گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 103 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

۱- تعریف حقوق چیست ؟
شامل مجموعه قوانین و مقرراتی است که براساس آن افراد یک ملت روابط خود را به نظم درمی آورند.
• ۲- حقوق فردی چیست ؟
به توانایی قانونی هر فرد در داشتن حق مالکیت و رای دادن و انتخاب شکل کار و مانند آن را حقوق فردی می گویند.
• ۳- تقسیمات حقوقی بطور عمده کدامند ؟
الف – حقوق داخلی  (مالی)            ب – حقوق بین الملل  (خارجی)
• ۴- حقوق داخلی چیست ؟
به آن دسته از قوانین و مقرراتی گفته می شود که حاکم بر روابط افراد یک ملت است.
• ۵- تقسیمات حقوق داخلی به چند گروه تقسیم می شوند؟
الف – حقوق اساسی       ب – حقوق اداری           ج –  حقوق مالیه
•  6- حقوق اساسی شامل چه مواردی است؟
دراین رشته از حقوق و از شکل حکومت,قوای متشکله آن و روابط آنها با یکدیگر گفتگو میشود.
•  7- حقوق اداری شامل چه مواردی است؟
این حقوق شرح وظایف ادارات دولتی و روابط آنها را با یکدیگر و با مردم را مشخص می کند.
– حقوق جزا شامل چه مواردی است؟
دراین رشته از حقوق از تشخیص جرم و عناصر تشکیل دهنده جرم و تعیین مجازات و تعقیب مجرم گفتگو میشود. 
• ۹- تقسیمات حقوق داخلی کدامند؟
۱) حقوق مدنی    2) حقوق تجارت   3) آیین دادرسی مدنی
• ۱۰- حقوق مدنی چیست ؟
مهمترین رشته حقوق خصوصی است که ناظر بر اختلافات خانوادگی و مالی افراد یک کشور می باشد.
• ۱۱- تعریف حقوق تجارت چیست ؟
این حقوق شامل مقررات حاکم بر روابط بازرگانی و فعالیت های تجاری است.
■ ۱۲- آیین دادرسی مدنی شامل چه مواردی است ؟
در این رشته حقوقی چگونگی احقاق حق و طرز اقامه دعوی و تشریفات آن گفتگو می شود تا مردم یک جامعه بتوانند مانع تضیع حق خود شوند.
• ۱- رابطه کار با آموزش با توجه به پیشرفت علوم و تکنولوژی کدام هستند ؟
توسعه علوم و  تکنولوژی درزمینه صنعتی ,اجتماعی و فرهنگی در کشورهای صنعتی در دهه های اخیر مدیون آموزش های مستمر در کار می باشد و افزایش سطح مهارت کاری را به دنبال دارد و از وظایف دولت ها برنامه ریزی دقیق و سرمایه گذاری است.
• ۲- اصول  افزایش جهانی شدن کار و ابعاد بین المللی اشتغال چیستند ؟
۱) اصل تخصصی شدن کارها               2) اصل تقسیم کار چه درسطح داخلی و در سطح بین المللی
• ۳- اصل ۲۸ قانون اساسی در مورد آزادی افراد در انتخاب شغل چیست ؟
 هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظف است برای همه امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز شغل با توجه به نیاز جامعه به مشاغل گوناگون فراهم آورد.
• ۴- تعریف اصل ۲۹ قانون اساسی در مورد برخورداری از تامین اجتماعی چیست ؟
برخورداری از تامین اجتماعی برای بازنشستگی ,بیکاری , پیری ,از کار افتادگی , بی سرپرستی , حوادث و نیاز به خدمات بهداشتی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی و دولت موظف است از محل درآمدهای عمومی و در آمدهای حاصل از مشارکت مردم این خدمات را برای یک یک افراد کشور تامین کند.
• ۵- تعربف اصل ۴۳ قانون اساسی  در مورد تامین استقلال اقتصادی چیست ؟
این اصل برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر ومحرومیت و برآوردن نیازها و  جریان رشد و حفظ آزادگی 
• ۱- اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس کدام ضوابط است ؟
۱) تامین نیازهای اساسی مانند خوراک و پوشاک- مسکن- بهداشت- آموزش و پرورش- ایجاد امکانات برای تشکیل خانواده
۲) جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور   3)ممانعت از زیان رساندن به همگان و احتکار و دیگر امور حرام   4)ایجاد امکان کار کردن 
■■■ ۲- مهمترین منبع حقوق کار چیست وچند ماده دارد و درچه سالی به تصویب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؟
قانون کار شامل ۲۰۳ ماده است که در دوم مهر ماه ۶۸ توسط مجلس شورای اسلامی و در ۲۹ آبان ۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
• ۳- در قوانین کار و تامین اجتماعی ایران تصویب آئین نامه ها و دستورالعمل ها بر عهده چه مقامی است ؟
برعهده مقامات اجرایی و یا شوراها و هیات های خاص مانند شورای عالی حفاظت فنی- شورای عالی تامین اجتماعی و هیات وزیران است.
•  4-منظور از رویه قضایی چیست ؟
همان رای عمومی دیوان عالی کشور است که بر اساس آن ضوابط خاص صادر می شود و محاکم دادگستری ملزم به پیروی از آن هستند.
■■■ ۱- حقوق کار چیست ؟
قوانین و مقرراتی است که بر روابط جمعی و فردی بین کارگر و کارفرما در کارهای تابع حاکم است.
• ۲- نظریه صاحب نظران مسائل حقوقی در مورد حقوق کار چیست ؟
بعضی از صاحب نظران مسائل حقوقی معتقدند که حقوق کار از آنچه حاکم بر قرارداد کار است گفتگو می کند در نتیجه زمانی که قرارداد کار بین کارگر و کارفرما بسته می شود کسی حق دخالت در آن را ندارد و در حالی که این طرز فکر امروزه اهمیت خود را از دست داده است و ما شاهد دخالت دولت ها جهت رفع مشکلات بین کارگران و کارفرمایان هستیم بنابراین حقوق کار جزء قوانین عامره به حساب می آید.
■■ ۳- قوانین عامره چیست ؟
قانونی است که رعایت آن از طرف افراد الزامی است و نمی توانند از آن سرپیچی کنند.
• ۴- کار تابع چیست ؟
هر گاه فردی به درخواست و یا به حساب شخص دیگری کار کند,کاری را که انجام می دهد کار تابع می گویند.
■  5- خویش فرما به چه کسی گفته می شود ؟
افرادی هستند که برای خود کار می کنند و از ثمره دست رنج خود بهره مند می شوند.
■■ ۶- چرا همیشه مقررات کارجزو قوانینی است که عدم رعایت آن پیگرد قانونی دارد ؟
برای رفع مشکلات بین کارگران و کارفرمایان دولت ها ناچار به مداخله هستند بنابراین قوانین حاکم برای حل مشکلات از قوانین عامره است.
• ۷- اشتغال آزاد یا خود اشتغالی چیست و چه مزایایی دارد ؟
نوعی اشتغال است که در آن افراد با توجه به توان و ابتکار خود به کارهای خدماتی و تولیدی می پردازند و کسب درآمد می کنند مزایا و ویژگی این نوع اشتغال این است که فرد به تدریج آماده ورود به فعالیت های بزرگتر و وسیع تر می شود.
توضیحات علامت ها :   
   •  به معنی دانستن اطلاعات حقوقی و قانون                                            ■ به معنی مهم است و دانستن اطلاعات اولیه حقوق کار
  ■■  به معنی بسیار مهم است و دانستن اطلاعات تخصصی حقوق کار        ■■■  به معنی خیلی مهم است و دانستن اطلاعات تخصصی حقوق کار
فصل اول –  تعاریف کلی و اصول کـــــار
■■■ ماده ۱ – چه افراد و گروه هایی مکلف به تبعیت از قانون کار ایران هستند؟
کلیه کارفرمایان و کارگران کارگاه ها و موسسات و شرکت های تولیدی و صنعتی و خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از قانون کار هستند.
■■■ ماده ۲- کارگر کیست ؟
کسی است که به هر عنوان در برابردریافت حق السعی اعم از مزد حقوق یا سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.منظور از هر عنوان برای تعریف کارگر این است که از نظر قانون کارگر ساده,ماهر و یا متخصص با هم تفاوتی ندارند و همه کارگر به حساب می آیند.
• صفات مشخصه کارگر کدام هستند ؟
۱) کارگر شخصی است حقیقی
۲) تبعیت حقوقی – رابطه بین کار و استخدامی دارای نوعی تبعیت حقوقی است.یعنی کارگر در حدود مقررات کار فقط به درخواست کارفرما و به حساب او و تحت نظارت او کار می کند.
۳) تبعیت اقتصادی – کارگر در برابر دریافت حق السعی برای کارفرما کار می کند و سود و زیان کار مربوط به کارفرما می شود.
■■■ ماده ۳- کارفرما کیست ؟
کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در برابر دریافت حق السعی کار می کند و از نظر قانون کلیه افرادی که اداره کارگاه را بعهده دارند نماینده کارفرما به حساب آمده و کارفرما مسوول تعهدات نماینده در برابر کارگران است.
• شخص حقیقی کیست ؟
هر انسان طبیعی و واقعی یک شخص حقیقی است.
• شخص حقوقی کیست ؟
شخص حقوقی یک وجود فرضی و اعتباری است که قانون گذار برای تحصیل وکسب روابط اجتماعی و اقتصادی حقوق و تکالیفی را تعیین می کند.
• اشخاص حقیقی چند دسته هستند ؟
۱ – گروهی که کارشان حفظ منافع عمومی مردم است و دولت مسوول آنهاست مانند سازمان های دولتی   2 – گروهی که هدفشان کسب سود و فعالیت های انتفاعی است مانند انواع شرکت های تجاری       3 – گروه سوم آنانی هستند که اهداف خیر خواهانه دارند مانند سازمانهای خیریه و NGO ها
■■■ ماده ۴- تعریف کارگاه و صفات مشخه آن چیست ؟
محلی است که کارگر به درخواست کارفرما و یا نماینده او در آنجا کار می کند مانند موسسه های تولیدی و صنعتی و کشاورزی و معدنی یا ساختمانی – ترابری – مسافرتی – خدماتی – تجاری و اماکن عمومی و مشابه که صفات مشخه یک کارگاه بشرح زیر میباشد :
۱) کار باید در کارگاه بصورت مستمر و ثابت انجام پذیرد.
۲) در کارگاه عوامل تولید نیروی کار- سرمایه – مدیریت برای هدف خاصی با هم همکاری می کنند.
۳) کلیه تاسیساتی که بنا به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند جزء کارگاه محسوب می شوند و در نتیجه قوانین حاکم بر کارگاه شامل آن ها نیز می شود مانند تعاونی ها- مهد کودک- درمانگاه- نهارخوری- نمازخانه و …
فصل دوم –  تعاریف قراردادهای کار و پایان کار
■■ در قانون کار ایران چند نوع قرارداد کتبی ذکر شده است ؟
۱) قرارداد کار غیر موقت                   2) قرارداد کار موقت                 3) قرارداد کار برای انجام کار معین
■■■ ماده ۷- قرارداد کار چیست ؟
قراردادی است کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در برابر دریافت حق السعی,کاری را برای مدت موقت یا غیر موقت (دائمی) برای کارفرما انجام می دهد. که اگر در قراردادهایی که جنبه مستمر دارد مدت در قرارداد قید نشود این قرارداد دانمی تلقی می شود.
■ تبصره ۲ ماده ۷- قرارداد کار غیرموقت ( دائم ) چیست ؟
اگر در قراردادهایی که جنبه مستمر دارد مدت در قرارداد قید نشود این قرارداد دانمی تلقی می شود و پایان مدت مشخص نیست.
■■  قرارداد کار موقت چه هستند ؟
این قرارداد برای مدت موقت نوشته می شود و عموما برای مشاغلی است که بطور موقت وجود دارند.مانند کارهای ساختمانی یا کشاورزی
■  ماده ۲۵ – تعریف قرارداد کار برای انجام کار معین چیست ؟
در این قرارداد از خدمات کارگر برای کار معین استفاده می شود به عنوان مثال اعتبار مدت قرارداد یک رنگ آیزی ساختنانی برابر خواست کارفرما تا زمانی است که کار نقاشی به پایان می رسد و در طول قرارداد هیچ  یک از طرفین حق فسخ قرارداد را به تنهایی ندارند.
■■ قرارداد شفاهی چه فراردادی است ؟
این قرارداد به خاطر آسانی کار و یا بیسوادی وکم سوادی طرفین و عدم آگاهی از روش تنظیم قرارداد کتبی کار تنظیم می شود
■■ قرارداد کتبی چگونه قراردادی است ؟
این قرارداد بصورت کتبی نوشته می شود و کارگر و کارفرما هنگام تنظیم  به جزئیات آن توجه بیشتری می کنند بنابراین هنگام بروز اختلاف رسیدگی به آن آسانتر است.این قرارداددر واحدهای فاقد شورای اسلامی کار در ۳ نسخه تنظیم می شود که یک نسخه در پرونده پرسنلی و نسخه دوم به کارگر و نسخه سوم به اداره روابط کار تحویل می گردد.
■■■  ماده ۹- در هنگام عقد قرارداد برای سالم بودن آن چه شرایطی باید رعایت شود ؟
الف –  قرارداد نبایدخلاف قانون و شرع جمهوری اسلامی ایران و بین الملل باشد. ب – مشخص بودن موضوع قرارداد جهت فعالیت کاری.
■■  ماده ۱۰- شرایط اساسی در انعقاد قراردادهای کار چه هستند ؟
۱) توافق طرفین                          2) اهلیت طرفین (یعنی هردو طرف توانائی های قانونی جهت برخورداری از حقوق قانونی داشته باشند
۳) مشخصات دقیق طرفین    4) موضوع کار که کارگر باید انجام دهد   5) حقوق و سایر مزایا باید توسط کارفرما پرداخت شود
۶) ساعات کار و  تعطیلات و مرخصی ها  در آن قید شود        7) محل انجام کار            8) تاریخ انعقاد قرارداد          9) مدت قرارداد 
■■  ماده ۱۱- دوره آزمایشی کار در قرارداد کار چه دوره ای است ؟
طرفین قرارداد می توانند با توافق دوره آزمایشی کار را تعیین  نمایند و در این مدت هر یک حق دارد بدون اخطار قبلی و الزام به پرداخت خسارت رابطه کار را خاتمه و قطع کند اگر کارفرما قطع رابطه کار نماید باید تمام حقوق دوره را بپردازد و اگرکارگر قطع رابطه کار کند فقط حقوق کارکرد را خواهد داشت.
■■  تبصره ماده ۱۱- حداکثر مدت دوره آزمایشی کار برای کارگران چقدر است ؟
مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد قید شود. برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و تخصصی سه ماه می باشد.
■■   ماده ۱۲- آیا هر گونه تغییری حقوقی در وضعیت کارگاه ها توسط کارفرما در رابطه کاری کارگران تاثیر دارد ؟
هر تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه از قبیل قروش یا نقل و انتقال به هر شکل یا تغییر نوع تولید یا ادغام در موسسه دیگر و یا ملی شدن کارگاه و یا فوت مالکدر 
رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت دارد موثر نیست و کارفرمای جدید ضامن تعهدات کارفرمای سابق خواهد بود.
■■ ماده ۱۴- تعلیق قرارداد کار به چه صورتی انجام می گیرد ؟
اولین علت ناشی از کارگر است              و          دومین علت در ارتباط با کارگاه می باشد
■■ مواد ۱۶و۱۷و۱۸و۱۹- موارد تعلیق قرارداد کار که ناشی از کارگر است کدام ها هستند ؟
۱) بیماری کارگر            2) بارداری زنان کارگر          3) انجام خدمت زیر پرچم   4) مرخصی تحصیلی یا مرخصی بدون حقوق        5) توقیف کارگر
■ تعلیق قرارداد کار بعلت بیماری کارگر چیست ؟
تا هنگامی که کارگر در اثر بیماری نتواند در محل کار خود حاضر شود,قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید و از کارفرما دستمزد دریافت نمی کند و اگر بیمه شده باشد سازمان تامین اجتماعی دستمزد کارگر را می پردازد.
■ تعلیق قرارداد کار در هنگام بارداری زنان کارگر چگونه است ؟
زنان کارگر در دوران بارداری از ۹۰ روز مرخصی بارداری و زایمان می توانند استفاده کنند و تا حد امکان باید ۴۵ روز این مرخصی بعد از زایمان استفاده شوددر صورتی که دو قلو باشد ۱۴ روز دیگر به مرخصی آنان اضافه می شود و بعد از پایان مرخصی بایدبه سرکار خود برگردند و مدت مرخصی جزء سوابق کار آنها به حساب می آید و حقوق این دوران طبق مقررات تامین اجتماعی پرداخت می شود.
■  تعلیق قرارداد کار به علت خدمت زیر پرچم چیست ؟
طبق ماده ۱۴ و ۱۹ قانون کار قرارداد کار کارگران در دوران سربازی به حالت تعلیق درآمده و کارگر باید پس از پایان خدمت حداکثر پس از ۲ ماه سرکار سابق خود برگردد و چنانچه در طی این مدت شغل کارگر حذف شده باشد کارفرما باید او را در شغل قبلی قرار دهد و خدمت سربازی بایددر قراردادذکر شده باشد و خدمت سربازی و هم چنین خدمت کارگران در جبهه جزو سابقه خدمت آنها به حساب می آید.
■ تعلیق قرارداد کار به علت استفاده از مرخصی تحصیلی و مرخصی بدون حقوق چیست ؟
 کارگرانی که از این نوع مرخصی ها استفاده می کنند قرارداد کارشان تا ۲ سال به حالت تعلیق در می آید و البته در خصوص  مرخصی تحصیلی تعلیق قرارداد کار برای یک دوره  2 ساله دیگر قابل تجدید است.
■ در چه صورتی قرارداد کار به علت توقیف کارگر به حالت تعلیق در می آید ؟
چنانچه کارگر محکوم نشود می تواند پس ازآزادی به کار خود باز گردد و اگر توقیف کارگر بخاطر شکایات کارفرما از او باشد و محکوم نشده باشد مدت بازداشت جزو  سابقه کار او به حساب آمده و کارفرما باید  علاوه بر پرداخت مزد و مزایای دیگر خسارات هایی که به کارگر رسیده است را جبران کند.
فصل دوم – راه های پایان قرارداد
■■■ ماده ۲۱- موارد پایان قرارداد کدام ها هستند ؟
۱ –  فوت کارگر       2 –  بازنشستگی کارگر       3 –  کاهش توانایی های فکری و جسمی کارگر ( از کار افتادگی کارگر)         4 –  پایان کار در قراردادهای کار معین                                 5 –  انقضاء مدت یا پایان قراردادهای با مدت موقت             6 –  بازداشت کارگر در صورتی که محکوم شده باشد.       7-  استعفای کارگر
■■  ماده ۲۱-  درصورت استعفای کارگر چه وضعیتی پیش می آید ؟
کارگر در هنگام استعفا موظف است یک ماه به کار ادامه داده و استعفای خود را به کارفرما بدهد چنانچه ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام کند استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگر باید رونوشت انصراف را به شورای اسلامی کار یا اداره کار تحویل نماید.
■■  ماده ۲۲ –  درصورت فوت کارگر و پایان قرارداد کار چه وضعیتی پیش می آید ؟
پس از فوت کارگر تمام مطالبات او به ورثه قانونی اش پرداخت شده و نیز جهت کمک به خانواده او تا تعیین تکلیف وراث و   برقراری مستمری سازمان تامین اجتماعی برای مدت ۳ ماه علی الحساب آخرین حقوق دریافتی او را به ورثه اش می پردازد.
■■■ ماده ۲۴ –  در صورت خاتمه قرارداد چه مزایایی به کارگر تعلق می گیرد ؟
در صورت خاتمه کار کارگر کارفرما مکلف است به کارگری که برابر قرارداد یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه اعم از متوالی و متناوب بر اساس آخرین حقوق ثابت مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.
■  اخراج چیست؟
یکی از متداولترین روشهای فسخ قرارداد کار از طرف کار فرما است و جهت جلوگیری ازتضیع حق کارگران در این مورد دولت حمایت هایی از کارگران در حال اخراج شدن و یا اخراج شده اعمال می کند که عبارتند از:
 1) پرداخت خسارت ناشی  از اخراج کارگر از سوی کار فرما      2) پرداخت مستمری بیمه بیکاری  3) ارجاع اختلاف به دادگاه های کار سایر مراجع قانونی
■ چرا از نظر قانون شناسایی هویت و نام کارفرما برای کارگران اهمیت زیادی دارد ؟
در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما و رسیدگی به آن ممکن است کارگردر دادخواست فرددیگری را به عنوان کارفرمای خود معرفی کند این اشتباه هنگام رسیدگی اشکالاتی را برای مامورین قضایی ایجاد می کند و اجرای حکم به تاخیر افتاده و موجبات نارضایتی پیش می آید.
■  پس از رسیدگی به دادخواست کارگر در دادگاههای کار رای دادگاه به چند صورت ممکن است صادر شود ؟
به سه صورت ممکن است که عبارتند از:
۱)اگر کارفرما فرد واحدی باشد که مالک کارگاه و هم مدیر کارگاه باشد در این صورت مراجع رسیدگی علیه او رای می دهند.
۲) اگر کارفرما بیش از یک نفر باشد مراجع رسیدگی بر علیه هر یک به نسبت میزان سرمایه آنها رای می دهند.
۳) اگر کارفرما یک شخص حقوقی باشد مهمترین مسوول حقوقی و قانونی (مدیر عامل) کارفرما به حساب می آید و قانون علیه او رای می دهد.
■  ترک کار چیست؟
حالتی است که کارگر بدون اعلام کتبی به کارفرما به میل خود در محل کار حاضر نشود.
■  تفاوت ترک کار و غیبت در چیست؟
در ترک کار کارگر عمداً  قرارداد کار را  فسخ کرده  اما در غیبت موجه یا غیر موجه عواملی باعث می شوندکه وی  موقتا بر سرکار حاضر نشود.
■■■ ماده ۲۷- درچه صورت اخراج کارگرقانونی به حساب می آید ؟
اگرکارگر در انجام وظایف محوله کوتاهی و یا آئین نامه های انضباطی مربوط به کار و کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید در آن صورت کارفرما می تواند با ارایه اخطاریه کتبی برای سه بار به او و اداره کار خواهان اخراج وی گردد که توسط هیات تشخیص مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
■■ ماده ۳۱ –  درصورت بازنشستگی و پایان قرارداد چه وضعیتی پیش می آید ؟
کارگر پس از بازنشستگی مورد حمایت قوانین تامین اجتماعی قرار می گیرد و از تمام مزایای بازنشستگی بهره مند می شوند و همچنین کارفرما بر اساس آخرین مزد او به نسبت هر سال سابقه کار او ۳۰ روز دستمزد (آخرین حقوق دریافتی) می پردازد. 
■■ ماده ۳۲ –  درصورت کاهش تواناییهای فکری و جسمی کارگر در پایان قرارداد کار چه وضعیتی پیدا می کند ؟
کارگر به علت عدم توانایی فکری و جسمی نمی تواند وظایف قانونی خود را انجام دهد که به همین جهت کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی تصمیم نهایی را می گیرد و همچنین کارفرما باید به ازای هر سال سابقه کار معادل دو ماه آخرین حقوق به او بپردازد.
فصل سوم – شرایط کار
■■■ ماده ۳۴- حق السعی چیست ؟
کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار .مانند مزد یا حقوق -کمک عایله مندی و هزینه های مسکن و خواروبار و ایاب و ذهاب مزایای نقدی- کمکهای غیر نقدی – خواروبار – پاداش – حق مسکن – پاداش افزایش تولید و سود سالانه حق السعی نام دارد.
■  پاداش چیست ؟
مبلغی است که در برابر حین انجام کار به کارگر پرداخت شده و اگر دائمی باشد جزء مزد و اگر اتفاقی باشد جزء مزد نیست.
■  انعام چیست ؟
وجهی که مراجعین و مشتریان به کارگر در هتل و رستوران ها پرداخت  می کنند انعام نام دارد اگر اجباری باشد جزو دستمزد است مانند درصدی که در بعضی از هتل ها یا رستوران ها در صورت حساب مشتری می آورندو اگر اختیاری و بسته به نظر مشتری باشد جزو دستمزد نخواهد بود.
■■■ ماده ۳۵-  مزد چیست ؟
به وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آن ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود مزد گویند.
■■■ تبصره ۱ ماده ۳۵-  مزد ساعتی چیست ؟
اگر مزد با ساعات انجام کار مرتبط شود مزد ساعتی است و در صورتی که بر اساس انجام کار یا محصول تولید شده باشد کارمزد و چنانچه بر اساس میزان انجام کار یا محصول تولیدی در زمان معینی باشد کارمزد ساعتی خواهد بود.
■■■ ماده ۳۶-  مزد ثابت چیست ؟
عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی  به تبع شغل
■■ تبصره ۳ ماده ۳۶- کدام مزایا جزو مزد ثابت نیستند؟
مزایای رفاهی و انگیزشی مانند کمک هزینه مسکن و خواربار – کمک عایله مندی – پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت نیستند.
■■ ماده ۳۸-آیا مزد و مزایا برای تمامی کارگران یکسان است؟
برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می شود باید به مرد و زن مزد مساوی پرداخت شود و هرگونه تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن – جنس و نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع و غیرقانونی است.
■■ ماده ۳۹- مزد و مزایای کارگران نیمه وقت چگونه است؟
مزد و مزایای کارگرانی که نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار محاسبه و پرداخت می شود.
■■ ماده ۴۰- برای تعیین حداقل مزد کارگر دولت چه نکاتی را درنظر می گیرد ؟
شورایعالی کار هر سال موظف است میزان حداقل حقوق مزد کارگران را برای تمامی کشور و صنایع مختلف براساس معیارهای زیر تعیین کند:
۱ – حداقل مزد با توجه به نرخ درصد تورم  از سوی بانک مرکزی           2 – حداقل مزدبدون توجه به وضعیت جسمی و روحی کارگران و نوع کار 
۳ – لازم است که حقوق بتواند یک زندگی خانواده متوسط را تامین نماید که باید نقدی پرداخت شود. 
■■ ماده ۴۳- آیا برای ایام تعطیل رسمی و مرخصی استحقاقی باید به کارگران مزد پرداخت شود؟
ایام تعطیل رسمی جزو ایام کارکرد کارگران تلقی می شود و شامل حداقل مزد قانونی خواهد بود و کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی استحقاق دریافت حداقل مزد قانونی را دارند.
■■ ماده ۴۶- فوق العاده پرداخت ماموریت چیست؟
به کارگرانی که موجب قرارداد یا موافقت آنان به ماموریت های خارج از محل خدمت اعزام می شوند فوق العاده ماموریت تعلق می گیرد. این فوق العاده ماموریت نباید از کمتر از مزد ثابت روزانه کارگران باشد و ضمنا کارفرما باید وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنان را نیز تامین نماید.
■■ تبصره ماده ۴۶- تعریف ماموریت چیست؟
هر زمان کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناچار باشد حداقل یک شب را در محل ماموریت توقف نماید این مورد ماموریت نامیده می شود.
■■ ماده ۵۱- ساعات کار قانونی کارگران چند ساعت می باشد؟
کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید که در هفته به میزان ۴۴ ساعت تعیین شده است.
درکارهای نوبتی ممکن است ساعات کار از ۸  ساعت در شبانه روز تجاوز نماید.
درکارهای متناوب مانند نانوایی ها و رستوران ها ساعات کار کارگر از شروع  تا خاتمه نباید از ۱۵ ساعت بیشتر شود.
■■ تبصره ماده ۵۱ – می توان ساعات قانونی کار را متناسب با نوع کار تنظیم نمود؟
کارفرما با توافق کارگران یا نماینده آنان می تواند در برخی روزهای هفته کمتر و در دیگر روزها بیشتر تعیین کند اما نباید مجموع ساعات کار در هفته از ۴۴ ساعت بیشتر شود و در کارهای کشاورزی هم با توجه به کار عرف و فصول مختاف امکان تنظیم ساعات کار ممکن خواهد بود.
■■ ماده ۵۲- ساعات قانونی کار در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی چقدر است ؟
ساعات کار در این نوع کارها نباید از ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته بیشتر شود. تعیین نوع کارهای سخت و زیان آور توسط شورایعالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورایعالی کار تهیه می شود که بعد به تایید وزرای کار و بهداشت و درمان خواهد رسید.
■ تقسیم بندی کار از نظر زمان و ساعت انجام کار کدامند ؟
به سه دسته تقسیم میشود که عبارتند از:
۱) کار روز                 2) کار شب                 3) کار مختلط
■■ ماده ۵۳- تعریف کار روز و شب و کار مختلط چیست ؟
کار روز کارهایی است که زمان انجام آن ازساعت ۶ صبح تا ۲۲  شب باشد و کار شب کارهایی است که زمان انجام آن بین ساعت ۲۲  شب تا ۶ صبح واقع گردد و کار مختلط کاری است که قسمتی از آنان در روز و بخشی از آن در شب واقع می شود و در شب کارگر از فوق العاده ماده ۵۸ استفاده خواهد کرد.
■■  ماده ۵۴ –  کار متناوب چگونه کاری است ؟
این کار در ساعات متوالی انجام نمی شود بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت می گیرد مانند کار در نانوایی که فاصله تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست و ساعت شروع و پایان با توافق طرفین تعیین می گردد و در کل کار متناوب نباید از ۱۵ ساعت در شبانه روز بیشتر شود.
■■ ماده ۵۵- کار نوبتی چیست؟
کاری است که در طول ماه گردش دارد به نحوی که نوبت های آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شود که در مجموع ساعات کار در ماه نباید ا ۱۷۶ تجاوز نماید و همچنین به کارگران نوبت کار علاوه بر مزد مبلغی به عنوان فوق العاده نوبت کاری پرداخت می شود.
■■ ماده ۵۶- انواع فوق العاده نوبت کاری کدامند؟
الف – میزان پرداخت فوق العاده نوبت کاری  در صبح و عصر                      %10
ب – میزان پرداخت فوق العاده نوبت کاری  در صبح و عصر و شب            %15
الف – میزان پرداخت فوق العاده نوبت کاری  در صبح و شب و عصر      %22.5
■■■ ماده ۵۹ –  انجام اضافه کاری کارگران در چه صورت مجاز است ؟
الف – موافقت کارگر
ب – به ازای هر ساعت کاری باید %۴۰ اضافه بر مزد هر ساعت کاری به کارگر پرداخت شود
ج – ساعات کار اضافی نباید از ۴ ساعت بیشتر شود مگر در شرایط استثنا که با توافق طرفین انجام می شود
■■ ماده ۶۱ – ارجاع کار اضافی در چه شرایطی ممنوع است ؟
  ارجای کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه و یا کارهای سخت و خطرناک و زیان آور انجام می دهند ممنوع است.
■  انجام اضافه کاری کارگران چه ایرادهایی دارد؟
الف – باعث فرسایش نیروی کار و استثمارکارگران می شود زیرا کارفرمایان ترجیح می دهند که به جای استخدام کارگر جدید که هزینه بیشتری برای آنها دارد از روش اضافه کاری استفاده کنند.                 ب – انجام اضافه کاری مانع اشتغال افراد بیکار و جویندگان کار می شود.
■ در صورت بروز مشکل بیکاری چه روش هایی از سوی مراجع قانونی برای مقابله با آن اتخاذ می شود؟
الف – روش کاهش ساعات کار                                      ب –  محدودیت اضافه کاری تا بدین صورت بتوان افراد بیشتری را بکار گماشت
■■■ ماده ۶۲ و ۶۳-  تعطیلات کارگران چه روزی هایی است ؟
در قوانین کار همه کشورها یک روز تعطیل پیش پینی شده است در ایران روز جمعه جهت رسیدگی به کارها شخصی و نظافت و استراحت تعطیل بوده که با استفاده از مزد می باشد. تعطیلات رسمی و روز جهانی کارگر  ( 11  اردیبهشت) جزو  ایام تعطیلات کارگران می باشد.
■■ تبصره ماده ۶۲ –  در چه نوع کارهایی غیر از جمعه روز تعطیلی خواهد بود ؟

عتیقه زیرخاکی گنج