گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 142 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق معرفی روش های جدید حفاظت از خوردگی -خرید اینترنتی تحقیق معرفی روش های جدید حفاظت از خوردگی -دانلود رایگان مقاله معرفی روش های جدید حفاظت از خوردگی -تحقیق معرفی روش های جدید حفاظت از خوردگی 

این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 • بازدید : 86 views
 • بدون نظر
این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

فلزات قليايي كه عبارت اند از: ليتيم، سديم، پتاسيم، روبيديم، سزيم، فرانسيم هرگز در طبيعت به حالت آزاد يافت نمي شوند و بيش تر در تركيبات با ديگر عناصر مخلوط و تركيب شده اند. اين عناصر مي توانند با تقريبا همه ي نافلزات تركيب شوند.
سديم و پتاسيم در طبيعت فراوان اند اما ديگر عناصر اين گروه نسبتا كمياب اند. فرانسيم كه به مقدار بسيار كم در طبيعت يافت مي شود، عنصري راديواكتيو است.
سطح تازه فلزات قليايي(برش تازه ي آن) داراي جلاي فلزي نقره فام است. هادي الكتريسيته و حرارت مي باشند. اين فلزات نرم هستند و نقطه ي ذوب بسيار كمي دارند. به علاوه تمام اين فلزات در شبكه مكعب مركزدار متبلور مي شوند.
در فلزات قليايي با افزايش شماره ي اتمي نقطه ي ذوب و جوش منظما كاهش مي باند. به موازات اين كاهش، سختي نيز كم و كم تر مي شود مثلا ليتيم به دشواري با چاقو بريده مي شود ولي ساير عناصر قليايي نرم ترند.
بنابر اين از ابتداي گروه تا انتهايش يك سير نزولي را در رابطه با نقطه ي ذوب، نقطه ي جوش و همچنين سختي عناصر شاهد هستيم.
قابليت تراكم فلزات قليايي بسيار زياد است. به علت نرم بودن، استحكام كافي نداشتن، قابليت تراكم و همچنين ميل تركيبي شديد آن ها با نافلزات هرگز به عنوان مصالح ساختماني مورد استفاده قرار نمي گيرند.
شعاع اتمي اين عناصر با افزايش عدد اتمي افزايش مي يابد. چون شعاع اتمي اين فلزات بزرگتر از ساير عناصر ديگر مي باشد به همين جهت با ديگر فلزات آلياژ نمي دهند و فقط با يكديگر آلياژ مي دهند.
براي مثال سديم با پتاسيم آلياژ مايعي را ايجاد مي كند كه به عنوان سرد كننده و منتقل كننده ي حرارت در راكتورهاي هسته اي مورد استفاده قرار مي گيرد.
پتانسيل الكتروشيميايي اين فلزات زياد است، بنابر اين فعاليت شيميايي بسيار زيادي از خود نشان مي دهند.
فلزات قليايي با اكثر نافلزات به ويژه هالوژن ها يا نمك سازها به شدت تركيب شده و اغلب همرا با شعله و انتشار الكترون است. علت انتشار الكترون اين است كه حرارت واكنش زياد بوده و موجب كندن الكترون از اتم هاي اين فلزات مي گردد
هالوژن ها:
 
شناخت عناصر و مهم تر از آن تسلط بر روي نوع دسته بندي و علم به مکان آنها در جدول تناوبي کمک مي کند تا بتوان مشخصات و ويژگي هاي آنها را حدس زد و  به خوبي از آنها استفاده کرد .
 دسته بندي هاي کلي اي را براي جدول سحر آميز مندليف آورده اند که از جالب ترين دسته هايي که  نيز خواصي جالب دارند مي توان به گروه ۱۷ يا همان هالوژن ها اشاره کرد. ابتدا در اين قسمت به  دسته بندي عناصر بر اساس آرايش الکتروني مي پردازيم سپس به خواص عمومي هالوژنها اشاره مي کنيم بعد از آن به سراغ آشنايي کامل از عناصر تشکيل دهنده ي اين گروه مي رويم.
 
 عناصر را مي توان بر اساس آرايش الکتروني آنها طبقه بندي کرد: 
  
۱٫گازهاي نجيب: در جدول تناوبي ، گازهاي نجيب در انتهاي هر تناوب در گروه ۰ (صفر) جاي دارند. اين عناصر گازهاي بي رنگ، تک اتمي ، ديا مغناطيسي و از نظر شيميايي غير فعالند. بجز هليم (که آرايش الکتروني ۱s2 دارند) تمام گازهاي نجيب آرايش الکتروني ns2np6 که نظمي بسيار پايدار است، دارند.
 
۲٫ عناصر نماينده: اين عناصر گروههاي A جدول تناوبي را تشکيل مي دهند و شامل فلزات و نافلزات هستند . خواص شيميايي اين عناصر بسيار متنوع است . بعضي از آنها ديامغناطيس و بعضي ديگر پارامغناطيس هستند. ولي ترکيبات اين عناصر ديا مغناطيس و بي رنگ اند. پوسته هاي الکتروني دروني تمام اين عناصر ، کامل يا پايدارند(ns2np6). اما بيروني ترين پوسته در اين عناصر ، از عنصري به عنصر بعدي در حال افزايش الکترون و پر شدن است. اين پوسته بيروني پوسته والانس و الکترونهاي آن، الکترونهاي والانس ناميده مي شوند. تعداد الکترونهاي والانس هر اتم ، برابر شماره گروه است که عنصر در آن قرار گرفته است. خواص شيميايي اين عناصر به الکترونهاي والانس آنها بستگي دارد.

 
۳٫عناصر واسطه: اين عناصر در گروههاي B جدول تناوبي ديده مي شوند. از ويژگيهاي اين عناصر درون سازي آنهاست. يعني الکترون متمايز کننده در آنها ، به روش نامگذاري، يک الکترون d دروني است. در عناصر واسطه ، الکترونهاي دو پوسته ي آخري در واکنشهاي شيميايي مورد استفاده قرار مي گيرند. تمام اين عناصر فلز بوده ، بيشتر آنها پارا مغناطيس اند و ترکيبات شديداً رنگين و پارا مغناطيس به وجود مي آورند.
  
۴٫عناصر واسطه دروني : اين عناصر در پائين جدول تناوبي ديده مي شوند، اما در واقع بايد در تناوب هاي ششم و هفتم به دنبال عناصر گروه III B قرار گيرند. ۱۴ عنصري که در تناوب ششم بعد از لانتان قرار دارند، سري لانتانيد ها ناميد مي شوند. در تناوب هفتم ، دسته اي که به دنبال آکتينيم قرار مي گيرند، سري آکتينيدها خوانده شده اند. در اين دسته از عناصر، الکترون متمايز کننده از نوع f است و در پوسته فرعي f واقع در پوسته زير ماقبل آخر قرار مي گيرد. بنابر اين، در شيمي اين عناصر ممکن است سه پوسته بيروني، دخالت داشته باشد. تمام عناصر واسطه دروني فلز هستند. اين عناصر پارامغناطيس اند و ترکيبات آنها نيز رنگين و پارا مغناطيس است.
  
فلزات و نافلزات: 
 
 گروه هاي ۱ IA)) ) و IIA) 2 ) جدول تناوبي ، فعالترين فلزات را در بر مي گيرند. چون عناصر يک گروه داراي ويژگيهاي يکسان مي باشند، يک گروه را گاهي يک خانواده مي نامند. بسياري از گروه ها داراي نامهاي خانوادگي اند. گروه۱ به استثناي هيدروژن ، خانواده ي فلزات قليايي ناميده مي شود. گروه ۲ را خانواده ي فلزات قليايي خاکي مي نامند.
 نا فلزات در سوي ديگر جدول ، در گروه هايVIA) 16 ، (VIIA) 17 و (VIIIA) 18 قرار گرفته اند . گروه (VIA) 16 را خانواده ي کالوژن مي نامند. گروه (VIIA) 17 را به نام خانواده ي هالوژنها مي شناسند. عناصر گروه (VIIIA) 18 ، گازهاي نجيب نام دارند.
 به طور کلي ، فلزات ، سخت، درخشنده و رساناي خوب گرما و الکتريسيته اند. نافلزات و بالاخص هالوژنها در دماي  معمولي گاز يا جامدهاي شکننده اند. اگر جامد باشند، سطح آنها تيره است و نارسانا به شمار مي آيند.
 
 نافلزها: 
 
 همانطور که گفته شد در گروه هاي چهارم، پنجم، ششم و هفتم (هالوژن ها) جدول تناوبي عناصري قرار دارند که اغلب خواص غير فلزي دارند اين عناصر يا گازي شکلند يا جامد که حالت شکننده دارند و هادي جريان برق و حرارت نيستند . غير فلزها در ترکيب با فلزها اغلب پيوند يوني تشکيل مي دهند و با يکديگر الکترون به اشتراک مي گذارند که به هر صورت به آرايش الکتروني گاز بي اثر دوره خود مي رسند از گروه چهارم تا هفتم خواص غيرفلزي شديد دارند و با فلزات ترکيب شده تشکيل نمک مي دهند به همين دليل آنها را هالوژن (نمک زا) مي گويند.
 
  عناصر گروه هفتم (اصلي) هالوژنها:
 
 عناصر اين گروه به ترتيب عبارتند از : فلوئور F ، کلر Cl، برم Br ، يد I  ، استانين At. شعاع اتمي اين عناصر با افزايش عدد اتمي (از بالا به پائين) زياد مي شود انرژي يونيزاسيون کم شده الکترونگاتيوي نيز کم مي شود نقاط ذوب و جوش بيشتر شده. پتانسيل اکسيداسيون آنها به ترتيب کاهش مي يابد و هر کدام در لايه آخر ۷ الکترون (s2p5) دارند، با فلزات ميل ترکيبي شديد دارند و مولکول حاصل از آنها اغلب خصلت يوني دارد مانند NaF و KCl و BaI2 . با هيدروژن هالديدئيدروژن مي دهند که پس از حل شدن در آب محلول اسيد به وجود مي آورند مانند HCl و HI. از بالا به پائين خواص غير فلزي ضعيف تر مي شود غير فلز بالاتر مي تواند غير فلز پائين تر را از نمکش بيرون کرده و هالوژن آزاد نمايد . مثلاً:                      
 
                                      KCl +  Br ——–> عملي نيست
 
 ولي از تأثير کلر بر نمک Br، برم حاصل مي شود:  
 
                                       2KBr + Cl2 ———–>2 KCl + Br2 
 
 بنابراين از لحاظ فعاليت شيميايي ترتيب زير برقراراست:
 
 F۲>Cl۲>Br۲>I۲>As
 
فلوئور و کلرگازي شکلند، برم مايع و يد جامد است که خيلي زود به حالت بخار در مي آيند به همين دليل آنها را به صورت  F2, Cl2,Br2,I2  نشان مي دهند. 
 فلوئور در تمام ترکيبات يک ظرفيتي است ولي ساير هالوژنها مي توانند ظرفيت هاي مختلف در ترکيبات داشته باشن زيرا در فلوئور فقط يک الکترون منفرد در اوربيتال ۲p وجود دارد و به هيچ وجه نمي تواند حالت برانگيخته پيدا کند ولي در ساير هالوژنها ، الکترونها حالت برانگيخته پيدا مي کنند و الکترونهاي منفرد زياد تر ايجاد مي گردد. مثلاً: اتم کلر ۱۷Cl در ترکيب با فلوئور ۹F  ممکن است CLF و ClF3 و ClF5 و ClF7 بدهد در هر ترکيب حالت برانگيخته الکترونها را در اوربيتال ۳d مي توان توجيه کرد.
 هالوژنها چون ميل ترکيبي زيادي با عناصر ديگري دارند در طبيعت به حالت آزاد وجود ندارد ولي به صورت ترکيب فراوان هستند اين عناصر اغلب سمي و خطرناکند در حاليکه ترکيبات آنها بسيار مفيد و با ارزش هستند و کاربرد آنها در صنايع مختلف زياد است مانند گاز فريون CF2Cl2 که در يخسازي به کار مي رود پي وي سي  و د.د.ت (دي کلر ـ دي فنيل تري کلرواتان)، کلروفرم ، …. ساير ترکيبات فلوئور برم و يد که در انواع داروها و ترکيبات مختلف مورد استفاده قرار مي گيرند.
 براي تهيه ي هالوژنها از نمک هاي آنها استفاده مي کنند فقط فلوئور را از الکتروليز KHF2 يا (KF.HF)  بدست مي آورند. بقيه هاليدها با اسيد سولفوريک و دي اکسيد منگنز هالوژن مي دهند مثلاً: طرز تهيه يد از يديد سديم:
 
 2NaI + H2SO4 + MnO2 ——-> MnSO4 + 2NaHSO4 + I2 + 2H2O
 
از تاثير گاز کلر بر يديدها نيز مي توان يد بدست آورد يا از تاثير گاز کلر بر برميدها برم حاصل مي شود. فلوئور اکسيد کننده ايست شديد و کلر نيز اکسيد کننده است برم و يد هم خاصيت اکسيد کنندگي و هم خاصيت احيا کنندگي دارند مثال:
 
 2KI + Cl2 ——> 2KCl + I2
 
۳I2 + 2Al ——> 2AlI3
 
که در اولي يد اکسيد شده و در دومي يد احياء شده است.
 
 يدومتري:
 
 به واکنش هايي که در آن يد اکسيد مي گردد يعني از محلول يديدها يد آزاد مي گردد يدومتري گويند.
 
 2KI + H2O2 + H2SO4 ——-> I2 + K2SO4 + H2O 
 
تذکر: ارزش حجمي آب اکسيژنه (پر اکسيد هيدروژن) از رابطه a=N.Ev  بدست مي آيد که a ارزش حجمي N نرماليته  Ev اي کي والان حجمي معادل ۶/۵ است.
 
 
ئيدراسيدها (هاليدها هيدروژن):
 
 هاليدهاي ئيدروژن به ترتيب عبارتند از HF و HCl و HBr و HI که براي تهيه ي آنها از تاثير اسيد سولفوريک بر هاليدهاي فلزي استفاده مي کنند. 
اين مواد در آب حل شده توليد اسيد مي نمايند. فلوئوريدئيدرژن به علت داشتن پيوند ئيدروژني استثنائاً نقطه ي جوش بالاتر دارد و در حالت عادي مايع است بقيه هاليدهاي ئيدروژن با افزايش جرم مولکولي نقطه ي جوش بالاتر دارند به همين دليل فلوئوريد ئيدرژن به صورت H2F2  و همين ها به صورت زيروند ۳ تا آخر وجود دارد. 
ئيدرواسيد ها بر اغلب فلزات، ا کسيدها، بازها، کربناتها اثر کرده و نمک مي دهند.
اسيد فلوئوريدريک بر شيشه اثر مي کند يعني سيليس SiO2 را در خود حل مي نمايد.
 • بازدید : 171 views
 • بدون نظر

علاوه بر ساختار شيميايي فلزات، ساختار سطح فلزات نيز بر روي خواص ظاهري سيستم رنگي كه در مراحل بعد اعمال مي‌شود مؤثر مي‌باشند. ساختار سطح فلزات كم و بيش متأثر از پروسه توليد فلزات و نحوه شكل دهي آنها مي‌باشد. به همين دليل زبري سطح فلز را طي عمليات تميزكاري بوسيله برس زني، سندينگ و بلاستينگ بوسيله ذرات فولادي يا سند، 

 • بازدید : 116 views
 • بدون نظر
این فایل در ۷۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه پایان نامهبررسي و اندازه گيري دو فلز سنگين سرب و آهن در چهار نوع خوراك مصرفي، آب و عضله ماهي قزل آلاي رنگين كمان استان چهار محال و بختياري را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم   . این پروژه پایان نامه در قالب ۷۳صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پروژه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر فروشگاهها مناسب تر می باشد
از این پروژه وپایان نامه  آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
فصل اول : مقدمه و طرح تحقيق
۱-۱- بيان مسئله………………………………………………………………………………………………………………۱
۱-۲- اهداف ، فرضيات و سئوالات تحقيق………………………………………………………………………….۲
۱-۲-۱- اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۲-۲- فرضيات تحقيق ……………………………………………………………………………………………..۲
۱-۲-۳- سئوالات تحقيق……………………………………………………………………………………………..۲
۱-۳- روش تحقيق و پژوهش…………………………………………………………………………………………..۳
فصل دوم : كليات تحقيق
۲-۱- فلزات سنگين………………………………………………………………………………………………………..۴
۲-۱-۱- منشاء فلزات سنگين………………………………………………………………………………………..۵
۲-۲- سابقه تحقیقات در مورد سرب …………………………………………………………………………………۶
۲-۲-۱- سابقه تحقيقات در مورد سرب و اثر آلوده كنندگي آن در انسان……………………………۶
۲-۲-۲- اثر آلوده كنندگي سرب در آب دريا و ماهيان……………………………………………………۸
۲-۳- سابقه تحقیقات در مورد آهن…………………………………………………………………………………..۹
۲-۳-۱- سابقه تحقيقات راجع به مسموميت با آهن و اثر آلوده كنندگي آن بر انسان……………..۹
۲-۳-۲-اثر آلوده كنندگي آهن در آب دريا و ماهيان……………………………………………………۱۱
۲-۳-۳- مقادير استاندارد پيشنهاد شده آهن و سرب از سوي سازمانها ومحققان مختلف۲۳

فصل سوم : مواد و روش كار
۳-۱- مواد و لوازم مورد نياز………………………………………………………………………………………….۲۵
۳-۲- روش كار…………………………………………………………………………………………………………..۲۵
۳-۲-۱- تاریخچه دستگاه جذب اتمی…………………………………………………………………………۲۸
۳-۲-۲- قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی…………………………………………………………….۲۹
۳-۲-۲-۱ روش کار با دستگاه جذب اتمی با شعله……………………………………………………..۳۱
۳-۲-۳- آماده سازی نمونه ها جهت اندازه گیری فلزات………………………………………………..۳۲
۳-۲-۴-عمل هضم اولیه در فلزات……………………………………………………………………………..۳۳
فصل چهارم : نتايج تحقيق ………………………………………………………………………………………….۳۵
فصل پنجم : بحث و پیشنهادها…………………………………………………………………………………….۴۳
منابع :………………………………………………………………………………………………………………………۴۹

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………..۵۵

فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                     صفحه
جدول ۴-۱ ميانگين و انحراف معيار آهن و سرب در كل نمونه‌هاي خوراك (بر حسب ميلي‌گرم بر كيلوگرم) ۳۵
جدول ۴-۲ ميانگين و انحراف معيار آهن و سرب خوراك توليد شده در كارخانه‌هاي مختلف (بر حسب ميلي‌گرم بر كيلوگرم) ۳۵
جدول ۴-۳ ميانگين و انحراف معيار آهن و سرب در كل نمونه‌هاي ماهي  (بر حسب ميلي‌گرم بر كيلوگرم) ۳۶
جدول ۴-۴ ميانگين و انحراف معيار آهن و سرب ماهيان تغذيه شده از خوراك كارخانه‌هاي مختلف  (بر حسب ميلي‌گرم بر كيلوگرم) ۳۷
جدول ۴-۵ ميانگين و انحراف معيار آهن و سرب در كل نمونه‌هاي آب مزارع مورد نمونه‌برداري ( بر حسب ميكروگرم بر ليتر) ۳۸
جدول ۴-۶ -ميانگين و انحراف معيار آهن و سرب آب تامين كننده مزارع مختلف( بر حسب ميكروگرم بر ليتر) ۳۹
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                     صفحه
نمودار ۴-۱ ميزان آهن در آب ورودي مزارع مختلف ۴۰
نمودار ۴-۲ ميزان آهن در ماهيان تغذيه شده با خوراك كارخانجات مختلف ۴۰
نمودار ۴-۳ ميزان آهن موجود در خوراك كارخانجات مختلف ۴۱
نمودار ۴-۴ ميزان سرب موجود در خوراك كارخانجات مختلف ۴۱
نمودار ۴-۵ ميزان سرب در آب ورودي مزارع مختلف ۴۲
نمودار ۴-۶ ميزان سرب در ماهيان تغذيه شده با خوراك كارخانجات مختلف ۴۲
فهرست شكلها

عنوان                                                                                                                صفحه
شكل ۳-۱ قسمتهاي مختلف دستگاه جذب اتمی  (سيستم تك پرتويي)……………………………….. ۳۰
توضیحات متن:
بيان مسأله:


فلزات سنگين به عنوان يك مسئله خطر ساز از ابعاد مختلف و به طور جدي مي‌توانند زيست انسان و ساير موجودات زنده را به خطر بياندازند. يكي از عمده‌تر‌ين منابع توليد كننده اين عوامل سنگ‌هاي معادن و غبارهاي آتشفشاني مي‌باشند ولي در كنار اينها انسان خود به اشكال مختلف مانند صنايع رنگرزي، آبكاري فلزات و باطري سازي در انتشار فلزات سنگين نقش دارد(۸). حضور اين عوامل در محيط زيست در دراز مدت منجر به كاهش توان توليد مثلي آبزيان ، مشكلات تنفسي و عصبي و غيره شده و در ضمن با توجه به تجمع آن در بدن  (تجمع زيستي)  و انتقال آنها به مصرف كنندگان بعدي از جمله انسان مي‌تواند عوارض غير قابل جبراني را ايجاد نمايد. يكي از منابع مهم انتقال فلزات سنگين خوراك مصرفي ماهيان پرورشي است كه با اندازه گيري دو فلز سرب و آهن مي‌توان به ميزان حضور اين عوامل در غذا و احياناً بالا بودن آنها بيش از حد استاندارد پي برد. همچنين بررسي ميزان اين فلزات در آب و ماهيان مزارع پرورشي از نظر مقايسه‌اي مي‌تواند راه كار مناسبي در نحوه استفاده از اين منابع آبي و يا حتي ماهيان مورد پرورش در اين آبها به ما بدهد.۱-۲- اهداف، فرضيات و سؤالات تحقيق:
۱-۲-۱- اهداف تحقيق:
۱- بررسي و اندازه گيري دو فلز سنگين سرب و آهن در چهار نوع خوراك مصرفي، آب و عضله ماهي قزل آلاي رنگين كمان استان چهار محال و بختياري.
۲- مقايسه بين ميزان فلزات سنگين سرب و آهن در انواع غذا، آب ورودي مزارع و عضله ماهيان مزارع مختلف قزل آلاي رنگين كمان .
۱-۲-۲- فرضيات تحقيق:
۱- ميزان فلزات سنگين سرب و آهن در خوراك مصرفي، آب و ماهيان قزل آلاي رنگين كمان بالاتر از حد استاندارد است.
۲- میزان فلزات سنگین سرب و آهن در خوراک مصرفی، آب و ماهیان قزل آلای رنگین کمان کمتر از حد استاندارد است.
۱-۲-۳- سؤالات تحقيق:
۱- ميزان فلزات سنگين سرب وآهن در خوراك ، آب و عضله ماهي قزل آلا چقدر  مي‌باشد؟
۲- آيا ميزان فلزات سنگين در آبهاي مختلف مزارع پرورشي با هم تفاوت دارد ؟
۳- آيا ميزان فلزات سنگين بين ماهيان مختلف مزارع پرورشي با هم تفاوت دارد ؟
۴- آيا ميزان فلزات سنگين غذاي كارخانه هاي مختلف با هم تفاوت دارد ؟


۱-۳- روش تحقيق و پژوهش:


در اين مطالعه از منابع غذا، ماهي و آب مزارع پرورشي قزل آلاي رنگين كمان به منظور اندازه گيري ميزان دو فلز سرب و آهن نمونه گيري صورت می گیرد. به ترتيب از چهار نوع خوراک پر مصرف استان چهار محال و بختياري، در هر كدام از مزارعي كه از غذاي مورد نظر استفاده مي‌كنند نمونه گيري صورت گرفته و از آب و ماهيان همان مزرعه نيز نمونه گيري انجام می گیرد بطوريكه از هر مزرعه يك نمونه آب ورودي ، يك نمونه غذاي GFT و دو قطعه ماهي ۲۰۰ گرمي برداشت شد و سه ماه ديگر نيز همين روال تكرار می شد. بطوريكه با احتساب دو فلز سرب و آهن در هر نمونه ، مجموعاً ۱۶ فلز در غذا، ۱۶ فلز در آب و ۳۲ فلز در ماهيان ۴ مزرعه‌اندازه گيري خواهد شد(مجموعاً ۶۴ فلز) براي سرب اسپكترومتري جذب اتمي‌با كوره و براي آهن اسپكترومتري جذب اتمي‌با شعله انجام مي‌شود. داده‌هاي بدست آمده با تست آماري آناليز واريانس تجزيه و تحليل و مقايسه ميانگين داده‌ها با آزمون آماري دانكن صورت خواهد گرفت.
GFT: به غذای سایز ماهیان دوره رشد گفته می شود.
۲-۱-فلزات سنگين


علاوه بر كربوهيدرات‌ها، ليپيدها، اسيدهاي آمينه و ويتامين‌ها برخي از فلزات سنگين براي فعاليت بيولوژيكي سلول‌ها ضروري مي‌باشند. برخي از فلزات مانند آهن براي زندگي جنبه حياتي داشته و گروهي ديگر مانند مس و روي و سرب به مقدار جزئي براي فعاليت آنزيم‌ها ضروري هستند(۷). اين فلزات به علت داشتن وزن اتمي‌بالا فلزات سنگين ناميده مي‌شوند. چنانچه ميزان ورود اين فلزات ضروري به بدن بيش از حد مورد نياز باشد باعث ايجاد مسموميت مي‌شوند. فلزات سنگين غير ضروري و يا فلزات سمي‌نيز در بدن آثار سمي‌توليد مي‌نمايند، به طور كلي فلزات سنگين موجود در محيط زيست يك خطر بالقوه براي موجودات زنده به شمار مي‌آيند. انسان و حيوانات هميشه در معرض آلودگي با فلزات سنگين مي‌باشند اينگونه فلزات با تركيبات ضروري بدن از قبيل اكسيژن، گوگرد و ازت به صورت گروههايي از قبيلS-S  ، SH ، OH ، COO و COOH پيوند برقرار مي‌نمايند. بيشتر تركيبات ضروري بدن از جمله آنزيم‌ها و پروتئين‌ها داراي چنين گروههايي مي‌باشند در نتيجه فلزات سنگين موجب وقفه فعاليت آنزيم‌ها و اختلال در سنتز تركيبات ضروري بدن مي‌شوند(
 • بازدید : 148 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق فلزات سنگين-خرید اینترنتی تحقیق فلزات سنگين-دانلود رایگان مقاله فلزات سنگين-تحقیق فلزات سنگين
این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
در كتب و مراجع گوناگون تعاريف و تفسيرهاي مختلفي از فلزات سنگين به عمل آمده است. علت اطلاق لفظ سنگين، وزن مخصوص بالاتر از ۶ گرم بر سانتيمتر مكعب مي‌باشد، كه اين فلزات دارا هستند

حضور برخي از اين عناصر از نظر تغذيه حائز اهميت مي‌باشد. در حالي كه در شرايط مشابه حضور برخي از آنها در بافت زنده مضر مي‌باشد. نياز پستانداران به روي و مس به مراتب بيشتر از يد و سلينيوم و غلظت آهن و روي در بافت‌هاي حيوان ضروري‌تر از منگنز و كبالت مي‌باشد.

برخي عناصر غير ضروري مانند برم (Br) و ربيديوم (Rb) و سيليكون در مقايسه با فلزات كمياب ضروري با غلظت بالا در بافت نرم و خون حضور دارند.

فلزات سنگين نظير آهن- روي و مس براي تعداد زيادي از آنزيم‌ها در حكم يك كانون فعال هستند. اين فلزات در غلظت‌هاي پائين در بدن يافت مي‌شود، ولي اثر فوق‌العاده‌اي در بدن دارند.

فلزات سنگين نظير نقره (Ag)، كادميوم (Cd)، قلع (Sn)، جيوه (Hg)، سرب (Pb)، و فلزاتي كه خاصيت الكترونگاتيويته زيادي دارند مانند مس، نيكل و كبالت، ميل تركيبي شديدي با گروه‌هاي آميني و سولفيدريل دارند.

آنزيم‌ها به وسيله اين فلزات متلاشي شده و قدرت آنزيمي خود را از دست مي‌دهند. به علاوه اين فلزات در عمل سوخت و ساز بدن وارد شده و عمل متابوليسم را مختل مي‌نمايند.

درجه سمي بودن فلزات سنگين را از ميزان الكترونگاتيويتة آنها مي‌توان طبقه بندي نمود، كه به اين ترتيب با پايداري كمپلكس‌هاي مشتق شده از اين فلزات هماهنگي مي‌كند. طبقه‌بندي اين فلزات به صورت زير مي‌باشد


نقش بهداشتي فلزات سنگين

در دهه گذشته تحقيقات زيادي بر روي اهميت فلزات سنگين در سيستمهاي بيولوژيكي انجام گرفته است. علت اين بررسي‌ها افزايش نگراني كساني بوده است، كه در مناطق صنعتي زندگي مي‌كنند، و در تماس دائمي و مستقيم با اين عناصر بوده‌اند، كه امكان اثر بيولوژيكي محيط بر روي اينها وجود داشته است. در حقيقت نقش عناصر جزيي و اثرات مفيد و مضر آنها بر روي سيستم بيولوژيكي انسان از اهميت خاصي برخوردار است. از ۹۰ عنصر شيميايي كه در پوسته زمين يا اتمسفر وجود دارد، فقط ۱۲ تاي آنها به ميزان زيادي در بدن انسان وجود دارند كه عبارتند از:

 از اين عناصر چهارتاي اول ۹۶% وزن كل ارگان زنده را تشكيل مي‌دهد و بقيه ۶/۳% آن را شامل مي‌گردد، و حدود ۷۰ عنصر باقيمانده ۴/۰ بقيه را شامل مي‌شوند، كه اينها عناصر جزئي مي‌باشند. چنين بنظر مي‌رسد، كه از اين ۷۰ عنصر ۱۴تاي آنها براي متابوليسم بدن انسان ضروري مي‌باشند.

جورج موريسون [۱] عناصر جزئي را به سه دسته تقسيم مي‌كند.

الف) آنهايي كه براي جانوران عالي ضروري مي‌باشند.

ب) آن دسته از عناصر كه ضرورت آنها ممكن مي‌باشد.

ج) آن دسته از عناصر كه ضروري نمي‌باشند.

عناصر ضروري براي متابوليسم بدن انسان عبارتند از: كرم، كبالت، مس، فلوئور، آهن، يد، منگنز، موليبدن، نيكل.

۲-  شناسايي عوامل آلوده كننده آبها از نظر فلزات سنگين

بطور كلي آبها به چهارطريق ممكن است به فلزات سنگين آلوده شوند.

۱- هوا

۲- خاك

۳- فاضلاب‌هاي صنعتي- خانگي

۴- زباله (شيرابه زباله)

پس آبهاي صنعتي- مواد زائد حاصل از فعاليت‌هاي روزمره زندگي، (زباله) و تخليه انواع فضولات حيواني و انساني به داخل آبهاي سطحي و زيرزميني، سهم مهمي در ايجاد اين نوع آلودگي‌ها را، در آب دارا هستند.

احتمال آلوده شدن آبها بخصوص آبهاي سطحي از طريق هوا، (هنگام بارندگي بويژه بارندگي‌هاي شديد بسيار بالاست). مقادير زيادي از انواع آلوده كننده‌ها، نظير مواد موجود در گرد و غبار و گازهاي ناشي از فعاليت‌هاي صنعتي در باران حل شده، و در نتيجه اين آلودگيها به آبهاي پذيرنده وارد مي‌گردد. (به علت PH اسيدي باران، برخي از عناصر مانند كادميوم در آب باران حل مي‌شود).[۱] – Gorge morrison

 • بازدید : 222 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۴۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۵۰    کد محصول : ۱۵۳۷۲    حجم فایل : ۲۴۹۶ کیلوبایت   
دانلود پایان‌نامه و سمینار رشته معدن تجزيه و تحليل تكنولوژي فرآوري سنگ آهن ارائه طرح بهينه تغليظ سنگ آهن سنگان

صنعت آهن و فولاد از حیاتی‌ترین صنایع کشور در امروز و آینده است. این بخش از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در توسعه اقتصاد کسور نقش مؤثری ایفا می‌کند به طوری که در پروژه‌های غیر اقتصادی نیز اجرا می‌شود. این پایان نامه به بررسی آهن و انواع کانی های آن و ناخالصیهای همراه آهن و ناخالصیهای مفید  و … و نیز نوع ذخایر معادن آهن دنیا در قالب جداول پرداخته است. سپس تولید و مصرف کنسانتره را مورد بررسی قرار داده و نیز تولید و مصرف گندله آهن و در ادامه میزان مازاد یا کسری آنها را بررسی کرده است. و …


عتیقه زیرخاکی گنج