گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر
این فایل به صورت زیر تهیه شده:

ساختمان مورد نظر يک ساختمان ۵ طبقه به همراه زيرزمين می باشد و کاربری سازه موردنظر
مسکونی بوده که هر طبقه شامل يک واحد می باشد که مساحت هر طبقه ۲۹۶ متر مربع ميباشد
ساختمان از نظر موقعيت شمالی بوده که از جنوب مشرف به کوچه ۱۲ متری است و از شمال
بسته بوده و برای دريافت نور و تهويه هوای اتاقها از يک پاسيو در نمای شمالی استفاده ميشود.
زير بنای مفيد هر واحد ۲۷۷ متر بوده که ۱۸٫۸ متر از کل مساحت ساختمان در هر طبقه به راه
پله و آسانسور اختصاص داده شده است و ورودی ساختمان از طرف ضلع جنوبی است .
ساختمان مورد نظر از طرف ضلع غربی و شرقی مشرف به همسايه است.
زير زمين و پارکينگ ساختمان ۱٫۲۰ متر پايينتر از تراز ۰٫۰۰ قرار دارند که زير زمين شامل
۵ انباری و يک موتور خانه ميباشد که در ضلع شمالی قرار دارند و پارکينگ ظرفيت پارک ۵
اتومبيل سواری را دارد که ورودی دسترسی به پارکينگ بصورت شيبدار از ضلع جنوبی است
کليه طبقات تيپ هستند و هر طبقه دارای دو اتاق خواب در ضلع شمالی و يک حمام , سرويس
آشپز خانه , هال خصوصی و يک سالن پذيرايی در ضلع جنوبی ميباشد.
ديوارهای پيرامونی ساختمان از جنس آجر مجوف با ضخامت ۲۰ سانتيمتر است که در نمای
جنوبی ساختمان ۴۰ درصد باز شو محاسبه ميشود . و ديوارهای داخلی از جنس آجر مجوف به
ضخامت ۱۰ سانتيمتر است . ناز کاريها بصورت فرضی انتخاب شده اند . نمای ساختمان در
ضلع جنوبی از سنگ گرانيت و در نمای شمالی از سيمان سفيد برای نما سازی استفاده ميشود.
از X ساختمان مورد نظر ازنظر سازه ای بصورت ۲ سيستم مجزا ازهم است که در جهت محور
قاب خمشی فولادی معمولی استفاده شده که در اين جهت تمام اتصالات گير دار است و در جهت
مهار بندی هم محور(همگرا) استفاده شده که در اين جهت تمام اتصالات مفصلی هستند

محل احداث ساختمان در شهر ماکو بوده که از نظر زلزله خيزی دارای خطر نسبی زياد است
۲۰ ) که از طرف × ۳۳ که ۶۰ % از آن به ساختمان اختصاص داده شده ( ۱۵ × و ابعاد زمين ۱۵
ضلع جنوبی به کوچه ۱۲ متری و از سه طرف ديگر بسته است.
۲ با توجه بصورت پروژه معرفی شده است و kg/cm فشار مجاز خاک برای طراحی پی ها ۲
ميباشد و شرايط محيط متوسط در نظر گرفته ميشود. ( I ) زمين از نوع گروه يک
پی های ساختمان با توجه صورت پروژه از نوع نواری در نظر گرفته ميشود که بوسيله شناژ
به هم متصل ميشوند. سطح پی ها در تراز ۱٫۴۰ – قرار دارد .
برای تمامی پی های سازه مقدار پوشش برای آرماتور برابر ۷۵ ميليمتر در نظر گرفته ميشود.
قبل اجرای عمليات آرماتور بندی و قالب بندی شالوده ها روی بستر خاک تسطيح شده يک لايه
بتن مگر با عيار ۱۵۰ کيلو گرم بر مترمکعب به ضخامت ۱۰۰ ميليمتر به منظور ايجاد سطح
صاف برای پياده کردن محور ستون ها و همچنين جلوگيری از تداخل خاک به بتن شالوده ريخته
ميشود در هنگام مدل سازی پی سازه شناژ نيز به عنوان قسمتی از پی مدل سازی ميشود.
استفاده شده است . SAFE V برای طراحی پی های سازه از نرم افزار ۷٫۳

A
بارگذاری جانبی : آيين نامه ۲۸۰۰ ايران . B
طراحی : ۱٫ مبحث دهم مقررات ملی ساختمان( طرح و اجرای ساختمان های فولادی) . C
۲٫ استاندارد جوش و پرچ مبحث دهم مقرارت ملی ساختمان
امريکا برای تحليل و طراحی اعضای اسکلت فلزی AISC 3. آيين نامه
مشخصات مقاطع فلزی اعضای سازه از مقاطع آماده بصورت فايل ورودی استفاده
ميشود.


عتیقه زیرخاکی گنج