گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 161 views
  • بدون نظر
این فایل در ۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پذيرش اولين محل برخورد بيمار با كلينيك است كه در رابطه با انتظار اصلي و ورودي كلينيك قرار مي گيرد . مساحت پذيرش بستگي به تعداد كاركنان اين قسمت دارد و به ازاي هر كار كن ۵m+ متر مربع مساحت مفيد در نظر گرفته مي شود . در درمانگاه هاي بزرگ هر گروه از كلينيكها داراي  پيشخوان پذيرش خاص خود هستند . كه در پشت هر پيشخوان يك نفر كار مي كند . 
در شرايطي كه فشار تقاضا براي كلينيك وجود دارد طراحي قسمت پذيرش اهميت بيشتري پيدا مي كند . پيشبيني محل براي شيون بيماران در خارج از فضاي پذيرش نزديكي هرچه بيشتر قسمت پذيرش به ورودي كلينيك و عدم تداخل آن با قسمتهاي درماني كلينيكها نزديكي آن به بايگاني پزشكي و امثال آن مسائلي است كه در قرارگيري پذيرش كلينيك بايد مورد توجه قرار گيرد . 
اجزاي مبلمان : 
۱٫ يك ميز پذيرش با حداقل عرض ۶ً – ۴ كه داراي كشو براي ذخيره سازي يا فايل پايه دار .
۲٫ فايل هاي جانبي به طول ۶۰ فوت و دسترسي آسان براي مسئول پذيرش .
۳٫ تابلوي اعلانات براي اعلاميه ها و رويدادها . 
۴٫ صندلي به تعداد كاركنان .      
۵٫ رايانه به تعداد كاركنان .                     
                                                    
نكاتي كه در طراحي بايد رعايت شود : 
۱٫ تماس چشمي آسان بين ايستگاههاي كار مطلوب مي باشد . 
۲٫ مسئول پذيرش حركت و جابجايي بيماران را كنترل مي كند، متعاقبا قسمت پذيرش بايد در ناحيه مركزي واقع شود، وظيفه اساسي خود را انجام دهد . 
۳٫ روشنايي طبيعي و نماي بيروني مطلوب مي باشند ولي نبايد بهای چنداني به آنها داده شود . اولويت اول و دوم عبارتند از :
ناحيه پذيرش/ انتظار/ و دفاتر مشاوره 

هال و سراي انتظار : 
انتخاب سيستم  انتظارها از مسائل مهم در برنامه ريزي عملكردي كلينيك محسوب مي شود . معمولا از نظر سيه كولاسيون ها تركيبي از سيستم انتظار اصلي و فرعي روش مناسب تري به نظر مي رسد . منظور از اين سيستم آن است كه يك انتظار اصلي با مساحت كافي در رابطه با ورودي كلينيك پيش بيني مي شود . كه بيماران از آن ميان انتظارهاي فرعي تقسيم مي شوند . هر كلينيك و يا هر گروه از كلينيك ها داراي انتظار فرعي خاص خود هستند . 

نكات طراحي: 
۱٫ از نظر طراحي ايجاد يك مكان خوب و جذاب كه در اين ناحيه مي تواند بزرگترين چالش را در ايجاد راحتي رواني بيماران به ويژه در ارتباط با سن افراد (از كودكي تا بلوغ) ارائه دهد . 
۲٫ مصالحي كه استفاده مي شود نبايد هيچ گونه درز و يا فرجي داشته باشد . 
 3. نورپردازی : در چنين فضايي منع نوري بايد مخفي باشد تا كمترين انعكاس سطحي نور رخ داده و نور غالب محيط چشم آزار نشود . 
 
اجزاي مبلمان : ۷۰ صندلي، آبخوري، تلويزيون، قفسه مجله تلفن عمومي .     

مساحت انتظارها معمولا بر مبناي ۳/۱ متر مربع براي هر نفر در نظر گرفته مي شود . 
معمولا همراهان  بيمار نيز به تعداد افراد اضافه مي شود . براي محاسبه مساحت انتظارها مي توان نصف كل مراجعين (بيمار و همراه) به درمانگاه در شلوغ ترين روز را املاك قرار داد . اين ملاك هم در انتظار اصلي و هم در انتظار فرعي بايد رعايت شود . بدين ترتيب مساحت انتظار اصلي معمول كل مساحت انتظارهاي فرعي پيش بيني مي شود . 
 

انتظار :                                                     
مساحت انتظار اصلي            A                =3/1× 
                                                                     
مساحت كل انتظارهاي فرعي متر مربع       A= 3/1×     

مساحت انتظارهاي فرعي :                         M2 B=  
                                                           
 
صندوق : 
كليه مراجعين به كلينيك براي پرداخت پول به صندوق مراجعه مي كنند . 
همچنين در مواردي مراجعين به بخشهاي تشخيصي كلينيك مانند آزمايشگاه راديولوژي براي پرداخت پول به صندوق درمانگاه مراجعه مي كنند . داروخانه از حيث حسابداري مستقل بوده و صندوق جداگانه اي مختص بخود دارد . 
صندوق ار حيث قرارگيري بايد در ارتباط با ورودي و انتظار اصلي درمانگاه بوده و در مجاورت بخش پذيرش و در رابطه با اداري قرار گيرد . 

              
                                                      در ارتباط                        مجاور با           
       

صندوق معمولا با دريچه اي به فضاي انتظار متصل مي شود و بيماران پول يا دفترچه بيمه خود را از اين دريچه به صندوق    مي دهند . معمولا حسابداري كوچكي نيز در قسمت صندوق پيش بيني مي شود . 
طراحي صندوق به نحوي بايد باشد كه بيمار و مراجعين نتوانند وارد آن شوند . 
 

محاسبه مساحت صندوق : 
مساحت صندوق بستگي به تعداد پرسنل اداري اين قسمت دارد . مي توان در ازاي هر نفر پرسنل اين قسمت ۵/۴ متر مربع مساحت در نظر گرفت كه شامل فضاي : 
پيشخوان و ميز كار مي شود . همين ميزان مساحت براي هر نفر كاركن حسابداري در اين قمت نيز لازم است . 
مساحت صندوق= ۵/۴ متر مربع × تعداد پرسنل اداري صندوق 

 
داروخانه : 
مكان يابي داروخانه بايد به گونه اي باشد كه مراجعين خارج از درمانگاه نيز بتوانند با سهولت و حتي الامكان بدون تداخل يا مسير اصلي بيمار در درمانگاه از آن استفاده كنند . 

قسمت هاي مختلف يك داروخانه مي تواند شامل : 
۱٫ فضاي انبار 
۲٫ فضاي انتظار مراجعه كنندگان 
۳٫ صندوق پرداخت : در قسمت صندوق محلي براي انتظار كسانيكه در نوبت هستند وسيله اي براي اعلام آمادگي نسخه ها و باجه مخصوص دريافت دارو بايد وجود داشته باشد . 
۴٫ پيشخوان 
مساحت قسمت قفسه بندي و نگهدراي دارو مي تواند بين ۲۵ تا ۳۵ متر مربع (بر حسب تعداد مراجعين درمانگاه) در نظر گرفته شود . فضاي كار پرسنل داروخانه نيز مي تواند ۵ متر مربع مساحت مفيد براي هر كار كن داروخانه در نظر گرفت . 
۱ متر مربع جهت هر مراجعه كننده به داروخانه فضاي انتظار در نظر گرفته شود . 
فضايي معادل ۶ متر مربع نيز جهت ميز كار مسئول داروخانه و فضاي كار وي لازم است . 
 

۱٫بخش اداري : 
تحت اين عنوان يكسري عمل كرد اساسي قرار گرفته كه براي اداره كلينيك ضروري مي باشد ولي وسعت يك بخش را نخواهد داشت . 
بعضي از آنها در ارتباط با عموم بوده بايد دسترسي به آنها آسان باشد . بقيه در اين ارتباط نبوده و بايد در بهترين موقعيت خود از نظر عملكرد قرار گيرند . 

۲٫اجزاي بخش اداري : 
 1. مدیر و منشي 
۲٫ سالن كنفرانس و تشكيل جنسه 
۳٫ حراست 
۴٫ بايگاني 
۵٫ امور مالي 

۳٫ مديريت 
با وجود اينكه احتياجات فضايي مديريت زياد مي باشد بهترين و مستقيم ترين انعكاس دهنده تشكيلاتي هستند كه كلينيك را اداره مي كنند . تمام بخشهاي روابط عمومي كلينيك را موثر مي نمايند . ولي مديريت بطور آگاهانه و مداوم ارتباط با عموم را مد نظر قرار مي دهد . 

۴٫ اجزاي داخلي اتاق مدير : 
شامل : 
۱٫ اتاق منشي 
۲٫ اتاق رييس                                                   
۳٫ اتاق جلسات                   
مبلمان داخلي : 
۱٫ اتاق منشي شامل : فايل – ميز و صندلي – كامپيوتر – فاكس – تلفن – دستگاه كپي و پرينت – ميز و صندلي براي مراجعه كننده . 
۲٫ اتاق رئیس شامل : فايل – قفسه بدون پايه ۸-۵ فوت مربع – كامپيوتر شخصی – صندلي گردان – قفسه كتاب با طول ۳۰ فوت – ميز و صندلي ميهمان (مراجعه كننده). 
۳٫ اتاق جلسات : ميز ۱۲ نفره 

 
بايگاني: 
فضاي مورد نياز به اين مكان شامل دو بخش : 
۱٫ مكان براي كارمندان ماشين نوپس 
۲٫ قسمت بايگاني پرونده هاي طبي : 
پرونده كه نام ديگر آن چارت است با ورود بيمار به كلينيك آماده مي گردد و بعد از پذيرش بيمار اسم و آدرس و ساي مشخصات وي در صفحه اول نوشته مي شود اين ورق مخصوص كه نام و مشخصات بيمار بر روي آن نوشته شده در يك پوشه نگهداري مي گردد كه پس از بستري شدن بيمار هر گونه يادداشت و شرح بعدي در آن نوشته مي شود . پرونده بيمار بايد در جايي نگهداري شود كه به آساني در دسترس طبيب قرار گيرد . از طرفي ديگر نبايد پرونده در دسترس عموم باشد . زيرا اطلاعات و مطالب موجود در آن بايد نزد پزشك محفوظ باشد و به ندرت حتي به خود بيمار اجازه داده مي شود كه پرونده را ببيند . 
پس از اتمام مراجعات بيمار، پرونده از پرونده بخش جدا شده و به قسمت بايگاني پرونده هاي طبي فرستاده مي شود . اگر بيمار مجددا به كلينيك مراجعه كند در پرونده قديمي او از بايگاني خارج شده و اطلاعات و مدارك جديد به آن اضافه         مي گردد . معمولا در كشورهاي اروپايي پرونده ها برا هفت سال نگهداري مي شود كه دو سال اول پرونده در قسمت بايگاني جاري خواهد بود . 
در ايران مقررات خاصي در اين مورد وجود ندارد و بطور معمول پرونده ها مدت ده سال و در مواردي كمتر يا بيشتر نگهداري مي شود . در موارد در كشورها اروپايي پرونده ها پس از ده سال به ميكرو فيلم انتقال مي يابد . اين سيستم به دليل مشكلات فني در ايران نامناسب به نظر مي رسد و پرونده ها پس از مدتي به بايگاني راكد منتقل مي شود . بنابراين از حيث مساحت بايد از سيستم معمول بايگاني پرونده ها تبعيت كرد . 

به طور معمول يك قفسه معمولي با ۲ متر ارتفاع و يك متر عرض و عمق ۴۰ سانتي متر كه داراي هفت طبقه است گنجايش ۱۴۰۰ پرونده را دارد . بنابراين مساحتي معادل ۴/۰ متر مربع براي بايگاني ۱۴۰۰ پرونده كافي مي باشد . و فضايي كه پرونده در بايگاني اشغال مي كند از فرمول زير قابل محاسبه است . 

عتیقه زیرخاکی گنج