گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 86 views
  • بدون نظر
JITیک فلسفه مدیریت ژاپنی است که ازاوایل دهه ۱۹۷۰دربسیاری از موسسات تولیدی ژاپن مورد استفاده قرارگرفت. این فلسفه اولین بار توسط «تائیچی اونو» درشرکت تویوتا به عنوان ابزاری برای برآورده ساختن خواسته مشتری باحداقل تاخیرمعرفی و به کارگرفته شد. به همین دلیل تائیچی اونواغلب پدرنظام بهنگام نامیده می شود.کارخانجات تویوتا اولین محلی بودندکه نظام بهنگام در آن مطرح گردید. این نظام دربحران نفتی سال۱۹۷۳ مورد حمایت وسیعی قرار گرفت وپس ازآن توسط بسیاری سازمانهای دیگر انتخاب گردید. JIT در آغازبه عنوان روشی برای کاهش سطوح موجودی انبارهای ژاپنی مطرح بود.امروزه JIT به یک فلسفه مدیریتی شامل مجموعه ای ازعلوم ودراختیارگرفتن یک سری جامع از اصول  و تکنیکهای تولید گسترش یافته است. تولید بهنگام  در صورتیکه به شکل مناسب دریک سازمان به کارگرفته شود ظرفیت تقویت مزیت رقابتی سازمان را در بازار به شکل اساسی با کاهش اتلافها و بهبود کیفیت محصول وبهره وری تولید دارا خواهدبود. هنگامی که اصطلاح«JIT=JUST IN TIME» برای اولین بار در فرهنگ مدیریت استفاده شد می توانست معنای مختلفی برای افرادمختلف داشته باشد.سیستم تولیدیJIT از نظر اینکه  در جهت کاهش ضایعات گام برمی دارد،یک رویکرد مدیریت عملیاتی وازاین نظرکه یکی ازاهداف آن بهبود کارایی و کیفیت است،یک رویکردمدیریت تکنیکی به شمار می رود.ازطرفی بعضیها آنرابه دلیل اینکه سیستم تولیدی JITیک مفهوم تولیدجامع است رویکرد استراتژیک نامیده اند.درعمل سیستم تولیدی JIT قبل ازآنکه رویکردعملیاتی تکنیکی ویا استراتژیک باشدیک راهکار برای تسهیل عملیات است. هدف اصلی سیستم تولیدی JIT  می تواند حاوی یک سری اصول شناخته شده مورد نیاز برای موفقیتهای عملیاتی شرکتهایی باشد که دارای رقبای زیادی هستند. این اصول از ژاپن شروع شد و بعدها درایلالات متحده درجهت مدیریت موجودیها رشد پیدا کرد.این اصول بعدها در سایر جنبه های مدیریت مثل مدیریت تولید، مدیریت کیفیت بکارگرفته شد.همانطورکه موفقیت سیستم JITبه عوامل داخلی سازمان بستگی دارد به مشارکت عوامل خارج ازسازمان مثل فروشندگان وعرضه کنندگان موادنیزنیاز است.در طول دهه ۱۹۸۰ تاکید اساسی بیشتربرروی منابع انسانی سیستم JIT وهمچنین محیطی بودکه عوامل انسانی درآن کار می کنند.لذا دراین زمانJITبرروی کارکرد خدماتی واداری توسعه پیدا کرد. از نظر رویکرد مدیریت تولید سیستم تولیدیJIT به این معنی است که خرید موادخام و سایر قطعات تولید فقط  در زمان مصرف این مواد قطعات در فرایند تولید از فروشندگان تحویل شوند.وازطرفی تولیدزمانی انجام خواهدشدکه سفارش از مشتری گرفته شود به همین خاطر این سیستم تولید رااصطلاحا «سیستم کشش تولید- تقاضا» نیز نامیده اند،زیراتا مشتری تقاضا نکند تولیدی انجام نمی شود لذا عکس سیستم تولیدی سنتی است که در آن مواد تا حد ممکن به فرایند تولید تزریق می شود و فرایند نیز تا حد ممکن تولید میکند.
نظام تولید بهنگام موضوعی است که افرادمختلف به صورتهای متفاوتی آنرا شرح داده اند ودرمتون مختلف با عبارتهای گوناگون تعریف شده است.آنچه که در بین بسیاری ازاین تعاریفها و توضیحات مشترک می باشدعدم تفهیم کامل موضوع تولید بهنگام است.در بسیاری از این نوشته ها و گفته ها ازتولید بهنگام به عنوان تکنیکی در کنترل موجودی یاد شده است وآن را مترادف با موجودی صفر دانسته اند.موجودی صفر هدف تولید بهنگام نیست.نظرمبتکراین موضوع یعنی تائیچی اونو نیزهمین است وی درجایی می گوید:« موجودی صفرحرف بیهوده ای بیش نیست». فلسفه تولید بهنگام یکی از جدیدترین پدیده ها در زمینه مدیریت تولید می باشد و امروزه در کتابهایی که درموضوعهای مدیریت تولید،کنترل موجودی،کنترل کیفیت، حسابداری صنعتی و رفتار سازمانی نگاشته می شودیک فصل یا قسمتهایی به آن اختصاص دارد. نظام تولید بهنگام چیزی بیشترازمدیریت کالا وحمل ونقل مواداست.یک فلسفه وتفکراست که هدف آن«حذف جامع اتلاف»و جلوگیری از به هدر رفتن منابع در همه فعالیتها می باشد. مبتکراین تفکردراین مورد گفته است:«هدف ما حذف جامع اتلاف وبیهودگی است.» درباره اهمیت موضوع نویسنده ای معتقد است که نظام تولید بهنگام یک انقلاب درساخت وتولیداست وبا انقلاب سال ۱۹۰۸ هنری فورد یعنی ابداع روش نوین ساخت خودروبه طریقه تولید انبوه و خط مونتاژ که به طور چشمگیرتولید اتومبیل را افزایش داد،قابل مقایسه می باشد. دریک جمع بندی ازتعاریف وتوضیحاتی که درموردتولید بهنگام ارائه شده است می توانیم بگوییم:« نظام تولید بهنگام تفکرونگرشی نوین دراداره سازمانهای صنعتی است که با اصول،تکنیکها و روشهای برخاسته از آن،حذف جامع وکامل اتلاف وافزایش بهره وری را در تمامی فعالیتها اعم از داخل و خارج سازمان دنبال می کند.» واژه به موقع معادل اصطلاحی انگلیسی است که درزبان فارسی می توان واژه هایی مانند «درست به موقع»،«دقیقا به موقع»و«فقط به موقع» را نیزبرای آن به کاربرد.اضافه کردن این پیشوندها به کلمه به مقع یا بهنگام برای تاکید و پافشاری بیشتر بر به موقع بودن،درمرتبه نخست کار را با کیفیت مطلوب انجام دادن، امور خرید ،تولید و دیگر فعالیتهای لازم را دقیقا در زمان مناسب انجام دادن،صورت گرفته است.بهنگام بودن نظام مستلزم بهنگام بودن «همه اجزای آن» است. زودتر بودن، دیرتر بودن وزیادتروکمتربودن اشکال مختلف اتلاف هستند.

عتیقه زیرخاکی گنج