گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

الودگي هاي محيطي به اشگال مختلقي نظير افت كش ها ، پاك كننده ها ، ذرات معلق و غيره هستند . اخيرا فلزات سمي  به انوان يك آلودگي جديد و شايد خطر ناك تر از ساير الودگي هاي محيطي شناخته شده اند . در اين فصل ما تمام مشكلات ايجاد شده توسط فلزات سمي در محيط برسي و سپسبه جزئيات مطره شده دو نمونه ويژه ، جيوه و سرب ، مي پردازيم . 
)فلزات و طبقه بندي آنها : 
Metals snd their classification 

۸۴ عنصور ۱۰۶ عنصور شناخته شده به عنوان فلز دسته بندي شده اند و از اين جهت آلودگي فلزات متنوع مي باشد . تمام فلزات عنوان شده براي محيط خطر افرين نمي باشند . تعداد غير سمي ، و تعدادي از فلزات ، حتي اگر سمي باشند خيلي كم ياب بوده يا تركيبات انها غير قابل حل بوده است . نتيجتا فقت تعدادي كمي از فلزات جزء الوده كننده هاي محيطي در نظر گرفته شده اند . 
درر مباحث الودگي هاي فلزات از عناوين فلزات سنگين و فلزات كمياب استفاده مي شود . فلزهاي سنگين آنهايي كه دانسته ايد بين    گرم بر سانتي متر مكعب دارند . ( ۵ برابر دانسيته آب ) . فلزات با دانسته كمتر از ۵ به عنوان فلزات سبك طبقه بندي شده اند . طبقه بندي در نشان داده است يك اشتباه متداول در بحث آلودگي فلزات اين اين است كه تمام آلوده كننده هاي فلزي را بي توجه بدانسته آنها به عنوان فلزات سبك طبقه بندي مي كنند . معمولا فلزات كه در وسعتي برابر يا كمتر است ۱/۰ درصد ( هزار   ) در پوستة زمين وجود دارند ، به فلزات كمياب موسوم اند . اكسيژن در گستردگي معادل ۵۰۰ ميليون مرتبه بيشتر از تعدادي از فلزات كمياب يافت مي شود . سيليوس و اكسيژن ، هر دو غير فلز ، جمعا حدود ۳ ، ( ۳/۷۴ درصد ) از وزن كل پوستة زمين محسوب مي شود . تنوع گسترده در فراواني هاي عنصر كمياب در جدول نشان داده مي شود . 
فراواني باريوم براي مثال ، ۵۰۰۰ برابر جيوه و ۱۰۰۰ برابر طلا مي باشد . فلزات كمياب به دليل تاثير بر محيط زيست و موجودات زنده ، عمدتا بسيار مهم تر از فلزات ديگر هستند . 
در حقيقت تعدادي از فلازا ت براي موجودات زنده ضروري مي باشند . 

۲)موجبات آلودگي فلزات : Causes of Metal Pollution
فلزات جزو مهمترين مواد و اولين عناصري كه توسط انسان شناخته شده اند و مهمترين نقش را در توسعة تمدن ايجاد كردند . امروز يك فلز نظير اورانيم ، راه حلي ، براي حمل مبرم ترين مشكل بشر يعني كمبود انرژي ، شناخته شده است . در فرايند ايجاد فلزات مورد استفاده ، سنگ معدن فلزات را از ضخاير زير زميني استخراج كرده گداخته و تصفيه نموده تا فلز به دست آيد . سپس اين فلزات را به اجناس مصرفي تبديل و بعد از استفاده آنها به دور ريخته .

عتیقه زیرخاکی گنج