گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 141 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

لرزش گير فرمان از انتقال ضربه و ناپايداري فرمان جلوگيري مي كند و در نتيجه خوش سواري و ايمني رانندگي را در خودرو افزايش مي دهد.گشتاوردهاي فرمان كه به صورت ضربه اي به سيستم وارد مي آيند،ميرا مي شوند و نوسان چرخشي در غريبلك فرمان كاهش مي يابد.در خودروي ديفرانسيل جلو وظيفة ديگري نيز به وظايف لرزش گير فرمان اضافه مي شود،كه عبارتست از جلوگيري از انتقال ارتعاش محرك به فرمان.
هنگام تغيير نيروي محرك و حركت در پيچ،اگر غريبلك فرمان آزاد باشد،بيش از حد نوسان مي كند و سبب افزايش ارتعاش خودرو حول محور عمودي مي شود.اگر نتوان با طراحي مناسب شاسي از بروز اين رفتار نامطلوب جلوگيري كرد و هم زمان گشتاور لازم براي چرخاندن غريبلك را كاهش داد،بايد به ناچار از لرزش گير فرمان استفاده كرد.نيروي ميرايي در لرزش گير فرمان معمولاً در كل محدودةكورس آن،به گونه اي يكنواخت توزيع و تنظيم شده است،
در سيستم فرمان شانه اي چنين متداول است كه يك طرف لرزش گير را با اتصال چشمي با پيني به دنده شانه اي و طرف ديگر آن را به پوستة جعبة فرمان متصل كنند.
در سيستم فرماني كه حركت با مكانيزم منتقل مي شود،يك سر لرزش گير را به بازوي فرمان يا بند فرمان متصل مي كنند.در محور صلب،اين نقطة اتصال،بند روابط است.
از آنجا كه در لرزش گير يك جدار،از لولة سيلندر(كه پيستون در آن حركت مي‌كند)محافظت نمي شود،درصورت آسيب رسيدن به لولة سيلندر لرزش گير در محدودة كورس پيستون،فرمان قفل مي شود.بنابراين براي حفاظت از لرزش گير در برابر پرتاب سنگ و جلوگيري از نفوذ آب،آن را داخل يك محفظة محافظ قرار مي دهند و براي محافظت ازميلة پيستون يك كلاهك گردگير نيز در نظر مي گيرند،كه بسيار مهم است.
در خودروي سواري،هنگامي از لرزش گير فرمان استفاده مي كنند كه جعبه فرمان كاملاً مكانيكي باشد.در فرمان با سيستم هيدورليكي،ميرايي دروني سيستم شيرهاي روغن و لوله هاي ارتباطي اغلب براي جلوگيري از بروز پديده هاي ياد شده كافي است.

۲- لرزش گير فرمان براي خودروي سواري و باري سبك
لرزش گير فرمان،كمك فنر يك جداره اي است كه طبق اصول كاركرد كمك 
فنر،دوجدارة بي فشار كار مي كند.ساختار دروني آن مانند لرزش گير موتوري است كه دربخش ۱۰-۳-۱ مطالعه كرديم،با اين تفاوت كه به دليل نصب افقي لرزش گير،در محفظة تعادل فشار،بايد روغن از هوا كاملاً مجزا شود.شكل  1 لرزش گير فرماني را كه ساخت شركت استابيلوس است و در خودروي سواري از آن بسيار استفاده مي شود،نشان مي دهد.اين نمونه از شلنگ ۱ تشكيل شده است كه با رزوه و فشار لولة بيروني ۳ ثابت مي شود.لولة بيروني ۳ كه در دو طرف پخ دار طراخي شده است،براي ايجاد آب بندي مطلوب،شلنگ ۱ رابه درون شيارهاي تيز لولة سيلندر مي فشرد.اين كار از جابه جايي و بيرون پريدن آن درهنگام كاركرد نيز جلوگيري مي كند.هنگام پايين رفتن ميلة پيستن ۱۷،روغن از سوراخهاي ۴ جريان مي يابد و صفحة ۶ را كه زير پيش تنيدگي فنر ۷ قراردارد،صفحة ۶ قسمتي از شير مرحلة فشار است.محدودة بين لولة حفاظ ۳ و شلنگ ۱،محفظة تعادل فشار را تشكيل مي دهد.شلنگ ۱ زماني كه روغن به داخل منطقه ۹ جريان مي يابد،باز مي شود.در اينجا نيز مانندكمك فنر يك جداره،مجموعة ميراكنندة شير (كه از شيرهيا مرحلة كشش و مرحلة فشار تشكيل شده است)بر روي پيستون ۱۰ قرار مي گيرد.رينگ پيستون ۱۱،پيستون را با لولة سيلندر، آب بندي مي كند.راهنماي ميلة پيستون ۱۲،آب بند ۱۳ و صفحة اتكاء ۱۴ بين دو شيار قرار مي گيرند.سوراخ طولي در درون راهنما،فشار را متعادل مي كند.براي اتصال مجموعه از مفصل هاي چشمي ۱۵ و ۱۶ استفاده شود.
مزيت بزرگ اين طراحي،كوتاه بودن طول مردة آن است كه البته به كورس پيستون بستگي ندارد.اگر طول مردة كمك فنر بلندتر باشد،بايد طول شلنگ تعادل فشار ۱ و لولة محافظ ۳ را بلندتر درنظر گرفت.البته بلند بودن بيش از حد لولة بيروني ۳،بر ميرايي اثر منفي دارد.اگر نصب و قرار دادن قطعات در مجموعه به خاطر كمبود جا ميسر نباشد،مي توان از نمونه اي مجهز به كاسة انتهايي استفاده كرد،(شكل  2 را ببينيد).اين نمونه،از نظر نوع شير همان كاركرد و ساختار را دارد.با اين تفاوت كه محفظة تعادل فشار A‌ با جوشكاري متصل مي شود و قطر دروني بزرگتري (يعني ۲۶ ميليمتر)دارد.
فنر مارپيچ ۱۹ كه از فولاد تخت ساخته شده است وبر درپوش ۱۱ تكه مي كند،هنگام رانده شدن ميلة پيستون ۱۷ جمع مي شود و اجازة جابه جا شدن را به روغن مي دهد.پيش تنيدگي فنر ۱۹ به گونه اي انتخاب شده است كه فشار اندكي بر سطح روغن اعمال مي كند،اما بر اثر رانده شدن پيستون نيروي بيشتري ايجاد نمي شود.كاسه انتهايي ۲۱ آب بندي بين هوا و روغن را انجام مي دهد و داخل راهنماي ۲۰ قرار دارد.
شكل  3 نمونه اي از لرزش گير فرمان ساخت شركت بوگه با اتصال چشمي و شكل  4 برشي از محفظة تعادل فشار آن را نشان مي دهد.شير كفة مياني ۴ در اين نمونه ازنظر ساختار مانند شير زيرين در كمك فنر دوجداره است.فشار زيادي كه بر اثر رانده شدن ميلة پيستون در محفظة كار A‌پديد مي آيد،برخلاف مقاومت فنر مارپيچ ۱،صفحة شير IV را از كلاهك III جدا مي كند.سختي و پيش تنيدگي فنر و اندازة مقطع ثابت جريان روغن،بخش بيشتر نيروي ميرايي در جهت فشار را تأمين مي‌كنند.عامل ديگري كه در مقدار نيروي ميرايي تأثير دارد،شير مرحلة فشاري است كه بر روي پيستون قراردارد.برعكس،نيروي ميرايي كشش فقط در صفحات شير زيرين ايجاد مي شود.مجموعة شيري كه در كفة مياني ۴ قراردارد،فقط كمبود روغن بر اثرباز شدن كمك فنر را جبران مي كند.در اينجا كلاهك ۳ برخلاف جهت اثر فنرمخروطي شكل ۲ از جاي خود بلند مي شود. غشاء بشكه اي كشسان ۶ هوا را از روغن مجزا مي كند،فرورفتگي مدور آن W‌ و حلقه نگهدارنده ۷،غشاء را بين كفة ۴ و لبة S نگه مي دارند.براي ايجاد فضاي جانبي لازم براي انبساط غشاء مخزن درانتها قطور شده است.با اين كار مي توان طول محفظة تعادل فشار La  و در نتيجه طول مردة لرزش گير Lfix را در كوتاه كرد.اندازه هاي La  و Lfix به اندازة كورس پيستون بستگي دارد.

عتیقه زیرخاکی گنج