گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 170 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

كاربرد مداوم ازت كافي به منظور گلدهي نرمال به نظر مي رسد كه مهمتر از استفاده از كودي با ازت پايين و فسفر بالا مي باشد . در يك‌ آزمايش جداگانه با استفاده از همان نوع اركيد هيبريد ، انجام كوددهي به طور كامل در اول سپتامبر بيست و نهم سپتامبر و ۲۷ (اكتبر يا زمانيكه ساقه هاي گلدهنده در حال ظهور هستند (يكم اكتبر) تعداد گل را كاهش داد . (  در مقابل  )
طول عمر يا دوام گل تا ۱۲ روز كاهش يافت زمانيكه كوددهي در اول سپتامبر انجام شد اندازه گل در هيچ تيمار آزمايشي تحت تاثير قرار نگرفت . 
قطع كوددهي قبل از اواخر نوامبر تعداد گل را كاهش داد . 
با خودداري كوددهي براي دوره هاي بيشتر برگهاي قرمز ، از دست دادن برگهاي پائين‌تر و توليد محدود برگهاي جديد اتفاق مي افتد . 
اركيدها محصول ويژه اي هستند كه غالباً توسط افراد با تجربه توليد مي شوند . در گذشته بازار براي اركيدهاي گلداني در ابتدا به كارهاي ذوقي و خريد توسط مردم با درآمد بالا كه استطاعت مالي داشتند محدود مي شد . در سالهاي اخير استفاده از اركيدها به ويژه phalaenospsis هاي هيبريد به عنوان گياهان گلداني به صورت برجسته اي افزايش پيدا كرده است با يك افزايش ۵۰% در قيمت از ۴۷ ميليون دلار در سال ۱۹۹۶ به ۷۰ ميليون دلار در سال ۱۹۹۷ (وزارت كشاورزي امريكا) . و همچنين يك افزايش معني دار در توليد اركيد هاي گلده گلداني در سالهاي آينده مورد انتظار است (Cosgrove , 1997).
گلهاي اركيدهاي phalaenopsis بي نهايت با دوام هستند ، و در گل به مدت ۴ ماه يا بيشتر باقي مي مانند (Wang 1997) همين عوامل از آنها گياهان گلداني ايده‌آلي ساخته است . بدين ترتيب قيمت اين گلدانها به طور پيوسته كاهش پيداكرد . افراد بيشتري شروع به خريداري اركيدهاي گلداني كردند . اگرچه اطلاعات بيشتري براي گسترش روشهاي توليد استاندارد مورد نياز است براي توليد كنندگاني كه تجربه زيادي در رشد و پرورش اركيدهاي گلداني ندارد و نيازمند پيروي از اين روشها هستند ، از پوست درخت صنوبر كه از صنايع چوب بري واقع در سواحل اقيانوس آرام در ايالات متحده بدست آمده است براي سالهاي متمادي به عنوان محيط كشت اصلي و اوليه براي رشد و پرورش اركيدها در گلدان استفاده شده است . اگرچه Batchelor (1993) پيشنهاد مي كند يك كود با نيتروژن بالا را (مانند   ) در طول اوايل مرحله توليد ، و به دنبال آن يك كود با فسفر بالا قبل از شروع گلدهي در اوايل پائيز پيشنهاد مي كند به منظور بهبود رشد زايشي ولي تاكنون هيچ تحقيقي به منظور حمايت و تائيد اين پيشنهاد انجام نشده است . اركيدهاي phalaenopsis كه در پوست درخت صنوبر خالص كاشته شدند به خوبي آنهايي كه در محيط كشت اصلاح شده پرورش يافتند رشد نكردند چرا كه اين محيط ها سبب تحريك رشد برگ و توليد گل مي شوند (wang & Gregg , 1994 ; wang , 1995) ريشه هاي اركيد به نمك بالا حساس هستند و آبي كه نمكهاي محلول زيادي دارد به ريشه ها صدمه مي‌زند (wang 1998) بويژه استفاده از اين آب در محيط هاي محتوي peat اين صدمه را بيشتر مي كند (wang 1995) ميزان كود بالا در طول فصل هاي گرم تابستان و بهار مورد نياز است به منظور تحريك رشد رويشي ولي در اوايل پائيز كاهش حاصلخيزي و كوددهي مورد نياز است به منظور جلوگيري از صدمه به ريشه ها (به خاطر رشد رويشي محدود و عدم رشد آنها) و دوم اينكه جذب مواد غذايي در طول فصول خنك سال كاهش مي يابد . فرضاً در گياهاني مثل poinsettia كاهش ميزان كوددهي يا كاهش كوددهي پاياني نزديك به اواخر دوره توليد كيفيت گل را بعد از مرحله توليد بهبود مي بخشد . (Biernbumetal 1992) (Nell and Barrett 1986)
اگرچه اثرات و روشهاي مشابه روي گلدهي اركيدهاي گلداني بايد مشخص شود. 
چرا كه نبايد كيفيت اين گياهان دستخوش ضرر شود . 
اهداف اين مطالعه تعيين اثرات طولاني مدت كاربرد كود كاهش يافته و استفاده از كود با ازت پائين و فسفر و پتاسيم بالا در پائيز و اثراتش روي برنامه زايشي و طول عمر گل اركيد هيبريد phalaenopsis است . 

مواد و روشها : 
نشاهاي گياه phalaenopsis tam Butterfly 29 ماهه و از زمان كاشت بذر) در اندازه گلده را در اول April به داخل گلدانهاي پلاستيكي ۱٫۷۵-L و (۱۵٫۲cm قطر و ۱۴cm طول گلدان است ) كه محتوي ۸۰% پوست درخت صنوبر با درجه عالي و ۲۰% پيت اسفاگنوم كانادايي بود منتقل كرديم . محيط كشت با   كيلوگرم پودر لايم استون دولويت و   كيلوگرم Micromax (منبع تغذيه اي حاوي ميكروالمانها ؛ Calif , Milpitas , Grace – Sierra ) در هر متر مكعب اصلاح شد . گياهان در گلخانه اي با شدت نور   (ppf) رشد داده شدند و به آنها N,P,K را به ترتيب  ‌   از يك كود محلول در آب با نام ۲۰N-8.8p-16.6kpeters به مقدار  ‌  داده شد (Scott , Inc , Marysville , ohio) كه اين مقدار كود در هر دفعه آبياري با آب شهري كه هدايت الكتريكي   داشت، داده ميشد . بالاترين برگ روي هر گياه نشانه گذاري شد به منظور تشخيص بعدي توليد برگ جديد . 
كوددهي با فسفر و پتاسيم بالا : تيمارها در اول سپتامبر شروع شد . كود فسفر و پتاسيم بالا بوسيله تركيب ۰٫۲۵ گرم از   .  و گرم ۱٫۷۵  از   در ليتر آب تهيه شد . اين محلول mg30 ازت ( ) mg398 فسفر (۱۲٫۶mmol/lit) – 506 mg پتاسيم (۱۲٫۹mmol/lit) mg42 كلسيم ( ) در يك ليتر فراهم مي كرد . كود peters – 20N – 4.4P-8.3K به عنوان منبع ازتش ۱۲% اوره دارد . اگرچه كود با فسفر و پتاسيم بالا و ازت پائين محتوي اوره نيست . گياهان دريافت مي كنند كود فسفر بالا را يا به صورت مداوم (pp) يا بعد از سه دفعه آبياري با اب شهري اين كود را دريافت مي كنند(p.w) به گياهان شاهد در هر دفعه‌ آبياري كود peters داده شد . گياهان در فواصل زماني منظم بسته به شرايط آب و هوايي آبياري شدند . در هر آبياري براي هر گلدان ۲۴۰ ميلي ليتر از كود محلول به كار برده شد .يك گياه منفرد در يك گلدان يك واحد آزمايشي را تشكيل داد و تيمارها ۲۰ دفعه در يك طرح بلوكهاي كامل تصادفي تكرار شدند . اين تعداد بالاي تكرار ضروري فرض شده است به منظور افزايش دقت و درستي آزمايش به خاطر استفاده از گياهان نشايي . 

كوددهي پاياني : 
كوددهي انجام مي شود يا از روي تاريخ فرضاً در فواصل ۴ هفته اي (اول سپتامبر- بيست و نهم سپتامبر ، بيست و هفتم اكتبر ، بيست و چهارم نوامبر) يا از روي مراحل تكاملي ، در اولين مرحله ظهور سنبله گل (نه آغازه هاي گل) – زمانيكه سنبله ها   طول دارند (آغازش جزيي آغازه هاي گل) – يا در باز شدن اولين گل ، زمانيكه گياهان به مرحله تكاملي مورد نظر رسيده بود از دادن كود به هر گياه خودداري شد . و بعد از كوددهي پاياني فقط به‌ آنها آب شهري داده شد . گياهانيكه به طور مداوم كود  peters دريافت كردند به عنوان گياهان شاهد در نظر گرفته سدند . يك گلدان منفرد نشا دهنده يك واحد آزمايشي بود و تيمارها در يك طرح بلوك كامل تصادفي ۲۵ مرتبه تكرار شدند . تاريخ ظهور سنبله ها و باز شدن اولين گل ، قطر گل، تعداد كل گل ، و تعداد برگ براي هر گياه ضبط شد . تاريخي كه اولين گل شروع كرد به … براي تعيين دوام و طول عمر گل ضبط شد .داده ها در معرض تجزيه واريانس و آزمون Tukey’s HSD قرار گرفتند و HSD Tukey’s استفاده شد براي ……… 
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر

دانلود مقاله با موضوع تاثیرکودهای بیولوژیک حل کننده فسفات و باکتری تیوباسیلوس تیواکسیدانس بر عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان Helianthus annus که شامال 18 صفحه و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : Word چکیده : به منظور مطالعه تأثیر کودهای بیولوژیک حل کننده فسفات و باکتری تیوباسیلوس به همراه کودهای فسفره یا گوگردی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان، رقم اروفلور، آزمایشی در سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار و دو فاکتور شامل کود گوگرد و فسفره با 3 سطح انجام شد. تیمارهای مختلف کود گوگرد به صورت A1 : تیوباسیلوس A2: تیوباسیلوس+50کیلوگرم گوگرد A3: 50کیلوگرم گوگرد و تیمارهای کود فسفر شامل B1:فسفات بارور B2: فسفات بارور+50کیلو گرم فسفر B3: 50کیلو گرم فسفر در نظر گرفته شد درهر بلوک یک تیمار بصورت کود شیمیایی معمول (NPK) و یک تیمار به عنوان شاهد (بدون کود) در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که عملکرد و اجزای عملکرد به صورت معنی داری تحت تأثیر تیمارهای مختلف کود فسفر و گوگرد قرار گرفتند. بر اساس جدول مقایسه میانگین، استفاده از باکتری تیوباسیلوس+50کیلوگرم گوگرد، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد دانه پر و وزن هزار دانه بالاتر و درصد پوکی کمتری را نسبت به دیگر تیمار ها موجب شد و کمترین عملکرد در تیمار شاهد بدست آمد. در تیمار فسفر نیز مصرف فسفات بارور+50کیلوگرم فسفر باعث افزایش عملکرد و اجزای آن شد. یافته های این تحقیق بیانگر تأثیر مثبت مصرف تؤام تیوباسیلوس+50کیلوگرم گوگرد به همراه فسفات بارور+50کیلوگرم فسفر بر رشد و افزایش عملکرد آفتابگردان بود به طوری که این تیمارها توانستند میزان عملکرد را 7/50 درصد در تیمار گوگرد و6/39 درصد در تیمار فسفر نسبت به شاهد آنها افزایش دهند. در مقایسه تیمار شاهد با سایر تیمارهای گوگردی در بیوماس نیز مشاهده شده که تیمار مصرف تیوباسیلوس+50 کیلوگرم گوگرد بالاترین مقدار بیوماس را در بین تیمارهای گوگردی دارد. همچنین نتایج تجزیه واریانس خصوصیات کیفی دانه نشان داد که در بین تیمارهای مختلف گوگرد تفاوت معنی داری از لحاظ درصد روغن و پروتئین دانه وجود داشت. بر همین اساس بالاترین درصد صفات مذکور مربوط به مصرف تیوباسیلوس +50کیلوگرم گوگرد بود. همچنین تجزیه واریانس این صفات نشان می دهد که در بین تیمار های مختلف فسفر تفاوت معنی داری وجود ندارد. در میان صفات مورد مطالعه عملکرد روغن و پروتئین با عملکرد دانه از بیشترین همبستگی مثبت و معنی داری (**99/0r=) برخوردار بود. هم چنین در بین اجزای عملکرد، بیشترین همبستگی بین عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه (**98/0r=) مشاهده گردید.

دانلود مقاله با عنوان تاثیرکودهای بیولوژیک حل کننده فسفات و باکتری تیوباسیلوس تیواکسیدانس بر عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان Helianthus annus  که شامل ۱۲ صفحه و بشرح زیر میباشد :

نوع فایل : Word

چکیده : به منظور مطالعه تأثیر کودهای بیولوژیک حل کننده فسفات و باکتری تیوباسیلوس به همراه کودهای فسفره یا گوگردی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان، رقم اروفلور، آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار و دو فاکتور شامل کود گوگرد و فسفره با ۳ سطح انجام شد. تیمارهای مختلف کود گوگرد به صورت A1 : تیوباسیلوس  A2: تیوباسیلوس+۵۰کیلوگرم گوگرد  A3: 50کیلوگرم گوگرد و تیمارهای کود فسفر شامل  B1:فسفات بارور  B2: فسفات بارور+۵۰کیلو گرم فسفر  B3: 50کیلو گرم فسفر در نظر گرفته شد درهر بلوک یک تیمار بصورت کود شیمیایی معمول (NPK) و یک تیمار به عنوان شاهد (بدون کود) در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که عملکرد و اجزای عملکرد به صورت معنی داری تحت تأثیر تیمارهای مختلف کود فسفر و گوگرد قرار گرفتند. بر اساس جدول مقایسه میانگین، استفاده از باکتری تیوباسیلوس+۵۰کیلوگرم گوگرد، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد دانه پر و وزن هزار دانه بالاتر و درصد پوکی کمتری را نسبت به دیگر تیمار ها موجب شد و کمترین عملکرد در تیمار شاهد بدست آمد. در تیمار فسفر نیز مصرف فسفات بارور+۵۰کیلوگرم فسفر باعث افزایش عملکرد و اجزای آن شد. یافته های این تحقیق بیانگر تأثیر مثبت مصرف تؤام تیوباسیلوس+۵۰کیلوگرم گوگرد به همراه فسفات بارور+۵۰کیلوگرم فسفر بر رشد و افزایش عملکرد آفتابگردان بود به طوری که این تیمارها توانستند میزان عملکرد را ۷/۵۰ درصد در تیمار گوگرد و۶/۳۹ درصد در تیمار فسفر نسبت به شاهد آنها افزایش دهند. در مقایسه تیمار شاهد با سایر تیمارهای گوگردی در بیوماس نیز مشاهده شده که تیمار مصرف تیوباسیلوس+۵۰ کیلوگرم گوگرد بالاترین مقدار بیوماس را در بین تیمارهای گوگردی دارد. همچنین نتایج تجزیه واریانس خصوصیات کیفی دانه نشان داد که در بین تیمارهای مختلف گوگرد تفاوت معنی داری از لحاظ درصد روغن و پروتئین دانه وجود داشت. بر همین اساس بالاترین درصد صفات مذکور مربوط به مصرف تیوباسیلوس +۵۰کیلوگرم گوگرد بود. همچنین تجزیه واریانس این صفات نشان می دهد که در بین تیمار های مختلف فسفر تفاوت معنی داری وجود ندارد. در میان صفات مورد مطالعه عملکرد روغن و پروتئین با عملکرد دانه از بیشترین همبستگی مثبت و معنی داری (**۹۹/۰r=) برخوردار بود. هم چنین در بین اجزای عملکرد، بیشترین همبستگی بین عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه (**۹۸/۰r=) مشاهده گردید.

  • بازدید : 124 views
  • بدون نظر

دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته معدن با عنوان بررسی ژنزونحوه تشکیل کانسارفسفات اسفوردی رو براتون گذاشتم.

معدن فسفات اسفوردی در کشور خودمون ایران موجود هست که توضیحاتش داخل فایلی که براتون گذاشتم هست. 

در این مقاله که براتون گذاشتم خواهید دید که مواد معدنی نقش حیاتی و تعیین کننده سرنوشت کشور را ایفا می کند.

در این مقاله خواهید فهمید که فسفردر چرخه حیات عنصری ضروری است و جایگزینی ندارد.

هدف اصلی این مقاله بررسی ژنزونحوه تشکیل کانسارفسفات اسفوردی است.

مقدمه
امروزه نیاز روزافزون بشر به مواد معدنی به عنوان تولید محصولات مختلف از جمله
فراورده های صنعتی بر همگان روشن و واضح گردیده است به گونه ای که در بخش
اکتشاف ، بهره برداری و فراوری مواد مختلف معدنی میلیونها نفر در سراسر جهان
فعالیت می نمایند و در حال حاضر در برخی از کشورهای جهان مواد معدنی نقش حیاتی
و تعیین کننده سرنوشت کشور را ایفا می کنند.
فسفر در چرخه حیات به عنوان عنصری ضروری ،اجتناب ناپذیر و غیر قابل کنترل
محسوب می گردد . بنا به گفته اسحاق آسیموف می توانیم انرژی اتمی را جایگزین نفت و
زغال سنگ کنیم اما جایگزینی برای فسفر وجود ندارد . نیاز به این عنصر با پیشرفت
روزافزون صنایع و افزایش جمعیت کره زمین و افزایش تقاضا در صنایع مختلف افزایش
می یابد.
از آنجایی که سنگ فسفات تنها منبع تولید فسفر است نیاز به این سنگ نیز به طور قابل
ملاحظه ای رو به افزایش است.
زمین شناسان در پی انجام مطالعات گوناگون مدلهای مناسب جهت شناخت ژنز
کانسارهای فسفات ارائه نمودند. استفاده از مدلهای مزبور ، منجر به شناسایی ذخایر
عظیم فسفات درجهان شده است.
با توجه به روند تصاعدی نیاز به این ماده حیاتی و نقش امکان ناپذیر آن در غنی سازی
خاک و بهبود خاکهای زراعی به تدریج ذخایر مرغوب از لحاظ کیفی در سطح جهان تهی
می گردند به طوریکه لزوم تسریع در یافتن روشهای پیشرفته در زمینه اکتشاف ، کانه
آرایی و بهره برداری از ذخایر نامرغوب و کم عیار بیش از گذشته احساس می شود.
  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

كاربرد مداوم ازت كافي به منظور گلدهي نرمال به نظر مي رسد كه مهمتر از استفاده از كودي با ازت پايين و فسفر بالا مي باشد . در يك‌ آزمايش جداگانه با استفاده از همان نوع اركيد هيبريد ، انجام كوددهي به طور كامل در اول سپتامبر بيست و نهم سپتامبر و ۲۷ (اكتبر يا زمانيكه ساقه هاي گلدهنده در حال ظهور هستند (يكم اكتبر) تعداد گل را كاهش داد . (  در مقابل  )
طول عمر يا دوام گل تا ۱۲ روز كاهش يافت زمانيكه كوددهي در اول سپتامبر انجام شد اندازه گل در هيچ تيمار آزمايشي تحت تاثير قرار نگرفت . 
قطع كوددهي قبل از اواخر نوامبر تعداد گل را كاهش داد . 
با خودداري كوددهي براي دوره هاي بيشتر برگهاي قرمز ، از دست دادن برگهاي پائين‌تر و توليد محدود برگهاي جديد اتفاق مي افتد . 
اركيدها محصول ويژه اي هستند كه غالباً توسط افراد با تجربه توليد مي شوند . در گذشته بازار براي اركيدهاي گلداني در ابتدا به كارهاي ذوقي و خريد توسط مردم با درآمد بالا كه استطاعت مالي داشتند محدود مي شد . در سالهاي اخير استفاده از اركيدها به ويژه phalaenospsis هاي هيبريد به عنوان گياهان گلداني به صورت برجسته اي افزايش پيدا كرده است با يك افزايش ۵۰% در قيمت از ۴۷ ميليون دلار در سال ۱۹۹۶ به ۷۰ ميليون دلار در سال ۱۹۹۷ (وزارت كشاورزي امريكا) . و همچنين يك افزايش معني دار در توليد اركيد هاي گلده گلداني در سالهاي آينده مورد انتظار است (Cosgrove , 1997).
گلهاي اركيدهاي phalaenopsis بي نهايت با دوام هستند ، و در گل به مدت ۴ ماه يا بيشتر باقي مي مانند (Wang 1997) همين عوامل از آنها گياهان گلداني ايده‌آلي ساخته است . بدين ترتيب قيمت اين گلدانها به طور پيوسته كاهش پيداكرد . افراد بيشتري شروع به خريداري اركيدهاي گلداني كردند . اگرچه اطلاعات بيشتري براي گسترش روشهاي توليد استاندارد مورد نياز است براي توليد كنندگاني كه تجربه زيادي در رشد و پرورش اركيدهاي گلداني ندارد و نيازمند پيروي از اين روشها هستند ، از پوست درخت صنوبر كه از صنايع چوب بري واقع در سواحل اقيانوس آرام در ايالات متحده بدست آمده است براي سالهاي متمادي به عنوان محيط كشت اصلي و اوليه براي رشد و پرورش اركيدها در گلدان استفاده شده است . اگرچه Batchelor (1993) پيشنهاد مي كند يك كود با نيتروژن بالا را (مانند   ) در طول اوايل مرحله توليد ، و به دنبال آن يك كود با فسفر بالا قبل از شروع گلدهي در اوايل پائيز پيشنهاد مي كند به منظور بهبود رشد زايشي ولي تاكنون هيچ تحقيقي به منظور حمايت و تائيد اين پيشنهاد انجام نشده است . اركيدهاي phalaenopsis كه در پوست درخت صنوبر خالص كاشته شدند به خوبي آنهايي كه در محيط كشت اصلاح شده پرورش يافتند رشد نكردند چرا كه اين محيط ها سبب تحريك رشد برگ و توليد گل مي شوند (wang & Gregg , 1994 ; wang , 1995) ريشه هاي اركيد به نمك بالا حساس هستند و آبي كه نمكهاي محلول زيادي دارد به ريشه ها صدمه مي‌زند (wang 1998) بويژه استفاده از اين آب در محيط هاي محتوي peat اين صدمه را بيشتر مي كند (wang 1995) ميزان كود بالا در طول فصل هاي گرم تابستان و بهار مورد نياز است به منظور تحريك رشد رويشي ولي در اوايل پائيز كاهش حاصلخيزي و كوددهي مورد نياز است به منظور جلوگيري از صدمه به ريشه ها (به خاطر رشد رويشي محدود و عدم رشد آنها) و دوم اينكه جذب مواد غذايي در طول فصول خنك سال كاهش مي يابد . فرضاً در گياهاني مثل poinsettia كاهش ميزان كوددهي يا كاهش كوددهي پاياني نزديك به اواخر دوره توليد كيفيت گل را بعد از مرحله توليد بهبود مي بخشد . (Biernbumetal 1992) (Nell and Barrett 1986)
اگرچه اثرات و روشهاي مشابه روي گلدهي اركيدهاي گلداني بايد مشخص شود. 
چرا كه نبايد كيفيت اين گياهان دستخوش ضرر شود . 
اهداف اين مطالعه تعيين اثرات طولاني مدت كاربرد كود كاهش يافته و استفاده از كود با ازت پائين و فسفر و پتاسيم بالا در پائيز و اثراتش روي برنامه زايشي و طول عمر گل اركيد هيبريد phalaenopsis است . 

مواد و روشها : 
نشاهاي گياه phalaenopsis tam Butterfly 29 ماهه و از زمان كاشت بذر) در اندازه گلده را در اول April به داخل گلدانهاي پلاستيكي ۱٫۷۵-L و (۱۵٫۲cm قطر و ۱۴cm طول گلدان است ) كه محتوي ۸۰% پوست درخت صنوبر با درجه عالي و ۲۰% پيت اسفاگنوم كانادايي بود منتقل كرديم . محيط كشت با   كيلوگرم پودر لايم استون دولويت و   كيلوگرم Micromax (منبع تغذيه اي حاوي ميكروالمانها ؛ Calif , Milpitas , Grace – Sierra ) در هر متر مكعب اصلاح شد . گياهان در گلخانه اي با شدت نور   (ppf) رشد داده شدند و به آنها N,P,K را به ترتيب  ‌   از يك كود محلول در آب با نام ۲۰N-8.8p-16.6kpeters به مقدار  ‌  داده شد (Scott , Inc , Marysville , ohio) كه اين مقدار كود در هر دفعه آبياري با آب شهري كه هدايت الكتريكي   داشت، داده ميشد . بالاترين برگ روي هر گياه نشانه گذاري شد به منظور تشخيص بعدي توليد برگ جديد . 
كوددهي با فسفر و پتاسيم بالا : تيمارها در اول سپتامبر شروع شد . كود فسفر و پتاسيم بالا بوسيله تركيب ۰٫۲۵ گرم از   .  و گرم ۱٫۷۵  از   در ليتر آب تهيه شد . اين محلول mg30 ازت ( ) mg398 فسفر (۱۲٫۶mmol/lit) – 506 mg پتاسيم (۱۲٫۹mmol/lit) mg42 كلسيم ( ) در يك ليتر فراهم مي كرد . كود peters – 20N – 4.4P-8.3K به عنوان منبع ازتش ۱۲% اوره دارد . اگرچه كود با فسفر و پتاسيم بالا و ازت پائين محتوي اوره نيست . گياهان دريافت مي كنند كود فسفر بالا را يا به صورت مداوم (pp) يا بعد از سه دفعه آبياري با اب شهري اين كود را دريافت مي كنند(p.w) به گياهان شاهد در هر دفعه‌ آبياري كود peters داده شد . گياهان در فواصل زماني منظم بسته به شرايط آب و هوايي آبياري شدند . در هر آبياري براي هر گلدان ۲۴۰ ميلي ليتر از كود محلول به كار برده شد .يك گياه منفرد در يك گلدان يك واحد آزمايشي را تشكيل داد و تيمارها ۲۰ دفعه در يك طرح بلوكهاي كامل تصادفي تكرار شدند . اين تعداد بالاي تكرار ضروري فرض شده است به منظور افزايش دقت و درستي آزمايش به خاطر استفاده از گياهان نشايي . 

كوددهي پاياني : 
كوددهي انجام مي شود يا از روي تاريخ فرضاً در فواصل ۴ هفته اي (اول سپتامبر- بيست و نهم سپتامبر ، بيست و هفتم اكتبر ، بيست و چهارم نوامبر) يا از روي مراحل تكاملي ، در اولين مرحله ظهور سنبله گل (نه آغازه هاي گل) – زمانيكه سنبله ها   طول دارند (آغازش جزيي آغازه هاي گل) – يا در باز شدن اولين گل ، زمانيكه گياهان به مرحله تكاملي مورد نظر رسيده بود از دادن كود به هر گياه خودداري شد . و بعد از كوددهي پاياني فقط به‌ آنها آب شهري داده شد . گياهانيكه به طور مداوم كود  peters دريافت كردند به عنوان گياهان شاهد در نظر گرفته سدند . يك گلدان منفرد نشا دهنده يك واحد آزمايشي بود و تيمارها در يك طرح بلوك كامل تصادفي ۲۵ مرتبه تكرار شدند . تاريخ ظهور سنبله ها و باز شدن اولين گل ، قطر گل، تعداد كل گل ، و تعداد برگ براي هر گياه ضبط شد . تاريخي كه اولين گل شروع كرد به … براي تعيين دوام و طول عمر گل ضبط شد .داده ها در معرض تجزيه واريانس و آزمون Tukey’s HSD قرار گرفتند و HSD Tukey’s استفاده شد براي ……… 
  • بازدید : 224 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۴۳    کد محصول : ۱۵۵۵۱    حجم فایل : ۵۲۸۶ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان‌نامه و سمینار رشته معدن بررسي ژنز و نحوه تشكيل كانسار فسفات اسفوردي

در ایران منطقه معدنی فسفات اسفوردی در شهرستان بافق استان یزد واقع شده است. فسفر عنصری ضروری، اجتناب ناپذیر و… در چرخه حیات است. از آنجایی که فسفر تنها ازسنگ فسفات تولید میشود، نیاز به این سنگ نیز  رو به افزایش است. این پژوهش سعی دارد تا نحوه‌ی تشکیل کانسار فسفات اسفوردی و ژنر را در بافق مورد بررسی قرار دهد. در ادامه شما با فسفات و فسفات اسفوردی، شرایط تشکیل و ژنر و پیشنهادات و نتیجه گیری های به عمل آمده آشنا می‌شوید.


عتیقه زیرخاکی گنج