گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

صنعت جديد ، مهندسي و تكنولوژي همبستگي بسيار نزديك با علوم پايه دارد دانستن حقايق تعاملات و فرآيندهاي صنعتي در گرو آگاهي خوب از قوانين علوم پايه است اين آگاهيها صرفاً از متون كتابهاي درسي و شنيدن درسهاي نظري حاصل نمي شود مگر اين كه دانشجو خودش در آزمايشگاه دست به تحقيق و بررسي بزند تا به رازها و نهفته ها و دقايق اصول و قوانين فيزيك دست يابد .مهمترين هدف از كار در آزمايشگاه تحقيق مستقيم و تجربي قوانين نظري است 
۱- در اولين جلسه وورود به آزمايشگاه از محل وسايل ، كليد و پريز برق ، شير آب ، جعبه كمكهاي اوليه ، كپسول آتشنشاني و غيره آگاهي يافته و به خاطر بسپاريد .
۲- رعايت نكات انضباطي از شرايط اوليه كار دسته جمعي است همواره مواظب باشيد تا مزاحمتي براي ديگران ايجاد نگردد .
۳- محيط آزمايشگاه را تميز نگه داريد.
۴- پيش از حضوردر هر جلسه آزمايشگاه، مطالب مربوط به آن جلسه را از كتاب فيزيك و دستور كار آزمايشگاه فيزيك و با كتابهاي جنبي مطالعه كرده و آمدگي لازم را براي انجام آزمايش كسب كنيد .
۵- از روز اول بايد دفتر كار (و ماشين حساب )همراه داشته باشيد و همه اطلاعات مفيد را مطابق دستورهاي داده شده در آن بنويسد .
۶- براي انجام آزمايش هر يك از جلسات وسايل مورد نياز را به طور كامل و سالم تحويل گرفته و در حين انجام آزمايش در حفظ و نگهداري آن كوشا باشيد و پس از پايان آزمايشهاي مربوط تمام وسايل را سالم تحويل دهيد .
۷- سعي كنيد تمام افراد گروه در انجام آزمايشها شركت داشته باشند .
۸- چنانچه طرز استفاده صحيح از وسيله اي را نمي دانيد آن را به كار نگيريد و در صورت لزوم از مربي آزمايشگاه كمك بگيريد .
۹- در ضمن كار با يد مقررات ايمني را رعايت كنيد و مواظب باشيد به خود و دستگاهها صدمه اي وارد نكنيد چنانچه ضمن انجام آزمايش برايتان حادثه اي پيش آمد براي رفع آن به مربي يا مسئول آزمايشگاه مراجعه كنيد .
۱۰- در حين آزمايشها بهتر است كه دانشجو فكر خود را به كار انداخته و سعي كند جواب سؤالهاي پيش آمده را شخصاً و اگر نشد با مشورت همكاران خود و اگر باز هم نشد توسط مربي آزمايشگاه بدست آورد ولي اين روش كه دانشجو تا با سؤال و مشكلي مواجه گرديد فوراً بخواهد آن را از ديگران بپرسد آموزنده نيست.
۱۱- در حين اندازه گيريها و آزمايشها از همان اول بايد مراقب منابع خطاي اندازه گيري بوده و سعي شود تا حد امكان از ميزان خطاها كاسته شود .
۱۲- در مواردي كه احتمال وجود خطا زياد است بايد آزمايش را به دفعات لازم تكرار كرده و ميانگين اندازه گيري هاي را بدست آوريد تا از تأثير خطاهاي تصادفي كاسته گردد .
۱۳- دانشجو در حين خروج از آزمايشگاه بايد دفتر كار خود را به امضاي مربي برساند تا اينكه مربي كار وي را بررسي نموده و اگر كم و كاستي روي داده باشد همانجا جبران شود .
تهيه گزارش كار
ارائه گزارش به مافوق و تدوين طرح و برنامه اجرايي و نحوه نظلرت بر چگونگي عمليات در سطوح پايين تر از ضروريات كار در مراكز صنعتي ، اداري و خدماتي است لذا تهيه گزارش كار آزمايشگاه مي تواند تمرين خوبي براي اين مقاصد باشد . از كليه آزمايشهايي كه مشاهده كرده و يا انجام داده ايد گزارشي تهيه كنيد كه شامل موارد زير باشد :
۱- نام و نام خوانوادگي و شماره دانشجويي و …
۲- رشته تحصيلي… روز و ساعت آزمايشگاه … تاريخ انجام آزمايش …
۳- موضوع آزمايش …
۴- هدف آزمايش …
۵- وسايل لازم براي انجام آزمايش …
۶- مطالب علمي مربوط به ازمايش به طور اختصار …
۷- شرح نحوه انجام آزمايش …
۸- اشكال مورد نياز …
۹- نمودار ، جداول و محاسبات لازم …
۱۰- عوامل خطا و راههاي كم كردن اثر آنها …
۱۱- نتيجه حاصل از آزمايش …
۱۲- مقايسه نتايج حاصل از آزمايش با مقادير ايده آل كه از نظريه حاصل مي شود و نوشتن دلايل مطابقت و عدم مطابقت آنها …
۱۳- نظرات و پيشنهادات …
۱۴- پاسخ به پرسشهاي دستور كار آزمايشگاه …
خطا (بيراهي ) 
براي اندازه گيري هر كميتي بايد آن را با مقداري از همان كميت كه به عنوان واحد انتخاب شده بسنجيم نسبت مقدار كميت به واحد آن را اندازه يا مقدار عددي آن كميت مي نامند .اما معمولاً در خلال مقايسه ، دچار خطا مي شويم كه علت هاي گوناگوني دارد در زير به اختصار اين علل و عوامل را بررسي مي كنيم : 
عوامل خطا : 
اغلب براي اندازه گيري يك كميت مي توان از ابزارهاي مختلف با دقتهاي مشخصي استفاده كرد .به عنوان نمونه ضخامت يك قطعه شيشه را مي توان با يك خط كش با دقت ميلي متر ،با كوليس با دقت دهم ميلي متر و با ريز سنج با دقت صدم ميلي متر اندازه گرفت پس هر چه از ابزار دقيق تري استفاده شود معمولاً دقت اندازه گيري بيشتر خواهد بود اما دقت ابزار اندازه گيري محدود مي باشد و به طبع آن امكان خطا نيز وجود دارد و اين عامل را خطاي ابزار اندازه گيري مي ناميم از طرفي دقت شخص اندازه گير نيز عامل ديگري محسوب مي گردد كه براي مثال عمود بودن خط ديد شخص بر خط دماسنج مي تواند دقت را افزايش دهد و عدم توجه به اين امر باعث افزايش خطا مي گردد همچنين عوامل محيطي مي تواند بر دقت اندازه گيري تأثير گذار باشند .براي نمونه دماي محيط مي تواند تأثير مستقيمي بر اندازه گيريهاي ترموديناميكي بر جاي بگذارد پس به طور خلاصه عوامل خطا به سه دسته زير تقسيم مي گردد :
۱- خطاي ابزار اندازه گيري 
۲- خطاي انسان يا شخص اندازه گيرنده 
۳- خطاي ناشي از عوامل محيطي 
البته گاهي خطاهاي تصادفي در اندازه گيريها وارد مي شوند كه كه با چند بار اندازه گيري و گرفتن ميانگين مي توان تأثير اين خطاها را كم كرد .
خطاي مطلق و خطاي نسبي  
همانگونه كه گفته شد معمولاً اختلافي بين مقدار واقعي يك پارامتر مانند x    و مقدار اندازه گيري شده xّ وجود دارد كه آن را خطاي مطلق مي نامند .
خطاي مطلق = x –x = x
اما در عمل براي مقايسه دقت در اندازه گيري از عبارت ديگري به نام خطاي نسبي استفاده مي گردد كه به صورت زير تعريف مي شود .
خطاي نسبي ، نسبت خطاي مطلق به مقدار واقعي كميت مي باشد .
                                                            =  = خطاي نسبي 
خطاي مطلق  x Δ كميتي از جنس x  و با تغيير واحد اندازه گيري x  مقدار عددي آن تغيير مي كند ولي خطاي نسبيx Δ /x Δچون نسبت بين دو كميت از يك جنس مي باشد عدد مطلق است و مقدار عددي آن با تغيير واحد اندازه گيري x     تغيير نمي كند خطاي نسبي معمولاً براي مقايسه دقت در اندازه گيريها و محاسبات به كار مي رود ولي چون هميشه عددي است از يك كوچكتر ، بيشتر آن را به صورت درصد محاسبه نموده و آن را درصد خطا مي نامند با در دست داشتن خطاي نسبي ،درصد خطا به صورت زير محاسبه مي شود .

عتیقه زیرخاکی گنج