گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 165 views
 • بدون نظر
این فایل در ۳۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در اين مقاله استفاده از برقگير آويزي به عنوان عامل حفاظتي در مقابل اصابت صاعقه انتقال و بالا بردن ضريب اطمينان شبكه تشريح شده است. در اين راستا ساختمان داخلي و نحوه به كارگيري برقگير آويزي در خطوط انتقال فشار قوي و تفاوتهاي آن بر برقگيرهاي متداول بيان شده است. در انتها، مدلي از شبكه با استفاده از نرم افزار ATP شبيه سازي و مورد مطالعه قرار گرفته و نتايج آن ارائه شده است
استفاده از برقگير در خطوط انتقال به منظور افزايش قابليت اطمينان شبكه و كاهش خطاهاي ناشي از اصابت صاعقه و همچنين حذف مطمئن اضافه ولتاژ ناشي از صاعقه، صورت مي گيرد. اضافه ولتاژهاي ايجاد شده در شبكه تاثير مخربي بر تجهيزات و تاسيسات الكتريكي بر جاي مي گذارند، اما حدود آسيب با توجه به مقاومت عايقي وسيله الكتريكي متفاوت مي باشد. اضافه ولتاژهاي ناشي از صاعقه كه به صورت استاندارد ۵۰/۲/۱ ميكروثانيه بيان مي شوند به دليل پشتيباني موج تيز و دامنه بالايي ك داراي اثرات تخريبي شديدي در شبكه بر جاي مي گذارند.
از جمله اين آثار، مي توان به سوختن تجهيزات فشار قوي و ايجاد خطاي اتصال كوتاه در پستهاي فشار قوي و يا شكست الكتريكي سطحي در طول زنجير مقره و ايجاد خطاي اتصال كوتاه در آن اشاره كرد. تمامي اين موارد منجر به ايجاد خطا و قطع شبكه مي گردد. براي پيشگيري از اين نوع خطاها در پستهاي فشار قوي روشهاي متعددي وجود دارد كه عملي‌ترين و اقتصادي‌ترين آنها استفاده از سيم محافظ و برقگير است. از طرف ديگر در خطوط انتقال فشار قوي نيز روشهاي متعددي براي جلوگيري از شكست الكتريكي زنجير مقره در اثر اصابت ساعقه وجود دارد كه به طور خلاصه مي‌توان از سيم محافظ و كاهش مقاومت پاي برج و افزايش سطح عايقي نام برد.
افزايش سطح عايقي در برجها، اگر چه از بروز شكست الكتريكي سطحي در زنجير مقره جلوگيري مي كند ليكن منجر به بزرگ شدن بازوها و ارتفاع برج و افزايش هزينه مي گردد. از طرف ديگر، در مناطق سنگي و صخره اي كه مقاومت زمين بالا است، مقاوت پاي برج، بزرگ خواهد بود. در اين صورت‌حتي اگر خط انتقال، توسط سيم زمين محافظت گردد، به دليل بالا بودن مقاومت پاي برج، در زمان اصابت صاعقه به برج، پتانسيل برج آنچنان بالا مي رود كه اختلاف آن با ولتاژ خط، از سطح عايقي مقره فراتر مي رود و بنابراين شكست الكتريكي سطحي در زنجير مقره روي داده و در صورت تداوم قوس الكتريكي، خط انتقال توسط كليدهاي قدرت قطع مي‌گردد. بدين لحاظ در صورتي كه بتوان با بكارگيري الكترودهاي زمين در عمق زياد و يا روشهاي ديگر، مقاومت پاي برج را كاهش داد، پديده اخير و يا قوس برگشتي روي نخواهد داد. ولي در مواردي مانند سخت بودن يا سنگي بودن زمين در كوههاي مرتفع، اين امكان وجود ندارد و تاثير روشهاي ذكر شده در عمل كم مي باشد. 
بنابراين استفاده از برقگير براي كاهش خطاهاي ناشي از شكست الكتريكي سطحي زنجير مقره در اينگونه موارد بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد. بكارگيري برقگير در خطوط انتقال در چنين شرايطي درصد خطاهاي ناشي از اصابت صاعقه به خط انتقال را به طور چشمگيري كاهش مي دهد اين امر به مفهوم افزايش قابليت اطمينان كه حذف مطمئن اضافه ولتاژهاي حاصل از صاعقه و شدن خسارتهاي مالي ناشي از قطع شبكه و تخريب تجهيزات مي باشد.
۲- ويژگيهاي برقگيرهاي خطوط انتقال
اساس كار و ساختمان برقگيرهاي خطوط انتقال از برقگيرهاي پستهاي فشار قوي الهام گرفته شده است. اما تفاوتهايي نيز وجود دارد. به طور خلاصه، برقگيرهاي متداولي كه در پستهاي فشار قوي به كار مي رود. شامل برقگيرهاي ميله اي، انفجاري، فاصله هوايي‌كنترل كننده، كربورسيليسيمي‌و اكسيد فلزي مي‌گردند. برقگيرهاي يادشده، مي توانند تركيبي از يك يا چند جزء اساسي ساختمان برقگير شامل محفظه، قسمت فعال شونده، (مانند مقاومت غيرخطي) و فاصله هوايي باشند. مشخصات هر يك از اين برقگيرها در جدول خلاصه شده است.
با توجه به خواص ذكر شده براي برقگيرهاي متداول، برقگيرهاي خطوط انتقال، بايد شرايط زير را داشته باشند: 
الف) قبل از فعال شدن كليدهاي فشارقوي، جريان پيرو را قطع كنند.
ب) حتي در شرايطي كه برقگير نتواند صحيح عمل كند، مانع بازبست مدار نشوند.
پ) در صورت عبور جريان صاعقه بيش از مقدار نامي، منفجر نشوند.
ت) از لحاظ فيزيكي كوچك و سبك باشند بطوري كه بتوان آنها را در خطوط انتقال موجود، بدون  تغيير دادن 
هنگامي كه خطايي در عملكرد برقگير واقع شود، از آنجا كه برقگير بين خط و برج قرار مي گيرد، بهتر است از لحاظ الكتريكي رابطه اي بين خط و برج برقرار نگردد. به اين دليل، در برقگير بدون فاصله هوايي، در اين خصوص بايد تدبيري انديشيده شود.
با توجه به موارد مطرح شده فوق، ذيلاً قسمتهاي اساسي يك برقگير خط، شرح داده مي شوند
 • بازدید : 133 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۵۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اپراتور تنها نيروي انساني است كه با انجام عمليات و بهره برداري از دستگاههاي تحت كنترل خود با توجه به مقررات ايمني و حفاظت خويش و ممانعت از بروز صدمات. به دستگاهها نوعي خدمات مورد نياز را عرضه مي‌كند همانطوري كه مي‌دانيد جهت عرضه كردن اين خدمت دستگاههايي كه با ميليونها ريال ثروت مملكت تهيه شده در اختيار اپراتور قرار مي‌گيرد. سپس بر هر اپراتوري فرض است كه آشنايي به تمام دستگاههاي مورد عمل خويش داشته و چگونگي عمل و كار دستگاهها را فرا گيرد. اين آشنايي يك ضروريات مسلم حرفه اپراتور بوده و مي‌بايست قادر به انجام عمليات سريع بر روي دستگاهها باشد
ثبت وقايع و حوادث و شرايط بهره‌برداري
۱ـ ثبت و يادداشت تمام امور اوضاع بايد دقيق و صحيح و فوري انجام گيرد و در فرم هاي مربوط وارد گردد يادداشتها بايد تاريخ داشته و ساعت وقوع يا انجام امور ثبت گردد و در مواردي كه وقت حادثه و يا اتفاق مشخص نيست وقتي را كه اولين بار جلب توجه كرده يادداشت شود.
۲ـ ثبت زمان بر اساس ۲۴ ساعت بوده و از نصف شب ساعت ۰۰: ۰۰ شروع و به نصف شب و روز بعد ساعت ۲۴٫۰۰ ختم مي‌گردد.
مثلاً پنجاه و دو دقيقه بعد از نصف شب چنين است ۰۰٫۵۲ ثبت عمليات سيستم، از جمله مواردي كه بايد ثبت شوند عبارت است:
الف ) تمام دستورات و عملكرد گروه‌ها كه وارد يا خارج مي‌شوند. با مشخصات گروه مربوطه.
ب ) تمام دستورات و پيام‌هاي كه توسط مركز كنترل دسپاچينگ اعلام مي‌گردد با ذكر مشخصات
پ ) باز و بستن كليدهاي و سكسيونرها با ذكر دليل يا علت آن.
ت ) دريافت  يا صدور تضمين هاي حفاظتي يا حفاظت فوري و يا كارتهاي خطر.
ث ) هر گونه موفقيت با كار در نزديكي يا روي دستگاههاي برقدار همراه با نوع كار قبلاً بايستي طبق برنامه و با موافقت و هماهنگي مركز كنترل ديسپاچينگ باشد.
ج ) در خواستهاي انجام نشده.
چ ) هر گونه اختلال يا قطعي در سرويس برق يا كم كردن اجباري برق با دلائل مربوط
ح ) گزارشهاي وضع هوا در نقاط مختلف منطقه
 خ) هر گونه عيب و نقص مشاهده شده، يا گزارش شده در دستگاهها و وسائل
د ) هر گونه وسيله‌اي كه جهت تعمير يا بعلل ديگر از مدار خارج مي‌شود و همچنين وقتي كه دوباره آماده و در مدار قرار مي‌گيرد.
ذ ) اشتباهات عملياتي
ر ) تعويض نوبتكاران مطابق با قوانين مربوط
ز ) بازرسي دوره‌اي ايستگاه
هـ ) وقايعي كه طبق مقررات ديگر بايد ثبت گردد.
شرايط تعويض شيفت:
۱ـ هنگام تعويض اپراتوري كه مي‌خواهد شيفت را ترك كند بايد:
الف ) گزارشي با شرح كافي براي آشنا نمودن اپراتوري كه سر خدمت مي‌آيد با تمام اوضاع ايستگاه و تضمين‌هاي حفاظتي و حفاظت فوري كارتهاي اخطار و احتياط و موارد لازمي كه بايد در حين تعويض به اطلاع اپراتور جديد برسد تهيه نمايد و زمان تعويض شيفت را بايد گزارش و امضاء نمايد. كه خلاصه اين گزارش در دفتر ثبت روزانه ايستگاه بايد وارد گردد.
ب ) اپراتور شيفت بايد شخصاً توجه اپراتور جديد را به هر نوع موضوع مهم و حياتي جلب نموده و توضيح كافي داده و اگر لازم باشد براي درك بيشتر محلهاي مورد نظر را به او نشان دهد.
ج ) امور ثبت شده را در پايان با ذكر تاريخ و ساعت امضاء نمايد.
هنگام تعويض شيفت اپراتوري كه سر خدمت مي‌آيد بايد:
الف ) گزارش خلاصه اوضاع را كه توسط اپراتور قبلي تهيه و امضاء شده مطالعه و امضاء شده مطالعه نمايد.
ب ) هر جا از ايستگاه را كه به نظر خودش يا اپراتور قبلي لازم باشد بازرسي نمايد.
۳) تشريفات تعويض شيفت موقعي كامل است كه اپراتور جديد گزارش اوضاع و احوال ثبت شده و ساير توضيحات ديگر را براي به عهده گرفتن شيفت كافي دانست و قبول نمايد، در اين صورت بايد گزارش را امضاء نمود و زمان تحويل گرفتن را در گزارش ثبت نمايد.
۴) تا قبل از امضاء خلاصه گزارش و تحويل گرفتن كار ـ اپراتور جديد بايد هيچگونه عمل قطع و وصل انجام ندهد و هيچگونه اطلاع و پيام تلفني با خارج، مبادله ننمايد، مگر اين كه با دستور و راهنمايي اپراتوري كه در سر نوبت هست. (اپراتور وقت)
۵ ) اپراتور نبايد بدون اطلاع و اجازه مقام مسئول جابجايي در شيفت انجام دهد.
۶) در صورتيكه يكي از اپراتورهاي قبلي تشخيص دهد كه نوبت‌كار جديد براي انجام امور ايستگاه به طور ايمن و بهره‌ وضع مناسب ندارد بايد از تحويل شيفت خود امتناع كرده و فوراً مراتب را به مسئول ايستگاه يا مقام مسئول اطلاع داده و كسب تكليف نمايد.
۷) كمك از اپراتوري كه سر خدمت نيست:
اگر اشكالاتي پيش آيد و اپراتور نوبتهاي ديگر در ايستگاه باشد در صورت تقاضاي اپراتور سر خدمت بايد به او كمك نمايد.


دستورالعملها:
مقدمه:
با رشد دائمي مصرف و به موازات آن با افزايش قدرت توليد و گسترش شبكه‌ انتقال ضوابط و سياستهاي بهره‌برداري نيز تا حدي تغيير مي‌كند با لطبع دستورالعملهاي ثابت بهره‌برداري كه خط مشي بهره برداري سياستهاي اجرايي و همچنين چارچوب في‌ما بين كادر مستقر در مركز كنترل قسمت برنامه‌ريزي و مطالعات سيستم ديسپاچينگ ملي ـ مراكز ديسپاچينگ مناطق و پرسنل بهره‌برداري پستها و نيروگاهها را تعيين مي‌كند كه هر گونه تغيير يا اصلاح دستورالعملهاي موجود با صدور دستورالعملهاي جديد كتبا از طريق مديريت ديسپاچينگ و مخابرات شركت توانير يا سازمان برق ايران به يگانهاي زيربط ابلاغ خواهد شد.
مسئولين پستها و نيروگاهها موظفند اين دستورالعملها را در اختيار پرسنل بهره برداري قرار داد و اصلاحات و تغييرات بعدي را نيز به همه كاركنان زيربط ابلاغ نمايد. پرسنل بهره‌برداري موظفند از مفاد كليه دستورالعملها با اطلاع بوده و در صورت برخورد با هر گونه ابهام در تفسير آنها مي‌توان مراتب را از طرف واحد مربوط به سازمان برق ايران اطلاع داد و احياناً توضيحات تكميلي را دريافت دارند.
تعيين حوزه عملياتي ـ وظايف و تقسيم مسئوليتها در كار بهره برداري شبكه:
هدف از تدوين دستورالعملها، تعيين حوزه عملياتي، حدود مسئوليتها و وظايف ديسپاچينگ ملي و مناطق ايستگاهها و نحوه ارتباط بين آنها مي‌باشد.
۱ـ حوزه عمليات ديسپاچينگ ملي . مناطق:
ـ كليه نيروگاه و پستها مربوط، پستها و خطوط ۲۳۰ و ۴۰۰ كيلو ولت تحت كنترل مستقيم ديسپاچينگ ملي باشد.
ـ كنترل عمليات كليه پستها و خطوط پايين تر از ۲۳۰ كيلو ولت هر منطقه تحت نظارت ديسپاچينگ آن منطقه مي‌باشد.
حدود وظايف و مسئوليتها:
وظايف و مسئوليتهاي بهره برداري از شبكه پيوست به شرح زير بين قسمت مطالعات سيستم و برنامه ريزي و مراكز كنترل ديسپاچينگ ملي و مناطق و ايستگاهها تقسيم مي‌شود.
۱ ـ ۲ ) مسئوليتها و وظايف قسمت مطالعات سيستم و برنامه‌ريزي عهده‌دار وظايف ذيل مي باشند.
قسمت مطالعات سيستم و برنامه‌ريزي عهده‌دار وظايف ذيل مي‌باشند.
الف ) پيشي بيني بار مصرفي و برنامه ريزي اقتصاد توليد نيروگاهها
ب ) مطالعه و بررسي امكانات، محدوديتهاي شبكه و تدوين دستورالعملهاي ثابت و موقت بهره برداري
پ ) برنامه ريزي اقتصادي تعميرات و خروجي‌هاي حوزه عمليات ديسپاچينگ ملي.
ت ) نظارت در برنامه ريزي قطعيها و خروجيها در حوزه عمليات ديسپاچينگ ملي
ث ) تهيه و تكثير دياگرامهاي عملياتي ايستگاههاي تحت پوشش ديسپاچينگ مناطق.
ج ) تهيه و جمع‌آوري و تنظيم اطلاعات و آمار بهره‌برداري
چ )نظارت و كنترل بر تهيه اطلاعات و تنظيم فرمهاي آماري ديسپاچينگ
۲ ـ ۲) مسئوليتها و وظايف مركز كنترل ديسپاچينگ ملي:
مركز كنترل ديسپاچينگ ملي رهبري عمليات را در سيستم بهره پيوسته عهده‌دار مي‌باشد. مسئول شيفت مركز كنترل ديسپاچينگ ملي مستقيماً و يا از طريق مراكز كنترل ديسپاچينگ مناطق در كليه مواقع بخصوص به هنگام بروز حوادث دستوراتي در حدود اختيارات به مسئولين ايستگاهها صادر مي‌نمايد و مسئوليت نهايي عمليات در موارد ذيل بعهده مركز كنترل ديسپاچينگ ملي مي‌باشد.
الف ) كنترل فركانس شبكه بهم پيوسته
ب ) كنترل ولتاژ شبكه تحت پوشش ديسپاچينگ ملي
پ ) تصويب نهايي كليه خروجيها در حوزه تحت كنترل ديسپاچينگ ملي
ت ) كنترل بار كليه خطوط خروجيها موجود در حوزه عملياتي ديسپاچينگ ملي
ث ) بهره‌برداري اقتصادي از منابع توليد
ج ) ارزيابي و تصميم گيري در مورد در خواست خروجيهاي بدون برنامه در همان شيفت در حوزه عمليات ديسپاچينگ ملي.
چ ) نظارت و ايجاد هماهنگي بين مراكز كنترل ديسپاچينگ مناطق
۳ ـ ۲) مسئوليتها و وظايف مراكز كنترل ديسپاچينگ مناطق
 • بازدید : 165 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

يكي از وظايف مهم اپراتور، آشنا بودن به كليه آلارمهاي موجود در پست مي باشد. علاوه بر آن بايد دلايل دريافت هر آلارم را بخوبي بداند تا بتواند بعد از دريافت آلارم، جهت عادي نمودن وضعيت شبكه از خود واكنش مقتضي نشان دهد به طورمثال با دريافت آلارم۳۸۰v AC. SUPPLY FAILURE(اشكال در تغذيه۳۸۰ ولت)، بايستي اپراتور مسئول سريعا از كليد ۳۸۰ ولت مربوطه بازديد شوند كه نسوخته باشند
در صفحات بعد آلارمهاي مربوطه به ترانسفورماتورها- خطوط و آلارمهاي عمومي تعدادي از پست هاي ۶۳ و ۲۳۰ كيلو ولت جهت آشنايي آورده شده است. معمولا پوشش روي پنجره آلارمها به رنگ هاي سبز، سفيد، زرد و قرمز مي باشد.
رنگ سبز برقدار بودن سيستم را نشان مي دهد.
رنگ سفيد مربوط به تغيير وضعيت يا آلارمهاي بي خطر مي باشد
رنگ زرد علامت خطر است.
رنگ قرمز علامت از مدار خارج شدن دستگاه را نشان مي دهد.

شرح آلارمهاي مشترك۲۳۰ كيلو ولت:
۱) قطع دژنكتور به وسيله راههاي حفاظتي پشتيبان.
۲) قطع دژنكتور به وسيله اشكالات انتهاي خط.
۳) حفاظت جريان گردشي« داخلي » به وسيله ديفرانسيل قطع گرديد.
۴) آلارم بالا بودن فركانس.
۵) آلارم پايين بودن فركانس.
۶) رله هاي پشتيبان حفاظتي تحريك شده اند.
۷) عملكرد اشكال به وسيله ثباتها ثبت گرديده است.
۸) اشكال در مدارتغذيه ترانس ولتاژ باس بار.
۹) اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC.
۱۰) اشكال در مدار حفاظت رله ديفرانسيل.
۱۱) اشكال در منبع تغذيه ۳۸۰ ولت AC.
۱۲) اشكال در ۱۱۰ ولت سيستمهاي باتري شارژر(۱۱۰ ولت باتري شارژ قطع شده است)
۱۳) مدار حفاظت پشتيبان بريكر اشكال دارد.
۱۴) كاغذ(نوار) سيستم ثبات به انتها رسيده است.
۱۵) سيگنال اتفاقات ثبت گرديده است.
۱۶) اشكال در منبع تغذيه سيستم نشان دهنده تابلو كنترل مشترك(۱۱۰v DC).
۱۷) اشكال در منبع تغذيه مدار۱۱۰ ولت آلارمها.
۱۸) ديزل اظراري در حال كار است.
۱۹) اتصال زمين روي ۱۱۰ ولت باتري شارژر.
۲۰) بلوكه شدن(مسدود شدن) حفاظت پشتيبان بريكر اصلي.
۲۱) اشكال در سيستم منبع تغذيه(DC) ثبا خطاها.
۲۲) كاغذ(نوار) ثبات سيگنال ها تمام شده است.
۲۳) اشكال در مدار ۱۱۰ ولت DC تغذيه سيستم سنكرونانيرينگ.
۲۴) اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC يا ۲۲۰ ولت AC سيستم آلارمها
۲۵) ديزل اظطراري اشكال دارد.
۲۶) اشكال در سيستم ۱۱۰ ولت باتري(بالا و يا پايين ولتاژ ۱۱۰ ولت)

شرح آلارمهاي قسمت ۲۳۰ كيلو ولت ترانسفورماتور:
۱) تريب به وسيله حفاظت اصلي.
۲) تريب به وسيله رله حفاظتي ديفرانسيل ترانس اصلي.
۳) آلارم مربوط به عملكرد رله حفاظتي ظاهر شده.
۴) آلارم بالا بودن دماي سيم پيچ ترانس اصلي.
۵) آلارم بالا بودن دماي روغن ترانس.
۶) آلارم پايين بودن سطح روغن ترانسفورماتور اصلي.
۷) آلارم اشكال در سيستم خنك كاري ترانس اصلي.
۸) آلارم اشكال در منبع تغذيه سيستم كنترل تپ چنجر ترانس اصلي.
۹) اشكال در  منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC مدارات سكسيونرها.
۱۰) اشكال در منبع تغذيه DC 110 ولت سيستم حفاظت.
۱۱) اشكال در منبع تغذيه DC 110 ولت سيستم اينترلاك ها.
۱۲) تريپ ترانس در اثر بالا بودن فشار روغن ترانس. 
۱۳) تريپ ترانس در اثر بلا بودن دماي روغن ترانس.

شرح آلارمهاي مربوط به خطوط تغذيه ۲۳۰ كيلو ولت:
۱) تريپ خط ۲۳۰ كيلو ولت به وسيله حفاظت اصلي.
۲) حفاظت اصلي خط تحريك شده آلارم.
۳) آلارم اشكال در مدار حفاظت اصلي.
۴) آلارم اشكال در مدار حفاظت اصلي.
۵) آلارم اشكال در تجهيزات سيستم P.L.C.
۶) تريپ خط به وسيله حفاظت پشتيبان.
۷) تريپ مستقيم خط به وسيله مدار P.L.C.
۸) آلارم اشكال در مدار تغذيه ترانسفورماتور ولتاژ.
۹) آلارم اشكال در مدار۱۱۰ ولت DC حفاظت خط ۲۳۰٫
۱۰) اشكال در مدار تغذيه ۱۱۰ ولت DC سكسيونرها.
۱۱) اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC نشان دهنده ها.
۱۲) اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC سيستم انترلاك.
۱۳) آلارم حفاظت نا تعادلي پلهاي دژنكتور ۲۳۰ كيلوولت.
۱۴) آلارم پايين بودن فشار هواي دژنكتور اصلي.
۱۵) آلارم افت فشار گاز SF6(مجددا گاز تزريق شود).
۱۶) اشكال در مدار كنترل ۱۱۰ ولت DC.
۱۷) آلارم مربوط به تريپ اتومات دژنكتور.
۱۸) اشكال در سيستم كمپرسور هواي دژنكتور.
۱۹) آلارم مربوط به مدار كنترل بريكه بلوكه شده.
۲۰) اشكال در مدار تريپ دژنكتور.

شرح آلارمهاي مشترك ۶۳ كيلوولت:
۱) حفاظت باس بار ۶۳ كيلوولت تريپ داده.
۲) حفاظت باس بار ۶۳ كيلوولت بلوكه شده.
۳) حفاظت باس بار ۶۳ كيلوولت اشكال دارد.
۴) حفاظت باس بار ۶۳ كيلو ولت عملكرد رله ديفرانسيل.
۵) اشكال در منبع تغذيه ۲۲۰ ولت AC حفاظت باس بار.
۶) اشكال در منبع تغذيه ترانسفورماتورهاي ولتاژ باس بار.
۷) اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC سيستم آلارمها.
۸) اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC يا ۲۲۰ AC سيستم آلارم‌ها.
۹) اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت سيستم سنكرونايزينگ.
۱۰) اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC مدار مشترك اينترلاك‌ها.
۱۱) اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت سيستم مشترك نشان دهنده‌ها.

شرح آلارمهاي ۶۳ كيلو ولت ترانسفورماتور ۶۳  / 230 كيلو ولت:
۱) حفاظت ۶۳ ترانس تريپ داده شده.
۲) آلارم مستعد نبودن پل هاي سكسيونر باي پاس دريافت شده.
۳) آلارم پايين بودن فشار هواي بريكر ۶۳ كيلو ولت.
۴) اشكال در مدار هواي كمپرسور بريكر ۶۳ كيل ولت ترانس.
۵) پائين بودن فشار گاز SFG بريكر(مجددا گاز تزريق شود).
۶) مدار كنترل بريكر ۶۳ ترانس بلوكه شده.
۷) اشكال در مدار ترپ بريكر.
۸) اشكال در منبع تغذيه ترانس ولتاژ سمت ۶۳ ترانس.
۹) آلارم مربوط به عملكرد رله بوخهلز ترانس كمكي ظاهر است.
۱۰) آلارم بالا بودن دماي روغن ترانس كمكي ظاهر گرديده است.
۱۱) اشكال در منبع تغذيه مدار كنترل ۱۱۰ ولت DC.
۱۲) اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC  نشان دهنده.
۱۳) اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC سيستم اينترلاكي.
۱۴) تريپ ترانس در اثر بالا بودن فشار روغن ترانس كمكي.
۱۵) تريپ ترانس در اثر بالا بودن دماي روغن ترانس كمكي.

شرح آلارمهاي مربوط به فيدرهاي ۶۳ كيلو ولت:
۱) تريپ خط بوسيله حفاظت اصلي.
۲) تريپ خط بوسيله حفاظت پشتيبان.
۳) تريپ خط بوسيله حفاظت سيستم اتوماتيك.
۴) حفاظت اصلي تحريك شده است.
۵) پايين بودن فشار هواي بريكر
۶) اشكال درسيستم كمپرسور هواي بريكر.
۷) پايين بودن فشار گاز از SFG(مجددا تزريق شود)
۸) مدار كنترل بريكر ۶۳ كيلو ولت خط بلوكه شده است.
۹) اشكال در مدار تريپ خط.
۱۰) اشكال در مدار تريپ خط.
۱۱) اشكال در مدار تغذيه ترانسفورماتور ولتاژ خط.
۱۲) آلارم متعادل نبودن پل هاي سكسيونر باي پاس.
۱۳) اشكال در مدار تغذيه ۱۱۰ ولت DC(كنترل)
۱۴) اشكال در مدار تغذيه ۱۱۰ولت حفاظت خطي
۱۵) اشكال در مدار تغذيه ۱۱۰ولت نشان دهنده ها
۱۶) اشكال در مدار تغذيه ۱۱۰ولت سيستم اينترلاك
 • بازدید : 147 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

يكي از وظايف مهم اپراتور، آشنا بودن به كليه آلارمهاي موجود در پست مي باشد. علاوه بر آن بايد دلايل دريافت هر آلارم را بخوبي بداند تا بتواند بعد از دريافت آلارم، جهت عادي نمودن وضعيت شبكه از خود واكنش مقتضي نشان دهد به طورمثال با دريافت آلارم۳۸۰v AC. SUPPLY FAILURE(اشكال در تغذيه۳۸۰ ولت)، بايستي اپراتور مسئول سريعا از كليد ۳۸۰ ولت مربوطه بازديد شوند كه نسوخته باشند
در صفحات بعد آلارمهاي مربوطه به ترانسفورماتورها- خطوط و آلارمهاي عمومي تعدادي از پست هاي ۶۳ و ۲۳۰ كيلو ولت جهت آشنايي آورده شده است. معمولا پوشش روي پنجره آلارمها به رنگ هاي سبز، سفيد، زرد و قرمز مي باشد.
رنگ سبز برقدار بودن سيستم را نشان مي دهد.
رنگ سفيد مربوط به تغيير وضعيت يا آلارمهاي بي خطر مي باشد
رنگ زرد علامت خطر است.
رنگ قرمز علامت از مدار خارج شدن دستگاه را نشان مي دهد.

شرح آلارمهاي مشترك۲۳۰ كيلو ولت:
۱) قطع دژنكتور به وسيله راههاي حفاظتي پشتيبان.
۲) قطع دژنكتور به وسيله اشكالات انتهاي خط.
۳) حفاظت جريان گردشي« داخلي » به وسيله ديفرانسيل قطع گرديد.
۴) آلارم بالا بودن فركانس.
۵) آلارم پايين بودن فركانس.
۶) رله هاي پشتيبان حفاظتي تحريك شده اند.
۷) عملكرد اشكال به وسيله ثباتها ثبت گرديده است.
۸) اشكال در مدارتغذيه ترانس ولتاژ باس بار.
۹) اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC.
۱۰) اشكال در مدار حفاظت رله ديفرانسيل.
۱۱) اشكال در منبع تغذيه ۳۸۰ ولت AC.
۱۲) اشكال در ۱۱۰ ولت سيستمهاي باتري شارژر(۱۱۰ ولت باتري شارژ قطع شده است)
۱۳) مدار حفاظت پشتيبان بريكر اشكال دارد.
۱۴) كاغذ(نوار) سيستم ثبات به انتها رسيده است.
۱۵) سيگنال اتفاقات ثبت گرديده است.
۱۶) اشكال در منبع تغذيه سيستم نشان دهنده تابلو كنترل مشترك(۱۱۰v DC).
۱۷) اشكال در منبع تغذيه مدار۱۱۰ ولت آلارمها.
۱۸) ديزل اظراري در حال كار است.
۱۹) اتصال زمين روي ۱۱۰ ولت باتري شارژر.
۲۰) بلوكه شدن(مسدود شدن) حفاظت پشتيبان بريكر اصلي.
۲۱) اشكال در سيستم منبع تغذيه(DC) ثبا خطاها.
۲۲) كاغذ(نوار) ثبات سيگنال ها تمام شده است.
۲۳) اشكال در مدار ۱۱۰ ولت DC تغذيه سيستم سنكرونانيرينگ.
۲۴) اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC يا ۲۲۰ ولت AC سيستم آلارمها
۲۵) ديزل اظطراري اشكال دارد.
۲۶) اشكال در سيستم ۱۱۰ ولت باتري(بالا و يا پايين ولتاژ ۱۱۰ ولت)

شرح آلارمهاي قسمت ۲۳۰ كيلو ولت ترانسفورماتور:
۱) تريب به وسيله حفاظت اصلي.
۲) تريب به وسيله رله حفاظتي ديفرانسيل ترانس اصلي.
۳) آلارم مربوط به عملكرد رله حفاظتي ظاهر شده.
۴) آلارم بالا بودن دماي سيم پيچ ترانس اصلي.
۵) آلارم بالا بودن دماي روغن ترانس.
۶) آلارم پايين بودن سطح روغن ترانسفورماتور اصلي.
۷) آلارم اشكال در سيستم خنك كاري ترانس اصلي.
۸) آلارم اشكال در منبع تغذيه سيستم كنترل تپ چنجر ترانس اصلي.
۹) اشكال در  منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC مدارات سكسيونرها.
۱۰) اشكال در منبع تغذيه DC 110 ولت سيستم حفاظت.
۱۱) اشكال در منبع تغذيه DC 110 ولت سيستم اينترلاك ها.
۱۲) تريپ ترانس در اثر بالا بودن فشار روغن ترانس. 
۱۳) تريپ ترانس در اثر بلا بودن دماي روغن ترانس.

شرح آلارمهاي مربوط به خطوط تغذيه ۲۳۰ كيلو ولت:
۱) تريپ خط ۲۳۰ كيلو ولت به وسيله حفاظت اصلي.
۲) حفاظت اصلي خط تحريك شده آلارم.
۳) آلارم اشكال در مدار حفاظت اصلي.
۴) آلارم اشكال در مدار حفاظت اصلي.
۵) آلارم اشكال در تجهيزات سيستم P.L.C.
۶) تريپ خط به وسيله حفاظت پشتيبان.
۷) تريپ مستقيم خط به وسيله مدار P.L.C.
۸) آلارم اشكال در مدار تغذيه ترانسفورماتور ولتاژ.
۹) آلارم اشكال در مدار۱۱۰ ولت DC حفاظت خط ۲۳۰٫
۱۰) اشكال در مدار تغذيه ۱۱۰ ولت DC سكسيونرها.
۱۱) اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC نشان دهنده ها.
۱۲) اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC سيستم انترلاك.
۱۳) آلارم حفاظت نا تعادلي پلهاي دژنكتور ۲۳۰ كيلوولت.
۱۴) آلارم پايين بودن فشار هواي دژنكتور اصلي.
۱۵) آلارم افت فشار گاز SF6(مجددا گاز تزريق شود).
۱۶) اشكال در مدار كنترل ۱۱۰ ولت DC.
۱۷) آلارم مربوط به تريپ اتومات دژنكتور.
۱۸) اشكال در سيستم كمپرسور هواي دژنكتور.
۱۹) آلارم مربوط به مدار كنترل بريكه بلوكه شده.
۲۰) اشكال در مدار تريپ دژنكتور.

شرح آلارمهاي مشترك ۶۳ كيلوولت:
۱) حفاظت باس بار ۶۳ كيلوولت تريپ داده.
۲) حفاظت باس بار ۶۳ كيلوولت بلوكه شده.
۳) حفاظت باس بار ۶۳ كيلوولت اشكال دارد.
۴) حفاظت باس بار ۶۳ كيلو ولت عملكرد رله ديفرانسيل.
۵) اشكال در منبع تغذيه ۲۲۰ ولت AC حفاظت باس بار.
۶) اشكال در منبع تغذيه ترانسفورماتورهاي ولتاژ باس بار.
۷) اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC سيستم آلارمها.
۸) اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC يا ۲۲۰ AC سيستم آلارم‌ها.
۹) اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت سيستم سنكرونايزينگ.
۱۰) اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC مدار مشترك اينترلاك‌ها.
۱۱) اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت سيستم مشترك نشان دهنده‌ها.

شرح آلارمهاي ۶۳ كيلو ولت ترانسفورماتور ۶۳  / 230 كيلو ولت:
۱) حفاظت ۶۳ ترانس تريپ داده شده.
۲) آلارم مستعد نبودن پل هاي سكسيونر باي پاس دريافت شده.
۳) آلارم پايين بودن فشار هواي بريكر ۶۳ كيلو ولت.
۴) اشكال در مدار هواي كمپرسور بريكر ۶۳ كيل ولت ترانس.
۵) پائين بودن فشار گاز SFG بريكر(مجددا گاز تزريق شود).
۶) مدار كنترل بريكر ۶۳ ترانس بلوكه شده.
۷) اشكال در مدار ترپ بريكر.
۸) اشكال در منبع تغذيه ترانس ولتاژ سمت ۶۳ ترانس.
۹) آلارم مربوط به عملكرد رله بوخهلز ترانس كمكي ظاهر است.
۱۰) آلارم بالا بودن دماي روغن ترانس كمكي ظاهر گرديده است.
۱۱) اشكال در منبع تغذيه مدار كنترل ۱۱۰ ولت DC.
۱۲) اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC  نشان دهنده.
۱۳) اشكال در منبع تغذيه ۱۱۰ ولت DC سيستم اينترلاكي.
۱۴) تريپ ترانس در اثر بالا بودن فشار روغن ترانس كمكي.
۱۵) تريپ ترانس در اثر بالا بودن دماي روغن ترانس كمكي.

شرح آلارمهاي مربوط به فيدرهاي ۶۳ كيلو ولت:
۱) تريپ خط بوسيله حفاظت اصلي.
۲) تريپ خط بوسيله حفاظت پشتيبان.
۳) تريپ خط بوسيله حفاظت سيستم اتوماتيك.
۴) حفاظت اصلي تحريك شده است.
۵) پايين بودن فشار هواي بريكر
۶) اشكال درسيستم كمپرسور هواي بريكر.
۷) پايين بودن فشار گاز از SFG(مجددا تزريق شود)
۸) مدار كنترل بريكر ۶۳ كيلو ولت خط بلوكه شده است.
۹) اشكال در مدار تريپ خط.
۱۰) اشكال در مدار تريپ خط.
۱۱) اشكال در مدار تغذيه ترانسفورماتور ولتاژ خط.
۱۲) آلارم متعادل نبودن پل هاي سكسيونر باي پاس.
۱۳) اشكال در مدار تغذيه ۱۱۰ ولت DC(كنترل)
۱۴) اشكال در مدار تغذيه ۱۱۰ولت حفاظت خطي
۱۵) اشكال در مدار تغذيه ۱۱۰ولت نشان دهنده ها
۱۶) اشكال در مدار تغذيه ۱۱۰ولت سيستم اينترلاك
 • بازدید : 115 views
 • بدون نظر
این فایل در ۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

كابل هاي فشار ضعيف و متوسط بيش از ۹۰% كابلهاي جريان زياد داراي عايقي از كاغذ آغشته به روغن مي باشند . 
    بدین معني كه سيمها با نوارهاي كاغذي باند پيچي شده و سپس به نوعي از روغن معدني غليظ اغشته مي شوند. 
     چنين كابلي را ” كابل كم روغن ” مي ناميم از ۱ تا ۶۰ هزار ولت ساخت و نرم شده اند 
سيم كابل از مس المينيوم است و مي تواند يك لا يا چند لا ( طنابي ) باشد .سيم‌هاي چندلا نرم تراست وقابليت انحناي آن نيزنسبت به كابل باسيم يك لابيشتراست.
سيم هاي طنابي به مقطع گردوبخصوص دركابل  هاي سه سيمه وچهارسيمه از ۱تا ۱۰ هزارولت بشكل سكتوروبيضي نيزساخته مي شوند. 
كاغذ بصورت نوارباريك به ضخامت ۱/۰تا ۱۵/۰ ميليمتر به شكل مارپيچي روي سيم پيچيده مي شود پيچيده مي شود وقبل ازاينكه كاغذآغشته به روغن شود ، سيم عايق شده رادرخلاء وحرارت زيادبا دقت خشك مي كنند ودرهمين حالت سيم عايق شده ازداخل منبع روغن بادرجه حرارت   C 120-110 عبورداده مي شود. درنتيجه روغن كه دراين درجه حرارت بسيار سيال است درداخل كاغذنفوذكرده وتمام خلل وفرج كاغذراپرمي كند 
دردرجه حرارت معمولي روغن كابل تقريبا سفت است 
ونمي تواند درداخل كابل مثلا بعلت پستي وبلندي مسير كابل جريان پيداكند. براي جلوگيري ازنفوذ رطوبت بداخل كابل ،سيم عايق شده بايك غلاف فلزي پوشانده مي شود وبه همين جهت دوانتهاي كابل نيز باسركابل مخصوصي مقداركمي آنتيمون وروي مخلوط دارد. اين اضافات باعث مي شوندكه سرب قدري سخت ترشده وپايداري واستقامت آن درمقابل خورندگي وكروزيون بيشترشود.دربعضي از كابل ها بجاي سرب از غلاف آلومينيومي بدون درز استفاده مي شود. مشكل ساختماني اين نوع كابل دردرجه حرارت زياد ذوب آلومينيوم است 
كابل هاي باغلاف آلومينيومي بخوبي كابل هاي سربي خم نمي شوندوانعطاف پذيرنيستند ولي درعوض به مراتب سبكترازكابل هاي سربي هستند. غلاف آلومينيومي بايددرمقابل كروزيون وخورندگي بخوبي حفاظت شود. اين موضوع براي غلاف سربي نيز نيزصادق است، مگراينكه كابل درمكان كاملا خشك (لوله هاي بتوني خشك) ويادرداخل ساختمان كشيده شود. غلاف كابل علاوه براينكه تحت تأثيرعوامل شيميايي قرارمي گيرد، به علت جريان هائي كه اززمين عبورمي كند ،تحت تأثيرعوامل الكتروليتي نيزواقع مي شوند.لذا بايدكابل از نظرالكتريكي نيزعايق باشد به همين جهت غلاف سربي توسط كاغذ قير اندودشده بانداژ مي شودوروي آن راباموادي شبيه قيروگوني مي پوشانند. 
كابلهائي كه به طورآزاد درزيرزمين كشيده مي شوند همگي تحت تأثيرنيروي مكانيكي سطحي نيز قرارمي گيرندكه باعث فرورفتگي هائي دركابل استقامت الكتريكي كابل در اين نقاط تنزل مي كند . لذا اينگونه كابلها كه بايد فشارهاي خارجي را نيز تحمل كنند شامل زرهي از تسمه هاي فولا دي مي شود و بهمين جهت بنام كابلهاي زرهي معروف هستند زره فولادي نيز براي جلوگيري از زنگ زدگي و خورندگي با قشري ازقيروگوني ويا مواد مصنوعي p   v c پوشانده مي شود كابلهايي كه تحت كشش زياد نيز قرار ميگيرند ۰(مثل كابل هايي كه در معادن زيرزميني به كار برده مي شوند و يا كابل هايي كه از رودخانه و يا درياچه ميگذرند )بازره فولادي از تسمه هاي.باريك –مفتول هاي گرد و يا پروفيل پوشانده مي شوند .شكل ۱ مقطع يك كابل سه فاز را باسيم گرد و سيم سكتوري نشان مي دهد 
  
سه رشته سيم پس از عايق شدن در ضمن اينكه اطراف خالي ان با الياف كنفي يا پنبهاي پر مي شود بصورت طناب بهم پيچيده مي شود و مقطع دايره اي شكل پيدا مي كند . براي جلوگيري از باز شدن وريختن اليافها ودر ضمن آماده كردن كابل دور آن را با چند لا نوار كاغذ بصورت كمربند باند پيچي مي كند و بخاطر همين باند كاغذي كمربندي اين نوع كابل بنام”كابل كمربندي”معروف است.
كابل هاي كمربندي با رشته سيم هاي سكتوري داراي قطر كمتري نسبت به كابل هاي با رشته سيم دايره اي شكل هستند بهمين جهت سبكتر و قابليت انحناي انها نيز بيشتر است.ولي به خاطر اينكه حوزه الكتريكي اطراف ان غيريكنواخت است نمي توان در اختلاف سطح هاي زياد نيز از ان استفاده كرد و بهمين جهت فقط در كابلهاي تاولتاژ KV10 از مقطع سكتوري استفاده ميشود 
در گذشته كه هنوز كابل هاي با عايق مصنوعي (PVC)رواج پيدا نكرده بود از كابلهاي كمر بندي چها رسيمه براي توز يع برق شهري با اختلاف سطح ۲۲۰-۳۸۰ ولت نيز استفاده مي شد.
شكل ۲ چنين كابلي را در مقطع نشان مي دهد .
 
 
در ضمن بهتر است از غلاف الومينيومي كابلها به عنوان سيم چهارم يا سيم صفر بخصوص در شبكهاي شهري كه هميشه از سيم صفر جريان مي گذرد استفاده نشود زيرا مشخص نيست كه ارتباط غلاف با موف هاي موجود در مسير كابل به  نحو كاملا”مطمِِئني انجام گرفته شده باشد .شكل ۳ طرز تقسيم حوزه الكتريكي كابل كمر بندي را در لحظه اي كه ولتاژ سيم Tصفر است و ولتاژ R,وSبرابر مختلف الجهت  هستند نشان مي دهد 
چنان چه ديده مي شود حوزه الكتريكي سيمها اولا” از عايق اصلي سيمها خارج شدهو تا غلاف سربي ادامه پيدا مي كند . لذا مواد پر كننده كابل كه از استقامت الكتريكي خوبي بر خوردار نيستند نيز تحت تاثير فشار الكتريكي قرار ميگيرند 
بخصوصي منطقه ما بين سيمها كه در شكل با Zمشخص شده است و نمي تواند از مواد عايق خوب پر شود داراي شدت حوزه بسيار قوي مي باشد .
 در ثاني خطوط حوزه در عايق كاغذي سيمها نيز از حالت شعاعي كه عمود بر سطح ورقهاي كاغذ است خارج شده ودر بعضي از قسمتها حتي اين خطوط مماس بر سطح كاغذ عبور مي كند ودر قسمتهاي ديگر نيز داراي يك مولفه در سطح كاغذ خواهند بود.در نتيجه تفاوت پتانسيل در سطح لايه كاغذها نيز پيدا مي شود وچون استقامت الكتريكي در سطح كاغذ به مراتب كمتر از استقامت الكتنريكي ضخامت كاغذ است در نتيجه بين لايها ودر منطقه Zاين كابل در فشارهاي زياد تخلهء الكتريكي كه مقدمهء جرقه زدن وسوختن كابل است ايجاد مي شود.
بدين جهت كابل كمربندي را نمي توان براي فشار هاي زياد ساخت ودر نتيجه ساختمان اين كابلها به فشارماكسيموم تا KV20محدود مي شود.در سال ۱۹۱۳ باآشنايئ به شدت حوزه در كابل كمربندي و استقامت الكتريكي كاغذ در سطح و در عمق شخصي به نام هو خست پيشنهاد كرد كه هر يك از رشته سيمها پس از عايق شدن با ورقهء نازك فلزي پوشانده شود و سپس غلاف سربي به طريقي رويه سه كلاف كشيده شود كه با ورقهاي نازك فلزي در تماس باشد.
بابه كار بستن اين پيشنهاد كاغذهاي اطراف رشته سيمها فقط تحت تاثير حوزه هاي شعاعي يعني عمودبرسطوح كاغذ قرارمي گيرند ومؤلفه هاي سطحي ازبين مي رود ، درضمن تمام موادپركننده اطراف سيم هاي كابل بخصوص درمنطقه Z فاقدحوزه الكتريكي مي شود وديگراحتياج نيست باعايق خوب وباارزش پرشود. 
  پيشنهاد هوخسنت باعث پيشرفت سريع صنعت كابل سازي وساختن كابل هاي فشارقوي شد. كابل هايي كه به اين طريق ساخته مي شوند كابل H معروفند. 
شكل زيرشدت حوزه رادريك كابل سه فاز ويك كابل H نشان مي دهد بعدها بخاطراينكه كابل هاي ضخيم باداشتن يك غلاف سربي داراي قابليت انحناي بسياركم 
 
است و فرم دادن وخم كردن آن مشكل است ، لذا كابل هائي باسه غلاف سربي ساخته شدوبنام «كابل سه غلافه»معروف گرديد.شكل بعد يك چنين كابلي رادرمقطع نشان مي‌دهد 
كابل سه غلافه تاولتاژ ۶۰هزارولت ساخته مي شود .دركابل سه غلافه نيزبخصوص درولتاژهاي بالا ازكاغذ متاليزه H استفاده مي شود. دراينجا وظيفه كاغذH ارتباط برقراركردن بين كاغذ H وغلاف سربي است .درموقعي كه درجه حرارت كابل دراثرزياد بالا مي رود، حجم روغن داخل كابل زيادشده وبطور راديال (شعاعي) به غلاف سربي فشاروارد مي سازدوباعث انبساط آن مي شود. درموقع كم باري وسردشدن كابل حجم روغن كم شده ومجددا بطرف داخل فشرده مي شود. ولي چون غلاف سربي نمي تواند
 • بازدید : 168 views
 • بدون نظر

به منظور حفاظت از شبکه در مقابل اضافه ولتاژ و تخلیه آنها به زمین از برقگیر استفاده میشود.به منظور حفاظت از شبکه در مقابل اضافه ولتاژ و تخلیه آنها به زمین از برقگیر استفاده میشود.


عتیقه زیرخاکی گنج