گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 167 views
 • بدون نظر

نکات بسیار عالی به همراه فرم اورده شده تا شما دوست عزیز از ان بهره من شوید

٢ پرداخت صورتحساب:

فروشنده همزمان با تحویل هر قسمت قابل تحویل از کالای موضوع قرارداد، صورتحساب کالای تحویلی را که بر اساس فهرست مقادیر و ریز قیمتهای منضم به قرارداد (پیوست شماره ۲) تنظیم گردیده و حاوی مشخصات کالای تحویلی می باشد، به منظور پرداخت وجه برای خریدار ارسال خواهد نمود و خریدار مراتب را رسیدگی  و پس از تأیید ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت صورتحسابهای فروشنده منضم به صورتجملس تحویل مستقیم کالا و یا رسید انبار مبلغ آن را پس از کسر درصد متناسب پیش پرداخت و سایر بدهیهای احتمالی فروشنده به وی پرداخت می نماید……….

با تشکر


 • بازدید : 147 views
 • بدون نظر

برخی از نکات این بخش عبارت است از

۱-۳- مشخصات فنی ، نقشه ها ، روش آزمایشات ، BOM ، SUPPLY LIST (پیوست شماره ۱)

۲-۳- جدول قیمت موضوع قرارداد (پیوست شماره ۲)

۳-۳- برنامه زمانبندی تحویل تجهیزات (پیوست شماره ۳)

۴-۳- فرم مربوط به لیست بسته بندی (پیوست شماره ۴)

۵-۳- فرم تائید بازرسی و تحویل کلیه تجهیزات هر ردیف قرارداد(پیوست شماره ۵)

 تبصره ۱:  صورت مجلس ها، موافقتنامه ها و یا هرنوع سند دیگری در مورد کارها و قیمت های جدید و یا مورد دیگری درمدت قرارداد که بر طبق اسناد و مدارک قرارداد و با رعایت قوانین و مقررات جاری تنطیم شده و به امضاء مجاز طرفین یا نمایندگان آنها برسد نیز جزء مدارک و ضمائم این قرارداد بوده و این قبیل اسناد در موضوعات خود برکلیه مدارک و ضمائم هم ارزش دراین ماده ارجحیت خواهند داشت ……..م


 • بازدید : 115 views
 • بدون نظر
این فایل در ۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با توكل به خداوند متعال اين قرارداد در تاريخ                            في
 مابين                                  به نمايندگي                     به موجب معرفي نامه/ حكم كارگزيني شماره              مورخ          به عنوان متعهد له  از يك طرف و آقاي / شركت                      شماره شناسنامه / ثبت                   صادره از / ثبت شده در                     به نمايندگي                                  كه طبق آگهي شماره                  روزنامه رسمي معرفي گرديده است و در اين قرارداد متعهد ناميده مي شود . طبق شرايط ذيل منعقد مي گردد و طرفين ملزم به كليه مفاد آن مي باشد . 

ماده ۱- موضوع قرارداد 
عبارت است از تهيه و اعزام                     دستگاه اتومبيل / شماره شهرباني                       با راننده ذي صلاح / بدون راننده                   جهت انجام وظيفه تحت نظر و امر                                         
ماده ۲- مدت قرارداد   
مدت كل قرارداد           روز / ماه از تاريخ              الي تاريخ               و طبق برنامه زمان بندي ذيل انجام خواهد شد : ماده ۳-امور مالي و مبلغ قرارداد 
الف : مبلغ كل : مبلغ كل قطعي / تقريبي                موضوع قرارداد به حروف           به عدد        ريال و به شرح ذيل مي باشد : 
۱- نوع وسيله نقليه :                     از قرار هر روز / ساعت كاري                     ريال
۲- راننده پايه ۱ از قرار هر روز / ساعت كاري                    ريال 
۳- راننده پايه ۲ از قرار هر روز / ساعت كاري                    ريال 
ب: پيش پرداخت : متعهد له قبول كرد مبلغ                              ريال به عنوان پيش پرداخت در قبال اخذ تضمين معتبر در اختيار متعهد قرار دهد . 
ج : نحوه پرداخت : اسناد و صورت وضعيت هاي مربوط به هر قسمت از موضوع قرارداد در هر مرحله توسط متعهد ارائه و پس از تنظيم صورت جلسه لازم پس از كسر                  درصد بابت پيش پرداخت (در صورتي كه چنين پرداختي صورت گرفته باشد ) و هرگونه كسور قانوني ظرف مدت              روز از تاريخ ارائه اسناد پرداخت مي شود . 

ماده ۴- تضمين حسن انجام كار   
متعهد مبلغ                  ريال معادل           در صد بهاي قرارداد به صورت تضمين نامه بانكي / سفته               به عنوان تضمين حسن انجام كار به متعهد له تحويل مي دهد و در صورت انجام تعهدات از سوي متعهد حداكثر تا مدت                روز پس از پايان قرارداد توسط متعهد ، تضمين مذكور مسترد خواهد شد . 
ماده ۵- كسور قانوني    
پرداخت هر گونه عوارض و ماليات و بيمه و ساير حقوق دولتي به عهده متعهد مي باشد 

ماده ۶- مواد اوليه     
الف : نوع و مقدار و ارزش موادي كه از سوي متعهد له به طور همكاري / الزامي از طريق                در اختيار متعهد قرار مي گيرد ، به شرح زير مي باشد :
ب: متعهد موظف است مواد مذكور را عينا ً در موضوع قرارداد مصرف نموده و مازاد را عيناً به متعهد له مسترد نمايد و چنانچه بابت آن وجهي پرداخته باشد متعهد له مبلغ مزبور را به وي مسترد مي نمايد . ماده ۷- تاخيرات    
متعهد موظف است موضوع تعهد را در زمان مقرر در ماده ۲ همين قرارداد انجام دهد و در صورت تاخير متعهد له بابت هر روز / ساعت تاخير معادل               ريال از محل مطالبات و تضمين حسن انجام كار و ساير اموال متعهد راساً وصول خواهد نمود . چنانچه مدت تاخير از             روز ، ساعت تجاوز نمايد ، متعهد له مختار است قرارداد را فسخ و به هر نحوي كه مقتضي بداند نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام نمايد . 
در اين صورت اگر متعهد له متحمل خسارتي بشود ، خسارت مزبور را به تشخيص خود از محل تضمين حسن انجام كار و ساير مطالبات و اموال متعهد راساً وصول خواهد نمود . 

ماده ۸- انتقال به غير و عدم افشاء مفاد قرارداد 
متعهد به هيچ وجه حق انتقال تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را بدون موافقت كتبي متعهد له به غير نداشته و نيز بدون مجوز كتبي حق ندارد هيچ يك از مفاد قرارداد را در طول اجرا و پس از اتمام آن فاش نمايد . 

ماده ۹- تغييرات ميزان كار 
متعهد له مي تواند با شرايط همين قرارداد تا حدود ۲۵ % موضوع معامله را كاهش يا افزايش دهد كه در اين صورت به همان ميزان مدت قرارداد نيز تغيير خواهد كرد و در هر حال مراتب بايد حداقل           روز مانده به پايان مدت قرارداد به متعهد ابلاغ گردد . 

ماده ۱۰- فورس ماژور (قوه قاهره )
در صورت بروز هر گونه حادثه كه خارج از حيطه اقتدار متعهد براي انجام تعهد باشد ، متعهد بايد بلافاصله مدارك مثبته خود را به متعهد له ارائه نمايد تا در صورت قبول مشار اليه با توافق طرفين در خصوص مورد ، اتخاذ تصميم شود . 

ماده ۱۱- تائيدات و تعهدات طرفين 
۱-۱۱- متعهد اعلام نمود كه داراي گواهينامه معتبر رانندگي پايه          مي باشد و نيز از صحت جسمي . رواني لازم براي رانندگي برخوردار مي باشد . 
۲-۱۱- متعهد اعلام نمود كه وسيله نقليه مورد استفاده را هميشه به موقع بررسي و در صورت بروز عيب و نقص تعمير خواهد نمود و در هر حال خرابي وسيله نقليه فورس ماژور محسوب نمي شود . 
۳-۱۱- متعهد اعلام نمود مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسي و ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ نمي باشد و تعهد نمود تا پايان انجام قرارداد به هيچ عنوان اشخاص مزبور را در موضوع قرارداد سهيم و ذينفع نكند و در صورتي كه خلاف آن محرز گردد ، متعهد له حق دارد برابر ماده ۱۲ عمل نمايد . 
۴-۱۱- مسئوليت ناشي از تصادفات و حوادث در حين انجام موضوع قرارداد همگي بر عهده متعهد بوده و متعهد له در برابر متعهد و اشخاص ثالث اعم از دولتي و يا غير دولتي هيچ گونه مسئوليتي نخواهد داشت و خسارت ناشي از تصادفات اعم از آنكه متعهد مقصر باشد يا نباشد ، در مورد خود وسيله نقليه اش و نيز سر نشين ها و اشخاص و اموال و لوازم طرف مقابل همگي بر عهده متعهد است و متعهد له هيچ گونه مسئوليتي  در اين مورد ندارد . 
۵-۱۱- چنانچه متعهد در حين انجام موضوع قرارداد مرتكب تخلف قانوني گردد ، شخصاً مسئول است و متعهد له هيچ گونه مسئوليتي از اين حيث بر عهده ندارد . 
۶-۱۱- متعهد موظف است وسيله نقليه اش را بيمه ديه و حوادث و سر نشين بنمايد . 

ماده ۱۲- فسخ قرارداد : 
عدم اجراي هر يك از موارد اين قرارداد تخلف محسوب شده در اين صورت متعهد له حق خواهد داشت ضمن فسخ قرارداد طبق ماده ۳ عمل نمايد . 
تبصره : در هر حال متعهد له مي تواند در هر مرحله از انجام موضوع قرارداد با           روز اعلام قبلي با صلاحديد خود قرارداد را به طور يك جانبه فسخ نمايد و در اين صورت متعهد حق هيچ گونه اعتراضي نداشته و امور مالي قرارداد بر اساس ماده ۳ قرارداد صورت خواهد گرفت . 

ماده ۱۳- حل اختلاف : 
در صورت بروز هر گونه اختلافي در اجراي قرارداد يا تعبير و يا تفسير آن ، موضوع به                        ارجاع مي شود و نظر مرجع مذكور قطعي و براي طرفين لازم الاجراء مي باشد . ضمناً متعهد موظف است تا رفع اختلاف ، تعهداتي را كه به موجب قرارداد به عهده دارد انجام دهد والا متخلف محسوب و با وي طبق ماده ۱۲ رفتار خواهد شد . 
 • بازدید : 123 views
 • بدون نظر
این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

این قرارداد در تاریخ             فیمابین شرکت              به نمایندگی              به نشانی                         تلفن                 که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای              فرزند                      به شماره شناسنامه                 صادره از              و به نشانی                   تلفن             که از طرف دیگر پیمانکار نامیده میشود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجراء میباشد.  

ماده یک –موضوع قرارداد 
تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در دیوارهای بتنی ، ستونها و شناژهای قائم ، تیرها ، تاوه ها ( دال ها ) 
این فایل به صورت یک فرم تهیه شده ودر این جا قسمتی از این فرم را بررسی می کنیم ودر خود فایل ادامه فایل را مطالعه خواهید کرد
ماده دو – اسناد و مدارک قرارداد 
۲-۱- قرارداد حاضر
۲-۲- نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ میگردد.
۲-۳- کلیه دستورکارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ میگردد.

ماده سه – مبلغ قرارداد
مبلغ کل قرارداد حدودا             ریال پیش بینی میگردد که تا ۲۵ درصد درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تائید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود .
۳-۱- تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در دیوارهای بتنی ، ستونها ، تیرها ، دال ها ، پی ها و شناژها ، تا ارتفاع ۵/۳ متر هر متر مربع                                                                 ریال       
۳-۲- تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در ستونها ، شنازهای قائم ، تیرها ، دال ها و دیوارهای  بتنی که ارتفاع بیش از ۵/۳  متر و حداکثر ۵/۵ متر باشد هر متر مربع                           ریال 
۳-۳- تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تیرها ، ستونها ، دال ها ، شناژهای قائم  ، دیوارهای بتنی که ارتفاع ۵/۵ متر و حداکثر ۵/۷ متر باشد هر متر مربع                                        ریال       
۴-۳- تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تیرها ، ستونها ، دال ها ، شناژهای قائم  ، دیوارهای بتنی که ارتفاع بیش از ۵/۷ مترو حداکثر ۱۰ متر باشد هر متر مربع                         ریال                          تبصره یک –منظور از قالب فلزی در این قرارداد ، قالبی است که از ورق توام با انواع پروفیل های فولادی ساخته شده باشد . 
تبصره دو- در اندازه گیری قالب بندی ها ، سطوح بتن ریخته شده که در تماس با قالب است ملاک محاسبه قرار می گیرد .
تبصره سه – منظور از ارتفاع به ترتیب زیر است :
الف – در مورد دیوار در طبقه اول روی پی ، ارتفاع متوسط دیوار نسبت به رقوم روی پی که دیوار روی آن قرار میگیرد ، و در طبقات بعدی ارتفاع ارتفاع متوسط دیوار نسبت به کف همان طبقه 
ب- در مورد تیر و دال ارتفاع متوسط قرار گرفتن پای شمع های قالب بندی تا سطح زیرین تیرو دال 
تبصره چهار – در این قرارداد هزینه های پشت بند ، چوب بست و داربست و بازکردن قالب و اجرای کامل کار در نظر گرفته شده است .
۳-۵- در نرخ نامه بهای ماده رها ساز ( روغن و مانند آن ) پیچ و مهره لازم ، در قیمت ها منظور شده است .
۳-۶- بهای انجام عملیات لازم برای برای ایجاد پخ در گوشه قالب ها در قیمت ها منظور شده است .
۳-۷- هزینه تمیز کردن قالبها در قیمتها در نظر گرفته شده است .

ماده چهار –نحوه پرداخت 
پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تائید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر ۱۰ درصد حسن انجام کار و ۵ درصد مالیات اقدام خواهد شد.
تبصره یک- ۵ درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و ۵ درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تائید کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد.
تبصره دو- ۱۰ درصد کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد. 

   ماده پنج – مدت قرارداد 
      میباشد .                            مدت قرارداد جمعا                روز / ماه شمسی از تاریخ                لغایت   
    ماده شش – تعهدات پیمانکار
۶-۱- قبل از جاگذاری آرماتورها باید رویه قالبها را نصب کرده و مواد رها ساز را روی قالبها بکشد.
۶-۲- قطعات رویه قالبها باید در کنار هم طوری جذب و جفت شوند که هدر رفتن شیره بتن ممکن نباشد. 
۶-۳- قالبها باید از هر نوع آلودگی ، ملات ، مواد خارجی و نظایر اینها عاری باشند و قبل از هر بار مصرف با مواد رها ساز پوشانده شوند این مواد را باید چنان بکار برد که بدون آلوده شدن آرماتورها ، روی سطوح قالب لایه ای یکنواخت و نازک به وجود آید.
۶-۴- در مواردی که دسترسی به کف قالبها دشوار یا غیر ممکن باشد باید به تعبیه دریچه های بازدید و کف شورهای قالب برای تمیز کردن قالب قبل از بتن ریزی اقدام کرد.
۶-۵- در صورتی که کیفیت سطح تمام شده اهمیتی خاص داشته باشد نباید از قطعات قالبهای صدمه دیده در مراحل قبلی استفاده کرد.
۶-۶- پیمانکار باید زمانی قالب را بردارد که بتن بتواند تنشهای موثر را تحمل کند و تغییر شکل آن از تغییر شکلهای پیش بینی شده تجاوز کند.  
۶-۷- عملیات قالب برداری و برچیدن پایه ها باید گام به گام ، بدون اعمال نیرو و ضربه و طوری باشد که اعضاء تحت اثر بارهای ناگهانی قرار نگیرند.
۶-۸- برچیدن پایه های تیرها باید از وسط شروع شود و به طرف تکیه گاه ادامه یابد یا پایه های زیر کنسول های بزرگ باید به تدریج از لبه آزاد به طرف تکیه گاه برچیدن شوند و هر لحظه که علائمی از تغییر شکل یا ترک خوردگی در کنسول ها مشاهده شود برچیدن پایه ها را باید متوقف کرد.
۶-۹- زمان قالب بندی طبق جدول زیر میباشد.
دمای مجاور سطح بتن ( سلسیوس ) شرح
۰ ۸ ۱۶ ۲۴ و بالاتر نوع قالب بندی 
۳۰ ۱۸ ۱۲ ۹ قالب های قائم ، ساعت 
۱۰ ۶ ۴ ۳ قالب زیرین ، شبانه روز دال ها
۲۵ ۱۵ ۱۰ ۷ پایه های اطمینان ، شبانه روز
۲۵ ۱۵ ۱۰ ۷ قالب زیرین ، شبانه روز   تیرها
۳۶ ۲۱ ۱۴ ۱۰ پایه های اطمینان ، شبانه روز

۶-۱۰- برای تیرهای بادهانه تا ۷ متر برداشتن کل قالب و داربست و زدن پایه های اطمینان مجاز است ولی برای دهانه های بزرگتر از ۷ متر تنظیم قالب و داربست باید طوری باشد که برداشتن قالب بدون جابجایی پایه های اطمینان میسر شود.
۶-۱۱- برداشتن پایه های اطمینان باید بدون اعمال فشار وضربه طوری باشد که بار به تدریج از روی آنها حذف شود.
۶-۱۲- رعایت شاقولی بودن قالبها الزامی می باشد.
۶-۱۳- رعایت تراز بودن قالبها الزامی می باشد .

ماده هفت – تعهدات پیمانکار 
۷-۱- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملا مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد .
۷-۲ –پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تائید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد.
۷-۳- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود ، مبلغ           ریال بصورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما می نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد میگردد.
۷-۴- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید ، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات ، لغو شده تلقی می گردد.
۷-۵- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار بهر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تامین دلیل از دستگاههای قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تائید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید.  
۷-۶- پیمانکار متعهد است به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هر گونه تاخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود.
۷-۷- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی ، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و بصورت تام الاختیار خواهد داشت.
۷-۸-پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت ، ابزار ، ماشین آلات ، مصالح و قطعات مسئول است و کارفرما در هر مقطعی می تواند آمارگیری و بررسی از ابزار و وسائل     نموده و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است.
 • بازدید : 106 views
 • بدون نظر
این فایل در ۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

این قرارداد مابین آقای                        به نشانی                                                          و تلفن            
به عنوان کارفرما از یک طرف و آقای                    فرزند                     متولد                    صادره از           
           به شماره شناسنامه               و به نشانی                                                 و تلفن               
که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد.
ماده ۱- موضوع قرارداد :
موضوع قرارداد عبارتست از اجرای سقف کاذب  ساختمان              طبقه به نشانی                               
 دارای پروانه ساختمانی شماره           به مالکیت آقای          
ماده ۲ – مشخصات فنی :
۲-۱- به طور کلی مشخصات فنی یراساس نقشه ها و دستورالعمل های صادره از جانب کارفرما و مهندس ناظر می باشد. کنترل و تایید کیفیت شیشه و کار اجرا شده مطابق با نقشه ها و نمونه های ارائه شده و دستور کارهای ابلاغی به عهده مهندس ناظر و کارفرما می باشد.
ماده ۳ – مدت قرارداد:
مدت اجرای قرارداد به مدت              ماه شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.
ماده ۴ – تعهدات پیمانکار:
۴-۱- پیمانکار موظف است بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد، نسبت به تجهیز کارگاه و  شروع عملیات اجرایی اقدام نماید.
۴-۲- پیمانکار موظف است کارهای موضوع قراردا را شخصا انجام دهد و حق واگذاری تمام و یا قسمتی از موضوع پیمان را به دیگری ندارد.
۴-۳- پیمانکار مجاز به تعطیلی کار بدون اجازه کارفرما نمی باشد.
۴-۴- پیمانکار موظف است در هر ۶۰ سانتی متر نبشی mm 4*40*40 و در هر ۳۰ سانتی متر میلگرد ساده mm10 را در سقف های کاذب اجرا نماید.
۴-۵- پیمانکار بایستی کلیه سقف های کاذب را به اسکلت یا کلاف بندی ساختمان متصل نماید به شکلی که بارهای سقف های کاذب به سازه اصلی ساختمان وارد گردد تا ضربه ناشی از زلزله در آنها، موجب خرابی دیوارهای مجاور نگردد.
۴-۶- پیمانکار بایستی سازه آهن آلات سقف کاذب را به آویزهایی که قبلا در سقف تیرچه و بلوک کار گذاشته شده است متصل نماید و به هیچ عنوان حق شکافتن تیرچه ها و پوشش بتنی تیرهای بتنی را ندارد.
۴-۷- در صورتی که در سقف های بتنی هنگام بتن ریزی آویزهای قائم تعبیه نشده باشد بایستی از چکش های فشنگی برای نصب آویزها استفاده نمود در این صورت باید نحوه عمل و نوع فشنگ مورد استفاده به تصویب دستگاه نظارت برسد.
۴-۸- رعایت نکات زیر در مورد آویزهایی که پس از ساختن سقف بتن فولادی به وسیله اتصالات فلزی یا مفتول های فلزی به سقف متصل می شوند الزامی است :
الف . مقاومت ۲۸ روزه بتن باید حداقل برابر ۳۰ مگا پاسکال و ضخامت آن دست کم یکصد میلی متر باشد.
ب . بارهای وارد بر سقف بتن آرمه نباید از بار مجازی که سقف بر اساس آن محاسبه و اجرا شده است تجاوز نماید.
ج . قطر میله هایی که به کار می روند باید حداقل ۴/۳ میلی متر باشد و آویزها حداقل ۲۵ میلی متر در بتن وارد شوند.
د . تمام اتصالات باید مورد بازرسی واقع شوند تا از استحکام آنها اطمینان حاصل شود.
و . در مورد استفاده از چکش های فشنگی (تپانچه ) برای اتصال آویزها، باید از دستورات کارخانه سازنده چکش ها تبعیت نمود و به خصوص این نکته را در نظر داشت که تحت هیچ شرایطی نباید از فشنگ های مخصوص یک نوع چکش برای چکش های دیگر استفاده شود.
ز . فشنگ ها نباید در داخل سوراخ های موجود شلیک شوند.
ح . هنگام استفاده از چکش های فشنگی برای نصب آویز حداقل فاصله تا لبه قطعات بتنی به نوع تپانچه و دستورات دستگاه نظارت بستگی دارد.
ط . به هنگام شلیک ابزار را باید عمود بر سطح کار نگاه داشت .
ی . چون فشنگ تپانچه ها توسط رنگ آنها از یکدیگر متمایز می شوند باید افرادی که این ابزارآلات را مورد استفاده قرار می دهند به بیماری کوررنگی مبتلا نباشند.
ک . به افراد کمتر از ۱۸ سال نباید اجازه استفاده از این ابزارها داده شود.
ل . در موقع کار برای اجتناب از حوادث ناشی از کمانه کردن یا شکستن و یا برگشت میخها به جز فرد مسئول و کمک او نباید افراد دیگری در محدوده شلیک حضور داشته باشند این افراد باید به وسایل ایمنی مجهز باشند.
۴-۹- در صورتی که اسکلت ساختمان فلزی باشد پیمانکار بایستی بار عمده سقف های کاذب را به تیرهای اصلی و یا جویست های فرعی جوش نماید.
۴-۱۰- پیمانکار بایستی قبل از بستن رابیتس کلیه نبشی ها و میلگردهای آویز و میلگردهای عمود بر نبشی ها را با ضد زنگ مناسب رنگ آمیزی نماید.
۴-۱۱- پیمانکار بایستی در محل برخورد سقف های کاذب به دیوار حتما یک نبشی mm 2 * 20 * 20 را اجرا نماید.
۴-۱۲- پیمانکار نبایستی از ساپورت های تاسیساتی جهت اجرای سقف کاذب کمک بگیرد.
۴-۱۳- پیمانکار موظف است محل کلیه دریچه های بازدید، چراغ های قاب دار، فن کوئل ها و غیره را حتما به صورت یک قاب مقاوم از نبشی جایگذاری نماید.
۴-۱۴- پیمانکار زیرسازی سقف کاذب را بایستی به شکلی اجرا نماید که کاملا شاقول و تراز و در صورت شیب دار بودن دارای شیب ثابت و بدون تغییر شیب باشد.
۴-۱۵- پیمانکار بایستی رابیتس را در فواصل معینی به وسیله مفتول دو لای گالوانیزه به قطر ۷/۰ میلی متر به زیرسازی به شکلی ببندد که هیچگونه برجستگی یا فرورفتگی در سطح تمام شده مشاهده نشود.
۴-۱۶- جوش کاری کلیه اتصالات بایستی کافی و مناسب بوده و پس از رویت و تایید مهندس ناظر، پیمانکار مجاز خواهد بود تا صفحات رابیتس را نصب نماید.
۴-۱۷- پیمانکار موظف است یک دستگاه ترانس جوش تک فاز ۲۵۰ آمپر و سایر ابزار کار از جمله تراز ، شاقول، ریسمان، دستکش مناسب کار، وسایل برش نبشی و آرماتور، گاز انبر و… را تهیه نموده و مسئولیت حفظ و نگهداری و تعمیرات وسایل مزبور نیز به عهده خود پیمانکار می باشد.
۴-۱۸- پیمانکار ملزم است باقیمانده مصالح را به صورت مرتب دسته بندی نموده و تحویل کارفرما نماید.
۴-۱۹- پیمانکار موظف است به طریقی عمل نماید تا پرت مصالح در حد مناسب و معقول بوده، در غیر این صورت هزینه پرت بیش از حد متعارف مصالح به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد.
۴-۲۰- حمل مصالح از جمله نبشی ، میلگرد، رابیتس و غیره از پای کار به طبقات به عهده پیمانکار می باشد.
۴-۲۱- پیمانکار موظف است پس از اتمام کار محل را کاملا تمیز نموده و با نظارت کارفرما و مهندس ناظر اقدام به حمل ضایعات از طبقات به محوطه تعیین شده در کارگاه نماید.
۴-۲۲- پیمانکار تایید می نماید که کلیه اسناد، مدارک و نقشه های موضوع مندرج در ماده یک این قرارداد را کاملا مطالعه نموده و هنگام امضاء قرارداد هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعدا بتواند در مورد آن استناد به جهل خود نماید.
۴-۲۳- پیمانکار تایید می نماید که محل گارگاه و محل اجرای پروژه مورد قرارداد را کاملا رویت نموده است.
۴-۲۴- پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان ایران در کارگاه می باشد. چنانچه در اثر عدم رعایت شرایط ایمنی کار توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی خود یا افراد پیمانکار و یا دیگران دچار سانحه شوند جبران کلیه عواقب مالی حقوقی و جزایی به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت . وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب، ماسک و عینک و… می باشد.
۴-۲۵- پیمانکار موظف به رعایت فصل هجدهم نشریه شماره ۵۵ مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (پوشش های کاذب و جداکننده) می باشد.
۴-۲۶- کارفرما مخیر می باشد که حجم قرارداد را تا میزان ۲۵ درصد افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار از این بابت هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و مبالغ واحد قرارداد هیچ تغییری نخواهد کرد.
۴-۲۷- تهیه و پرداخت هزینه های بیمه ایاب و ذهاب مسکن و غذای افراد پیمانکار به عهده وی می باشد.
۴-۲۸- پیمانکار موظف است افراد دارای صلاحیت فنی را به کار گمارد، در غیر این صورت کارفرما و ناظر حق خواهند داشت طی نامه ای به پیمانکار اعلام و پیمانکار نیز بایستی نسبت به تعویض افراد فاقد صلاحیت اقدام نماید.
۴-۲۹- در صورتی که افراد پیمانکار به تشخیص کارفرما و مهندس ناظر و سرپرست کارگاه در داخل کارگاه به هر شکلی باعث بروز هر نوع خسارتی گردند پیمانکار موظف به جبران آن به هزینه خود بوده و در صورت استنکاف، کارفرما مخیر خواهد بود راسا خسارت وارده را مرتغع و هزینه آن را به هر طریقی که صلاح بداند از پیمانکار وصول نماید.
۴-۳۰- مسئولیت کشف هرگونه فساد، فحشا، کلاهبرداری ، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار می باشد.
۴-۳۱- پرداخت هایی مانند عیدی ، انعام، پاداش و… به کارگران خود به عهده پیمانکار می باشد.
۴-۳۲- پیمانکار موظف است ایام و ساعت کاری کارگاه را رعایت نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا سروصدای اجرای عملیات باعث مزاحمت همسایگان نگردد. در صورت نیاز به اضافه کاری با کسب مجوز از کارفرما مجاز خواهد بود.
۴-۳۳- کارفرما در هیچیک از موارد احتمالی مورد اختلاف پیمانکار و کارکنان او دخالتی نداشته و مسئولیت هرگونه عوارض ناشی از درخواستهای حقوق و موضوعات رفاهی کارکنان پیمانکار به عهده خود پیمانکار است.
۴-۳۴- پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید و تاکید می گردد حق بکارگیری اتباع خارجی و مخصوصا نیروهای افغانی را ندارد.
۴-۳۵- پیمانکار موظف است جهت تهیه صورت وضعیت با مهندس ناظر یا نماینده قانونی کارفرما نسبت به متراژ عملیات اجرایی اقدام نماید.
۴-۳۶- اشکالات فنی کار ناشی از قصور پیمانکار که منجر به دستور تخریب یا اصلاح گردد متوجه پیمانکار بوده و موظف است اشکال را به هزینه خود رفع نماید.
ماده ۵ – تعهدات کارفرما :
۵-۱- آب و برق مورد نیاز پیمانکار جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا با کارفرما می باشد.
۵-۲- ابزار و مصالح زیر توسط کارفرما در پای کار تهیه و در اختیار پیمانکار قرار داده شود : طناب، بشکه، تخته زیرپایی، کابل برای روشنایی، نبشی، میلگرد، رابیتس، الکترود، رنگ سرنج و سیم گالوانیزه.
۵-۳- کارفرما موظف است کلیه جزییات و نقشه ها را در اختیار پیمانکار قرار دهد.
۵-۴- کارفرما بایستی توضیحات کافی جهت اجرای سقف های کاذب را به پیمانکار ارائه دهد.
۵-۵- کارفرما بایستی آویز به تعداد مناسب و کافی در سقف ها کار گذاشته باشد. در غیر این صورت پیمانکار بایستی مطابق جزییات ۴-۸ آویز مناسب در سقف کار گذاشته و براساس قیمت واحد قرارداد صورت وضعیت نماید.
۵-۶- کلیه کدهای ارتفاعی در هر طبقه توسط نماینده کارفرما به پیمانکار تحویل داده شود.
۵-۷- کارفرما از بابت مواردی که بایستی در اختیار پیمانکار بگذارد حق دریافت هیچگونه وجهی را ندارد.
۵-۸- کارفرما موظف است مکانی جهت استراحت و غذاخوری برای کارگران معین نماید.
۵-۹- کارفرما بایستی سرویس بهداشتی مناسب و کافی برای کارگران احداث نماید.
۵-۱۰- کارفرما بایستی کارگاه را در مقابل حوادث کارگاهی بیمه نماید.
تبصره(۱) پیمانکار می تواند در حد بیمه مسئولیت کارگاه درصورت بروز حادثه از محل بیمه استفاده نماید.

ماده ۶- مبلغ قرارداد:
مبلغ این قرارداد بر اساس موارد زیر مورد توافق طرفین می باشد.
۶-۱- اجرای زیرسازی و نصب رابیتس برای قاب پرده اطاقها با هر عرضی از قرار هر متر طول           و متراژ تقریبی               متر طول معادل                  ریال .
۶-۲- اجرای زیرسازی و نصب رابیتس با اشکال موجود در نقشه ها دارای عرض کمتر از سانتی متر از قرار هر مترطول            و متراژ تقریبی               مترطول            معادل                    ریال .
۶-۳- اجرای زیرسازی و نصب رابیتس با اشکال موجود در نقشه ها دارای عرض ۶۱ الی ۱۰۰ سانتی متر از قرار هر متر طول             و متراژ تقریبی                 مترطول معادل                   ریال .
۶-۴- اجرای زیرسازی و نصب رابیتس با عرض بیشتر از ۱۰۱ سانتی متر با هر شکل و فرمی از قرار هر مترمربع                   ریال و متراژ تقریبی              متر مربع معادل                   ریال.
۶-۵- اجرای زیرسازی با اشکال خاص کره و بیضی از قرار هر عدد         ریال و تعداد             عدد معادل  ریال .
۶-۶- اجرای آویزهای قائم مطابق جزییات ۴-۸ هر عدد            ریال به تعداد          عدد معادل        ریال .
۶-۷- مبلغ کل قرارداد بر اساس ردیف های ۶-۱ الی ۶-۶                ریال برآورد می گردد.
تبصره (۲) به قیمت های مندرج در ماده ۶ این قرارداد هیچگونه تعدیل یا عبارت دیگر افزایش نرخی تعلق نخواهد گرفت .
تبصره (۳) هیچگونه اضافه بها مانند سختی کار، ارتفاع زیاد، انحنا، زاویه داشتن و سایر صعوبت هایی که اجرای کار را مشکل تر می کند قابل پرداخت نیست.
تبصره (۴) قیمت واحد در ماده شش تعیین کننده مشخصات نیست بلکه این قیمت در صورتی قابل اعمال می باشد که کارهای انجام شده برطبق نقشه و مشخصات فنی باشد.
تبصره (۵) پیمانکار نمی تواند به استناد و شرح قیمت ماده شش و مقایسه آن با قیمت های روز وجوه دیگری را مطالبه نماید.
ماده ۷ – کسورات قانونی :
از این قرارداد ۵% بیمه و ۵% مالیات کسر خواهد شد.که پس از ارائه مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی و دارایی آزاد خواهد شد.
ماده ۸- نحوه پرداخت:
پرداخت های موقت بر اساس سطح طبقات در پایان هر طبقه به پیمانکار پس از کسر کسورات ماده ۷ و ۱۰% حسن انجام کار پرداخت می گردد. ۱۰% حسن انجام کار پس از اتمام دوره تضمین و تایید نهایی کار توسط کارفرما و مهندس ناظر آزاد خواهد شد.
 • بازدید : 144 views
 • بدون نظر

تعهدات  مشاور:

۷-۱- مشاور، متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارك قرارداد، در ازاي دريافت حق الزحمه انجام دهد و اعلام مي كند كه داراي توان و تشكيلات لازم براي انجام اين خدمات است.

۷-۲-  مشاور، در قبال كارفرما و براي ارائه خدمات پيش‌بيني شده در پيوست هاي ۱ و ۲ اين قرارداد، مسئول است.

۷-۳- تأييد خدمات و يا مدارك و گزارشهاي مطالعات، محاسبات و يا طراحيهاي  مشاور از سوي كارفرما، از مسئوليتهاي  مشاور در رعايت استانداردها و اصول علمي و فني نمي كاهد، و در هر حال،  مشاور مسئول و جوابگوي كاستيهايي است كه به علت نقص كار او بعدها در كار مشاهده شود……

 • بازدید : 101 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق مراحل حسابداري پيمانكاري -خرید اینترنتی تحقیق مراحل حسابداري پيمانكاري -دانلود گزارش کارآموزی مراحل حسابداري پيمانكاري -تحقیق مراحل حسابداري پيمانكاري 

این فایل در ۹۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
انواع قراردادهاي پيمانكاري :‌
قرارداهاي پيمانكاري به حالت هاي مختلف تنظيم مي شود اما معمولا يكي از دو حالت كلي زير را دارا است .  
الف) قراردادهاي مقطوع : 
در اين نوع قراردادها ، پيمانكار با مبلغ مقطوعي به عنوان بهاي كل پيمان و يا مبلغي يعني براي واحد هر كار ( مثلا يك متر خاكبرداري ) توافق مي كرد در برخي از موارد ، طبق مادة خاصي بهاي واحد هر كار يا مبلغ كل پيمان بر اساس تغييرات شاخص قيمت ها تعديل مي شود در اين نوع قرارداد هزينه هاي مواد ، مصالح ، ويتامين D  ساير هزينه ها با پيمانكار است كه اگر كمتر از مبلغي كه از كارفرما دريافت مي كند خرج نمايد برايش سود محسوب مي شود .
ب) قراردادهاي اسانسي : 
در اين وع پيمان ها ، مخارج مجاز يا تعيين شده در قرارداد به پيمانكار تاديه و در ازاء خدمات انجام شده درصد معيني از مخارج يا حق الرحمه ثابتي به پيمانكار پرداخت مي شود . 
يكي از خصوصيات قراردادهاي پيمانكاري اين است كه مدت اجراي قرارداد معمولا به بيش از يك دورة مالي تسري مي يابد لكن تول مدت اجراي قرارداد نبايد ملاك شناخت قراردادهاي پيمانكاري قرار مي گيرد . 
ج) قرار داد مديريت اجرائي  علاوه بر دو نوع قراردادهاي ذكر شده از قرارداد زير نيز مي توان استفاده نمود : 
در اين نوع قراردادها بهاي مواد و مصالح در مقابل ارائه صورت تحساب به پيمانكار پرداخت مي شود و هر مبلغ معين و مشخص كه در ابتداي قرارداد توافق شده و در پايان كار به عنوان حق الزحمه به پيمانكار پرداخت مي شود . 
در قرارداد نوع دوم كه قرارداد اسانسي مي باشد حق الزحمه درصدي از هزينه هاست اما در قرارداد نوع سوم حق الزحمه مبلغ مشخصي است و به هزينه ها مربوط نمي شود . 

مراحل اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكاركار :
مراحل اجراي طرح در موسسات خصوصي و عمومي تفاوت ماهوي ندارند ، و موسسات خصوصي كمابيش در اجراي عمليات پيمانكاري از تشريفات دولتي تبعيت مي كنند اجراي طرحهاي عمراني در موسسات خصوصي همانند موسسات بخش عمومي تابع تشريفات خاصي است كه ذيلا در ۵ مرحلة جداگانه آورده شده است : 
مرحله مطالعات مقدماتي يا اوليه طرح : 
موسسات بخش خصوصي معمولا طرح هاي ساختماني ، تاسيسات و تجهيزاتي خود را بادر نظر گرفتن منابع مالي ، پيش بيني و سپس نقشه ها و اسناد و مشخصات اجرايي ار راسا يا با كمك موسسان مشاور تهيه مي كنند مطالعات مقدماتي طرح شامل اقدامات زير است : 

۱-۱- خدمات تحقيقاتي و بنيادي :
مطالعات اين مرحله شامل : مطالعات منطقي ، اجتماعي و اقتصادي است كه بر مبناي نتايج حاصل از آنها ، تصميم گيري كلي در مورد برنمه ها و شناخت طرح ها به عمل مي آيد . 

۲-۱- مطالعات شنالهايي طرح : 
مطالعات اين مرحله شامل : تحقيقات و بررسي هاي لازم به منظور تعيين هدف طرح ، شناخت اجراء قشكله ، داده ها و تهماده ها و همچنين امكانات فني و اجرايي با توجه به مصالح ساختماني ، تجهيزات ، نيروي انساني ، ساير امكانات و محدوديت ها و بالاخره حدود سرمايه گذاري ، زمان اجراء ، كاسبات اقتصادي ، تعيين بهره وري و تعيين اثرات اجتماعي و اقتصادي ناشي از اجراي طرح است . حاصل اين مطالعات به شكل گزارشي تدوين مي گردد كه مبناي اتخاذ تصميم در مورد اقدامات بعدي خواهد بود . 

۳-۱- تهيه طرح مقدماتي : 
بعد از شناخت طرح ئو تعيين مشخصات كلي آن برمبناي بررسي ها و يا مطالعات توجيهي حتي و اقتصادي خاص ، مطالعات مقدماتي طرح انجام مي شود . خدمات مربوط به مطالعات مقدماتي شامل مطالعات تحقيقاتي و آزمايش هاي لازم به منظور طراحي و تهية نقشه هاي مقدماتي و مشخصات كلي ، تعيين محل هاي مناسب و بر آورد كلي ابعاد و حجم كار و مخارج هريك از راحل هاي پيشنهادي و همچنين مقايسه و تعيين نكات مثبت و منفي هر راه حل و بازده اقتصادي و اثرات اجتماعي هر يك از آنها مي باشد . تهية كننده طرح مقدماتي مناسب ترين راه حل را با ذكر دليل لازم توجيه مي كند مطالعات و تحقيقات ، نقشه بر داري ها و بر رسي ها و آزمايش هاي اين مرحله بايد به اندازه اي كامل باشد كه امكان بر آورد مخارج دورة‌مطرح و هزينه هاي بهره برداري را به منظور اتخاذ تصميم منطقي فراهم سازد و نتيجة اين مطالعات و روش انجام مراحل بعد به شكل گزارشي تدوين مي شود . 

۴-۱- تهية نقشه ها و مشخصات اجرائي طرح : 
تصويب طرح مقدماتي توسط دستگاه اجرايي ( مجري طرح )‌مبناي تهية نقشه ها و مشخصات اجرايي طرح قرار خواهد گرفت . خدمات اين مرحله شامل انجام مطالعات ، بررسي ها ، تحقيقات و نقشه برداري ها و آزمايش هاي لازم به منظور تهية كليد اسناد عمليات اجرائي طرح از جمله : نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني اختصاصي ، نقشه محل نتيج آزمايش ها ، برنامه زماني اجراي كار ، صنايع تهية مصالح ، بر آورد مقادير كار و پيش بيني دقيق مخارج اجراي طرح مي باشد . 

مرحله ۲ : ارجاع كار به پيمانكار 
در ارجاع كار به پيمان كار مراحل زير بايد طي شود : 
۱-۲- تكثير اسناد و مدارك مناقصه : 
بعد از تصويب گزارش ها ، نقشه ها و ساير اسناد و عمليات اجرايي ( موضوع بند ۴-۱  UL ) و حصول اطمينان از مهيا بودن زمين يا محل اجراي طرح ، اسناد و مدارك مناقصه تكثير و در اختيار شركت كنندگان در مناقصه قرار مي گيرد . 

۲-۲- دعوت از پيمانكاران براي انجام طرح : 
بعد از آماده شدن اسناد و مدارك مناقصه ، مپيمانكاران به طريق زير از نوع و مشخصات طرح مطلع مي شوند و در صورتي كه مايل به اجراي رح باشند ، اسناد و مدارك مناقصه را از كارفرما يا مهندسين مشاور خريداري و براي بررسي و مطالعه در اختيار كادر فني خود قرار مي دهند . 

الف) مناقصه عمومي – 
در اين روش مبلغ و مشخصات طرح و شرايط شركت در مناقصه از طريق درج آگهي در جرايد به اطلاع داوطلبان شركت در مناقصه مي رسد . 
ب) مناقصه محدود – 
در اين روش دعوتنامه شركت در مناقصه براي شركت هايي ارسال مي شود كه صلاحيت آنها براي شركت در مناقصه قبلا تعيين و نام آنها در ليست واجدين رايط شركت هاي پيمانكاري ( ليست خاص ) درج شده باشد پس به دليل تخصصي بودن يا ويژگي خاص كار از تعداد محدودي پيمانكار دعوت به عمل مي آيد . 

ج) ترك مناقصه : 
در مواردي كه تحت شرايط خاص و بنا به شخصيت مقامات اجرايي انجام مناقصه ممكن و يا به صرفه و صلاح نباشد .
پيمانكار از طريق ترك مناقصه مستقيما انتخاب مي شود . 

د) توافق تيهت : 
در اين روش در مواردي كه انجام ناقصه ميسر و يا به مصلحت نباشد مي توان طرح را با توافق قيمت به پيمانكار ارجاع داد . 

۳-۲- تسليم قيمت پيشنهادي و ضحانت نامه شركت در مناقصه : 
چنانچه كادر فني پيمانكار انجام پيمان را با توجه به امكانات پيمانكار عملي تشخيص مي دهد ،‌قيمت كل كار را از روي نقشه ها محاسبه و پيشنهاد مي كند قيمت پيشنهادي پيمانكار براي اجراي طرح همراه با ساير اسناد و مدارك فدبور در آگاهي ، ، نظير ضحانت نامه بانكي در دو پاكت جداگانه – پاكت الف حاكي ضحانت نامه بانكي وكليد اسناد و مناقصه و پاكت « ب » فقط شامل برگ پيشنهاد مبلغ كل – به مناقصه گزار (‌ كارفرما ) تسليم مي شود . 

۴-۲- انتخاب پيمانكار : 
كميسيون مناقصه براي تعيين بدنه مناقصه ، پيشنهادهاي واصله را با رعايت آئين نامه معاملات دولتي افتتاح و قرائت مي كند . كميسيون مزبور ابتدا پاكت الف را باز مي كند و در صورتي كه پيمانكار تمامي شرايط مزبور در مناقصه را رعايت و كليد مدارك را ارسال كرده باشد . مبادرت به افتتاح پاكت ب ( برگ يشنهاد مبلغ ) مي كند . مناقصه گزار پس از ارزيابي پيشنهاد ها و تهية جدول مقايسه ، از بين پيشنهادهايي كه تمامي شرايط مناقصه را دارا باشد و از قيمت خارج از اعتدالل نباشد . مناسبترين پيشنهاد از نظر مالي و ساير شرايط انتخاب و به عنوان رنده مناقصه معرفي مي كند . ضحانت نامه شركت در مفاصهدر صورتي كه برنده مفاصه از انعقاد قرارداد امتناع ورود به نفع كارفرما صبط خواهد و از نفر دوم براي عقد قرارداد دعوت مي شود . 

مرحله ۳ : انعقاد قراردادبا پيمانكار : 
بعد از اينكه برنده مناقصه تعيين شد قراردادي بين پيمانكار و كارفرما منعقد و ضمانت نامه هاي شركت در مناقصه آزاد مي شود هم مواردي كه در قرارداد ( پيمان ) پيش بيني مي شود ، شامل نكات زير است : 
۱-۳- نام طرفين قرارداد ( كارفرما  – پيمانكار ) 
۲-۳- موضوع پيمان : 
اجراي عمليات كارهاي اصلي ، كارهاي فرعي و كارهاي جديد احتمالي است . كارهاي فرعي عملياتي را شامل مي شود كه به منظور اجرا و نگهداريعمليات موضوع پيمان ضروري است ، اما جزء كارهاي اصلي پيمان محسوب نمي شود به طور كلي منظور از موضوع قرارداد مال يا عملي است كه هر يك از قتعاملين تسليم يا انجام آن را به عهده مي گيرند . 

۳-۳- مبلغ پيمان : 
مبلغي كه پيمان بر اساس آن منعقد مي شود و با توجه به شرايط عمومي پيمان مبلغي به آن اضافه يا كسر مي گردد . 
دستگاه اي اجرائي موظفند در ارحاع كارهاي اضافي به پيمانكار يا تغيير در مقادير كار مفاد بخشنامه امحاقيد به شرايط عمومي پيمان را رعايت كنند . 

۴-۳- مدت پنهان : 
مدتي است كه پيمانكار تعهد مي كند در طي آن كارگاه را تجهيزات و عمليا مورد پيمان را اجرا كند . 

۵-۳- تاييدات و تعهدات پيمانكار : 
به طور خلاصه پيمانكار تاييد مي كند كه هنگام تسليم پيشنهاد ، مطالعات كافي به عمل آورده و هيچ نكته اي باقي نمانده است كه بعدا بتواند در مورد آن به جهل خود استناد نمايد . 
۶-۳- تعهدات و اختيارات كارفرما : 
كارفرما متهعد است كليد زمين هاي را كه براي تاسيس و ايجاد كارگاه و انجام عمليات موضوع پيمان مورد نياز است در تاريخ هايي كه در برنامه تفصيلي اجرائي منضم به پيمان پيش بيني شده است طبق صورت جلسه به پيمانكار تحويل دهد .همچنين كارفرما در مدت اجراي پيمان مي تواند توسط دستگاه نظارت ، مهندس مقيم و يا مامورين ديگري عمليات پيمانكار را بازرسي كند . 

۷-۳- ضمانت نامه انجام تعهدات : 
در موقع امضاء قرارداد پيمانكار بايد ضمانت نامه اي ( در حال حاضر ۵۰% مبلغ اوليه پيمان ) از بانك مورد قبول كارفرما طبق نمونه اي كه معمولا ضميمه اسناد مفاقصه است اخذ و تسليم كارفرما كند ضمانت نامه مذكور بايد تاريخ تصويب صورت مجلس تحويل موقت موضوع پيمان معتبر توبه دستور كارفرما قابل تمديد باشد . 
۸-۳- پيش پرداخت و ترتيب واريز آن : 
كارفرما موافقت مي كند به منظور تقويت بنيه مالي پيمانكار و تكميل تجهيزات وي درصدي از مبلغ اولية پيمان را به عنوان پيش پرداخت در مقابل ضمانت نامة بانكي پرداخت كند . 

۹-۳- جريمة تاخير : 
اگر كسي تعهد به امري كند يا تعهد نمايد از انجام امري خودداري كند ، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است ، مشروط بر اينكه جبران خسارت تصيوع شده باشد و يا بر حسب قانون موجب زمان باشد ضرر شامل كليه زيان هايي است كه بر اساس عدم انجام تعهد بژيا تاخير در آن به متعهدكه وارد شده است . توافق طرفين دربارة ميزان خسارت ممكن است به اين شكل باشد كه ميزان خسارترا قبلا ارزيابي نمايند و در قرارداد مبلق مفطوعي را معن كنند كه در صورت اجراء  يا عدم اجراء يا در صورت تاخير ( مثلا : هر روز يا هر ماه تاخير ) قابل پرداخت باشد جريمة تاخير معمولا در موارد جداگانه اي در قراردادهاي پيمانكاري پيش بيني مي شود و خسارتو جرائم قابل پرداخت توسط پيمانكار كه ناشي از تاخير و تكميل كارها يا ساير علل باشد ، تمامابه عنوان هزينة پيمان تلقي مي گردد . 
 
مرحلة ۴ : اجراء كار ( شروع عمليات ) :       
۱-۴- تحويل ، تاسيس و تجهيزكارگاه : 
بعد از اينكه پيمان منعقد شد ، كارفرما كلية زمينهايي را كه براي تاسيس و ايجاد كارگاه و انجام عمليات موضوع پيمان مورد نياز است به پيمانكار تحويل و شخص يا مؤسسه اي را به عنوان دستگاه نظارت به پيمانكار معرفي كند . همچين كارفرما يا دستگاه نظارت براي كنترل مستقيم عمليات كارگاه ، شخصي را به عنوان ناظر مقيم تعيينو كتبا به پيمانكار معرفي مي نمايد . پيمانكار نيز براي شروع كار و اجراي طرح ، شخصي را به عنوان رئيس كارگاه تعيين و كتبا با كارفرما يا دستگاه نظارت معرفي مي كند . پيمانكار مسئوليت حسن اجراي تمامي كارهاي موضوع پيمان را بر اساس مشخصاتو نقشه هاي تفصيلي و محاسبات فني به عهده دارد و نظارتي كه از طرف كارفرما يا نمايندگان او ، در اجراي طرح مي شود از ميزان اين مسئوليت نمي كاهد . پيمانكار دست اول مي تواند به منظور تسهيل و تسريع در اجراي قسمت يا قسمت هايي از عمليات موضوع يمان موافقت نامه هايي با شخص يا اشخاص يا پيمانكاران جزء ( دست دوم ) منعقد كند، مشروط بر آنكه آنان را از واگزاري كار به غير ممنوع دارد . بهرحال ارجاع كار به پيمانكاران جزء تحت هيچ عنوان از مسئوليت و تعهدات پيمانكار نخواهد كاست از اين مرحله بخشي از مخارج اجراي طرح از محل تخواه گرداني كه به هر كارگاه اختصاص مي يابد پرداخت مي شود . 
 • بازدید : 114 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان پایان نامه بررسی اشتباه در موضوع قرارداد-خرید اینترنتی پایان نامه  بررسی اشتباه در موضوع قرارداد-پایان نامه  بررسی اشتباه در موضوع قرارداد-دانلود رایگان مقاله  بررسی اشتباه در موضوع قرارداد
این فایل در ۱۲۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 درصحنه اجتماع ، اشتباه همواره یک عذر محسوب نمی شود . و اشخاص نمی توانند بدین بهانه ،خود را از مسئولیت ها  و آثار اجتماعی آن رها سازند ،گاه شدت اثر اشتباه آن چنان  بالاست در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی در باره فایل می دهیم.

طرح تحقیق

الف ) موضوع تحقیق     ب) هدف تحقیق     ج) روش تحقیق

الف ـ موضوع تحقیق:

 موضوع این رساله اشتباه در موضوع عقد می باشد که در تاریخ با اکثریت آراء شورای پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی تهران واحد شمال دانشکده آزاد اسلامی  به تصویب رسید .

ب ـ  هدف تحقیق:

نویسندگان حقوق در تفسیر اشتباه وتأثیر آن در قراردادها اتفاق نظر ندارند وتعابیر آنان مختلف و گاه متضاد است . وجود همین اختلاف نظرها دربارۀ اشتباه وتأثیر آن در قراردادها وروشن نبودن مفهوم اشتباهات مؤثر ، مثل مفهوم موضوع معامله در قانون گویا نبوده ونیاز به بررسی و دقت دارد وبه همین خاطر باید روشن ساخت که آیا منظور اشتباه در هویت موضوع عقد است یا در جنس موضوع یا آنکه اوصاف جوهری موضوع را نیز در بر می  گیرد و یا اینکه آیا اشتباه مؤثر عقد را باطل می سازد یا غیر نافذ ؟ در قانون مدنی ایران تمییز اشتباه های مؤثر در صحت عقود ، اشتباه های موجب خیار فسخ بسیار دشواراست .

در صورتیکه اشتباه قصد و رضا را از بین نبرد و درزمرۀ خیارات نباشد در عقد تأثیری ندارد و یا بحث اشتباه در قانون از جمله اشتباهاتی است که باید آنرا در عقد بی تأثیر دانست .

اما اگر اشتباه در قانون به اشتباه های مؤثر در عقد منتهی شود، نه به واسطه اشتباه در قانون ،بلکه به این دلیل که اشتباهی که روی داده به حکم قانون در عقد مؤثر است، بر صحت عقد تأثیر می گذارد و چنین مسائل و پرسش هایی اساس این نوشتار را تشکیل می دهد . اساسی و بنیادی بودن این گونه مباحث درسیر اندیشۀ فقهی ـ اجتماعی بیانگر این است که عقود و معاملات از جمله احکامی است که نقش بسزایی در چگونگی روابط انسانها با یکدیگر ایفا می کند تا ازتضییع حقوق جلوگیری شود .

از دیگر اهداف این تحقیق علاقۀ شخصی به مباحث پیرامون اشتباه و بررسی آن در عقود است .

ج ـ روش تحقیق:

دراین تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده و از منابع موجود در کتابخانه های مجلس شورای اسلامی ، ملی ،مدرسه عالی شهید مطهری و کتابخانه دانشکده بهره لازم را برده ام .

 

 

 

تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه

تعریف اشتباه

تعریف اشتباه در لغت

-تعریف اشتباه در لغت

اشتباه مصدر باب افتعال و از ریشه شبه می باشد. .و در لغت به معنای پوشیده شدن و نهفته ماندن می باشد[۱]. به معنای مانند شدن یا چیزی را به جای چیز دیگر گرفتن[۲] و یا کاری را به غلط انجام دادن است.

    تعریف اشتباه در اصطلاح علم حقوق

اشتباه در اصطلاح علم حقوق عبارتست از تصور خلاف واقع از امری به طوری که آنچه واقعی می پندارد غیر واقعی است و آنچه غیر واقعی است، حقیقت می پندارد.[۳]

۱-       اشتباه، تصور خلاف واقع از چیزی (مادی یا معنوی) به عبارت دقیق تر اشتباه عبارتست از تصور غلط یا نادرست که عاقد در عقد یا در موضوع عقد یا در طرف عقد پیدا می کند.[۴]

۲-       اشتباه عبارتست از مطابق نبودن اراده ظاهری با اراده باطنی.[۵]

 

۳-       در اشتباه، انگیزه و دافعی که موجب قبول تعهد طرف به اشتباه افتاده شده با  آنچه که در خارج است متفاوت است.[۶]

    تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه

    تفاوت اشتباه با خطا

خطا در لغت به معنای نادرست،[۷] گناه غیر عمد[۸] واشتباه[۹] آمده است.

خطا در صورتی که مقابل عمد باشد و آن عبارتست از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه تمییز بوده و به علت غفلت یا نسیان یا جهل بی مبالاتی و عدم احتیاط عملی را بر خلاف موازین اخلاق( خطای اخلاقی) یا قانون، مرتکب می شود.

فاعل عمل خطائی بر عکس فاعل عمل عمدی قصد نتیجه ندارد.[۱۰]

پس بنابر آنچه گفته شد خطا دارایی معنایی اعم از اشتباه است. و خطا محصول اشتباه است و یکی از علتهای خطا، اشتباه می باشد.

تفاوت اشتباه با جهل

جهل در لغت به معنای نادانی و نادان بودن است. [۱۱]

جهل در مقابل علم است و به دوقسم جهل مرکب و جهل بسیط می باشد.

جهل بسیط عبارتست از عدم آگاهی  و نداشتن هیچ گونه صورت ذهنی از امری و جهل مرکب آن است که انسان یک تصور ذهنی از امری دارد و آن تصور خلاف واقع است، با این تفصیل به سادگی می توان تشخیص داد که مراد از اشتباه همان جهل مرکب است زیرا جهل مرکب و اشتباه هر دو آگاهی و علم به امری بر خلاف حقیقت است[۱۲]. بنابراین هر اشتباهی مبتنی بر جهل است ولی هر جهلی ضرورتاً در بردارنده اشتباه نیست.

-تفاوت اشتباه با سهو

سهو در لغت به معنای فراموش کردن ، خطا کردن و خبط کردن آمده است.[۱۳]

سهو اشتباهی است ناشی از غفلت[۱۴] یا فراموشی[۱۵]: به طوری که با کوچکترین یادآوری شخص آگاه می گردد بنابراین هر سهوی اشتباه است ولی هر اشتباهی سهونیست زیرا اشتباه تصور خلاف واقع از چیزی است خواه به کوچکترین چیز آگاه گردد خواه نه.[۱۶]

یعنی از لحاظ منطقی رابطه عموم و خصوص مطلق میان این دو مفهوم حاکم است.

تقسیم بندی اشتباه

تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن

الف) اشتباه موضوعی

این نوع اشتباه در مورد واقعیتهای خارجی است و به عبارتی از این نوع اشتباه فرد در خصوص متعلق حکم قانون، دچار تصور خلاف واقع می گرد و در حالی که از اصل حکم قانونی مطلع است در این موضوع که آیا مورد پیش آمده همان متعلق حکم است یا نه، دچار جهل یا تردید می باشد.[۱۷]

مانند این که شخص در یک مهمانی مایعی را که نمی داند شراب و مسکر است می نوشد. در حالی که واقعاً آن مایع شراب بوده و شخص هم ازاینکه شارع اسلام شرب خمر را حرام کرده اطلاع دارد. در فقه اسلام ازاشتباه موضوعی تحت عنوان شبهه موضوعی بحث می کنند مثال حقوقی مطلب آن است که شخص گلدانی را به تصور اینکه عتیقه است. می خرد و حال آن که گلدان مزبور ساخته زمان حاضر است، اشتباه موضوعی در واقع اشتباه در موضوعات است • بازدید : 102 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

نهضيت مديريت علمي و اصولي كه تبليغ مي كرد مديريت آموزشي را متأثر ساخته و توجه انديشمندان و محققان آموزشي را به خود جلب نمود. هواداران مديريت علمي در نظامهاي آموزشي به كاربرد اصول آن همت گماشتند. آنها مدرسه را مشابه كارخانه تلقي مي كردند كه در آن دانش آموران مانند مودا خام، بايد در فراگيري آموزش و پرورش، متناسب با كيفيات و مشخصات مورد انتظار جامعه تغيير و تحول پيدا كنند. بنابراين نظامهاي آموزشي بايد براي تحقق اين هدف، كاركنان واجد صلاحيت، ابزارها و روشهاي فني ويژه مورد نياز با معيارها و استانداردهاي از پيش تعيين شده فراهم سازند
با تلاش و همت اين افراد، در تاريخ مديريت و رهبري آموزشي ايالات متحده دوره‌اي به وجود آمد كه عصر پرستش كارآئي نام گرفت.
طالبان اوليه مديريت آموزشي، گرچه دقت نطر مهندسان انسان را نداشتند ولي همانند مديران عملي تيلور رفتار سازمان آموزشي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دادند، و سعي مي كردند كه اصول مديريت علمي را در محيط هاي آموزشي پياده كنند. و پيشنهادهايي در جهت انجام امور به حداكثر رساندن كارآيي اراده‌اند.
تجزيه و تحليل مدارس به سويله ريموند كالاهان در سالهاي ۱۹۱۰ تا ۱۹۳۰ فعاليتهاي غلمي متأثر اصول مديريت علمي را به خوبي نشان مي دهد. با اين حال تا سال ۱۹۴۰ مديريت آموزشي تحت تأثير مطالعات هارتون قرار داشت. مديريت دموكراتيك تصميم‌گيري دموكراتيك و تدريس دموكراتيك شعار اين دوره بود تا سال ۱۹۵۰ مديريت آموزشي بيشتر تحت تأثير فرضيه هاي تئوريك قرار داشت. ولي در سالهاي ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ رفتار گرايان پا به عرصه وجود گذاشتند و نهضتي جدي براي مطالعه و تدريس مديريت آموزشي به وجود آوردند و از اين طريق مفاهيم زيادي از ديگر رشته هاي علمي در مورد و مديريت آموزشي گردآوري شد.
در دهة ۱۹۷۰ بحرانهاي اجتماعي و سياسي مانند بحرانهاي نفتي و ركور اقتصادي در غرب مطالعات تئوريك و عملي در مديريت آموزشي را تحت تأثير قرار داد و انتقاداتي نيز بر رويكرد علوم رفتاري مطرح گرديد به طوري كه «گريفتيز» مديريت آموزشي را تا سال ۹۷۹ به عنوان رشته اي در آشوب روشنفكري توصيف مي كند.
ولي در سال ۱۹۷۹ با انتشار مقاله اي از طرف وران ادمونرز كه رهبري قوي داري در يكي از خصوصيات مدارسي كه در زمينه تدريس، اثر بخش بودند معرفي كرد.
اين موضوع نقطه عاطفي شد كه توجهي تجدد به مديريت آموزشي را جلب نمود و در اواسط دهه ۱۹۸۰ منجر به ظهور رهبريت آموزشي تدريس گرا گرديد كه استاندارد آموزشي جديدي براي مديريت تعيين مي كرد. در اين الگو مدير مهمترين منبع دانش براي رشد برنامه هاي آموزشي مدرسه تلقي مي گرديد. در ايالات متحده مراكز آموزشي ايجاد گرديد كه بتواند توانايي هايي از قبيل توانايي بهبود بخشيدن روشهاي تدريس معلمين و … داشتن انتظاراتي بيشتر از عملكرد معلمين و دانش آموزان سرپرستي نزديك در كلاسهاي درس، هماهنگي مواد درسي نظارت بر پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان را در مديران پرورش دهند.
به لحاظ ظهور متغيرهاي محيطي جديد در دهة ۱۹۹۰، بطور كلي عقيده گروهي بر اين است كه نظام آموزش و پرورش دانش اموزان را به طور كارا و مؤثر براي ايفاي نقششان در جامعه آينده آماده نمي كند، از اين رو سياستگذاران آموزشي بر آن شدند تا فرصتهاي اساسي و زيربناي آموزشي و پرورش را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهند.
پيشنهادهاي اين افراد بر اين فرض استعداد است كه نياز بيشتري به روشهاي پويا وجامع در تدريس و يادگيري وجود دارد، در نتيجه مواردي چون تفويض اختيار از نواحي آموزش و پرورش به ندارس در ارتباط با تصميم گيريهاي مرتبط با مواد درسي، افزايش نقش معلمين و والدين در فرآيند تصميم گيري و تأكيد بيشتر بر تدريس پويا و يادگيري فعالانه را پيشنهاد مي كنند.
اداره مراكز آموزشي از گذشته هاي دور يعني از همان زمان كه اولين آموزشگاه هاي بوجود آمده صورت مي گرفته است. اما توجه بيش از حد به مديريت آموزشي در واقع بعد از انقلاب صنعتي در قرن هجدهم و شروع آموزش و پرورش همگاني آلمان، انگلستان، فرانسه و آمريكا بود كه به تربيت مديران آموزشي همت گماردند.
دركشور ما توجه به مسأله مديريت آموزشي تقريباً از ۳۵ سال پيش ابتدا از طريق ورودي و سپس ايجاد رشته هاي تحصيلي دانشگاهي آغاز گرديد. اخيراً در پي گسترش روز افزون نظام آموزشي ضرورت بهسازي كيفيت نتايج آموزشي مسئله مديريت و رهبري آموزشي در آموزش و پرورش بارندگي و رشد  توسعه اقتصادي و… توجه چنداني نداشته است. اكنون با تغييرات و تحولات جهاني و اجتماعي دريافته است كه مديريت آموزشي فعاليتي است پويا كه بايد همه وظايف مربوط به آن مانند:برنامه ريزي«تعيين هدفها»، سازماندهي، هماهنگي، هدايت، و رهبري، نوآوري و ايجاد انگيزه و ..و كاملاً در نظر گرفت.
 
تعريف مديريت آموزشي
مديريت با توجه به آموزشهاي حاكم بر جوامع و زيربناي اعتقادي و فلسفه اجتماعي آن تعريف مي شود به زعم دكتر كمبل و اين مديريت آموزشي داراي معاني و مفاهيم مختلفي است و هركس برحسب تجربيات و احتياجات و مقاصد خود براي آن مفهومي را در نظر مي گيرد.
فرهنگ لغات بين المللي تعليم و تربيت مديريت آموزشي راه بكار بردن تكنيكها و روشهاي اداره سازمان هاي تربيتي با در نظر گرفتن هدفها و سياستهاي كلي تعليم و تربيت تعريف مي كند.
از نظر كنزويچ مدير آموزشگاهي فرآيند اجتماعي مربوط به هويت دادن، نگهداشتن، برانگيختن كنترل كردن و وحدت بخشيدن تمام نيروهاي رسمي و غير رسمي انساني و مادي سازمان يافته در يك نظام واحد و يكپارچه مي باشد كه براي دستيابي به هدفهاي از پيش تعيين شده طراحي است.
دكتر مير كمالي مديريت آموزشي را«فرآيندي اجتماعي مي داند كه با بكارگيري و مهارتهاي علمي، فني و هنري كليه نيروهاي انساني و مادي را سازماندهي و هماهنگ نموده و با فراهم آوردن زمينه هاي انگيزش رشد، با تأمين نيازهاي منطقي فردي و گروهي معلمان، دانش آموزان و كاركنان به طور صرفه جويانه به هدفهاي تعليم و 
تربيت مي رسد.»
دكتر واينر بر اين اعتقاد است هر عملي كه بتواند معلم را در امر آموزش يك قدم پيش‌تر ببرد مدير و رهبر آموزي خوانده مي شود»هدايت و رهبري آموزش در محيط مدرسه محدود به فردي كه عنوان مدير يا راهنما را دارد نمي شود. از نظر وي رئيس آموزش و پرورش، مدير مدرسه، دبيران، متخصصين وسايل سمعي و بصري فيلم هاي آموزشي، كتابدار و حتي سرايدار مدرسه كه بتواند قدم در امر آموزش بردارد رهبر و مدير آموزش تلقي مي گردد به اين دليل كه هر يك از آنان به گونه هاي مختلف مي‌توانند دبيرران و همكاران خودشان را در جهت آموزش دانش آموزان ياري كنند.
دكتر علاقه بند در تعريف مديريت آموزشي مي گويد:
مديريت آموزشي عبارت است از فرآيند برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت، نظارت ارزشيابي و در مجموع اداره كردن كليه امور و فعاليت هاي مربوط به اموزش و پرورش در كتاب رهبري و مديريت آموزشي تأليف دكتر سيد محمد مير مكالي مديريت آموزشي اينچنين شده است:
مديريت آموزشي فرآيندي است اجتماعي كه با استفاده از دانش مديريت و تجربه عملي و با آگاهي و بهره گيري از علوم تربيتي، كليه امكانات و منابع مادي و انساني در جهت تقويت و ياري و بهبود تعليم و تربيت هم سو و هماهنگ نموده و براي رسيدن به اهداف آموزشي محيط مساعد مناسب را فراهم مي سازد.
در كتاب مديريت در آموزش و پرورش تأليف آقاي دكتر صافي ص ۹ مديريت آموزشي اينچنين تعريف شده است: «مديريت آموزشي عبارتست از كاربرد اصول، نظريه ها و روشهاي مناسب مديريت در سازمانهاي آموزش و پرورش.
همه متخصصين امور آموزشي، دستيابي به اهداف تعليم و تربيت را خدف عمده و روشن مديريت آموزشي مي دانند . اين در حالي است كه بسياري از مديران آموزشي مدارس ما نظر روشن و قاطعي دربارة اهداف سازمانهاي آموزشي ندارند، جالب آنكه عده اي از اين مديران در حاليكه نمي دانند وظيفه و كار اصلي شان در مدرسه چيست فكر مي كنند به اندازه كافي از مدرسه و اهداف آن اطلاع كافي دارند.
معمولاً مديران مدارس وظيفه اصلي خود را ثبت نام، تعيين كلاسها، تقسيم دانش آموزان، رسيدگي به حضور و غياب، آماده ساختن به موقع كلاسها، حل مسائل روزمره و عادي، اجراي بخشنامه اي ارسالي اداره آموزش و پرورش، ثبت كارنامه ها و دفاتر امتحاني، اعلام به موقع نتايج مي دانند.
«و از آنجا كه هدفهاي آموزش و پرورش عميقاً تجزيه و تحليل نمي شود، مديران به كارهاي سطحي و روبناي سرگرم و از اهداف اصلي باز مي مانند؟
وظايف مديريت آموزشي:
منظور از وظايف مديريت اشاره به فعاليتهاي مهم و اساسي است كه در نيل به اهداف سازمان ضرورت دارد اما در اينكه كدام «كاركرد» Function مديريت مهم است ميان صاحبنظران اختلاف نظر وجود دارد و برخي چون هنري فايول Henry Fayol يعني اولين كسي كه وظايف مديريت تقسيم و تعريف كرده است معتقدند كه وظايف اساسي در مديريت عبارتند از:
۱-برنامه ريزي (planing)
يعني تعيين هدف، يافتن و ساختن راهها و وسائلي كه رسيدن به هدف را امكان را امكان پذير مي سازد و همچنين و پيش بيني كارهايي كه بايد در آينده انجام گيرد.
۲-سازماندهي (organization)
يعني تركيب و تخصيص افراد و منابع و امكانات، ميان افراد و واحدهاي مختلف سازمان و همچنين هماهنگي ميان آنها به منظور كسب اهداف سازمان .
۳-فرماندهي (precting)
شامل عمل مداوم اخذ تصميم خاص يا كلي و صدور دستور به منظور هدايت و رهبري سازمان و همچنين ايجاد انگيزه و رغبت در زيردستان جهت رسيدن به اهداف سازمان .
۴-هماهنگي coordingating
يعني به هم پيوستن و وحدت بخشيدن همة امكانات و منابع مادي و انساني و همچنين فعاليتها و كوششهايي كه براي رسيدن به هدف سازمان ضرورت دارد.
۵-كنترل كردن (controling):
يعني رسيدگي به اينكه آيا كليه برنامه ها و عمليات انجام شده طبق مقررات و دستورالعمل صورت مي گيرد يا نه؟
«تحقيقات نشان داده است كه مديران آموزشي از آنچه شرح وظايف براي آنان تعيين نموده است مسئوليتهاي گسترده تري بر عهده دارند.»
مديران آموزشي علاوه بر تعقيب وظايفي مانند برنامه ريزي، سازماندهي، نظارت و كنترل، انگيزش، ارتباطات هدايت و تصميم گيري وظيفه دارند و به كيفيت امر آموزش و يادگيري توجه خاص مبذول دارند. مديران اموزشي بايد توجه داشته باشد كه ساختار سازماني، وسايل و تجهيزات آموزشي، جو سازماني، امكانات و تسهيلاتي هستند كه براي آموزش بهتر مي توان آنها را در اختيار گرفت.
اكثر دبيران و ديگر اعضاي سازمان براي تحقق امر تدريس و آموزش بهتر داراي استعداد بالقوه بالفعل بيشتري هستند، موانع بسياري از قبيل جو نامناسب سازماني، عدم علاقه مندي دبيران به امر آموزش و تدريس، نبود فكر خلاق، نبود حسن رابطه با مدير، اعمال تبعيض از طرف مدير، پايبندي دبير به نگرش و باورهاي شخصي، عدم وجود ارزشيابي مؤثر و بر انگيزاننده، وضع اقتصادي نامطلوب، عدم عدالت اجتماعي و بسيار مسايل ديگر باعث مي شود كه دبيران و ديگر اعضاي سازمان آموزش از تمامي توان و استعدادهاي خود در امر تدريس و آموزش استفاده نكنند، بنابراين مدير آموزشي وظيفه دارد تا آنجا كه به حيطة كاري او مربوط مي شود با برقراري روابط انساني با اعضاي سازمان در رفع محدوديتها و موانع تلاش كند و با ايجاد يك محيط آموزشي سرشار از احساسات و عواطف انساني به شكوفايي و آزاد ساختن استعدادهاي اعضاي سازمان خود كمك كند. مديريت آموزشي براي ارتقاء و كيفي آموزش و پرورش يك الزام است، ابعاد پيچيده و گسترده وظايف آموزشي به مديراني با بينش عميق و انعطاف پذيري تؤام با دانش مديريت نياز دارد .
 • بازدید : 133 views
 • بدون نظر

خرید اینترنتی تحقیق مراحل حسابداري پيمانكاري -دانلود رایگان تحقیق مراحل حسابداري پيمانكاري -دانلود گزارش کارآموزی مراحل حسابداري پيمانكاري -دانلود رایگان مقاله مراحل حسابداري پيمانكاري 

این فایل در ۸۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 • بازدید : 119 views
 • بدون نظر
این فایل در ۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
این قرارداد به صورت زیر تهیه شده وامیدواریم که مورد توجه شما واقع شود:

اين قرارداد باستناد صورتجلسه استعلام بهاء/ کمیسیون مناقصه / کمیسیون ترک تشریفات مناقصه مورخ …………………….. و باستناد بخشنامه شماره ۱۰۳۵۵۶/۱۰۰- ۰۷/۱۱/۱۳۸۷ معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بين …………………………..بنمایندگی ……………………………….  به آدرس ……………………….. که   من بعد در اين قرارداد   «خريدار» ناميده مي شود از يك طرف و شرکت …………………………….. به شماره ثبت  ……………………..  شناسه ملی ……………….. کد اقتصادی ………………………..  به آدرس ………………………………………… که من بعد در اين قرارداد  «فروشنده»  ناميده مي شود به نمايندگی ……………………………. فرزند ………………. شماره شناسنامه …………………….. کد ملی ………………………… که بموجب آگهي منتشره در روزنامه رسمي شماره …………………… مورخ …………………. اختيار امضاي اين قرارداد را دارد، از طرف ديگر تابع شرایط ذیل منعقد مي گردد
ماده دو  – موضوع قرارداد :
موضوع قرارداد عبارت است از خرید ، نصب ، راه اندازی و آموزش نرم افزار ………………….
ماده سه-   مبلغ قرارداد :
مبلغ کل قرارداد )  بحروف) مبلغ  ……………………………………………………………  ریال و (بعدد) مبلغ …………………………………… ريال مي باشد که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده جمعاً مبلغ …………………………………… ریال می باشد  که مبلغ هر یک از آیتمهای قرارداد شامل خرید، نصب و راه اندازی و آموزش به شرح ذیل می باشد و پس از اخذ تاییدیه نصب کامل و پس از کسر کسورات قانونی به فروشنده تابع ماده شش این قرارداد پرداخت خواهد گردید:
الف) خرید مبلغ …………………………………… ریال
ب) نصب و راه اندازی مبلغ …………………………. ریال
ج) آموزش ، گارانتی و نگهداری در مدت دوره تضمین مبلغ ………………………………………. ریال
ماده چهار  – مدت قرارداد :
مدت اجرای موضوع قرارداد از تاریخ ……………………………… لغایت ………………… به مدت …… ماه کامل شمسی می باشد که برنامه زمانبدی تحویل، نصب ، راه اندازی ، آموزش و نگهداری به شرح ذیل می باشد:
الف) تحویل ظرف مدت ……. روز از تاریخ انعقاد و مبادله قرارداد (……………………….).
ب) نصب ظرف مدت …………….. روز از تارخ تحویل (……………………………..).
ج) آموزش و نگهداری در دوره تضمین.
تبصره : مدت این قرارداد تابع ماده ۱۲  قرارداد یا موافقت خریدار در مواردی که علل تاخیر متوجه فروشنده نباشد، قابل تغییر خواهد بود.

ماده پنج   –  ناظر نرم افزار :
اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه به عنوان ناظر نرم افزار می باشد.  هر گونه تغییرات در ساختار نرم افزار با نظارت و اطلاع ناظر صورت می گیرد و تمامی پرداخت ها منوط به تأیید ناظر است.
ماده شش   -شرايط پرداخت :
١ -پيش پرداخت :
در صورت درخواست فروشنده بیست و پنج (۲۵%) مبلغ قرارداد بعنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه یک فقره تضمین مورد قبول خریدار (ضمانت نامه بانکی) حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ارائه تضمین به فروشنده پرداخت می شود.
مبلغ پیش پرداخت متناسباً از صورتحسابهای فروشنده کسر و تضمین مربوطه به تدریج  به میزان کسور پیش پرداخت مستهلک خواهد شد.
٢ -پرداخت صورتحساب:
فروشنده همزمان با تحویل نرم افزار موضوع قرارداد، صورتحساب نرم افزار تحویلی را به منظور پرداخت وجه برای خریدار ارسال خواهد نمود و خریدار مراتب را رسیدگی  و پس از تأیید ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت صورتحساب فروشنده منضم به صورتمجلس تحویل نرم افزار از ناحیه ناظر قرارداد مبلغ آن را پس از کسر درصد متناسب پیش پرداخت و سایر بدهیهای احتمالی فروشنده به وی پرداخت می نماید.
ماده هفت-    تضمين حسن انجام تعهدات :
بمنظور تضمین حسن انجام تعهدات، فروشنده مکلف است همزمان با امضاء قرارداد تضمین مورد قبول خریدار معادل ۱۰% مبلغ اولیه قرارداد به خریدار تسلیم نموده یا معادل مبلغ مذکور را نقداً به حسابی که خریدار تعیین می نماید، واریز و رسید آن را ارائه نماید.
تضمین حسن انجام تعهدات یا سپرده مذکور ظرف مدت سی روز پس از انقضای دوره تضمین و با تأیید نماینده خریدار و رعایت مفاد ماده پانزده آزاد می گردد.
ماده هشت – گارانتی و خدمات پس از فروش:
کیفیت و کارائی صحیح نرم افزار موضوع قرارداد  برای مدت ………….. از زمان تحویل نرم افزار موضوع قرارداد از طرف فروشنده تضمین می گردد و این مدت بنام دوره تضمین نامیده می شود.
پس از پایان دوره تضمین، این خدمات در قالب قرارداد پشتیبانی سالانه به مدت مورد توافق ارائه خواهد  گردید که هزینه آن  حداکثر تا ۲۰% مبلغ کل قرارداد با توافق طرفین تعیین خواهد گردید و در زمان عقد قرارداد پشتیبانی هزینه ها در بازه زمانی ماهانه پرداخت خواهد گردید.
ماده نه – تعهدات فروشنده :
۹-۱)  فروشنده متعهد می گردد مراحل نصب، راه اندازی و راهبری نرم افزار را  به ۲ نفر از کارشناسان خریدار که به فروشنده معرفی می شوند آموزش دهد و مستندات مکتوب آن را در شروع قرارداد به خریدار تحویل دهد.
۹-۲)  فروشنده متعهد می گردد رازدار و امانت دار خریدار باشد و کلیه اطلاعات و فعالیت های خریدار را بصورت محرمانه تلقی نماید.
۹-۳)  فروشنده موظف است کلیه اشکالات پیش آمده نرم افزاری را در کمترین زمان ممکن پس از اعلام خریدار برطرف نماید.
۹-۴)  فروشنده موظف است به مدت ……………. سال نرم افزار موضوع قرارداد را پشتیبانی رایگان نماید. این پشتیبانی شامل نصب و راه اندازی، آموزش، رفع اشکال در کمترین زمان ممکن با پشتیبانی راه دور به صورت لحظه ای در کمتر از ۴۸ ساعت، ارائه نسخه های جدید نرم افزار می باشد.
۹-۵) فروشنده هيچگونه تعهدي در قبال اشكالات مربوط به شبكه كامپيوتري و مسائل ايجاد شده توسط نرم‌افزارهاي ديگر را نخواهد داشت.
۹-۶)  فروشنده موظف است پس از اتمام جلسات آموزشي قيد شده در بند «ج»  ماده ۳ این قرارداد، صورت جلسه تكميل آموزش (فرم چك ليست آموزشي) به تأييد ناظر قرارداد برساند.
ماده ده – تعهدات خریدار:
۱۰-۱) خریدار متعهد است برای نصب نرم افزار، سخت افزار لازم را بر اساس ساختار ارائه شده از طرف فروشنده ارائه نماید.
۱۰-۲) خریدار موضف است نماینده تام الاختیار را به عنوان مسئول نرم افزار به فروشنده معرفی نماید تا در مراحل مختلف نصب و آموزش هماهنگی های لازم با ایشان صورت پذیرد.
۱۰-۳)حقوق مادی و معنوی نرم افزار خریداری شده متعلق به شرکت ……………………… است و خریدار متعهد به حفظ حقوق یاد شده و انتقال ندادن آن به دیگران است.
۱۰-۴) خریدار متعهد است هر نوع تغییر در تنظیمات نرم افزاری و سخت افزاری و شبکه ای را از قبل به اطلاع فروشنده برساند و با وی هماهنگی نماید. مسئولیت مشکلات ناشی از حوادثی نظیر قطع برق و اشکالات سخت افزاری، اختالات ناشی از ویروس، تخریب پرونده های اطلاعاتی توسط کاربران نرم افزار و سایر نرم افزارها، عدم استفاده از امکان تهیه نسخه پشتیبان(Backup)   به عهده خریدار است. در عین حال فروشنده نهایت تلاش و مساعدت لازم جهت جبران مشکلات را به عمل خواهد آورد.
۱۰-۵) خريدار متعهد مي‌شود كه كليه تمهيدات لازم در ارتباط با نصب برنامه از جمله سيستم عامل و حداقل مشخصات سخت‌افزاري پيشنهادي از جانب فروشنده را براي نصب نرم‌افزار آماده نمايد و نيز تمهيدات مربوط به آموزش كاربران را در اختيار فروشنده قرار دهد.
۱۰-۶ ) در صورت بروز هرگونه اشكال در روند عادي اجراي برنامه بويژه در مواردي كه عملكرد و يا گزارشات برنامه مطابق با روند عادي و مورد انتظار نباشد، خريدار متعهد است در اولين فرصت فروشنده را در جريـان امر قرار دهد.
۱۰-۷)  خريدار متعهد است هر گونه تغييرات اساسـي نظير تعويـض سيستـم عامل يا نصب برنامـه‌هاي ويـژه را بـا همـاهنـگي كارشناس پشتيباني مربوطه انجام دهد.
۱۰-۹)  خريدار متعهد مي گردد كتباً نماينده‌اي را بعنوان مديرسيستم به فروشنده معرفي نمايد و در صورت تغيير مديرسيستم نيز، مراتب را كتباً به فروشنده اعلام نمايد.
شرايط پيشنهادي براي مدير سيستم شامل موارد زير مي‌باشد: 
۱) تسلط به شبكه‌هاي كامپيوتري. 
۲) آشنايي با سخت افزارهاي كامپيوتري. 
۳) آشنايي با نرم‌افزارهاي كاربردي. 
۴)ترجيحاً داراي تحصيلات در زمينه كامپيوتر.
ماده یازده –   جريمه تأخير :
هر گاه فروشنده در تحويل نرم افزار موضوع قرارداد بر طبق برنامه زمان بندي ماده سه قرارداد، تأخيرداشته باشد، جرائمي به شرح زير به اوتعلق خواهدگرفت که از محل مطالبات و کليه تضمين ها و وثائق وي بدون احتياج به اقدامات قضائي و اداري توسط خريدار قابل برداشت خواهد بود.
الف)  هر گاه جمع مدت تأخير غيرمجاز از يك دهم مدت قرارداد تجاوز ننمايد،جريمه متعلقه براي هر روز تأخیر معادل …………………………….. مبلغ قرارداد/ مبلغ …………….. ریال  می باشد.
ب) هرگاه جمع مدت تأخیر از یک دهم مدت قرارداد تجاوز کند، تا یک دهم مدت قرارداد، طبق بند (الف) بالا و برای مازاد آن برای هر روز تأخیر دو برابر میزان تعیین شده در بند (الف) .
در هر حال جریمه تأخیر از میزان ده درصد مبلغ کل قرارداد تجاوز نمی نماید. در صورت تجاوز مدت تأخیر از ۲۵% مدت قرارداد یا جریمه تأخیر از (۱۰%) مبلغ قرارداد، هر کدام زودتر محقق شود، خریدار می تواند علاوه بر دریافت جرائم فوق الذکر، قرارداد را نیز فسخ نماید.
ماده دوازده  – حوادث قهريه وغيرمترقبه:
حوادث ناشی از جنگ اعم از اعلام شده یا نشده، انقلابات، اعتصابات عمومی، شیوع بیماریهای واگیر، زلزله، سیل و طوفانهای غیر عادی، خشکسالیهای بی سابقه و همچنین آتش سوزی دامنه دار که ناشی از کار فروشنده نباشد و بطور کلی هرگونه حادثه ای که رفع آن از حیطه قدرت فروشنده خارج باشد و هیچ فروشنده  قابل و کارآزموده ای از عهده رفع آن برنیاید جزء حوادث قهریه محسوب می شود و فروشنده در مورد تأخیرات ناشی از حوادث فوق مسئولیتی نخواهد داشت. مشروط بر آنکه فروشنده ظرف مدت ده روز از تاریخ شروع حوادث قهریه خریدار را کتباً از علت امر مطلع نموده باشد. خریدار باید در صورت احراز حقیقت میزان تأخیر موجه را تعیین و مدت تحویل کالا را تمدید نماید. در هر صورت فروشنده باید کوشش و سعی خود را اعمال کند تا بر عوامل تأخیر فوق فائق آید و تا آنجا که ممکن است اجرای تعهدات خود را ادامه دهد.
در هر حال اگر به علل حوادث قهریه فروشنده ادامه قرارداد را غیر عملی بیابد و یا خریدار به واسطه علل فوق و یا هر یک از علل خارج از حیطه قدرت خود ادامه قرارداد را غیر ممکن تشخیص دهد باید مراتب را ظرف مدت ده روز کتباً به دیگری اطلاع دهد و اگر برطرف شدن مشکلات یا تأخیر ناشی از حوادث قهریه انتظار نرود و یا اجتناب از آنها ممکن نباشد و یا تحویل موضوع قرارداد امکان پذیر نباشد هر یک از طرفین حق دارد فسخ قرارداد را با اعلام کتبی ظرف مدت ده روز به طرف دیگر ابلاغ نماید.
۱- چنانچه مطالبات خریدار و خسارات وارده به خریدار طبق قرارداد از مطالبات فروشنده بیشتر باشد، فروشنده ظرف مدت سی روز پس از فسخ قرارداد، باید این اضافه دریافتی را در قبال آزادی تضمین های خود به خریدار مسترد دارد.
۲- در صورتیکه فروشنده ظرف مدت مذکور نسبت به استرداد مبلغ اضافی مزبور اقدامی ننماید، وجوه مذکور از محل تضمین های فروشنده مستقیماً تأمین خواهد شد.
ماده سیزده  – عدم واگذاري قرارداد :
فروشنده بدون موافقت و اجازه کتبي خريدار حق واگذاري قرارداد کلاً یا جزئاً را به شخص حقيقي يا حقوقي ديگر ندارد.
ماده چهارده –    ممنوعيتهاي قانوني :
 فروشنده رسماً اعلام مينمايد که  مشمول ممنوعيت مقرر در قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحيه هاي بعدي آن نمي باشد و اعلام می دارد از مفاد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه اطلاع کامل دارد و می داند در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در آیین نامه یاد شده، علاوه بر لغو قرارداد و ضبط تضمین انجام تعهدات ، از عقد قرارداد به مدت پنج سال با دستگاههای دولتی محروم گردیده و برابر مقررات به مراجع قضائی معرفی خواهد گردید.

عتیقه زیرخاکی گنج