گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 143 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

زمين لرزه چيست ؟ زمين لرزه عبارت است از لرزش ناگهاني يا اختلال در سطح زمين كه باعث مي شود به وسيلة حركاتي در لايه هاي خارجي تر زمين انرژي ، كه به صورت طبيعي بوجود مي آيد در زمين باعث آشفتگي و يا فشار وارد كردن مي شود و خودش را آزاد مي كند و باعث تكانهاي تند و شديدي مي شوند كه ما آنرا به عنوان زمين لرزه تعبير مي كنيم
گسل چيست ؟
يك گسل يا گسله عبارت است از يك لايه در سطح خارجي زمين جايي كه صخره هاحركت مي كنند به نسبت لايه هاي و درجات انرژي بالاتر . يك گسل زمانيكه لغزش مي كند ارتعاش رخ مي دهد و نتيجة آن زمين لرزه است . 

پس لرزه چيست ؟ 
پس لرزه عبارت است از زمين لرزه هاي كوچك كه رخ مي دهند سريعاً بعد از زمين لرزه . پس لرزه ها احساس مي شوند مثل يك سري از حركات تكان دهنده و معمولاً وهمراه هستند با زمين لرزه هاي بزرگتر . 
لرزه شناسي ؟ 
واژة لرزه شناسي يك واژة يوناني و تحت الفظي است كع تعريف مي شود به عنوان به لرزه درآوردن . اطلاعات و بررسي هاي زمين لرزه تعريف مي شود تحت عنوان لرزه شناسي .
لرزه شناسي دانشمنداني هستند كه تحقيق و بررسي مي كنند زمين لرزه و موضوعات مربوط به آن را . بوسيلة تجزية تحليل هاي دقيق سطح زمين قبل از ، در حال و بعد از زلزله لرزه شناسان قادر خوهند بود كه ببينند چگونه انرژي زمين حركت مي كند . ر سالهاي اخير مطالعات گسترده بوسيلة لرزه شناسان انها را قادر به ين كرده كه با دقت اشاره كنند . به اثرات ويرانگر زلزله و يك آموزش عمومي بدهند براي اينكه چگونه آماده كنند خود را براي تكانها و لرزشهاي شديد زمين . كارهاي زيادي جهت كم كردن و كاهش دادن خسارت ناشي از زمين لرزه از جمله ساختماني ، سازه اي و جراحتي و حتي جلوگيري از مرگ در دنيا انجام شده است . 
لرزه نگار : يك ماشين علمي است كه براي ضبط كردن حركات در سطح زمين به كار مي رود . 
درجة ريشتر : يك ماشين نيست بلكه يك فرمول رياضي است كه تخمين مي زند طول امواج ضبط شده در لرزه نگار را . اندازه گيري نتايج سايز و اندازة ‌دقيق زمين لرزه را مشخص مي كند . 
كجاها زمين لرزه رخ مي دهد ؟
البته براي زمين لرزه اين ممكن است كه در هر جاي كرة زمين اتفاق بيفتد اما لرزه نگار بيانگر اين مطلب است كه زلزله ها بيشتر در نقاط بخصوصي احساس مي شوند و رخ مي دهند . 

كمربند مرتعش اقيانوس آرام 
اين ناحيه پيدا مي شود در لبة خارجي اقيانوس آرام . حدود ۸۰ درصد زمين لرزه هاي بزرگ در اين ناحيه رخ مي دهد . كمر بند مرتعش اقيانوس آرام اندازه گيري مي شود از شيلي تا آمريكاي جنوبي و نواحي غربي ايالات متحده ، و همچنين شامل نواحي شمالي بالاي آلاسكا جزيرة آليوتين ، ژاپن ،‌زلاندنو نيز مي شود . 


آلپايه : 
هيماليا ، مديترانه ، و اقيانوس اطلس تشكيل مي دهند نواحي كمربند آلپايه را . تقريباً  18 درصد زمين لرزه د راين نواحي رخ مي دهند . 

لبة مياني اقيانوس اطلس : 
لبة مياني اقيانوس اطلس سومين ناحيه اي است كه بيشتر لرزه ها رخ مي دهند و پرسش مي دهند نواحي محور شمالي جنوبي اقيانوس اطلس را اقيانوس قطب شمال تا نواحي جنوبي آفريقا . 
در ايالات متحده ،‌آلاسكا و كاليفرنيا زمين لرزه هاي بيشتري ديده مي شود در هر سال نيست به جاهاي ديگر و ايالات ديگر . فلوريداوداكوتاي شمالي همواره تحت تأثير زمين لرزه ها قرار دارند . 
معمولاً چه زماني زمين لرزه ها رخ مي دهند ؟ 
لرزه هاي كوچك : زمين لرزه هر روز رخ مي دهد در حقيقت صدها زمين لرزة مختلف هر روزه رخ مي دهد در كرة‌خاكي ما زمين خوشبختانه بيشتر آنها آنقدر كوچكند كه احساس نمي شوند . هر روزه لرزه نگار ثبت و ضبط مي كند حركتهاي كوچك زمين را كه بيشتر آنها كوچكند و خساراتي را به بار نمي آورند لرزه هاي كوچك از نظر تكنيكي شناخته مي شوند به عنوان خيلي كوچك ، كوچك و لرزه هاي سبك كه بين ۳ تا ۴ ريشتر اندازه گيري مي شوند . 

لرزه هاي ملايم و متعادل : 
لرزه هاي ملايم تقريباً ۱۵ تا ۲۰ بار در هر سال رخ مي دهند . لرزه هاي ملايم اندازه گيري مي شوند بين ۶ـ۵ در واحد ريشتر كه مي توانند ميليونها دلار خسارت به بار مي آورند . 

عتیقه زیرخاکی گنج