گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 124 views
  • بدون نظر

تحقيق حاضر به بررسي فضاهاي ورزشي شهر كرمانشاه با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS پرداخته اسـت كـه در آن كليـه فضـاهاي
ورزشي شهر كه شامل ۱۴۳ مكان ورزشي اعم از خصوصي و دولتي بود مورد بررسي قرار گرفت ، ايـن تحقيـق از نـوع تحقيـق توصـيفي و روش
تحقيق آن ميداني و كتابخانهاي ميباشد. ابزار جمع آوري داده ها با حضور محقق در مكان هاي مورد مطالعه ، با استفاده از دسـتگاه GPS، ثبـت
گرديد. 
تحقيق حاضر به بررسي فضاهاي ورزشي شهر كرمانشاه با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS پرداخته اسـت كـه در آن كليـه فضـاهاي
ورزشي شهر كه شامل ۱۴۳ مكان ورزشي اعم از خصوصي و دولتي بود مورد بررسي قرار گرفت ، ايـن تحقيـق از نـوع تحقيـق توصـيفي و روش
تحقيق آن ميداني و كتابخانهاي ميباشد. ابزار جمع آوري داده ها با حضور محقق در مكان هاي مورد مطالعه ، با استفاده از دسـتگاه GPS، ثبـت
گرديد. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه ، -۱ سرانه ورزشي براي شهروندان شهر كرمانشاه بر اساس استانداردهاي تعيين شده نمـي باشـد -۲٫
توزيع مكاني فضاهاي ورزشي شهر كرمانشاه با توجه به تراكم جمعيت و استانداردهاي ارائه شده مطابقت ندارد-۳٫ همه مردم شهر كرمانشاه امكان
استفاده از اماكن ورزشي را ندارند-۴٫ بسياري از مناطق شهر پتانسيل تأسيس فضاهاي ورزشي جديد و يا گسترش مكان هاي ورزشـي موجـود را
دارا مي باشند -۵ GIS مي تواند ابزار مناسبي براي تحليل مكان و مكانيابي فضاهاي ورزشي باشد نتايج اين تحقيق مي تواند اطلاعـات جـامع و
كاملي به مديران سازمان تربيت بدني در خصوص اماكن و فضاهاي ورزشي شهر كرمانشاه ارائه دهد


  • بازدید : 142 views
  • بدون نظر

مقدمه: مدرسه به عنوان مكاني مطمئن در پرورش دانشآموزان نقش بسيار سازندهاي را ايفا ميكند. درصورتي كه اصول
ايمني در فضاهاي ورزشي مدارس رعايت نشود، احتمال وقوع حوادث، جراحت و مرگ دانشآموزان وجود داردبا .
توجه به اهميت موضوع، مطالعهي حاضر با هدف تعيين وضعيت ايمني فضاهاي ورزشي روباز مدارس راهنمايي دولتي
استان اردبيل انجام شد.


مقدمه: مدرسه به عنوان مكاني مطمئن در پرورش دانشآموزان نقش بسيار سازندهاي را ايفا ميكند. درصورتي كه اصول
ايمني در فضاهاي ورزشي مدارس رعايت نشود، احتمال وقوع حوادث، جراحت و مرگ دانشآموزان وجود داردبا .
توجه به اهميت موضوع، مطالعهي حاضر با هدف تعيين وضعيت ايمني فضاهاي ورزشي روباز مدارس راهنمايي دولتي
استان اردبيل انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعهي توصيفي (مقطعي، ) ۱۶۰ مدرسهي راهنمايي دولتي در استان اردبيل به روش نمونهگيري
تصادفي طبقهاي مورد بررسي قرار گرفتند. جهت جمعآوري اطلاعات از پرسشنامهي محقق ساخته كه روايي محتوايي
آن توسط اساتيد صاحبنظر دانشگاهي تاييد و پايايي آن با روش آلفاي كرونباخ ۰/۸۴ بدست آمد. دادهها پس از وارد

…….


عتیقه زیرخاکی گنج