گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر
این فایل در قالبPDFتهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران -راه وترابریارزيابي پارامترهاي هندسي قوس هاي جاده اي در روند بهينه طراحي. این پروژه پایان نامه در قالب ۲۳۳صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد PDFقابل ویرایش نیست و قیمت پایان نامه نیز بسیار مناسب تر از فروشگاه های دیگر قرار داده شده است
از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران – راه و ترابری

ارزيابي پارامترهاي هندسي قوس هاي جاده اي در روند بهينه طراحي

INVESTIGATION OF NUMERAL CURVE PARAMETERS OF ROADS IN THE TREND OF OPTIMAL DESIGN

فهرست مطالب:
چكيده . ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
مقدمه . …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳
فصل اول : كليات
۱)تعريف كلي مسأله . ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵ -۱
۲)نياز به مطالعه در مورد مساله ……………………………………………………………………………………………………………… ۸ -۱
۳)اثرات مهم مطالعه بر مسأله از نظر بهبود آن ………………………………………………………………………………………. ۸ -۱
۴)اهداف تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹ -۱
۵)دامنه اثر مسأله در جامع علمي و اجتماع …………………………………………………………………………………………… ۹ -۱
۶) محدوديت ها و چارچوب پرو ژه ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰ -۱
فصل دوم : كاوش در متون
مقدمه . ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۲ )بررسي مقالات . …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴ -۱
۱ )مسيرهاي افقي ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴ -۲ -۲
۲)جابجايي وسيلة نقليه و خصوصيات سواري و هدايت آن . ……………………………………………………………. ۱۶ -۲ -۲
۳)پايداري وسيلة نقليه در قوس . ……………………………………………………………………………………………………… ۲۸ -۲ -۲
۴)فاكتورهاي اصطكاك جانبي …………………………………………………………………………………………………………. ۳۵ -۲ -۲
۱-۴ )فاكتورهاي اصطكاك جانبي ماكزيمم ……………………………………………………………………………………… ۳۶ -۲ -۲
۳۸ ……………………………………………………………………………………… ball bank 2-4 )راحتي راننده و شاخص -۲ -۲
ح
۳-۴ )سرعت وسيلة نقليه و اصطكاك جانبي . …………………………………………………………………………………… ۴۸ -۲ -۲
۵۹ ……………………………………………………………………………….. AASHTO 4-4 )سياست هاي قبل از ۲۰۰۱ -۲ -۲
۵-۴ )تكنيك هاي بين المللي . ………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱ -۲ -۲
۵)سرعت و ايمني و راحتي حركت در قوس . ………………………………………………………………………………….. . ۶۴ -۲ -۲
۶)مقطع عرضي و بربلندي ……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳ -۲ -۲
۷)ساير فاكتورهاي تأثير گذار بر روي پايداري وسيلة نقليه ……………………………………………………………. ۷۶ -۲ -۲
۸)مينيمم شعاع قوس هاي افقي . …………………………………………………………………………………………………….. ۷۷ -۲ -۲
۹)ساير جوانب مهم . ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲ -۲ -۲
۸۲ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. . e ,f 1-9 )توزيع -۲ -۲
۱۰ )سازگاري طراحي و زيباشناسي قوس هاي افقي . ………………………………………………………………………. ۹۲ -۲ -۲
۱۱ )كنترل شيب طولي در قوس هاي افقي …………………………………………………………………………………….. ۹۵ -۲ -۲
۱)كنترل ماكزيمم شيب طولي …………………………………………………………………………………………………. ۹۵ -۱۱ -۲ -۲
۲)كنترل مينيمم شيب طولي . ………………………………………………………………………………………………….. ۹۶ -۱۱ -۲ -۲
۱۲ )تصادفات جاده اي . ……………………………………………………………………………………………………………………… ۹۶ -۲ -۲
۱)اهميت تصادفات جاده اي . …………………………………………………………………………………………………….. ۹۶ -۱۲ -۲ -۲
۲)عامل خطاهاي انساني . …………………………………………………………………………………………………………… ۹۷ -۱۲ -۲ -۲
۳)عامل محيط وراه . …………………………………………………………………………………………………………………… ۹۸ -۱۲ -۲ -۲
۴)عامل وسيلة نقليه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸ -۱۲ -۲ -۲
۵)عامل مديريت ايمني . …………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹ -۱۲ -۲ -۲
۱۳ )معرفي الگوي جهاني پيارك . ……………………………………………………………………………………………………… ۹۹ -۲ -۲
۱۴ )روش انجام تحقيقات بر روي نقاط حادثه خيز ………………………………………………………………………. ۱۰۱ -۲ -۲
خ
۱۵ )مروري بر تاريخچة رابطه هاي شاخص خطر . …………………………………………………………………………. ۱۰۲ -۲ -۲
۱۶ )ايمن سازي نقاط حادثه خيز . ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵ -۲ -۲
۱۷ )طبقه بندي نقاط حادثه خيز…………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶ -۲ -۲
۱۸ )روش هاي بهسازي ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶ -۲ -۲
۳ )بررسي پايان نامه ها ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸ -۲
۴)بررسي كتاب ها . ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۱ -۲
۴)بررسي كنفرانس ها ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳ -۲
۴)سوالات مطرح شده و يافته ها تا زمان حاضر . ……………………………………………………………………………….. ۱۱۴ -۲
فصل سوم : روش تحقيق
۱ ) روش بكار گرفته شده ودلايل آن . ……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶ -۳
۲ ) دستور العمل جمع آوري اطلاعات و روش بكار رفته . …………………………………………………………………. ۱۱۶ -۳
۳ ) تعاريف و نشانه ها و اختصارات رياضي ……………………………………………………………………………………….. ۱۱۹ -۳
۴ ) برنامة كامپيوتري استفاده شده . ………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳ -۳
۵ ) ارائه مباحث ضروري علمي . ………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۶ -۳
۱) استفاده از رگرسيون در مدل سازي…………………………………………………………………………………………. ۱۲۶ -۵ -۳
۲ ) شيب خط رگرسيون ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹ -۵ -۳
۱۳۱ ………………………………. . F 3 ) بررسي ميزان پراكندگي داده ها از مقدار برازشي آنها وانجام آزمون -۵ -۳
۴ ) ضريب تشخيص . …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳ -۵ -۳
فصل چهارم: جمع آوري اطلاعات
۱ ) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵ -۴
۲ ) اطلاعات كلي مسير مورد مطالعه . ………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵ -۴
د
۳ ) جمع آوري اطلاعات طرح هندسي در محدوده هاي مطالعاتي . ………………………………………………… ۱۳۶ -۴
۴ ) اطلاعات آمار تصادفات . ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۷ -۴
۵ ) تعريف متغيرهاي بكار رفته در مدل ………………………………………………………………………………………….. ۱۳۹ -۴
۱۴۳ …………………………………………………………………………………. . SPSS 6 ) تحليل داده ها توسط نرم افزار ۱۶ -۴
۱-۶ ) محاسبة ضريب همبستگي بين پارامترها . ……………………………………………………………………………… ۱۴۳ -۴
۲-۶ ) ضريب همبستگي جزئي ………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۴ -۴
۳-۶ ) پيش بيني تعداد تصادفات خسارتي معادل در محدوده هاي تحت مطالعه …………………………. ۱۴۶ -۴
۱۴۸ …………………………………………………………………………………………………….. . Model Summery 4-6 ) جدول -۴
۱۵۰ ……………………………………………………………………………………………………………………….. . Anova 5-6 ) جدول -۴
۱۵۱ …………………………………………………………………………………………………………………. Cofficients 6-6 ) جدول -۴
۱۵۲ ……………………………………………………………………………………….. Coefficient Correlations 7-6 ) جدول -۴
۱۵۲ ………………………………………………………………………………………………….. . Residual Statistics 8-6 ) جدول -۴
۷ ) تفسير ضرايب متغيرها در مدل . …………………………………………………………………………………………………. ۱۵۵ -۴
فصل پنجم: تحليل اطلاعات
۱ ) تحليل اطلاعات . ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۰ -۵
فصل ششم: نتيجه گيري وپيشنهادات
۱ ) نتيجه گيري در مورد هر يك از فرضيات تحقيق . …………………………………………………………………… ۱۶۸ -۶
۲ ) نتيجه گيري در مورد شكل تحقيق ………………………………………………………………………………………….. ۱۷۱ -۶
۳ ) كابردهاي علمي و تئوري ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۱ -۶
۴ ) پيشنهادهاي تحقيقاتي براي آينده . …………………………………………………………………………………………. ۱۷۲ -۶
منابع فارسي . ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۸
منابع انگليسي ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۹

توضیحات متن:

۱ تعريف كلي مسئله:
با توجه به جايگاه ويژه پروژه هاي راهسازي در روند توسعة كشور، كه به عنوان پروژه هاي زير بنايي
شناخته مي شوند و همچنين توسعه و نگهداري راههاي كنوني ، لازم است به منظور توسعه ونگهداري راه
هاي موجود و همچنين طرح مسير هاي جديد، مسائل مربوط به ايمن سازي و بهبود نقاط حادثه خيز انجام
گيرد تا سازگاري بين انتظارات راننده و طرح هندسي مسير بخوبي تأمين گردد .
اخيرا طرحي براي به صفر رساندن تلفات ترافيكي در سوئد اجرا شده است، طبق اين طرح نبايد كسي كشته
و يا جراحت جدي ببيند. اگر چه پيشگيري ۱۰۰ درصد از تصادفات به علت اجتناب ناپذير بودن خطاي
انساني غير ممكن است. اما راهها مي بايست به گونه اي طراحي وساخته شوند تا اين اشتباهات منجر به
مرگ ، صدمات جزئي ومعلوليت انسانها نگردد. طرح مذكور ، مسئوليت اصلي را متوجه طراحان ومهندسان
راه و خودروسازان و سياست گذاران سيستم حمل ونقل وپليس راه مي داند وبر اين باور است كه سيستم
حمل ونقل متشكل از اجزاي مختلفي نظير راه ، وسايل نقليه و استفاده كنندگان از راه مي باشد كه در تأمين
[ ايمني ارتباط متقابلي دارند.[ ۱
همه ساله بر اثر حوادث رانندگي در ايران تعداد زيادي از هموطنانمان قرباني مي شوند و صدمات جاني
ومالي زياد وجبران ناپذيري بر جامعه تحميل مي گردد. پس يكي از مهمترين شاخص هايي كه بايد مورد
توجه و بررسي قرار گيرد ، موقعيتهاي سوانح رانندگي در سطح كشور است كه مارا در شناسايي نقاط حادثه
خيز و عوامل موثر در تصادفات با توجه به موقعيت جغرافيايي حادثه ياري مي نمايد . اگر در قسمت خاصي
از جاده تصادفات مكرر مشاهده شده باشد، بايد تمركز اصلي بر روي اصلاح طرح هندسي آن قسمت باشد،
بگونه اي كه راننده ناگهان با يك وضعيت خاص مواجه نشود كه در پي آن يك تصميم غير منتظره بگيرد.
متأسفانه در كشور ما هنوز فاصلة زيادي با كشورهاي توسعه يافته وجود دارد ، به نحوي كه طبق آمارهاي
اعلام شده توسط وزارت كشور و پليس راهنمايي و رانندگي، خسارت هاي مالي تصادفات جاده اي به سالانه
هفت تا هشت هزار ميليارد تومان مي رسد كه اين رقم معادل چهار درصد توليد ناخالص داخلي به قيمت
٦
هاي جاري مي باشد. طبق گزارش بانك مركزي، توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت جاري در سال ۸۵
معادل ۲۰۳ هزار ميليارد تومان بوده است كه بر اين اساس ميزان خسارت هاي مالي تصادفات جاده اي
[ معادل چهار درصد توليد ناخالص داخلي به قيمت هاي جاري است.[ ۲
طبق آمارهاي مربوط به تصادف جاده اي در سال ۸۵ ، بيش از ۲۸ هزار نفر كشته و ۲۰۰ هزار نفر مصدوم و
مجروح شده اند و خسارتي معادل هفت هزار ميليارد تومان را بر جاي گذاشته است.بر اين اساس تعداد
۲ درصد / تصادف جاده اي در ايران ۲۰ برابر ميانگين جهاني است و سهم ايران از تصادف جاده اي جهان ۵
است در حالي كه سهم ايران از كل جمعيت جهان يك درصد مي باشد . به عبارت ديگر تصادف جاده اي در
ايران، پنج برابر كشورهاي صنعتي و پنج برابر كشورهاي همتراز ايران است. در شرايطي كه سالانه يك
ميليون و ۲۰۰ هزار نفر در جهان بر اثر تصادفات جاده اي كشته مي شوند و ۸۰ درصد اين كشته ها مربوط
به كشورهاي در حال توسعه است، آمار كشته هاي تصادفات در ايران سهم بالايي را به خود اختصاص داده و
[ خسارت هاي جاني و مالي قابل توجهي را به كشور و جامعه تحميل مي كند.[

عتیقه زیرخاکی گنج