گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 104 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

يكي از اهداف اصلي تحقيق روي آسيب در طول سرد كردن محصولات كشت شده يافتن روشهاي موثر براي كاهش آسيب حاصل از سرد كردن است. محصولات تازه حساس به سرد كردن از فوايد كلي نگهداري از طريق سرد كردن بهره مند نيستند و سريعاً اگر در يخچال نگهداري نشوند، نابود مي شوند. اگر عمل سرد كردن در اين بافتهاي حساس افزايش داده شود و يا اگر ظهور علائم آسيب در طول سرد كردن به تاخير بيفتد، در اين صورت نگهداري كالاها در دماهاي پايين تر براي كاهش ميزان نابودي امكانپذير است.
در طول ۵۰ سال گذشته گزارشات متعددي درباره تكنيكهاي مختلفي كه مي تواند در طول دوره بعد از برداشت براي كاهش آسيب به كار رود منتشر شده است. اين تكنيكها مي تواند به صورت شرايط دمايي، گرما دادن متناوب، كنترل اتمسفر، كاربرد تنظيم كننده هاي رشد، ديگر مواد شيميايي، موميايي كردن و پوشش دهنده ها و بسته‌بندي طبقه بندي شود
سه پيشرفت اول دستكاري و تعديل شرايط محيطي است، در حالي كه بقيه شامل درمان مستقيم كالاست. بعضي از اين تكنيكها روي كالاهاي خاص موثرتر هستند. روشهاي پيشگيري و كاهش آسيب در طول سرد كردن در مقالات مروري كه قبلاً ذكر شده است. با وجود اين تكنيكهاي جديد دائماً در حال گسترش هستند. اين مقاله مروري بر تكنيكهاي مختلف بعد از برداشت براي كاهش آسيب در طول انجماد در خوشه هاي كشت هاي مختلف مي باشد و آنها را جمع آوري مي كند. همچنين براي كمك به خواننده و ارائه مطالب مورد علاقه اطلاعات بصورت جدول در آمده است. در يان جدولها، اجزاء مهم هر اقدام مانند دما، مدت شرطي كردن، دماي نگهداري، گرماي متناوب، مدت گرما دادن ودرجه حرارت و مقادير CO2, O2 در نگهداري اتمسر كنترل شده، تنظيم كننده هاي رشد براي كاهش آسيب درطول سرد كردن آمده است.
خواننده هايي كه به جزئيات بيشتر علاقه مند هستند (در مورد مكانيسمهاي ممكن در كاهش آسيب در طول سرد كردن) به مطالعات پاركين و همكاران (۱۹۸۹)، وانگ (۱۹۸۹) ريسون و روت (۱۹۹۰) مراجعه كنند.
II. شرطي كردن دما
دماي پيش از نگهداري اثري مهم بر حساسيت محصولات در برابر آسيب حاصل از انجماد دارد. 
جدول ۲-۱ خلاصه اي از دماها و زمانهايي كه به كاهش آسيب در طول سرد كردن در خوشه هاي مختلف كمك مي كند را نشان مي دهد.
 
. شرطي كردن دما
درجه حرارتي كه ميوه ها و سبزيجات دقيقاً قبل از عمل سرد كردن در تماس با آن قرار مي گيرند به طور معني داري به تحمل سرد كردن اين محصولات تاثير دارد. شرطي كردن در درجه حرارتهاي كمي بالاتر از محدوده سرد كردن بحراني تحمل محصولات را به سرد كردن در طول دماي نگهداريكم متعاقب را افزايش مي دهد و ظهور نشانه هاي آسيب را به تاخير مي اندازد. 
فلفلهاي شيرين كه در درجه حرارت زير  7 نگهداري مي شوند گوديهاي سطحي و پرزهاي زائد روي پوست آنها ظاهر مي شود. با وجود اين فلفلهايي كه در  10 براي ۵ روز قبل از شروع نگهداري در  1،  4 يا  7 شرطي شدند، كمتر در برابر سرد شدن آسيب ديدند. 
گودي و فساد در كدوي تابستاني در درجه حرارت زير  10 اتفاق مي افتد. شروع علائم آسيب در طول سرد كردن به تاخير افتاد وقتي كدوها در  10 يا  15 براي دو روز قبل از نگهداري در  5/2 يا  5 شرطي شدند.
خيارها نيز مي توانند در  15 يا  18 قبل از نگهداري در  5 يا  5/6 براي پيشگيري از آسيب سرد شدن شرطي شوند.
خربزه هاي درختي در برابر سرماخوردگي پوستي روي آنها ظاهر مي شود. پيش شرطي كردن خربزه هاي درختي براي ۴ روز در  5/12 حساسيت به سرد كردن را كاهش مي دهد. 
فرايند سرد كردن در ۲/۲- ۱۰ مورد نياز براي نگهداري ليمو و كريپ فورتها اغلب باعث آسيب در طول سرد كردن مي شود. يكي از راههاي كاهش وقوع آسيب در طول سرد كردن در زمان و بعد از فرآيند سرد كردن استفاده از شرطي كردن دمايي است. هاتون و كوبيدج فهميدند كه پيش شرطي كردن كريپ فروتها در  10،  15 يا  16 براي ۷ روز مي تواند باعث كاهش آسيب سرد كردن در  0 يا  8 شود. 
چوآلتز نيز گزارش كرده اند كه نگهداري گريپ فروتهاي تازه چيده شده براي ۶ روز در  17 قبل از آغاز فرايند سرد كردن باعث كاهش آسيب سرد كردن مي شود. شرطي كردن دمايي نيز در بهبود آسيب سرد كردن ديگر مركبات نيز موثر است. 
ليموهاي شرطي شده براي يك هفته در  5 يا  15 قبل از فرآيند سرد كردن در  2/2- 0 آسيب سرد كردن كمتري از ميوه‌هاي غير شرطي شده در طول ۴ هفته نگهداري در  10 بعد از فرآيند سرد كردن نشان دادند. ليموهايي كه براي يك هفته در  7- 20 قبل از نگهداري در  5/1 براي دو هفته شرطي شدند نيز آسيب كمتري نشان دادند.
B. شرطي كردن دمايي دو مرحله اي
شرطي كردن دمايي دو مرحله از شرطي كردن دمايي يك مرحله اي موثرتر است. ناكامورا فهميد كه بادمجانهايي كه در  15 براي ۱ يا ۲ روز و بدنبال آن ۱ روز ديگر در  15 شرطي شدند گوديهاي كمتري بعد از نگهداري در  5/6 براي ۷ روز در مقايسه با آنهايي كه براي ۱ يا ۲ روز تنها در  15 شرطي شده بودند از خود نشان دادند. توماس واكي گزارش كردند كه انبه هايي در معرض شرطي شدن دمايي دو مرحله‌اي در  15 و  20 براي ۱و۲ رشوز به ترتيب قرار گرفتند مقاومت بيشتري در برابر نگهداري در  10 براي مدت طولاني نشان دادند و در موقع رسيده شدن رنگ بهتر و كيفيت ارگانولپتيك بهتر داشتند.
گوجه فرنگي ها نيز مي توانند به نحو تحسين بر انگيزي در درجه حرارت كم بوسيله تماس موفقيت آميز براي ۴ روز در  12 كه بوسيله ۴ روز در  80 و ۷ روز در  5 دنبال مي شود نگهداري شوند. كاهش به تدريج ۳ درجه دما در فاصله ۱۲ ساعت از  21 به  5 توليد حداقل آسيب سرد كردن را در موزها در مقايسه با ديگر فرآيندها از جمله كاهش  5 هر ۲۴ ساعت،  8 هر ۳۶ ساعت با يك تغيير تنها از  21 به  5.
كاهش دو مرحله اي دما همچنين در پيشگيري از اختلال قلب سياه موثر است و يك نشانه از آسيب سرد كردن در زمان نگهداري گلابي هاي چيني موثر بود. پيشنهاد شده بود كه دماي نگهداري ابتدايي براي گلايي هاي داچ در  10- 20 براي ۱۰ تا ۱۵ روز حفظ شود. بنابراين دما بايد به  0 در ميزان  1 براي ۳ روز پايين آورده شود. اين فرآيند پيش رونده انجماد گلابي هاي داچ را براي نگهداري سرد تشويق مي‌كند و از توسعه اختلال قلب سياه جلوگيري كند.
C. تغييرات فيزيولوژيكي القاء شده بوسيله شرطي كردن دما
به طور ظاهر شرطي كردن دمايي يك پاسخ تطبيقي در ميوه جات و سبزيها در برابر فشار حاصل از سرد كردن ايجاد مي كند. اين تطابق به درجه حرارتهاي پايين تر در نتيجه تعديلهاي فيزيولوژيكي متعدد القا شده بوسيله فرآيند شرطي كردن است. بسياري از تغييرات بيوشيميايي و فيزيولوژيكي در گياهان حساس به سرد كردن در ارتباط با شرطي كردن دمايي و يا عمليات سخت كردن است براي مثال اسكواني و آلدئيدهاي بلند زنجيره در گريپ فروت در طول شرطي كردن دما افزايش مي يابد.
افزايش شكر نشاسته و كاهش در RNA، پرتئين و فسفات محلول ليپيد در گياهان كتان در زمان تماس به  15 براي ۲ روز. شرطي كردن دمايي گياهان سرزمينهاي پست استوايي را در برابر دست دادن محتوي كلروفيل ۲ حفظ مي كند و باعث حفظ فعاليت ريبولوز ۱و۵ بيوفسفات كربوكسيلاز در طول فشار انجماد مي شود. 
انجماد باعث تخريب ليپيدها در ميوه خيار، خيارهاي بذري و گوجه فرنگي مي‌شود. از دست دادن چربي با شرطي كردن دمايي كاهش مي يابد. كدوهاي سوزوكي كه در  15 براي ۲ روز شرطي شدند سطوح بالاتري از فسفوليپيدهاي فسفاتيديل كولين، فسفاتيديل اتانول آمين، فسفاتيديل گلسيرول و فسفاتيديل اينوزيتول و گالاكتو ليپيدي مونو گالاكتوزيل دي آسيل گلسيرول و دي گالاكتوزيل دي آسيل گلسيرول در طول انجماد در  5 در خود حفظ كردند. افزايش در فسفاتيديل كولين و فسفاتيديل اتانول آمين كه در زمان شرطي كردن دمايي خيار اتفاق مي افتد تحملي بيشتر به سرد كردن اعطاء مي كند.
حادثه اوليه ايجاد كننده آسيب انجماد، انتقال در دستور مولكولي و سياليت غشاي ليپيدهاست كه سياليت غشاي دو لايه چربي با تركيب اسيد چرب فسفوليپيد مشخص مي شود. سياليت غشاها در ارتباط با تركيب نسبي اسيدهاي چرب اشباع و غيراشباع در گلسيرو ليپيدهاي غشاء است. شرطي كردن دمايي گزارش شده درجه غير اشباعيت اسيدهاي چرب در فسفوليپيدها را افزايش مي دهد و از آسيب انجماد در برگهاي موز، خيار و پنبه جلوگيري مي كند.
افزايش در غير اشباع سازي اسيدهاي چرب با شرطي كردن دمايي فرض شده كه نتيجه‌اي از تغيير اسيد چرب و بيوسنتز غير ترجيحي فسفوليپيدهاي منفرد است. افزايش فعاليت دساپور از پاليتوئيل كوآويلولها در طول شرطي كردن دمايي است. شرطي كردن دمايي باعث افزايش سطح اسيد لينولئيك در فسفاتيديل كولين و فسفاتيديل اتانول آمين در گريپ فروت مي شود. همچنين غلظت اسيدهاي چرب تري آسيل گلسيرول در بافتهاي مركبات بعد از شرطي كردن دمايي افزايش مي يابد.

عتیقه زیرخاکی گنج