تضمين نامه بانكي شماره                     صادره از بانك            
كه تا تاريخ                 معتبر مي باشد و در صورت درخواست كارفرما ،پيمانكار ملزم به تمديد مدت آن مي باشد و يا به صورت                 به عنوان تضمين اجراي تعهد به كارفرما تحويل مي دهد . در صورت انجام كامل تعهدات از سوي پيمانكار و تحويل قطعي حداكثر تا مدت             روز پس از پايان قرارداد و ارائه صورت مجلس تحويل قطعي توسط وي تضمين مذكور مسترد خواهد شد . 
ماده ۵- كسور قانوني 
علاوه بر ۵% فوق كارفرما معادل ۱۰% از هر پرداخت بابت حسن انجام كار كسر و پس از تحويل قطعي و نهايي كار تسليم پيمانكار خواهد نمود . 
ماده ۶- ساير كسور قانوني  :
پرداخت هر گونه عوارض و ماليات و ساير حقوق دولتي به عهده پيمانكار مي باشد كه كارفرما در هر پرداخت از مطالبات مشار اليه كسر مي كند . 
ماده ۷- مواد اوليه  
-نوع ، مقدار و ارزش موادي كه از سوي كارفرما به طور الزامي / همكاري از طريق                    در اختيار پيمانكار قرار ميگيرد ، به شرح ذيل مي باشد : 
ماده ۸- نوع و مشخصات فني  
نوع و مشخصات فني موضوع قرارداد به شرح ذيل و مطابق نقشه ها و جداول پيوست ها مي باشد . 
ماده ۹- دوره تضميني  
حسن انجام كليه عمليات موضوع قرارداد از تاريخ تحويل موقت براي مدت             روز / ماه / سال از طرف پيمانكار تضمين مي گردد . اين مدت دوره تضمين ناميده مي شود . 
ماده ۱۰- تغييرات مقادير كار 
كارفرما مي تواند با شرايط همين قرارداد تا حدود ۲۵% موضوع پيمان را كاهش يا افزايش دهد كه در اين صورت مدت قرارداد نيز به همان ميزان تغيير خواهد كرد و در هر حال مراتب بايد حداقل            روز قبل با اطلاع پيمانكار برساند . 
ماده ۱۱- تعطيل و تاخير 
الف : در صورتيكه به علت نبودن نقشه يا برخي مصالح و يا مسائل مالي و غيره كارفرما نتواند به تعهدات خود عمل كند و احتمال تعطيل كارگاه برود ۱۵ روز قبل ، تعطيلي كارگاه را به پيمانكار اعلام مي نمايد . 
تبصره ۱- مدت تعطيلي بيش از مدت كل پيمان نمي تواند باشد و در هر حال مدت تعطيلي بيش از ۳ ماه نمي تواند باشد . 
تبصره ۲- در هر حال مدت تعطيلي به مدت پيمان اضافه مي شود . 
ب: در صورتيكه پيمانكار در انجام تعهدات خود قصور ورزد كارفرما مي تواند : 
۱- تا ۳/۱ مدت پيمان براي هر روز ديركرد ۱۰۰۰/۱ مبلغ كل پيمان از قرار هر روز                 ريال از محل تضمين سپرده حسن انجام كار و تضمين اجراي تعهد وصول نمايد . 
۲- از ۳/۱ تا ۳/۲ مدت پيمان براي هر روز ديكرد دو برابر بند ۱ فوق الذكر از قرار هر روز                ريال از محل تضمين سپرده شده حسن انجام كار و تضمين اجراي تعهد وصول نمايد . 
۳- چنانچه مدت تاخير از ۳/۲ مدت پيمان تجاوز كند كارفرما مي تواند ضمن اجراي بند هاي ۱ و ۲ فوق الذكر پيمان را طبق ماده ۴۶ شرايط عمومي پيمان فسخ و مطابق ماده ۴۷ همان پيمان عمل نمايد . 
ماده ۱۲- فورس ماژور 
در صورت هر گونه حادثه اي كه خارج از حيطه و اقتدار پيمانكار براي انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد باشد پيمانكار بايد مدارك مثبته خود را بلا درنگ به كارفرما ارائه نمايد تا در صورت قبول مشار اليه با توافق طرفين در خصوص مورد اتخاذ تصميم خواهند نمود . 
ماده ۱۳- تائيدات و تعهدات پيمانكار 
الف : پيمانكار تعهد نمود موارد ذيل را دقيقاً مراعات كند : 
۱- در حفظ و نگه داري ابزار و ماشين آلات و وسايل و مصالح موجود در كارگاه نهايت كوشش را مبذول و در استفاده از آنها نهايت صرفه جويي را بنمايد . 
۲- در صورت ورود هر نوع خسارتي به اموال منقول و غير منقول متعلق به كارفرما اعم از مفقود شدن ، سوختن و غيره خسارت وارده را عيناً جبران و يا به نحوي عمل نمايد كه رضايت كارفرما جلب گردد . 
۳- كليه امور ايمني و بهداشتي را جهت سلامت جان كارگران و كاركنان به اجراء درآورد . 
۴- مقررات و ضوابط داخلي سازمان  را مراعات كند . 
۵- كارگران ايراني بايد داراي شناسنامه و برگ پايان خدمت يا معافست پزشكي يا كفالت معتبر و كارگران بيگانه بايد داراي پروانه كار معتبر باشند . 
۶- پيمانكار و يا نماينده معرفي شده از طرف وي بايد به طور مداوم در محل كارگاه حضور داشته باشند و عمليات اجرايي تحت سرپرستي ايشان انجام گيرد . 
۷- نظارتي كه از طرف كارفرما يا نماينده كارفرما و يا                  طرح و يا كاركنان در اجراي عمليات موضوع قرارداد مي شود به هيچ وجه از ميزان مسئوليت پيمانكار نخواهد كاست . 
ب: همچنين پيمانكار اعلام نمود كه : 
۱- مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسي و ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ نمي باشد ، به هيچ عنوان اشخاص مذكور در اين قانون را در موضوع قرارداد سهيم و ذينفع نمي كند و در صورتي كه خلاف آن ثابت شد ، علاوه بر تحمل مجازات قانوني كارفرما نيز حق دارد برابر ماده ۱۷ عمل نمايد . 
۲- از تمام مشخصات فعلي ، اسناد و مدارك ، نقشه ها خصوصيات و قيمت مواد و مصالح كار ، تهيه كارگران ساده و متخصص به تعداد كافي و ساير جزئيات موضوع قرارداد اطلاع كامل حاصل و سود خود را نيز ملحوظ نموده است و نمي تواند از انجام تعهدات خود جزاً يا كلاٌ به معاذير فوق متعذر گردد يا در انجام آن  تاخير نمايد . 
۳- در خاتمه قرارداد هرگونه طرح ، نقشه ، قالب ، الگو ، فرمول و غيره را به كارفرما تسليم مي نمايد . 
۴- حق انتقال تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را بدون توافق كتبي كارفرما به غير ندارد . 
۵- پيمانكار حق ندارد بدون اجازه كتبي كارفرما مفاد قرارداد را كلاً يا جزاً در طول اجرا حتي پس از اتمام آن فاش نمايد . 
ماده ۱۴- تعهدات كارفرما  
الف – تحويل كارگاه 
ب: تحويل نقشه ها و طرح ها بر اساس ماده ۸ همين قرارداد 
ج: آماده نمودن ابزار و وسايل و مواد اوليه (در صورتيكه به عهده كارفرما باشد )
د: پرداخت وجه در قبال صورت وضعيت هاي تائيد شده 
ه: پرداخت هزينه هاي مربوط به تغييرات نقشه ها و طرح ها و دستور العمل ها ييكه به صورت كتبي به پيمانكار  ابلاغ شده باشند در اين صورت  موارد به عنوان متمم قرارداد منظور و هزينه ها بر مبناي قيمت قرارداد محاسبه خواهند شد . 
تبصره : در هر صورت مبلغ هزينه هاي مزبور بيش از ۱۰ درصد كل قرارداد  نمي تواند باشد . 
ماده ۱۵- تحويل موقت  
پس از آنكه پيمانكار عمليات موضوع قرارداد را طبق مشخصات فني مندرج در ماده ۸ همين قرارداد انجام داد مي تواند از طريق ناظر درخواست تحويل موقت نموده و نماينده خود را براي (عضويت در كميسيون تحويل معرفي نمايد ، ناظر پس از بررسي و تائيد تاريخ تشكيل كميسيون را مشخص و به اطلاع پيمانكار و كارفرما مي رساند و كميسيون مركب خواهد بود از : 
نماينده كارفرما يك نفر 
نماينده امور مالي كارفرما يك نفر
ناظر كارگاه يك نفر 
نماينده پيمانكار يك نفر 
پيمانكار موظف است با اطلاع از تاريخ تشكيل كميسيون وسايل مورد نياز را جهت آزمايشات مربوطه آماده نمايد و آزمايش هاي لازم با حضور اعضاي كميسيون توسط ناظر (دستگاه نظارت )انجام و نتايج حاصله در صورت مجلس تحويل موقت قيد مي گردد. 
تبصره : در صورت وجود نقائص ،موارد آن درج و ظرف مهلت مقرر در صورت مجلس تحويل موقت ، پيمانكار ملزم به رفع آن بوده و ناظر موظف به پيگيري مورد و اعلام نتيجه به كارفرما مي باشد . 
ماده ۱۶-تحويل قطعي  
پس از گذشت                        روز / ماه / سال دوره تضميني (پس از تحويل موقت ) كميسيون طبق ماده ۱۵ تشكيل و پس از بازديد كارها در صورت مطابقت آن با مشخصات مندرج در ماده ۸ و عدم وجود عيب و ايراد ، تحويل قطعي طي صورت مجلس انجام مي شود . 
ماده ۱۷- فسخ قرارداد 
در صورت عدم اجراي هر يك از مفاد قرارداد توسط پيمانكار ، كارفرما حق دارد ضمن فسخ قرارداد و تضمين حسن اجراي تعهد ، كليه خسارات وارده را به تشخيص خود تعيين و از محل تضمين مزبور و ساير اموال پيمانكار به هر طريق كه صلاح بداند وصول نمايد . 
تبصره : در هر حال كارفرما ميتواند با                   روز اعلام قبلي ، قرارداد را به طور يك جانبه فسخ نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه مطالبه يا اعتراضي از اين بابت ندارد و امور مالي قرارداد در صورت فسخ طبق بند ج ماده ۳ همين قرارداد خواهد بود . 
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در مورخه       قرارداد حاضر بين            كه منبعد در اين قرارداد كارفرما ناميده مي شود به نمايندگي آقاي                    از يك طرف و آقاي                فرزند               متولد         داراي شماره شناسنامه       صادره از          با تحصيلا j        در رشته                   كه در اين قرارداد مجري ناميده مي شود از طرف ديگر ، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين قرارداد درج شده است ، به شرح ذيل منعقد مي گردد .
ماده يك – موضوع قرارداد : 
موضوع قرارداد استفاده از خدمات مجري به منظور پروژه يا قرارداد 
ماده ۲- اسناد و مدارك : 
اين قرارداد شامل اسناد و مدارك زير است : 
الف متن قرارداد 
ب: مشخصات فني (پيوست شماره يك )
ج: نمودار زمانبندي اجراي قرارداد (پيوست شماره دو )
د: يك برگ سفيد به شماره                جهت تضمين حسن انجام كار سپرده شده از سوي مجري 
ه: كپي كارت تحصيلي  و شناسنامه  مجري 
ماده ۳- مدت قرارداد : 
مدت اجراي قرارداد                و زمان شروع آن از تاريخ پيش پرداخت مي باشد . 

ماده ۴- مبلغ قرارداد : 
مبلغ قرارداد                          ريال مي باشد و بر  اساس جدول زير پرداخت خواهد شد . 
الف : معادل ۲۰ درصد مبلغ پروژه در زمان انعقاد قرارداد به عنوان پيش پرداخت مي باشد . 
ب: معادل ۴۰ در صد از مبلغ پروژه پس از ارائه صورت وضعيت دو ماهه از زمان شروع قرارداد با توجه به پيوست شماره ۲
ج: معادل ۴۰ درصد از مبلغ پروژه پس از اجراي موضوع قرارداد با توجه به پيوست شماره ۲

تبصره : معادل ۱۰ درصد هر يك از اقساط فوق (الف ، ب ، ج ) به عنوان حسن انجام كار كسر شده و در پايان قرارداد در صورت تاييد نهايي كارفرما به عنوان تسويه حساب به مجري پرداخت مي گردد . معادل ۵ درصد از هر يك اقساط فوق نيز به عنوان علي الحساب ماليات مودي (دريافت كننده وجه ) كسر و به حساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز و رسيد آن به مجري تسليم مي شود . 

ماده ۵ – تعهدات مجري : 
۱- كليه تعهدات اجرايي مجري در قالب مشخصات فني (پيوست شماره ۱) ذكر گرديده است و مطابق نمودار زمانبندي اجراي قرارداد كه به تائيد كارفرما رسيده است ، (پيوست شماره ۲) انجام مي شود و از طرف مجري به كارفرما تسليم مي گردد . 
۲- مجري متعهد مي گردد گزارش نوبه اي پيشرفت پروژه را در فواصل             و به طور متوالي به كارفرما تسليم كند . 
۳- مجري متعهد مي گردد در پايان هر مرحله گزارش پيشرفت پروژه را به كارفرما تسليم كند .
۴- مجري متعهد مي گردد در پايان پروژه مستندات آن را در دو نسخه به كارفرما تحويل دهد . 
۵- هر گونه تغيير و اصلاح مفاد قرارداد توسط مجري مي بايست كتباً به تائيد كارفرما برسد . 
۶- مجري بدون هماهنگي با كارفرما حق واگذاري مستندات و خروجي هاي پروژه را به اشخاص حقيقي و حقوقي ندارد . 
۷- مجري متعهد مي گردد طبق زمان بندي اجراي قرارداد به موقع عمل نمايد  . مجري متعهد مي گردد ، تهيه مستندات پروژه را مطابق فرمتي كه توسط كارفرما پيشنهاد مي شود ، تدوين نمايد . 

ماده ۶- تعهدات كارفرما : 
۱- كارفرما در حدود مقدورات متعهد مي گردد اطلاعات مورد نياز پروژه را تا آنجا كه جنبه امنيتي و محرمانه نداشته باشد در اختيار مجري قرار دهد . 
۲- پرداخت به موقع اعتبار مربوطه . 
۳- كارفرما مخير است هر زمان كه صلاح بداند (جدا از بازديد ناظر ) از موضوع توافقنامه بازديد عمومي و تخصصي به عمل آورد و ناظر خود را جهت نظارت بر اجراي پروژه به طور رسمي معرفي نمايد . 
۴- حداكثر پس از ۳ روز از گزارش نوبه اي و مرحله اي پيشرفت پروژه نظرات خود را به مجري اعلام نموده تا نسبت به رفع نواقص به هزينه  خود اقدام نمايد . در غير اين صورت گزارش تائيد شده تلقي مي گردد . 
۵- حداكثر پس از ۵ روز از تاريخ دريافت گزارش نهايي پروژه نظرات خود را به مجري اعلام نموده تا نسبت به رفع نواقص به هزينه خود اقدام نمايند . در غير اين صورت گزارش تائيد شده تلقي مي گردد . 
تبصره : نظرات اصلاحي كارفرما شامل گزارش هاي تاييد شده قبلي نمي باشد . 
۶- هرگونه تغيير در مشخصات فني و مفاد اين قرارداد توسط كارفرما مستلزم موافقت كتبي مجري يا انعقاد الحاقيه قرارداد مي باشد . 

ماده ۷- ضمانت حسن انجام كار : 
براي حصول اطمينان از حسن انجام تعهدات ، مجري معادل مبلغ قرارداد را در قالب يك فقره سفته همزمان با دريافت قسط اول قرارداد به كارفرما تحويل مي دهد . اين وجه الضمان در صورتيكه مجري به تعهدات ناشي از اين قرارداد عمل ننمايد به نفع كارفرما ضبط خواهد شد و در غير اين صورت در زمان تسويه حساب نهايي از سوي كارفرما به مجري مسترد مي شود . 
سفته به شماره                        مورخ …………………. 

ماده ۸- حوادث قهريه :
در شرايط اضطراري يا حوادث غير مترقبه از قبيل جنگ ، زلزله ، سيل و آتش سوزي چنانچه طرفين قرارداد توافق نمايند ، مي توانند بر اساس مفاد قرارداد و با تعيين خسارت هاي وارد شده به طور توافقي به اجراي قرارداد ادامه دهند و در صورتي كه انجام قرارداد حاضر براي يك از طرفين غير ممكن شود ، طرف ذيربط 
مي تواند ختم قرارداد را به طرف ديگر اعلام نمايد . در غير اين صورت ظرف مدت يك ماه بعد از اعلام ختم قرارداد مجري صورت حساب مبالغي كه بايد از طرف كارفرما به وي پرداخت شود به كارفرما تسليم مي نمايد و كارفرما بعد از در يافت صورت حساب فوق و ارزيابي آن به مدت حداكثر يك ماه و محاسبه توسط كارشناسان مرضي الطرفين ، كليه مبلغي را كه به مجري تعلق مي گيرد ، پرداخت خواهد نمود . 

ماده ۹- موارد فسخ قرارداد : 
در صورتيكه مجري به علت قصور ، مدت انجام تعهدات ( طبق ماده ۳)را تا پيش از يك چهارم مدت انجام كل پروژه به تعويق اندازد و يا اينكه به طور كلي مفاد تمام يا قسمتي از قرارداد را رعايت نكند ،كارفرما كتباً به مجري اخطار خواهد كرد كه نقايص و معايب را ظرف مدت ۲۰ روز مرتفع سازد . در صورتيكه مجري در ظرف مدت مذكور به تذكر كارفرما و بر طبق مفاد قرارداد عمل نكند كارفرما حق خواهد داشت اين قرارداد را با اخطار كتبي ۲۰ روزه فسخ نمايد . در اين صورت ارزش خدماتي كه مجري در مراحل مختلف تا تاريخ فسخ قرارداد انجام داده ، توسط كارشناسان مرضي الطرفين ارزيابي شده و پس از محاسبه كامل ، تسويه حساب نهايي با مجري انجام مي شود در صورتي كه كارفرما موارد ذكر شده در ماده ۶ را اجرا نكند در ابتدا مجري موضوع را كتباً با كارفرما اطلاع داده و برنامه كار را تا دو برابر زمان تاخير شده از طرف كارفرما به تعويق خواهد افتاد . چنانچه اين مدت تاخير ۲۰ روز به طول انجامد يا مفاد ماده ۴ رعايت نشده و حق الزحمه مجري به طور كامل در زمان هاي قيد شده در قرارداد پرداخت نگردد ، مجري حق دارد طي اخطار كتبي ۲۰ روزه قرارداد را فسخ نمايد و وجوهي را به شرح ذيل دريافت دارد ، كليه هزينه هاي مربوط به خدمات انجام شده توسط مجري به منظور اجراي اين قرارداد با ارائه اسناد و مدارك مربوطه و ارزيابي و محاسبه توسط كارشناسان مرضي الرفين . 

ماده ۱۰-
مجري اعلام ميدارد كه مشمول قانون مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي نبوده و در صورت اثبات خلاف آن شخصاً مسئول و جوابگو خواهد بود . 

ماده ۱۱- نشاني طرفين قرارداد : 
كارفرما :  
آدرس : 
تلفن : 
مجري : 
آدرس : 
تلفن : 

ماده ۱۲- قانون قرارداد : 
اين قرارداد از هر حيث تابع قوانين دولت جمهوري اسلامي بوده و در سه نسخه تنظيم و به امضاء رسيده است و كليه نسخ آن از اعتبار واحد برخوردارند . 
اين قرارداد در ۱۲ ماده رويت شده و صحت مطالب مندرج در آن مورد تائيد مي باشد و ايجاد هر گونه تغييرات در متن اين قرارداد ، متضمن تنظيم صورت جلسه جديد خواهد بود . 
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اين‌ قرارداد مابين‌………………………….به‌ نمايندگي‌………………….. از يكطرف‌ كه‌دراين‌ قرارداد موجر ناميده‌ ميشود و  آقاي‌ …………..به‌ شماره‌ شناسنامه‌…………..صادره‌از…………. به‌ آدرس‌…………………………………………….
تلفن‌…………………… كه‌ در اين‌ قرارداد مستاجر ناميده‌ مي‌شود بر اساس‌ قانون‌ روابط موجر ومستاجر مصوب‌ ۱۳۷۶/۵/۲۶ و ماده‌ ۳۳ قانون‌ تنظيم‌ بخشي‌ از مقررات‌ مالي‌ دولت‌ تهيه‌ وتنظيم‌ گرديده‌ كه‌ طبق‌ موارد و شرايط ذيل‌ منعقد مي‌گردد.
اجاره‌ محل‌ مبلغ‌……………………. ريال‌ به‌ عدد و به‌ حروف‌………………..ريال‌ ماهانه‌ و مبلغ‌كل‌……………… ريال‌ (قيمت‌ عادله‌ روز) است‌ كه‌ مستأجر موظف‌ ميباشد.بحساب‌ درآمدهاي‌اخصتاصي‌ نزد خزانه‌ داري‌ كل‌ كه‌ حسابداري‌ واحد ذيربط دراختيارمستاجرمي‌ گذارد واريزنمايد.
ماده‌ چهارم‌  – شرح‌ وظايف‌ وتعهدات‌ مستاجر 
۱- مستاجر ميبايست‌ صلاحيتهاي‌ فني‌ واخلاقي‌ لازم‌ و پروانه‌ فعاليت‌ از مراجع‌ قانوني‌ ذيربطداشته‌ باشد
۲- مستاجر حق‌ واگذاري‌ مورد اجاره‌ را كلا يا جزئا به‌ غيرندارد.همچنين‌ حق‌ تغيير نوع‌ كاربري‌ذكر شده‌ در موضوع‌ قرارداد رانخواهد داشت‌ 
تبصره –  درمواردي‌ كه‌ مورداجاره‌ به‌ اعتبارشخصيت‌ مستاجر واگذار ميشود مباشرت‌ مستاجر دراستفاده‌ ازمنافع‌ شرط است‌
۳-  حداكثر مدت‌ اجاره‌ تاپايان‌ سال‌ ……..۱۳ است‌ و در پايان‌ مدت‌ مستاجر مكلف‌ به‌ تخليه‌ وتحويل‌ مورد اجاره‌ به‌ موجراست‌.تمديد قرارداد منوط به‌ رضايت‌ طرفين‌ مي‌باشد و هرگونه‌تصرف‌ بعد ازمدت‌ مذكور تصرف‌ عدواني‌ غيرقانوني‌ وغير شرعي‌ مي‌باشد.
۴- مستاجرمتعهد ميگردد محل‌ مورد استفاده‌ را صحيح و سالم تحويل‌ بدهد و حق‌ هيچگونه‌دخل‌ وتصرفي‌ درآن‌ و حق‌ هيچگونه‌ سرقفلي‌ ياكسب‌ وپيشه‌ نسبت‌ به‌ موضوع‌ قرارداد را ندارد.
تبصره‌: هزينه‌ ترميم‌ هرگونه‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ محل‌ فوق‌ درمدت‌ قرارداد به‌ عهده‌مستاجرميباشد.
۵- هريك‌ از طرفين‌ كه‌ مايل‌ به‌ تمديد اجاره‌ نباشد بايد طي‌ اخطاركتبي‌ لااقل‌ ده‌ روز قبل‌ ازپايان‌ مدت‌ اجاره‌ مراتب‌ رابه‌ طرف‌ ديگراعلام‌ نمايد.در غير اين‌ صورت‌ اجاره‌ براي‌ يك‌ ماه‌ديگرتمديد ميگردد.
۶-  مورداجاره‌ باامكانات‌ و تجهيزات‌ موجود در آن‌ طبق‌ صورت‌ جلسه‌اي‌ باذكركامل‌ امكانات‌ وتجهيزات‌ اضافي‌ به‌ مستاجر تحويل‌ داده‌ شده‌ است‌ و مستاجر متعهداست‌ مورد اجاره‌ ومتعلقات‌ آن‌ را در پايان‌ مدت‌ اجاره‌ به‌ همان‌ صورت‌ اوليه‌ به‌ موجر تحويل‌ دهدهرگونه‌ تلف‌ونقص‌ درعين‌ مستاجره‌ و وسائل‌ وتجهيزات‌ آن‌ بجزاستهلاك‌ ناشي‌ از استفاده‌ متعارف‌ از منافع‌،بر عهده‌ مستاجر است‌ و صورت‌ جلسه‌ مذكور جزء لاينفك‌ اين‌ قرارداد است‌ 
۷- مال‌ الاجاره‌ بايد درآغاز هرماه‌ (درشروع‌ مدت‌ اجاره‌) پرداخت‌ گردد.
۸-  مستاجر بابت‌ تخليه‌ محل‌ و حفظ وسائل‌ و تجهيزات‌ تضميني‌ مورد قبول( ريال‌) را دراختيار موجر مي‌گذارد كه‌ موجر در صورت‌ تخلف‌مستاجر،ميتواند مطالبات‌ خود رابا وصول‌ آن‌ استيفانمايد همچنين‌ تضمين‌ مورد قبول‌ موجر(به‌ميزان‌…………….ريال‌) بابت‌ ضمانت‌ نامه‌ انجام‌ مفاد قرارداد دراختيار بيمارستان‌ قرارميدهند تادر صورتيكه‌ به‌ يك‌ يا كليه‌ تعهدات‌ خود بطور جزيي‌ وياكلي‌ عمل‌ ننمايد و ياموجبات‌ ضرر و زيان‌را فراهم‌ سازد و همچنين‌ عدم‌ پرداخت‌ به‌ موقع‌ اجاره‌ بها درموعد مقرر موجر مي‌تواند بدون‌انجام‌ تشريفات‌ اداري‌ وقضايي‌ و ياابلاغ‌ رسمي‌ قرارداد رافسخ‌ نموده‌ ومبالغ‌ مزبور رابه‌ نفع‌خود ضبط نمايد درغير اينصورت‌ و در صورت‌ صحت‌ عمل‌ پس‌ از انقضاي‌ مدت‌ قرارداد مبالغ‌مذكور به‌ وي‌ مسترد خواهد شد. ضبط سپرده‌ مذكور مانع‌ مطالبه‌ خسارات‌زائد برآن‌ نخواهدبود
كه‌ در صورت‌ عدم‌ تخليه‌ در موعد مقرر، موجر ميتواند آنرابه‌ عنوان‌ وجه‌ التزام‌ و خسارت‌ ناشي‌از عدم‌ تخليه‌ وصول‌ نمايد بديهي‌ است‌ كه‌ اين‌ اقدام‌ مانع‌ تقاضاي‌ تخليه‌ مورداجاره‌ ازطريق‌قضائي‌ نخواهد بود.
تبصره‌: هرگاه‌ مستاجربدون‌ هيچگونه‌ تخلف‌ وتقصير و در موعدمقرر ،مورداجاره‌ راتخليه‌ كند، وثيقه‌دريافتي‌ به‌ اومسترد خواهد شد.
 
۹-  مستأجربهاي‌ آب‌ ،برق‌ ،تلفن‌ ،گاز و ساير هزينه‌هارامطابق‌ نظرموجرپرداخت‌ خواهدنمود.
تبصره‌: سهم‌ هريك‌ از طرفين‌ در خصوص‌ آب‌، برق‌، گاز و مواد مصرفي‌ مشترك‌ باتوافق‌ طرفين‌ و درصورت‌ عدم‌ توافق‌ از سوي‌ كارشناس‌ دانشگاه‌ تعيين‌ ومستاجر موظف‌ به‌ پرداخت‌ سهم‌ خود ميباشد.
۱۰ – مسئوليت‌ هزينه‌ تعميرات‌ وتجهيزات‌  درمدت‌ قرارداد بعهده‌ مستاجر ميباشد و او موظف‌است‌ بانظر كارشناس‌ تعميرات‌ وخريد قطعات‌ وتجهيزات‌ مربوطه‌ را انجام‌ دهد .
۱۱ – موجر هيچگونه‌ مسئوليتي‌ درقبال‌ كاركناني‌ كه‌ به‌ هر عنواني‌ براي‌ مستاجر كارميكنندبه‌عهده‌ نمي‌گيرد. افراد مذكور جزء كارمندان‌ مستاجر محسوب‌ شده‌ و كليه‌ مسئوليتهاي‌ ناشي‌ازقانون‌ كار،تامين‌ اجتماعي‌ و سايرقوانين‌ جاري‌ وپرداخت‌ هرنوع‌ حقوق‌ ومزاياي‌ قانوني‌ آنان‌ به‌عهده‌ مستاجربوده‌ و در صورت‌ بروز هرگونه‌ حادثه‌ ياسانحه‌اي‌ درحين‌ انجام‌ وظيفه‌، مسئوليت‌هزينه‌هاي‌ درماني‌ و خسارت‌ آنهابه‌ عهده‌ مستاجر ميباشد.
تبصره‌:- تامين‌ نيرو ودستيار وخدمه‌ وپرداخت‌ حق‌ الزحمه‌ آنهابرعهده‌ مستاجر است‌ .
۱۲-  مستاجر به‌ جز مورد اجاره‌حق‌ استفاده‌ ازساير قسمتهاي‌ ساختمان‌ را ندارد.
۱۳- مستأجرموظف‌ است‌ نسبت‌ به‌ نظافت‌ محل‌ اجاره‌ كوشابوده‌ ودرصورت‌ تحميل‌ هزينه‌اي‌ ازاين‌بابت‌ بر موجر مستاجرمسئول‌ وجبران‌ كننده‌ هزينه‌ خواهدبود.
۱۴- مستأجرباعلم‌ واطلاع‌ ازكم‌ وكيف‌ وموقعيت‌ ومحل‌ ومكان‌ مورداجاره‌ مبني‌ براين‌ كه‌ از مراكزوابسته‌ به‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ وخدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ تهران‌ مي‌باشدمبادرت‌ به‌اجاره‌نموده‌ و متعهد وملزم‌ است‌ كه‌ ضمن‌ رعايت‌ موازين‌ و شعاراسلامي‌ باتمامي‌ جهات‌ عمل‌نمايدودرصورت‌ تخلف‌ باعدم‌ رعايت‌ مواردمسئول‌ وپاسخگو خواهدبود
۱۵- مستاجرازمشخصات‌ مورد قرارداد ومقتضيات‌ محل‌ وتحويل‌ كالا ياانجام‌ كاراطلاع‌ كامل‌ دارد
و به‌ عذر عدم‌ اطلاع‌ نمي‌تواند متعذرگردد.
 ماده‌ پنجم‌  – نظارت‌ براجراء
جهت‌ نظارت‌ بر نحوه‌ صحيح‌ انجام‌ كار و تعهدات‌ نماينده‌اي‌ از طرف‌……………….تعيين‌ خواهدشد كه‌ نظارت‌ وي‌ در ادامه‌ روند قرارداد ميتواند موثر باشد
 ماده‌ ششم‌ – پرداخت‌ عوارض‌ وماليات‌  
پرداخت‌ هرگونه‌ ماليات‌ و عوارض‌ و حقوقي‌ كه‌ به‌ موجب‌ قوانين‌ و مقررات‌ موجود در زمان‌امضاي‌ قرارداد به‌ اين‌ قرارداد تعلق‌ گيرد بر عهده‌ مستأجر است‌ .
 ماده‌ هفتم‌ – موارد فسخ‌ قرارداد
موجر ميتواند در صورت‌ مشاهده‌ هرگونه‌ خلاف‌ و نيز قبل‌ از اتمام‌ مدت‌ قرارداد به‌ هردليلي‌ به‌محل‌ مذكور نياز داشته‌ باشد حق‌ دارد ضمن‌ اخطار…………….به‌ طرف‌ قرارداد محل‌ راتخليه‌نموده‌ و قرارداد يكطرفه‌ فسخ‌ نمايد و بكار مستاجر در محل‌ مذكور خاتمه‌ ومحل‌ راتصرف‌ نمايدو مستأجر حق‌ هيچگونه‌ اعتراضي‌ راندارد و در صورت‌ بروز خساراتي‌ موجر ميتواند مطالبه‌خسارت‌ وارده‌ را از مستأجر بنمايد.

عتیقه زیرخاکی گنج