گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

نقاط قوت:مطالب بیشتر حول رایانه ومعرفی سایت وهمچنین نرم افزار وسخت افزار می باشد مطالبی از قبیل آیا می دانید-فایلهای زیپ – لحیم کاری -سایت کودکان و….
 همچنین طرح پشت جلد-تصویری از مجتمع فولاد مبارکه-  متناسب با کتاب حرفه وفن می باشد.
نقاط ضعف:تنها مطالب مربوط به لحیم کاری متناسب با کتاب حرفه وفن است ومطالب بیشتری در این زمینه مشاهده نمی شود.
نقاط قوت:مطالب بسیار مفید ومتنوعی در ارتباط با درس حرفه وفن مشاهده می گردد مطالبی پیرامون صرفه جویی در مصرف آب زنگ زدگی آلومینیوم -آبگرمکن خورشیدی- کلسیم-معرفی سایتهای مفید- رایانه-مصونیت در برابر بیماریها-پخت کلوچه – موتور سیکلت-تولید کاغذ-بهداشت روانی -هفت سین حرفه وفن و…. که متناسب با پسران ودختران می باشد.
ضعف:مطلب “طلای کثیف ” وکربو ییدراتهابا سال اول مشترک می باشد همچنین طرح روی جلد تناسبی با فناوری ندارد .
پیشنهاد: بهتر است مسولین عزیز که کار نظارت بر طراحی و تایپ پیکها را بر عهده دارندتوجه بیشتری به این امر نمایند تا از درج مطالب تکراری در پیکهای سه پایه جلوگیری شود.

بررسی پیک نوروزی پایه ی پنجم
نقطه نظرات سرگروه های پایه ی پنجم دررابطه با پیک نوروزی این پایه
باعرض سلام ، ضمن تشکراز دست اندرکاران پیک نوروزی پایه ی پنجم وآرزوی سالی سرشار
ازموفقیت ،شادکامی وسلامتی برای ایشان نقطه نظرات خود را به شرح ذیل اعلام می داریم .
۱- در صفحه یک، تصویر گل جالب نیست واگر از گل هایی با رنگ های شادتر استفاده می شد 
مناسب تر بود .
۲- صفحه دوم، سوال اول اگر در ادامه ی سوال از دانش اموزان پرسشی نموده که باعث خلاقیت 
در آنها می شد بهتر بود.
۳- درصفحه دو،سوال دوم قسمت آخر ،با توجه به این که از دانش آموزخواسته شده یک خاطره 
ویاداستان در رابطه با معنی پیام قرآنی بنویسد،دانش آموز رابه فکر وامی داردوباعث خلاقیت او 
می گرددواز این جهت سوال خوبی می باشد.
۴- با توجه به آن که پیک نوروزی با درس قرآن آغاز شده است ،بهتر بود در ابتدا یک حدیث یا 
آیه مرتبط با عظمت قرآن یا ارزش تلاوت وعمل به دستورات آن آورده می شد. 
۵- درصفحه سوم، اگر ازسولات کاربردی که دانش آموزان دراجتماع با آنها سروکاردارنداستفاده 

 می شد مناسب تر بود.ضمن آن که سوال اول ،سوال خوبی می باشد.
۶- در صفحه چهارم ،قسمت اول ،اگر سوال به صورتی طراحی شده بود که دانش آموزخودش به وجود رنگین کمان پی می برد مناسب تر بود.ضمن آن که سوال دوم این صفحه جالب می باشد.
۷- درصفحه پنجم هم تصویر جا لب است وهم سوال.زیراباعث می شود تا دانش آموز از قوه ی 
تخیل خود استفاده کندوموجب پرورش خلاقیت می گردد.
۸- درصفحه شش هم تصاویر جالب است وهم سوالات مطرح شده ،البته اگر نقشه کشور عراق 
کمی بزرگتر انتخاب شده بود، نوشتن مواردخواسته شده درروی نقشه، برای دانش آموز راحت  
تربود.
۹- درصفحه هفت،سوال خوبی مطرح شده است ،زیرادانش آموزرابه فکروامی دارد.ضمن آن که تصویرورنگ آمیزی این صفحه زیبامی باشد.
۱۰-درصفحه هشت ،چون سوالات درقالب بازی مطرح شده برای دانش آموز مناسب وجذاب 
است.تصاویر هم جالب می باشد.سوال چیستان هم، درسطح فهم فراگیر است.
۱۱- درصفحه نهم،سوال اول سوال مناسبی نیست. ولی دو سوال بعدی جا لب طراحی شده است
،به خصوص سوال دوم که دانش آموز را متوجه درست راه رفتن می کند وبه سلامتی وی کمک می نماید.

 12- درصفحات ده ویازده ،سوالات وتصاویر جالب می باشد.توضیحات داده شده دررابطه با 
کشور مکزیک برای بالا بردن اطلاعا ت عمومی دانش آموز مفید می باشد. 
۱۳- درصفحات دوازده وسیزده،مطالب جالبی مطرح شده است.
۱۴- درصفحه چهارده ،از شعر زیبایی استفاده شده ،امادرک نثر گلستان مطرح شده، برای دانش 
آموز مشکل می باشد.
۱۵- درصفحه پانزده ،موارد خواسته شده جالب بوده وایجاد خلاقیت می کند.
۱۶- درصفحه شانزده،سوال چیستان اولا بسیار گیج کننده می باشدونیاز به تجزیه وتحلیل دارد.
ثانیا در حد فهم دانش آموز مطرح نشده است.ضمن آن که قسمت اول چیستان هیچ گونه ارتباطی 
باجواب ندارد.بایستی درانتخاب چیستان بیشتر دقت می شد.
۱۷- تصاویروسوالات صفحه هفده مناسب وجا لب می باشد.
۱۸- سوال صفحه هجده ،دانش آموز رابه تفکر وامی دارد،درنتیجه سوال خوبی می باشد.
۱۹- صفحه نوزده جالب ومناسب می باشد.
۲۰- در صفحه بیست ، باتوجه به آن که فقط از تصاویر پسرها استفاده شده ،در حق دخترها 
درامرورزش کوتاهی شده است.   

 
۲۱- در صفحه بیست و یک ،دو قسمت بالا مناسب می باشد ،ولی اگر درباره ی زندگی دانشمند 
درسوال آخر توضیحات بیشتری داده می شد،باعث بالا رفتن اطلاعات دانش آموز درباره ی وی 
می گردید.درضمن حدیث انتخاب شده برای این صفحه بسیار مناسب می باشد.
۲۲- در صفحه بیست ودو، قسمت آخر،سوال اول اشتباه مطرح شده است ،بایستی به جای جمله 
ی این شعر درباره ی چیست ؟عنوان می شد این شعر درباره ی کیست؟درضمن اگر در این  
قسمت از تصویر گل نرگس وپس زمینه ی مسجد جمکران استفاده می شد بهتر بود .
۲۳-سوالات وتصاویر صفحات بیست وسه وبیست وچهار جا لب می باشد.
۲۴- اگر پس زمینه ی همه ی صفحات سبز انتخاب نمی شدمناسب تر بود.زیرا تنوع رنگ ، شادی بیشتری به دانش آموز منتقل می کرد . 
۲۵- متن صفحه بیست وپنجم جالب می باشد ،ولی اگر تصویر استفاده شده ، درارتباط با متنی  
بود، مناسب تر به نظر می رسید .هرچند تصویر استفاده شده دراین صفحه به خودی خود ،زیبا 
می باشد.

عتیقه زیرخاکی گنج