گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

قالبگیری مواد گداخته تکنیک قدیمی از قرن هایی می‌باشد که از شکل گیری مواد خالی از یک ماده گداخته بدست می‌آید. این فرآیند درزمان‌های قدیم توسعه مصریان و با بلیونیها برای گداختن شیشه و کهربای ذوب شده درون ظرف‌های کوچک و مجسمه‌های سفال رنگی دکوری استفاده کرده اند. به طوراساسی فرآیند از شکل گیری یک لوله هوای وارد شده و گداختن درون لوله برای کشش و بسط آن تشکیل می‌شود تا یک شی ء گداخته آزاد را درمیان یک قالب برای شکل گیری آن شی تعیین کند. طرح گداختگی پلاستیک ها به طوراساسی مشابه فرآیندی است که دربالا طرح ریزی شده، به استثنای این که مواد و تجهیزات تغییر کرده اند و به طورقابل توجه پیچیدگی بیشتری را ساخته اند. 
تکنیک اساسی برای قالب ریزی گداختگی از پلاستیک ها توسعه یافته است و ممکن است به عنوان یک رشد فاربی از فرآیند اکستروژن* مورد توجه قرارگرفته باشد. درتکنیک‌های توسعه یافته اول، این از آنجایی است که یک ماشین قالب دهنده مناسب، بیشترین قطعه اساسی از تجهیزات دراین روند را دارا می‌باشد. درتکنیک‌های توسعه یافته اول به این ماشین برای تولید لوله ای که پاریسون (Parison) نامیده می‌شود نیز استفاده شده است. پاریسون داغ فوراً برروی آشکاری از کمر پایه (بخش میانی پایه بین باستون و سوپاستون) دریک قالب با گیره نگهداشته شده است، سپس هوا وارد آن می‌شود و بعد از مدتی سرما یک ظروف خالی شده از قالب بیرون انداخته می‌شود.
* اکستروژن: روزن دانی، فرآیند تولید پروفیلهای فلزی با مقطع ثابت از طریق راندن فلز گداخته به داخل روزن درقالب باراستفاده از بسته فشاردهنده.
این فرآیند اساسی درشکل ۱ـ۱۲ توصیف شده است. بعد چندین سال از اکستروژن قالب گیری مواد گداخته و بعد از وارد کردن تزریق پیچ به قالب گداخته، یک تکنیکی توسعه یافته بوده است که بدین وسیله پاریسون می‌تواند درتزریق با مزایا و محدودیت هایی قالب گیری شود.
مواد: از لحاظ تئوری هدزرین قابل ارتجاع و نرمش پذیردراثرحرارت ممکن است برای یک عملیات از قالبگیری گداختگی مواد استفاده شود. اگرچه فقط موادی که قدرت زیاد گرما و کمیت خوب کشش دردمای اکستروژن نشان می‌دهند نیز مناسب برای شکل گیری از یک پاریسون و گداختگی متوالی می‌باشند. مصالحی که این خاصیت ها را نشان می‌دهد و به طورمعمول هم زیاد استفاده شده اند شامل موارد زیر می‌باشند:
پلی اتیلن با چگالی بالا که درون بطری‌های سخت و آیتم‌های مشابه به کاررفته، پلی اتیلن با چگالی پایین که برای انعطاف پذیری بیشتر استفاده شده، پلی پراپیلین که برای دوام گرمای بالا از شیشه، سفتی و قدرت بالا به کارفته، پلی استیرین و PVC که برای هدف کلی ازمواد کاربردی از آنجایی که شفافیت مورد نیاز است نیز به کارمی رود. استال، نیلن و یونمو و استیرین، اکرلونیتریل مواد دیگری هستند که ممکن است مورد استفاده باشند، اما به دلیل هزینه و یا نقاط ذوب بالا و یا کمیت‌های دیگر آن ها به طورمناسب به عنوان اولین مواد ذکرشده تثبیت نشده اند.
فرآیندهای اکستروژن قالبگیری گداختگی:
شماری از روشهای مختلف برای اکستروژن قالب گیری گداختگی وجود دارد که از قبل توسع یافته بوده است، چنین فاکتورهایی مانند اندازه قطعات، شماره قطعات ساخته شده و بر انواع قطعاتی که بر تصمیم درباره آنچه که تکنیک به کارخواهد برد نیز تأثیرخواهد گذاشت. درهمه موارد اگرچه درماشین قالب دهنده مناسب به طوراحتمالی نسبت L/D از آن حداقل ۲۰:۱ می‌باشد، این اطمینان کامل می‌شود و درمیان پلاستیک کردن گداختگی انجام می‌شود.
بعدازرها کردن ماشین قالب دهنده مناسب، گداختن روبه پایین درمیان یک قالبی جهت داده شده است که پاریسون لوله ای را شکل می‌دهد. وظیفه قالب جهت دادن جریان ذوب به آرامی دراطراف مرکز میله فولادی بدون محوطه بدون حرکت است که خط بندی را درپاریسون یا نشانه‌های متوالی به روی ظرف گداخته نشان می‌دهد. شکل ۲ـ۱۲ یک کمر پایه با شیارهای قلبی شکل برروی هرجهت از مرکز میله فولادی رانشان می‌دهد تا هرجریان را دراطراف مرکز کمرپایه و با حداقل نشانه هایی از نقطه همگرایی تضمین کند. درتولید واقعی ماشین قالب دهنده مناسب بخشی از لوله با اتصال که درخط مستقیم هم جهت با جریان سیالی حرکت دهند نیز خواه به صورت متداوم یا متناوب درزیر طرح ریزی کرده است.
عملیات اکستروژن متداوم درزیرقالب گیری:
روش متداوم عملیات اکستروژن به طوروسیع برای تولید بطریهای کوچک از تخمین ۶ اونس تا ۱ گالن استفاده کرده است. همان طوری که نام نشان می‌دهد ماشین قالب دهنده مناسب، دررانش تکثیر قالب ها را برای باز کردن پاریسون، گداختگی، سردکردن و بیرون راندن به کار می‌برد. قالب ها ممکن است به روی یک چرخ عمودی و یا یک میز افقی باشند. این روش ها به خوبی برای تولید کمیت بزرگ دنبال شده است. تکنیک دیگر تاحدی درتجهیزات کم هزینه تر است، روش افزایش قالب گیری درشکل ۴ـ۱۲ نشان داده شده است. 
عملیات متداوم اکستروژن می‌تواند حین به کاربردن یک قالب چند تایی متوسط سوپاپ هایی کنترل شده باشد، بنابراین قالب ها به طور متوالی جلو برده شده اند. بنابراین فقط یک قالب دریک زمان جلو برده شده است، هنگامی که قالب‌های دیگرگداختگی نیز اتفاق می‌افتد. شکل ۵ـ۱۲ این نوع از قالب چند تایی، تجهیزی حرکت چند تایی، قالبی که برای تولید سرعت بالا گرفته شده را نیز نشان می‌دهد. به طورواضح درهریک از این روشها ماده ها باید برای کنترل خوب از سرعت پیچ، سرعت چرخ یا گردونه، دنباله سوپاپ ها استفاده کنند. درهرفرآیند قالب گیری با استفاده از وارد کردن هوا، CO2 و یا مخلوطی از گازها درمیان یک کمرپایه که درون گردنه ظرف درج شده نیز همراه می‌شود.
سوزن درون پاریسون بالای محوطه گردن می‌باشد. بنابراین بدنه قطعه جایی که سوراخ خودش بسته می‌شود نیز می‌تواند بعد از اکستروژن دور از وضعیت قرارگیرد. دامنه فشارهای قالب گیری از Psi 150ـ۵۰ می‌باشد که این بستگی به مواد و قطعه دارد. فشار بیشتری مزیتی از قالب دارد. در شکل ۶ـ۱۲ یک فرآیند به عنوان تکنیک انتقال پاریسون که یک کمر پایه درزیر قالب دارد نیز شناخته شده است. فرآیند انتقال پاریسون در فابریک کردن بطریهای بزرگ مانند قرابه ۵ گالنی استفاده شده است، از آنجایی که حرکت یک قالب سنگین مانند فرآیند قالب درحال ترقی ممکن است غیر عملی باشد، از آنچه که ممکن است از تعدد فرآیند ها انتظارمی رود که آن ها می‌توانند برای تولید نوع مشابه از قطعات، یک تنوع زیاد از ماشین طراحی قابل دسترسی استفاده می‌شود.
شکل ۷ـ۱۲ و ۸ـ۱۲ یک ماشین نسبتاً کوچکی را نشان می‌دهد که می‌تواند برای تولید بطریهای ظرفیت   گالن در میزانی از تقریباً ۲۲۰ درهرساعت استفاده می‌کند. در شکل ۹ـ۱۲ یک ماشین بزرگتر نشان داده می‌شود که چهار رأس قالب، چهارقالب و یک چیز ثابت صحیح را نشان می‌دهد تا ۷۲۰ گالن ظرف را در هرساعت تولید می‌کند. یک عملیات اکستروژن زیاد و به صورت متداوم در ماشین چرخشی میزی می‌تواند بالای ۶۰۰۰ تا درهرساعت تولید کند که آن در شکل ۱۰ـ۱۲ نشان داده شده است. 
اکستروژن متداوم درقالب گیری گداختگی:
وقتی که قطعات بزرگ ساخته می‌شوند، پاریسون آن قدر بزرگ و سنگین می‌شود که آن به دلیل وزن خودش خم و آویزان می‌شود، و هنگام اکستروژن ظریف و ظریف تر می‌شود. شکل ۱۱ـ۱۲ پدیده را توصیف می‌کند. یک روش از غلبه کردن به طریقی نیز استفاده از یک پاریسون طرح ریزی شده می‌باشد. تکنیک دیگر آب پراندن ذوب و گداختگی در میان قالب می‌باشد، بنابراین آن به طورسریع وقت آویزان شدن ندارد. این توسط فشارکشی (اکستروژن) متداوم همراه شده است درآنچه که ذوب اجازه این را دارد که تا هنگام شکل گیری درمیان قالب خیلی سریع نیز انباشته شود. دوروش برای تحویل مواد به قالب به صورت متداوم استفاده شده است. دریک روش پیچ دوسویه استفاده شده، همان طوری که درقالبگیری تزریقی، تزریق کردن مقداری خاص از مواد درمیان قالب پاریسون را شکل می‌دهد. دراین روش یک پاریسون می‌تواند در ۱ یا ۲ ثانیه که ۵ تا ۱۰ ثانیه طور می‌دهد که تکنیک نرمال اکستروژن را انجام دهد نیز تحویل داده می‌شود.
درطول گداختگی متداوم و سردکردن آن، پیچ درحال تورفتن می‌باشد، و زمان‌های گداختگی، سردکردن مشابه باقی می‌مانند، اگرچه کاهش کلی درزمان چرخه می‌تواند واضح باشد. استفاده از دستگاه پیچ دوسویه اجازه تولید اشیاء بزرگتر را به قالبی که یک ماشین درقالب نرمال از اندازه مشابه ساخته نیز می‌دهد و می‌تواند درمیزان فزاینده تولید انجام شود. دومین روش از فشارکشی باربه طورمتداوم یک انباشتگر بیرونی را مورد استفاده قرار می‌دهد که چندین دفعه می‌تواند بزرگتر از حجم در یک لوله تفنگ دوسویه پیچ باشد. 
این روش برای تولید ظروف خیلی بزرگ (۵۵ تا صدها گالن) استفاده شده است. دراین تکنیک، یک یا جند تا از ماشین‌های قالب مناسب به طورمناسب برای پرکردن انباشتگراستفاده شده است. بعد از اینکه شارژ صحیح انباشته شده بود، یک پیستون هیدرولیکی ذوب را درمیزان خیلی سریع برای شکل گیری از یک پاریسون نسبتاً یکنواخت گرفته شده است. 
درشکل ۱۲ـ۱۲ یک ماشین بزرگ قالب گیری گداختگی با یک انباشتگردررأس قالب را نشان می‌دهد که برای استفاده از ۴ ماشین قالب دهنده مناسب به طور همزمان از رأس انباشتگرتغذیه می‌کند. شکل ۱۴ـ۱۲ قطعات نمونه ساخته شده توسط چنین ماشین‌های بزرگ قالب گیری را نشان می‌دهد.

عتیقه زیرخاکی گنج