گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده شوامل موارد زیر است:

اين قرارداد در تاريخ      بين شرکت        که منبعد کارفرما                    
ناميده مي شود با نمايندگي آقای    از يك طرف و شرکت                   به شماره ثبت                           ثبت شده در         که در اين قرارداد کارشناس ناميده مي شود با نمايندگي آقاي                                            و            که طبق اساسنامه و آگهي منتشره در روزنامه رسمي شماره         مورخ      اختيار امضاء اين قرارداد را دارند از طرف ديگر براي استفاده از خدمات کارشناسي طبق مقررات و شرايطي که ذيلاً ذکر مي شود منعقد مي گردد.
ماده يك- موضوع قرارداد:
موضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات کارشناسي به شرح مندرج در پيوست ١ اين قرارداد
– مدت قرارداد:
مدت اجراي اين قرارداد از تاريخ                لغايت                به مدت              به شرح برنامه زمانبندي پيوست ٢ اين قرارداد.
ماده سه- حق الزحمه کارشناسي): ساعتي يا ماهيانه يا روزي)
حق الزحمه کارشناسي براي انجام خدمات کارشناسي موضوع قرارداد به طور مقطوع مبلغ                  ريال بشرح مندرج در پيوست ٣ قرارداد مي باشد.
تبصره ١: مبلغ فوق الذکر شامل حق الزحمه کليه خدمات موضوع قرارداد بوده و کارشناس حق ندارد بابت
انجام خدمات فوق يا کارهائي که براي انجام اين خدمات ضروري است وليكن در شرح خدمات آن اشاره
نشده است، مطالبه وجه اضافي نمايد.
ماده چهار- شرايط پرداخت:
۱-۴- در صورت درخواست کارشناس، کارفرما            درصد از حق الزحمه را بعنوان پيش پرداخت
در مقابل ارائه ضمانتنامه بانكي به همان مبلغ ظرف مدت پانزده روز از تاريخ مبادله قرارداد به کارشناس
پرداخت خواهد نمود.
مبلغ پیش پرداخت متناسباً از صورتحسابهاي کارشناس کسر و ضمانتنامه مربوطه به تدريج و به ميزان
کسور پيش پرداخت مستهلك خواهد شد .
۲-۴- حق الزحمه هر بخش از خدمات موضوع قرارداد در مقابل ارائه صوتحساب خدمات انجام شده(منضم گزارش مذکور در بند ۱-۵ قرارداد) که براساس قيمتهاي مندرج در پيوست ٣ محاسبه گرديده و به تائيد دستگاه نظارت رسيده است، ظرف مدت                  روز پس از تائيد صورتحساب، پس از اعمال کسور قانوني و قراردادي در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.
تبصره ١: مدت رسيدگي به صورتحسابهاي مذکور در اين ماده حداکثر             روز مي باشد. در صورتيکه صورتحسابهاي مذکور به لحاظ نقص و يا اشكال عودت داده شود، مهلت فوق از زمان رفع نقص يا اشكال محاسبه خواهد شد.
ماده پنج- گزارشهاي خدمات کارشناسي:
کارشناس در طول اجراي خدمات کارشناسي، گزارشهاي مشروحه ذيل را تهيه و تسليم کارفرما مي نمايد.
۱-۵-گزارش هاي انجام خدمات کارشناسي (عملکردی)
گزارشات عملكردي به گزارشهايي اطلاق مي گردد که مرتبط با اقداماتي است که کارشناس در راستاي خدمات کارشناسی موضوع قرارداد انجام م يدهد کارشناس م يبايست در پايان هر بخش از خدمات کارشناسی به شرح مذکور در پيوست شماره ١ قرارداد، گزارش خدمات انجام يافته و نتايج حاصله را جهت
بررسي در سه نسخه تهيه و تسليم کارفرما نمايد و همچنين کارشناس در پايان اجراي خدمات موضوع قرارداد گزارش نهائي خدمات انجام يافته را در سه نسخه تهيه و تسليم کارفرما خواهد نمود.
۲-۵- گزارشهاي پيشرفت کار
کارشناس موظف است گزارش پيشرفت خدمات کارشناسی را هر             هفته/ ماه در سه نسخه تهيه
و به کارفرما تسليم نمايد در اين گزارشها ،کارشناس ميزان پيشرفت کار، تأخيرات و علل بروز آنها و راه حلهاي لازم براي رفع نواقص و مشكلات را توضيح و پيشنهاد مي نمايد.
ماده شش- تصويب گزارشها:
۱-۶- کارفرما گزارشهاي مذکور در ماده۱-۵- را پس از دريافت بررسي نموده و ظرف مدت           کتباً نظر خود را اعلام خواهد نمود. هرگاه گزارشهاي عملكردي به نظر کارفرما داراي نواقص و معايبي باشد کارفرما مراتب را با ذکر موارد نقص و يا اشكال به کارشناس اعلام مي نمايد.
۲-۶- چنانچه کارفرما ظرف مدت مذکور نظر خود را در مورد عدم انطباق گزارشهاي عملكردي با شرايط
مندرج در قرارداد، با ذکر موارد اعلام ننمايد، گزارشها و مدارك مربوط به آن تصويب شده تلقي خواهد شد
و اساس مطالعات و اقدامات بعدي قرار خواهد گرفت.
۳-۶- تصويب يا تائيد گزارشهاي تهيه شده توسط کارشناس، رافع مسئوليتهاي وي در مورد صحت کارهاي کارشناسی نبوده و در هر حال کارشناس مسئول جوابگويي نواقص و يا اشتباهاتي است که به علت نقص کار او بعداً مشاهده گردد.
ماده هفت- تضمين حسن انجام کار:
براي حصول اطمينان از حسن انجام کار کارشناس، ده درصد از هر پرداخت به عنوان تضمين حسن انجام کار کسر وتوسط کارفرما نگهداري مي شود و در صورت عدم انجام تعهدات کارشناس و يا فسخ قرارداد به علت قصور کارشناس در انجام تعهدات، وجه الضمان مذکور به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.
تبصره ١ : وجه تضمين فوق پس از تصويب آخرين گزارش نهائي آزاد خواهد شد.
ماده هشت- کارکنان کارشناس:
۱-۸-از نظر اين قرارداد کليه کساني که به منظور اجراي اين قرارداد خدمات دائم يا موقتي به هزينه و
براي کارشناس انجام مي دهند، کارکنان کارشناس شناخته مي شوند.
۲-۸-کارشناس براي انجام خدمات موضوع قرارداد موظف به استفاده از کارکنان با صلاحيت که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند، مي باشد. کارشناس در تمام مدت اين قرارداد مسئول اعمال کارکنان خود خواهد بود و در صورتي که کارکنان مذکور موجب بروز خسارتي به کارفرما شوند کارشناس موظف به
جبران خسارات کارفرما خواهد بود.
۳-۸- هرگاه به تشخيص کارفرما يك عده از کارکنان کارشناس صلاحيت لازم را براي انجام کار مربوطه 
نداشته باشند، کارفرما حق خواهد داشت بدون آنكه تعهدي براي کارفرما ايجاد کند، تعويض آنها را از
کارشناس بخواهد و کارشناس موظف به اجراي آن خواهد بود.
ماده نه- دقت و کوشش:
خدماتي که توسط کارشناس به موجب مقررات و شرايط اين قرارداد ايجاد مي شود بايد از هر حيث جامع و کامل باشد. کارشناس موظف است خدمات فوق را با اعمال بهترين روشها و اصول متداول و براساس استانداردهاي تخصصي و حرف هاي و بكارگيري حداآثر مهارت و دقت و جديت خويش انجام دهد. حدود
خدمات کارشناسی به شرح پيوست شماره يك می باشد.
ماده ده- تغيير مقادير کار:
کارفرما مي تواند تا مدت ………………. پس از مبادله قرارداد با اطلاع آتبي به کارشناس تا ميزان
٢٥ % مبلغ قرارداد به موضوع خدمات اضافه يا کسر نمايد بدون آنكه در واحد بها و شرايط قرارداد تغييري حاصل شود و کارشناس ملزم به قبول آن  ميباشد در صورت عدم قبول افزايش به ميزان فوق الذکر توسط کارشناس، کارفرما مي تواند معادل ارزش مقادير کار افزايش يافته را بعنوان جريمه از مطالبات وي کسر نمايد. در مورد افزايش مقادير  حق الزحمه خدمات افزايش يافته هرگاه موضوع اين خدمات در قرارداد معين نگرديده باشد، حق الزحمه مربوطه با توافق طرفين تعيين خواهد شد.
ماده يازده – نمايندگان:
۱-۱۱-کارشناس موظف است براي اجراي اين قرارداد نماينده مسئول و مستقيم خود را تعيين و حداکثر ظرف مدت ١٠ روز کتباً به کارفرما معرفي نمايد. نماينده کارشناس بايستي در تمام اوقات کاري و ساير اوقاتي که کارفرما تعيين مي کند در دسترس کارفرما باشد.
۲-۱۱- ايجاد هماهنگي و پيگيري کار و نظارت بر اجراي تعهداتي که کارشناس به موجب اين قرارداد تقبل نموده است از طرف کارفرما بعهده                       که در اين قرارداد دستگاه نظارت ناميده مي شود
به نشاني                                                                          مي باشد.
ماده دوازده- تسهيلاتي که توسط کارفرما فراهم مي گردد:
کارفرما در موارد ذيل کليه تدابير لازم را جهت تسهيل کار کارشناس براي انجام تعهدات موضوع اين قرارداد اتخاد خواهد کرد:
الف – ترتيب ارتباط و تشريك مساعي با ساير مقامات و ادارات.
ب – کليه اطلاعات و مدارك و طرحهاي موجود به تشخيص کارفرما که ارتباط به کار کارشناس پيدا
مي کند به درخواست از طرف کارفرما در اختيار کارشناس گذارده مي شود.
ماده سيزده- ساير تعهدات کارشناس:
۱-۱۳- کارشناس و کارکنانش موظف به رعايت کليه مقررات جاري و انضباطي کارفرما ميباشند.
۲-۱۳-کارشناس و کارکنانش مكلفند در کليه ساعاتي که کارفرما طبق شرايط مندرج در قرارداد تعيين مي نمايد براي انجام خدمات موضوع قرارداد اقدام نمايد.
۳-۱۳-کارشناس مكلف است خدمات موضوع قرارداد را در محل                                        اجرا نمايد.
ماده چهارده- قوانين کار، بيمه هاي تأمين اجتماعي، ماليات و عوارض:
۱-۱۴-کارشناس تأييد مي کند که از جميع قوانين و مقررات مربوط به کار، بيمه هاي تأمين اجتماعي،
حفاظت فني و همچنين قوانين مربوط به مالياتها و عوارض کاملا مطلع بوده و متعهد به اجراي آنها در
مورد اين قرارداد و کارکنان خويش  می باشد. در هر حال مسئوليت عدم اجراي قوانين و مقرراتفوق الذکر متوجه کارفرما نخواهد بود. کارفرما در اجراي قوانين مزبور نسبت به اعمال کسور پيش بيني شده از صورتحسابهاي کارشناس اقدام خواهد نمود.
۲-۱۴-پرداخت هرگونه ماليات، عوارض، حق بیمه های  تأمين اجتماعي و ساير حقوق دولتي مربوط به
اين قرارداد که در تاريخ امضاي اين قرارداد برقرار است و يا در آينده برقرار خواهد شد به عهده کارشناس مي باشد.
۳-۱۴-در صورتي که ماليات و عوارض جديدي جز آنهائي که در تاريخ امضاي اين قرارداد وجود داشته به اين قرارداد تعلق گيرد يا ميزان مالياتها و عوارض و بيمه هاي اجتماعي متعلق به اين قرارداد بعد از تاريخ امضاي قرارداد تغيير کند. درصورت احراز توسط کارفرما معادل مبلغ افزايش يا کاهش يافته به مبلغ قرارداد افزوده و يا از آن کسر خواهد شد.
۴-۱۴-مبالغي از اين مالياتها و عوارض که بايد طبق قوانين و مقررات از طريق کارفرما وصول گردد از پرداختهاي کارشناس کسر و بر حسب مورد نگهداري و يا به حساب نامبرده به مراجع ذيربط پرداخت و رسيد آن براي کارشناس ارسال خواهد شد.

عتیقه زیرخاکی گنج