گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

منظور ومقصود نهايي از انجام پژوهش در وهله اول باز خورد به مديران مدارس مورد مطالعه مي‌باشد تا ضمن بازنگري درنحوه مديريت خود،از برداشتهاي ذهني نيروهاي تحت مديريت خويش در مورد نحوه مديريت خود آگاهي پيدا نمايند و موقعيت مديريت خويش را بر روي پيوستار سبك رهبري ليكرت تشخيص دهند و از طرف ديگر از موثرترين سبكهاي رهبري كه مورد نظر دبيران مدارس شاهد بوده است مطلع شوند.
هدف ديگر بازخورد به نظام آموزشي مدارس شاهد و كارشناسي ستاد شاهد مي‌باشد تاضمن آگاهي از نحوه مديريت مدارس شاهد بتوانند بهترين و موثرترين سبكهاي رهبري را به مديران مدارس ارائه كرده و در تنظيم كلاسهاي آموزش ضمن خدمت براي ساير مديران مورد استفاده قرار دهند.
و در نهايت ضمن بررسي تفاوت هاي شيوه رهبري و مديريت هريك از مديران،عوامل مهم ايجاد رضايت شغلي را در جامعه آماري مورد نظر ارائه دهند.
بين سبك‌هاي رهبري ليكرت با ميزان رضايت شغلي دبيران در جامعه آماري مورد نظر رابطه معني داري وجود دارد.
بين سبك های رهبري آمرانه – استثماري ليكرت با ميزان رضايت شغلي دبيران در جامعه آماري مورد نظر را بطه معني داري وجود دارد.
بين سبك‌ های رهبري آمرانه- خيرخواهانه ليكرت با ميزان رضايت شغلي دبيران در جامعه آماري مورد نظر رابطه معني داري وجود دارد.
بين سبك‌ های رهبري مشورتي ليكرت با ميران رضايت شغلي دبيران درجامعه آماري مورد نظر رابطه معني داري وجود‌دارد.
بين سبك‌ های رهبري مشورتي ليكرت با ميزان رضايت شغلي دبيران در جامعه آماري مورد نظر رابطه معني داري 

متغيرملاك: سبك‌هاي رهبري ليكرت شامل آمرانه/ استثماري،آمرانه/ خيرخواهانه، مشورتي و مشاركتي 
متغير پيش بين : ميزان رضايت شغلي دبيران مدارس دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصيلي ۸۴-۸۳ 
متغيرهاي ناخواسته : سن دبيران و ميزان حقوق و ميزان تشويقات و قوانين و ضوابط و بخشنامه‌هاي آموزش و پرورش و همكاران مدرسه و سطح تحصيلات و جنسيت 
در اين تحقيق با توجه به عنوان پژوهش كه بررسي رابطه بين دو متغير مي‌باشد از تحقيق زمينه‌يابي استفاده خواهد شد. 
تحقيق زمينه‌يابي به منظور كشف داده‌ها يا اطلاعاتي به كار برده مي‌شود كه از طريق آنها مي‌توان روابط بين متغيرها را مورد بحث و بررسي قرار داد. (دلاور، ۱۳۷۹، ص۱۱۷) 
جامعه آماري اين پژوهش كليه دبيران زن شاغل در مدارس راهنمايي دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصيلي ۸۴-۸۳ مي‌باشند 
تعداد نمونه در اين تحقيق با استفاده از جدول «تاكمن» از بين ۲۰۱ نفر دبير شاغل در ۱۱ مدرسه شاهد تعداد ۱۳۳ نفرتعيين گرديد. در اين پژوهش براي تعيين نمونه از روش نمونه‌گيري، طبقه‌اي تصادفي استفاده گرديده است 
جهت نمونه‌گيري طبقه‌اي تصادفي شهر تهران را به ۵ قسمت به شرح ذيل تقسيم مي‌كنيم و سپس تعداد كل نمونه (۱۳۳ نفر) را براساس فرمول              ×            =   تعداد حجم نمونه (۱۳۳) براي هر ناحيه مشخص مي‌كنيم


عتیقه زیرخاکی گنج