گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 111 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

آسفالت گرم يا بتن آسفالتي، تركيبي از مصالح سنگي مرغوب دانه‌بندي شده و قير خالص است كه بر حسب نوع قير مصرفي و دانه‌بندي مصالح در درجه حرارت ۸۰ الي ۱۷۰ درجه سانتيگراد در كارخانه تهيه و در همين درجه حرارت در سطح خيابان پخش و كوبيده مي‌شود. در بتن‌هاي آسفالتي گرم مرغوب حجم فضاي خالي با توجه به دانه‌بندي مصالح سنگي بين ۸-۳ درصد است. كاربرد بتن‌هاي آسفالتي گرم به قرار زير است
قشر اساس آسفالي
قشر آستر آسفالتي
قشر رويه آسفالتي
براي تامين مشخصات فني قشر اساس آسفالتي از بتن آسفالتي يا انواع آسفالت‌هاي گرم و براي قشر آستر و رويه تنها از بتن آسفالتي استفاده مي‌شود. جزئيات امر بايد در مشخصات فني خصوصي ذكر گردد. در صورت عدم وجود اين مشخصات، رعايت مندرجات اين بخش الزامي‌است:
۱) مصالح سنگي:
مخلوط سنگي شامل مصالح ريزدانه و درشت‌دانه بايد رعايت دقيق مندرجات اين بخش تهيه و انبار شود. تمام منابع مصالح رودخانه‌اي يا معادن سنگي تعيين شده در مشخصات فني خصوصي يا منابعي كه بعداً توسط پيمانكار پيشنهاد گردد، بايد با ويژگي‌هاي مندرج در مشخصات فني خصوصي و در غياب آن، مندرجات اين بخش مطابقت كامل داشته باشد. از معادن بايد با روش اشتو T-2 نمونه‌برداري به عمل آيد. استفاده از اين منابع هنگامي مجاز است كه موافقت قبلي دستگاه نظارت كسب شده باشد. حتي‌الامكان بايد از مصالح يك معدن استفاده شود، مگر اينكه به تاييد دستگاه نظارت براي رسيدن به دانه‌بندي  موردنظر استفاده از معادن ديگر اجتناب‌ناپذير باشد. مصالح سنگي ريزدانه و درشت‌دانه بايد در كارخانه به صورت جداگانه تهيه و انبار شوند. محل انبار بايد كمي بالاتر از اطراف آن باشد تا زهكشي در بستر زيرين انبار به راحتي انجام شود. كاربرد لودر براي انبار كردن و جابجايي مصالح مناسب نيست. مصالح فيلتر بايستي در انبارهاي مسقف نگهداري شود تا به هنگام مصرف كاملاً خشك باشد. دانه‌بندي مصالح سنگي براي مخلوط‌هاي آسفالتي بسته به محل مصرف و ضخامت لايه متفاوت است، اين دانه‌بندي بسته به مشخصات بايد با يكي از دانه‌بندي‌هاي مندرج در جدول زير مطابقت داشته باشد.
جدول دانه‌بندي مخلوط‌هاي آسفالتي
حداكثر اندازه اسمي (ميليمتر) ۵/۳۷ ۲۵ ۱۹ ۵/۱۲ ۵/۹ ۵/۹ ۷۵/۴ ۷۵/۴ ۱۸/۱
شماره دانه‌بندي I II III IV V VI VII VIII IX
نوع مخلوط آسفالتي اساس آسفالتي اساس آسفالتي آستر و رويه اساس آسفالتي آستر و رويه آستر و رويه رويه رويه رويه اساس آسفالتي رويه رويه
حداقل و حداكثر ضخامت لايه كوبيده شده (م.م) ۱۵۰-۱۰۰ ۱۰۰-۷۵ ۷۵-۵۰ ۶۰-۴۰ ۴۰-۲۵ ۴۰-۲۵ ۴۰-۲۰ ۴۰-۲۰ ۲۰-۵/۱۲
اندازه الك درصد وزني رد شده از الك استاندارد (آشتور –M-72)
الك ۵۰ م.م (۴ اينچ) ۱۰۰
الك ۵/۳۷ م.م (۵/۱ اينچ) ۱۰۰-۹۰ ۱۰۰
الك ۲۵ م.م (۱ اينچ) ۹۰-۱۰۰ ۱۰۰
الك ۱۹ م.م (۷۵/۰ اينچ) ۸۰-۵۶ ۱۰۰-۹۰ ۱۰۰
الك ۵/۱۲ م.م (۵/۰ اينچ) ۸۰-۵۶ ۱۰۰-۹۰ ۱۰۰ ۱۰۰
الك ۵/۹ م.م (۸/۳ اينچ) ۸۰-۵۴ ۱۰۰-۹۰ ۱۰۰-۹۰ ۱۰۰ ۱۰۰
الك ۷۵/۴ م.م (شماره ۴) ۵۳-۲۳ ۵۹-۲۹ ۴۵-۳۵ ۷۴-۴۴ ۸۵-۵۵ ۵۰-۳۰ ۱۰۰-۷۵ ۱۰۰-۸۰ ۱۰۰
الك ۳۶/۲ م.م (شماره ۸) ۴۱/۱۵ ۴۵-۱۹ ۴۹-۲۳ ۵۸-۲۸ ۶۷-۳۲ ۱۵-۵ ۳۲-۱۵ ۱۰۰-۶۰ ۱۰۰-۹۵
الك ۱۸/۱ م.م (شماره ۱۶) ۱۵-۰ ۸۰-۴۰ ۱۰۰-۸۵
الك ۶/۰ م.م (شماره ۳۰) ۶۵-۲۰ ۹۵-۷۰
الك ۳/۰ م.م (شماره ۵۰) ۱۶-۴ ۱۷-۵ ۲۹-۵ ۲۱-۷ ۲۳-۷ ۴۰-۷ ۷۵-۴۵
الك ۱۵/۰ م.م (شماره ۱۰۰) ۲۰-۳ ۴۰-۲۰
الك ۰۷۵/۰ م.م (شماره ۲۰۰) ۶-۰ ۷-۱ ۸-۲ ۱۰-۲ ۱۰-۲ ۵-۲ ۳-۰ ۱۰-۲ ۲۰-۹
رعايت محدوديت‌هاي زير در مورد استفاده از جدول فوق الزامي است:
رعايت دانه‌بندي طبقه I داراي بافت درشت و نيمه‌پيوسته و در شمار بتن‌هاي آسفالتي قرار نمي‌گيرد.
دانه‌بندي‌هاي طبقه II‌ تا V پيوسته و منظم بوده و براي تهيه بتن آسفالتي مصرف مي‌شود.
دانه‌بندي‌هاي طبقه VI و VII كاملاً باز و گسسته است و مصرف آن محدود به قشر رويه بوده و براي ترافيك سبك مناسب است.
دانه‌بندي طبقه VIII‌ براي اساس و رويه آسفالتي با ترافيك سبك و متوسط است. 
دانه‌بندي طبقه XI به عنوان قشر رويه براي ترافيك سبك است و فاقد خصوصيات فني بتن آسفالتي است.
۲) دانه‌بندي اساس آسفالتي و كنترل كيفيت
اساس آسفالتي را مي‌توان به صورت بتن آسفالتي يا آسفالت گرم تهيه نمود. در صورت انتخاب نوع بتن آسفالتي كنترل كيفيت و مشخصات مصالح بايد با مندرجات اين بخش مطابقت نمايد. در صورت استفاده از آسفالت گرم رعايت مشخصات مشروح زير الزامي است:
۲-۱- مصالح درشت دانه:
مصالح درشت مانده روي الك نمره ۴ (۷/۴ م.م) بايد از شكستن و خرد كردن سنگ كوهي يا شن و ماسه رودخانه‌اي توسط سنگ شكن‌هاي چكشي يا مخروطي بدست آمده باشد و با مشخصات زير مطابقت نمايد:
دانه‌بندي مصالح بايد با يكي از دانه‌بندي‌هاي مندرج در جدول زير مطابقت نمايد:
جدول دانه‌بندي مصالح درشت دانه
حداكثر اندازه اسمي (م.م) ۵/۳۷ ۲۵ ۲۵ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۵/۱۲ ۵/۹ ۵/۹
شماره دانه‌بندي I II III IV V VI VII VIII IX X
اندازه الك درصد وزني رد شده از الك استاندارد
الك ۵۰ م.م (۲ اينچ) ۱۰۰
الك ۵/۳۷ م.م (۵/۱ اينچ) ۱۰۰-۹۰ ۱۰۰ ۱۰۰
الك ۲۵ م.م (۱ اينچ) ۵۵-۲۰ ۱۰۰-۹۰ ۱۰۰-۹۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
الك ۱۹ م.م (۴/۳ اينچ) ۱۵-۰ ۵۵-۲۰ ۱۰۰-۹۰ ۱۰۰-۹۰ ۹۰-۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
الك ۵/۱۲ م.م (۲/۳ اينچ) ۱۰-۰ ۶۰-۲۵ ۵۵-۲۰ ۱۰۰-۹۰ ۱۰۰-۹۰ ۱۰۰ ۱۰۰
الك ۵/۹ م.م (۸/۳ اينچ) ۵-۰ ۵-۰ ۱۵-۰ ۵۵-۲۰ ۴۵-۳۰ ۷۰-۴۰ ۷۵-۴۰ ۱۰۰-۸۵ ۱۰۰-۹۰
الك ۷۵/۴ م.م (شماره ۴) ۱۰-۰ ۵-۰ ۱۵-۰ ۲۵-۵ ۱۵-۰ ۲۵-۵ ۳۰-۱۰ ۵۵-۲۰
الك ۳۶/۲ م.م (شماره ۸) ۵-۰ ۵-۰ ۱۰-۰ ۵-۰ ۱۰-۰ ۱۰-۰ ۳۰-۵
الك ۱۸/۱ م.م (شماره ۱۶) ۵-۰ ۵-۰ ۵-۰ ۱۰-۰
الك ۳/۰ م.م (شماره ۵۰) ۵-۰

درصد سايش مصالح درشت دانه به روش لوس‌آنجلس بر اساس آزمايش T-96 آشتو نبايد از ۴۵% تجاز نمايد.
درصد افت وزني مصالح به روش ۱۰۴ با سولفات سديم پس از پنج نوبت نبايد از ۱۲% تجاوز نمايد.
ضريب تورق دانه‌ها به روش B.S.65 نبايد از ۳۵% تجاوز نمايد.
در صورت مصرف مصالح شكسته بايد حداقل ۵۰% وزني مصالح مانده روي الك نمره ۴ در يك جبهه يا بيشتر (به غير از شكستگي طبيعي آنها) شكسته شده باشد.
۲-۲- مصالح ريزدانه
مصالح ريزدانه رد شده از الك نمره ۴ (۷۵/۴ م.م) مي‌تواند از ماسه شكسته يا ماسه طبيعي يا مخلوطي از هر دو باشد. اين مصالح بايد تميز، بادوام، حتي‌الامكان تيز گوشه و عاري از مواد اضافي رس، لاي و مواد آلي و سست و سبك باشد. رعايت نكات زير در مورد اين مصالح الزامي است:
دانه‌بندي مصالح ريزدانه: بايد با مشخصات جدول زير مطابقت نمايد. ماسه طبيعي و ماسه شكسته در حين توليد بي‌آنكه با يكديگر مخلوط شوند، بايد جداگانه انبار شده و دانه‌بندي هر يك از آنها با مشخصات جدول زير مطابقت نمايد.

عتیقه زیرخاکی گنج