گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 181 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در حقیقت تمامی موتورهای جتی که دارای توربین هستند توربین گاز (ولی اصطلاح توربین گاز بیشتر به موتورهای جتی داده میشود که هدف استفاده از آنها تولید رانش نیست بلکه چرخاندن توربین و اکثرا برای تولید برق است و برخی اوقات در طراحی و نحوه قرار گرفتن توربین ها و نازل با انواع دیگر موتور جت تفاوت عمده ای دارند 
در توربین های بخار برای چرخاندن توربینها ابتدا آب را توسط سوختهای فسیلی حرارت میدهند تا آب تبدیل به بخار شود و بخار سبب چرخش توربین میشود که این سیستم دارای ضعفهایی است از جمله حجیم بودن دستگاهها و تشکیلات نیروگاه ولی در توربین گاز مرحله تبدیل آب به بخار حذف شده است و گاز های داغ خروجی که در توربین بخار هدر میشوند در این حالت مستقیما سبب چرخش توربین میگردد . 
توربین گازی که در پایین مشاهده میکنید دارای کمپرسور شعاعی (گریز از مرکز) و توربین محوری میباشد 
 
سيستم تعليق چيست؟
         امروزه راحتی سرنشينان مهم ترين هدف سازندگان خودرو است.يكی از مهم ترين عوامل راحتیسرنشينان جلوگيری از انتقال ارتعاشات حاصل از محيط خارج به سرنشينان است. اين ارتعاشات ميتواند ناشی از عوامل متعددی مانند ترمز كردن ،حركت در پيچ و ناهمواريهای جاده و …. باشد.         برای تحقق اين هدف ،بين چارچوب شاسی و چرخهای خودرو سيستم تعليق را كار گذاشته اند.
سيستم تعليق ،مجموعه فنرها،كمك فنرها و تمام سازوكارهايی است كه برای ایجاد راحتی سفر و فرمانپذيری خودرو به كار ميروند.
  هر سيستم تعليق دو هدف كلی دارد:
۱-راحتی سرنشينان 
۲-فرمايپذيری و كنترل خودرو
    هدف اول به واسطه جدا كردن سرنشينان از ناهمواريهای جاده فراهم ميشود. كه اين وظيفه به وسيله اجزای انعطاف پذير مانند فنر و عضو ميرا كننده (كمك فنر)انجام ميپذيرد.در واقع اكثر كار سيستم را فنرها انجام ميدهند،از كمك فنرها نيز همان طور كه اشاره شد برای ميرا كردن نوسان فنرها بعد از برخورد با ناهمواريها در جاده استفاده ميشود.به طوری كه اگر كمك فنر استفاده نشود ،اتومبيل بعد از برخورد با ناهمواريها به دفعات و با دامنه نسبتا زياد نوسان ميكند و اين برای سرنشينان ناخوشايند است.
    هدف دوم نيز به وسيله جلوگيری از غلط خوردن و پرتاب شدن خودرو و حفظ تماس چرخها با جاده ميسر ميشود.اين وظيفه با استفاده از بازوهای مكانيكی كه اتصال اكسل يا چرخها به بدنه يا شاسی را ممكن ميسازد،انجام ميشود.
   خواص يك سيستم تعليق كه برای ديناميك خودرو اهميت زياد دارد در رفتار حركتی و پاسخ ان به نيروها و ممنتوم های است كه از تايرها به شاسی انتقال ميابد.
   در واقع سيستم تعليق يكی از اجزای واحد شاسی در هر خودرو سبك و سنگين است كه در ناحيه ای بين محور عرضی انتقال قدرت چرخها و قسمت بدنه خودرو قرار ميگيرد.
اجزای سيستم تعليق:
   قبل از بررسی اجزای تشكيل دهنده سيستم تعليق و سازو كارهای ان بايد به خاطر داشته باشيم كه يك خودرو در حال حركت چيزی بيش از چرخش چرخهاست، به طوری كه با چرخش چرخها و حركت اتومبيل ،سيستم تعليق در هر لحظه در وضعيت تعادل ديناميكي ميباشد. يعنی به طور مداوم اتومبيل را با شرايط متغير جاده تطبيق ميدهد.
   اصلی ترين  اجزای سيستم تعليق عبارت است از:
۱-فنرها (spring)
۲-كمك فنرها (shock absorber)
۳-ستونهای نگهدارنده(struts)
۴-تاير(tire)

  اين اجزا وديگر جزييات تشكيل دهنده سيستم تعليق به منظور ايفای شش نقش زير طراحی ميشوند.
۱-ثابت نگه داشتن ارتفاع خودرو در حال حركت
۲-كاهش اثرات نيروهای حاصل از ضربه   
۳-حفظ مسير صحيح چرخها
۴-تحمل وزن خودرو
۵-حفظ تماس چرخها با جاده
۶-كنترل مسير حركت خودرو                                                      
 
                                                
نقش فنرها در سيستم تعليق:
   فنرها اجزای انعطاف پذيری هستند كه وزن بدنه و چارچوب و همچنين بار اضافی انومبيل را تحمل ميكند و ارتفاع ان را در حين حركت ثابت نگه ميدارد.همچنين با نوسان كردن از انتقال ارتعاشات شديد حاصل از برخورد با موانع به بدنه و چارچوب به طور نسبی جلوگيری ميكند.
   بهترين فنرها به سرعت ارتعاشات به وجود امده توسط جاده را جذب ميكنند و به ارامی به حالت نرمال برميگردند.فنرهايی كه خيلی نرم و انعطاف پذير هستند نوسانات بيشتری را برای قسمت فوقانی اتومبيل باعث ميشوند،در صورتی كه فنرهای سخت اجازه ارتعاش زياد را به اجزای اتومبيل نميدهند.در واقع فنرها اتصال انعطاف پذير بين چرخها و بدنه ايجاد ميكنند.
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


شرح آزمايش : براي محاسبة ضريب ثابت يك فنر بايد بتوانيم رابطة اي داشته باشيم كه با استفاده از آن رابطه اندازه گيري هايي كه داشته ايم مقدار ثابت فنر را بدست آوريم به اين منظور اگر فنري به طول L مطابق شكل از گيره و پايه اي آويزان شود و سپس به انتهاي فنر وزنه اي به جرم M وصل كنيم در اين صورت طول فنر افزايش مي يابد و به قرار مي رسد . سپس فنر به حالت تعادل مي رسد در اين حالت تعادل مي توان گفت : نيروي وزن وزنه با نيروي كشساني فنر «نيروي باز دارنده» برابر است كه نيروي كشساني فنر از قانون هوك (FsKx) بدست مي آيد سپس مي توان نوشت :

در اين رابطه K ضريب ثابت فنر بوده و يكاي آن نيوتن بر فنر است و M جرم جسم بوده و يكاي آن Kg است و g شتاب گرانشي زمين بوده و يكاي آن بوده و x جابجايي طول فنر و يكاي آن متر است . طول اوليه و طول ثانوية فنر هستند . با يكاي متر .
ضريب ثابت فنر : به نيروي كه بر واحد طول فنر وارد مي شود ضريب ثابت فنر گويند .
نيروي كشساني (بازگرداننده) : نيرويي كه در برابر حركت جسم و تغيير حالت آن مخالفت مي كند . 
نكتة (۱) : در آزمايش جرم بر حسب گرم بدست مي آيد لذا لازم است اين مقدار را تقسيم بر ۱۰۰۰ كنيم تا جرم بر حسب Kg بدست آيد .
نكتة (۲) : در آزمايش جابجايي طول فنر ها بر حسب cm بدست مي آيد لذا لازم است مقدار بدست آمده را بر ۱۰۰ تقسيم كنيم تا بر حسب متر بدست آيد (kg,m در دستگاه SI وجود دارد) 
خطاي مطلق Xm mkg شمارة آزمايش
۲
۳
محاسبة مقدار و خطا : از آنجايي كه در آزمايش خطا وجود دارد ممكن است مقدار بدست آمده دقيق نباشد لذا لازم است كه آزمايش را چند بار تكرار كنيم و سپس از مقادير بدست آمده ميانگين گيري مي كنيم تا مقدار واقعي تري بدست آيد و ضمناً نيز بتوانيم خطاي آزمايش را نيز بدست آوريم لذا مقادير بدست آمده را در جدولي همانند جدول زير ثبت مي كنيم 
خطاي نسبي = مقدار واقعي = 
خطاي مطلق = 
درصدهاي آزمايش = 
ترازو : وسيله اي است كه با آن جرم جسم اندازه گيري مي شود و ترازوي موجود در آزمايشگاه به دليل آن كه بين صفر و يك گرم است داراي دقت ۲/۰ گرم است .
خط كش : وسيله اي است كه با آن طول و فاصلة را اندازه گيري مي كند و دقت خط كش ها يك ميلي متر است اما دقت خط كش پايدار موجود در آزمايشگاه نيم سانتي متر است .
نكته : خطاي مطلق كل برابر max مقدار خطاهاي يكي يكي مطلق بدست آمده در هر آزمايش است . 
خطاي نسبي : به نسبت خطاي مطلق بر مقدار واقعي بدست آمده خطاي نسبي گويند .
درصد خطاي آزمايش : به حاصل ضرب خطاي نسبي در عدد ۱۰۰ درصد خطاي آزمايش گويند .
رسم نمودار : در روابط چون كه مقدار ثابت است پس نسبت دو متغير m,x نسبت به هم بايد مقداري ثابت باشند و طبق نمودار اگر تقاط x,m را بدست آوريم و به هم وصل كنيم خط راستي بدست مي آيد كه از مركز نمودار مي گذرد .

عتیقه زیرخاکی گنج