گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 144 views
  • بدون نظر

اکتشاف پتاسیم در ابتدای قرن نوزدهم جالب توجه می باشد  این پژوهش ها برای اولین بار تجزیه الکتریکی با موفقیت انجام گرفت  همین تحول آغاز استفاده از روش الکترو شیمیایی گردید بعد از این موفقیت الکترولیز مواد مذاب امکان تهیه فلزات دیگر که قبلا کشف شده بود به وجود آمد .

کشف پتاسیم(و البته سدیم،منیزیم و کلسیم)در اوایل قرن نوزدهم از این نظر جالب توجه است که در این پزوهش ها برای اولین بار تجزیه ی الکتریکی با موفقیت انجام گرفت.همین تحول مبدا تولد روش الکتروشیمیایی گردید.پس از این موفقیت،الکترلیز مواد مذاب امکان تهیه فلزات دیگری را که پیشتر کشف شده بودند به وجود آورد.

فرمت ورد ۴۱ صفحه

تمام پتاس جهان از ذخاير تبخيري همراه نمک استخراج مي شود که در اثر تبخير در اقيانوس ها، درياها و درياچه هاي قديمي تشکيل شده اند. اين ذخاير چينه بندي شده چندين متر ضخامت و صدها کيلومتر مربع وسعت دارند و معمولا زمين شناسي به علت چين خوردگي و گسلش پيچيده است و دانش زمين شناسي ساختماني نقش موثري در توسعه معدنکاري دارد. پتاس از شورابه هاي دريا ها، درياچه ها و صحراها نيز استخراج مي شود.اولين ذخيره پتاس در سال ۱۸۵۷ در آلمان هنگام حفاري شفت در يک معدن نمک اکتشاف شد. اولين ذخاير فرانسه در اوايل سال هاي ۱۹۰۰ با حفاري هاي نفتي اکتشاف شد و اين دو کشور تا آغاز جنگ جهاني دوم بيشتر نياز دنيا را تأمين مي کردند.

اولين بار چيني ها از پتاس (شوره يا نيترات پتاسيم) براي تهيه باروت استفاده كردند. اولين ذخيره سنگي پتاس در سال ۱۸۳۹ ميلادي، در ضمن حفاري براي اكتشاف نمك، در استاس فورت آلمان به طور تصادفي كشف شد. تا آن زمان تأمين پتاس از منابع سنگي ناشناخته بود. حفاري در ابتدا به منظور دستيابي به ذخاير نمك كشف شده علاوه بر سديم داراي پتاسيم و منيزيم نيز بود. در ۱۸۵۹ با استفاده از فرآيند خالص سازي براي جدا كردن كلريدهاي سديم و منيزيم از نمك كشف شده (كارناليت). پتاس معدني قابل استفاده شد و براي اولين بار به عنوان كود براي حاصلخيزي محصولات كشاورزي مثل پنبه و سبزيجات مورد استفاده قرار گرفت. به غير از منابع سنگي پتاس، از تبخير آب درياچه هاي شور نيز پتاس قابل استحصال است و درواقع اصلي ترين و بهترين منابع پتاس در ذخاير لايه اي از نمك زير زميني است كه داراي درجه خلوص بالا، تناژ زياد كانسنگ و هزينه معدنكاري كمتر و اقتصادي تر است. به علت حلاليت زياد كانيهاي پتاسيم، پتاس، موجود در ذخاير نمكي بهترين نوع براي كودهاي است.

فهرست

پتاسیم …………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

تاریخچه پتاسیم …………………………………………………………………………………………………………….. ۷

شرایط تشکیل وژنز پتاس ………………………………………………………………………………………………. ۹

چگونگی کشف پتاسیم ……………………………………………………………………………………………….. ۱۲

پیدایش پتاسیم …………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

خواص پتاسیم …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

طرز تهیه پتاسیم ………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

کاربرد پتاسیم ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

روشهای اکتشاف و استخراج و فرآوری پتاس ……………………………………………………………….. ۱۸

روشهای عمده استخراج پتاس ……………………………………………………………………………………… ۱۹

روشهای متداول فرآوری پتاس …………………………………………………………………………………….. ۲۱

ناخالصیهای پتاس و ضرورت فرآوری آن ………………………………………………………………………… ۲۴

پتاسیم در بدن ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

منابع غذایی پتاسیم …………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

کاربرد نیترات پتاسیم ……………………………………………………………………………………………………. ۲۷

پتاسیم در طبیعت ………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

عوارض کاهش پتاسیم در گیاه ……………………………………………………………………………………. ۲۷

پرمنگنات پتاسیم …………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

کودهای پتاسیم دار ……………………………………………………………………………………………………. ۲۹

پتاسیم در آجر ………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰

کانی های پتاس ………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

آلونیتها (سولفاتهای آبدار) گرمایی ……………………………………………………………………………… ۳۱

کاربرد آلونیت ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

کاربرد کائولینیت ………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

انواع کودهای پتاسه …………………………………………………………………………………………………… ۳۲

انواع کانسارهای پتاس ……………………………………………………………………………………………….. ۳۲

سزیم ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

کاربرد سزیم ………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶

تاریخچه سزیم ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

پیدایش سزیم ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۸

ایزوتوپ های سزیم …………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

هشدارهایی درباره سزیم …………………………………………………………………………………………….. ۳۹

اثر سزیم بر سلامتی انسان …………………………………………………………………………………………….. ۳۹

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰


عتیقه زیرخاکی گنج