گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 172 views
  • بدون نظر

دانلود مقاله با موضوع بررسی اثرات ضدقارچی عصاره ی متانولی 27 گونه گیاهی بر علیه قارچ های بیماریزای گیاهی که شامل 11 صفحه و با فرمت قابل ویرایش Word میباشد بشرح زیر است : *دارای چکیده به زبان انگلیسی چکیده : امروزه کنترل زیستی عوامل بیماریزای گیاهی با هدف کاهش اثرات خطرناك آفت كش هاي شيميايي از جمله تهديد سلامتي بشر، آلودگي محيط زيست،از بين بردن موجودات غير هدف و پیدایش عوامل بيماريزاي مقاوم يك اولويت مي باشد. در این راستا استفاده از پتانسیل ضد میکروبی متابولیت های گیاهی، طی سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه عصارۀ متانولی 27 گونه گیاهی استخراج و اثرات بازدارندگی (قارچ‌ ایستایی) آنها عليه سه گونۀ بیماریزای گیاهی: Phytophthora drechsleri، Rhizoctonia solani و Pythium aphanidermatum در شرایط آزمایشگاهی و به روش ديسك كاغذي با چهار تكرار بررسی گردید. به دليل ناكافي بودن مقدار عصاره، تنها هيجده گونه گياهي از گونه هاي مورد مطالعه عليه قارچ هاي Fusarium oxysporum و Cochliobolus sativus مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد که 11 گونۀ گیاهی از بین 27 گیاه مورد مطالعه (حدودا 37%)، دارای خاصیت بازدارندگی رشد میسیلیومی علیه حداقل یکی از قارچ های مورد بررسی می باشند. ده گونۀ گیاهی علیه قارچ R. solani، 9 گونۀ گیاهی علیه قارچ P. drechsleri، 9 گونۀ گیاهی علیه قارچ P. aphanidermatum، چهار گونۀ گیاهی از 18 گونه مورد بررسی علیه قارچ C. sativus و یک گونۀ گیاهی از 18 گونه مورد بررسی علیه قارچ F. oxysporum بازدارندگی قابل اندازه گیری نشان دادند که خود نشان دهندۀ مقاومت بالای قارچ فوزاریوم و حساسیت بالای R. solani در مقابل عصاره های گیاهی می باشد. خاصیت ضد قارچی میخک، جوز هندی، آنغوزه، یوشان، موسیر، جاشیر و تاجریزی علیه کلیه قارچ های مورد مطالعه نشان دهندۀ طیف وسیع قارچ ایستایی گیاهان مذکور می­باشد. نتايج كلي اين تحقيق حاكي از پتانسیل بالای عصارۀ گیاهان مختلف در کنترل زیستی قارچ های بیماریزای گیاهی می­باشد.

دانلود مقاله با عنوان بررسی اثرات ضدقارچی عصاره ی متانولی ۲۷ گونه گیاهی بر علیه قارچ های بیماریزای گیاهی که شامل ۱۱ صفحه و با فرمت قابل ویرایش Word میباشد بشرح زیر است :

*دارای چکیده به زبان انگلیسی

چکیده : امروزه کنترل زیستی عوامل بیماریزای گیاهی با هدف کاهش اثرات خطرناك آفت كش هاي شيميايي از جمله تهديد سلامتي بشر، آلودگي محيط زيست،از بين بردن موجودات غير هدف و پیدایش عوامل بيماريزاي مقاوم يك اولويت مي باشد. در این راستا استفاده از پتانسیل ضد میکروبی متابولیت های گیاهی، طی سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه عصارۀ متانولی ۲۷ گونه گیاهی استخراج و اثرات بازدارندگی (قارچ‌ ایستایی) آنها عليه سه گونۀ بیماریزای گیاهی: Phytophthora drechsleri، Rhizoctonia solani و Pythium aphanidermatum در شرایط آزمایشگاهی و به روش ديسك كاغذي با چهار تكرار  بررسی گردید. به دليل ناكافي بودن مقدار عصاره، تنها هيجده گونه گياهي از گونه هاي مورد مطالعه عليه قارچ هاي   Fusarium oxysporum و  Cochliobolus sativus مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد که ۱۱ گونۀ گیاهی  از بین ۲۷ گیاه مورد مطالعه (حدودا ۳۷%)، دارای خاصیت بازدارندگی رشد میسیلیومی علیه حداقل یکی از قارچ های مورد بررسی می باشند. ده گونۀ گیاهی علیه قارچ R. solani، ۹ گونۀ گیاهی علیه قارچ P. drechsleri، ۹ گونۀ گیاهی علیه قارچ P. aphanidermatum، چهار گونۀ گیاهی از ۱۸ گونه مورد بررسی علیه قارچ C. sativus و یک گونۀ گیاهی از ۱۸ گونه مورد بررسی علیه قارچ F. oxysporum بازدارندگی قابل اندازه گیری نشان دادند که خود نشان دهندۀ مقاومت بالای قارچ فوزاریوم و حساسیت بالای  R. solani در مقابل عصاره های گیاهی می باشد. خاصیت ضد قارچی میخک، جوز هندی، آنغوزه، یوشان، موسیر، جاشیر و تاجریزی علیه کلیه قارچ های مورد مطالعه نشان دهندۀ طیف وسیع قارچ ایستایی گیاهان مذکور می­باشد. نتايج كلي اين تحقيق حاكي از پتانسیل بالای عصارۀ گیاهان مختلف در کنترل زیستی قارچ های بیماریزای گیاهی می­باشد.

English Abstract
Biocontrol of plant disease agents in order to decrease the hazardous impacts of chemical pesticide application including problems of public health, environmental pollution, toxic effect on non-target organisms and causing resistance disease agents is a priority.  In this study, crude methanolic extracts of 27 plant species were extracted and screened for antifungal activity against three economically important phytopathogenic fungi, Rhizoctonia solani, Phytophthora drechsleri and Pythium aphanidermatum. Because of insufficient material, only 18 out of 27 plant species were tested against Fusarium oxysporum and Cochliobolus sativus. Bioassay was performed based on paper disc diffusion method with four replications. The results showed that 11 out of 27 plant species (about 37%) inhibited mycelia growth of at least one of the studied tested fungi. The mycelia growth of  R.solani,  P. drechsleri and P. aphanidermatum were  inhibited by 10, 9 and 9 plant species, respectively. Among 18 tested plant species, four species suppressed the growth of Cochliobolus sativus. The other fungi, F. Oxysporum was measureably inhibited by only one plant species, Syzygium aromaticum. These results indicated that R.solani and F. Oxysporum are the most sensitive and resistant fungi to plant extracts, respectively. The antifungal activity of Syzygium aromaticum, Myristica fragrans, Ferula assa- foetida, Artemisia sieberi, Allium  ascalonicom, Prangos ferulacea and Solanum nigrum against all of the tested fungi represent their  broad fugistatic  specterum. It was concluded that plant extracts have a remarkable potential as biocontrol agents against phytopathogenic fungi 


عتیقه زیرخاکی گنج